Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì

LƠI NOI ĐẦU 1

PHẦN I 2

THIẾT KẾ CƠ SƠ 2

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯƠNG A-B 2

Chương 1.Giới thiệu chung 3

1.1. Tổng quan 3

1.2. Tên dự án, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế 3

1.3. Mục tiêu của dự án 3

Mục tiêu trước mắt 3

Mục tiêu lâu dài 3

1.4. Hình thức đầu tư và nguồn vốn 3

1.5. Cơ sở lập dự án 4

Hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng 4

1.6. Đặc điểm tự nhiên khu vực dự án 5

Nguyên vật liệu địa phương 6

1.7. Hiện trạng kinh tế - xã hội 6

1.8. Tác động của tuyến tới môi trường & an ninh quốc phòng 7

1.9. Kết luận về sự cần thiết phải đầu tư 7

Chương 2. Quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật 8

2.1.Qui mô đầu tư và cấp hạng của đường 8

2.1.1.Dự báo lưu lượng vận tải 8

2.1.2.Cấp hạng kỹ thuật 8

2.1.3.Tốc độ thiết kế 8

2.2.Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật 8

2.2.1.Quy mô mặt cắt ngang (Điều 4 TCVN 4054 - 2005) 9

2.2.2.Tính toán tầm nhìn xe chạy 11

2.2.3.Dốc dọc 13

2.2.4.Đường cong trên bình đồ 16

2.2.5.Độ mở rộng phần xe chạy trên đường cong nằm 18

2.2.6.Chiều dài đoạn nối siêu cao và đoạn chêm 18

2.2.7.Sự nối tiếp giữa các đường cong, chiều dài đoạn chêm 19

2.2.8.Bán kính tối thiểu đường cong đứng 20

2.3.Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật 21

Chương 3.Thiết kế bình đồ tuyến 23

3.1.Hướng tuyến 23

3.1.1.Nguyên tắc 23

3.1.2. Các phương án hướng tuyến 23

3.1.3.So sánh sơ bộ và lựa chọn phương án hướng tuyến 23

3.2.Giải pháp kỹ thuật chủ yếu 23

3.3.Giải pháp thiết kế tuyến trên bình đồ 23

3.3.3.Cơ sở lý thuyết 23

3.4.Nguyên tắc thiết kế bình diện tuyến 25

3.5.Thiết kế đường cong nằm 25

3.6.Rải các cọc chi tiết trên tuyến. 25

Dựng trắc dọc mặt đất tự nhiên 25

Chương 4.Thiết kế thoát nước 26

4.1.Sự cần thiết phải thoát nước của tuyến. 26

4.2.Nhu cầu thoát nước của tuyến A-B 26

4.3.Thiết kế cống thoát nước 26

4.4. Tính toán khẩu độ cống 26

4.5.Thiết kế cống 28

4.6.Bố trí cống cấu tạo 28

Chương 5.Thiết kế trắc dọc, trắc ngang 29

5.1.Thiết kế trắc dọc 29

5.1.1.Các căn cứ thiết kế 29

5.1.2.Nguyên tắc thiết kế 29

5.1.3.Cao độ khống chế 29

5.1.4.Các phương pháp thiết kế trắc dọc 30

5.2.Trình tự thiết kế đường đỏ 30

5.3.Thiết kế trắc ngang 31

5.3.1.Các yếu tố cơ bản 31

5.4.Các thông số mặt cắt ngang tuyến A-B 32

5.5.Tính toán khối lượng đào, đắp 32

Chương 6.Chỉ tiêu vận doanh 33

6.1.Biểu đồ vận tốc chạy xe lý thuyết 33

6.1.1.Mục đích - Yêu cầu 33

6.1.2.Trình tự lập biểu đồ vận tốc xe chạy 33

6.2.Tốc độ trung bình và thời gian xe chạy trên tuyến 34

Tiêu hao nhiên liệu 34

Chương 7.Thiết kế kết cấu áo đường 36

7.1.Yêu cầu chung 36

7.1.1 Độ bằng phẳng: 36

7.1.2. Độ nhám: 36

7.1.3. Độ lún còn lại: 36

7.2.Số liệu thiết kế 37

7.2.1.Số liệu thiết kế : 37

7.2.2.Tải trọng và thời gian tính toán ( 22 TCN 211 - 06 : [ 6 ] 37

7.2.3.Quy đổi số tải trọng trục xe khác về số tải trọng trục xe tính toán tiêu chuẩn. 38

a.Số trục xe tính toán trên một làn xe và trên kết cấu áo lề gia cố. 38

b.Mô đun đàn hồi yêu cầu 41

c.Nền đất 41

d.Đặc trưng vật liệu làm mặt đường 42

7.3.Phương án đầu tư tập trung (15 năm) 42

7.3.1.Xác định chiều dày các lớp vật liệu làm áo đường 42

7.4.Phương án đầu tư phân kỳ 49

7.4.1.Phân giai đoạn và kết cấu áo đường từng giai đoạn 49

7.5. Luận chứng kinh tế kỹ thuật chọn phương án đầu tư kết cấu áo đường. 53

7.5.1 Phương pháp luận chứng 53

7.5.2.Xác định tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 55

7.5.2.1.Chi phí xây dựng ban đầu 1 km áo đường (Ko) 55

7.5.2.2.Xác định các thành phần chi phí sửa chữa (trung tu, đại tu) 55

7.5.2.3.Tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc 56

7.5.3.Xác định tổng chi phí thường xuyên quy đổi về năm gốc 56

7.5.4.Kiến nghị phương án đầu tư 58

7.5.4.1.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi về năm gốc 58

7.5.4.2.Đánh giá phương án 58

7.6.Thiết kế lề đường 59

8.1.Lập tiên lượng và lập tổng dự toán. 59

8.1.1.Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng 59

8.1.2.Chi phí xây dựng nền đường 60

8.1.3Chi phí xây dựng áo đường 60

8.1.4.Chi phí xây dựng công trình thoát nước 60

8.1.5.Chi phí xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông 60

8.2.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 61

8.2.1.Xác định tổng chi phí tập trung tính đổi về năm gốc 61

8.2.2.Xác định tổng chi phí thường xuyên tính đổi về năm gốc 63

8.3.Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi 65

8.4.So sánh lựa chọn phương án tuyến 65

Chương 9.Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội của dự án 68

9.1.Đặt vấn đề 68

9.2.Phương pháp phân tích 68

9.2.1.Các phương pháp áp dụng 68

9.2.2.Các giả thiết cơ bản 69

9.3.Tổng lợi ích (hiệu quả) của việc bỏ vốn đầu tư xây dựng đường 69

9.3.1.Chi phí vận chuyển 69

9.3.2.Tính chi phí do tắc xe hàng năm 69

9.3.3.Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên đường 70

Phương án mới: lấy theo kết quả tính toán ở chương 8. 70

9.3.4.Giá trị còn lại của công trình sau năm tính toán 70

9.3.5.Tổng lợi ích của việc bỏ vốn đầu tư xây dựng đường 70

9.4.Kết quả phân tích hiệu quả tài chính 71

9.5.Phân tích độ nhạy của dự án 71

9.6.Kết luận 71

9.6.1.Hiệu quả về tài chính 71

9.6.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội 72

Chương 10.Đánh giá tác động môi trường của dự án và biện pháp giảm thiểu 73

10.1.Mục đích 73

10.2.Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình thi công 73

10.3.Tác động của việc khai thác, đào bới vận chuyển vật liệu 73

10.4.Tác động do khai thác mỏ vật liệu xây dựng 74

10.5.Môi trường xã hội 74

10.6.Những ảnh hưởng liên quan đến cơ sở hạ tầng tạm 74

10.7.Các tác động của tuyến tới cộng đồng đời sống dân cư 74

10.8.Phân tích các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới môi trường trong quá trình khai thác 75

10.8.1.Tác động do thay đổi dòng xe 75

10.8.2.Tác động đến thuỷ văn và chất lượng nguồn nước 75

10.9.Dự báo ô nhiễm nguồn nước 75

10.10.Các tác động phát triển ven đường khi khai thác tuyến đường 76

10.11.Các tác động ảnh hưởng tới việc sử dụng đất 76

10.12.Tóm tắt các giải pháp được đề xuất nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án đến môi trường 76

10.13.Định hướng một chương trình giám sát môi trường 78

10.14.Kết luận 79

PHẦN II 80

THIẾT KẾ KỸ THUẬT 80

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯƠNG A-B 80

(ĐOẠN KM: 3+00 KM: 4+00) 80

Chương 1.Giới thiệu chung 81

1.1.Giới thiệu dự án đầu tư 81

1.2.Một số nét về đoạn tuyến thiết kế kỹ thuật 81

1. Địa hình 81

2. Địa chất 81

3. Thuỷ văn 82

4. Vật liệu 82

Chương 2. Thiết kế tuyến 82

2.1.Thiết kế tuyến trên bình đồ 82

2.1.1.Trình tự thiết kế 82

2.1.2.Tính toán các yếu tố của đường cong nằm 83

1. Các yếu tố đường cong chuyển tiếp 83

2. Các yếu tố của đường cong chuyển tiếp 83

2.2.Tính toán thuỷ văn 84

2.3.Thiết kế trắc dọc 84

2.3.1.Yêu cầu khi vẽ trắc dọc kĩ thuật 84

2.3.2.Trình tự thiết kế trắc dọc 84

2.4. Thiết kế trắc ngang 84

2.5.Tính toán khối lượng đào đắp 85

Chương 3 Thiết kế chi tiết cống CONG 2 tại : KM 1+ 650.19 85

3.1. Số liệu tính toán 85

3.2. Tính toán chiều sâu nước chảy trong lòng suối 86

3.3.Tính toán thuỷ lực cống 86

3.3.1.Xác định chiều sâu nước chảy phân giới hk và độ dốc phân giới ik 86

3.3.2.Xác định độ dốc cống 86

3.3.3. Xác định tốc độ nước chảy 87

3.4.Thiết kế cống 87

Chương 4 Thiết kế chi tiết siêu cao, mở rộng 88

4.1.Số liệu thiết kế 88

4.2.Thiết kế nâng siêu cao. 88

Chương 5 Thiết kế kết cấu áo đường 90

5.1. Cấu tạo kết cấu áo đường 90

5.2.Yêu cầu vật liệu 90

5.2.1Bê tông nhựa hạt mịn 90

5.2.2.Bê tông nhựa hạt thô 90

5.3.Cấp phối đá dăm loại I 90

5.4.Cấp phối cấp phối đá dăm loại 2 90

PHẦN III 91

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG 91

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯƠNG A-B 91

Chương 1: Giới thiệu chung 92

1.1.Tình hình chung và đặc điểm khu vực tuyến A-B 92

1.2.Phạm vi nghiên cứu 92

1.3.Đặc điểm và chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 92

1.3.1.Các chỉ tiêu kỹ thuật của tuyến 92

1.3.2.Đăc điểm thi công 93

1.4.Các căn cứ thiết kế 93

1.5.Tổ chức Thực hiện 93

1.6.Thời hạn thi công và năng lực của đơn vị thi công 93

Chương 2.Công tác chuẩn bị thi công 93

2.1.Vật liệu xây dựng và dụng cụ thí nghiệm tại hiện trường 93

2.2.Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 94

2.2.1.Công tác khôi phục cọc và định vị phạm vi thi công 94

2.2.2Công tác xây dựng lán trại 94

2.2.3.Công tác xây dựng kho, bến bãi 94

2.2.4.Công tác làm đường tạm 94

2.2.5.Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công 94

2.2.6.Phương tiện thông tin liên lạc 95

2.2.7.Công tác cung cấp năng lượng và nước cho công trường 95

2.3.Công tác định vị tuyến đường - lên ga phóng dạng 95

Chương 3. Thi công các công trình trên tuyến 96

3.1.Trình tự thi công 1 cống 96

3.2.Khối lượng vật liệu cống tròn BTCT và tính toán hao phí máy móc, nhân công 96

3.3.Công tác vận chuyển, lắp đặt ống cống và móng cống 97

3.3.1. Công tác vận chuyển và lắp đặt ống cống 97

3.4.Tính toán khối lượng đất đắp trên cống 97

3.5.Tính toán số ca máy cần thiết để vận chuyển vật liệu 98

3.6.Tổng hợp số liệu về công tác xây dựng cống 98

Chương 4. Thiết kế thi công chỉ đạo nền đường 99

4.1. Giới thiệu chung 99

4.2. Thiết kế điều phối đất 99

4.2.1. Nguyên tắc điều phối đất . 99

a. Điều phối ngang. 99

b. Điều phối dọc. 100

4.3. Phân đoạn thi công nền đường và tính toán số ca máy 100

4.3.1. Các công tác chính 101

4.3.1.1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi : 101

4.3.1.2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi : 103

4.3.1.3. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy cạp chuyển : 105

4.3.1.4. Thi công vận chuyển đất từ mỏ về nền đắp bằng máy đào và ô tô vận chuyển: 106

4.3.2. Tính toán khối lượng và số ca máy làm công tác phụ trợ 108

4.3.2.1. Lu lèn và san sửa nền đắp 108

4.3.2.2. Sửa nền đào, bạt taluy 108

Chương 5. Thiết kế thi công chi tiết mặt đường 110

5.1. Kết cấu mặt đường - phương pháp thi công 110

5.2 Tính toán tốc độ dây chuyền : 111

Dựa vào thời hạn xây dựng cho phép 111

Dựa vào điều kiện thi công 111

Xét đến khả năng của đơn vị 111

5.3.Tính toán năng suất máy móc 111

5.3.1.Năng suất máy lu 111

5.3.2.Năng suất ôtô vận chuyển cấp phối và bê tông nhựa 112

5.3.3.Năng suất máy san đào khuôn đường 113

5.3.4.Năng suất máy san san CPDD II: 113

5.3.5.Năng suất ôtô vận chuyển CPDD loại II 114

5.4.Thi công đào khuôn đường 114

5.5. Thi công các lớp áo Đường 115

5.5.1.Thi công lớp cấp phối đá dăm loại 2 115

5.5.2.Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I 116

5.5.3.Thi công các lớp bê tông nhựa 118

5.6.Tính toán khối lượng và số ca máy cần thiết 119

Tổng hợp quá trình công nghệ thi công chi tiết mặt đường 121

Tính toán khoảng cách đổ đống vật liệu 122

5.7.Thành lập đội thi công mặt đường 123

Chương 6. Tiến độ thi công chung 125

TÀI LIỆU THAM KHẢO 127

doc132 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 14/01/2013 | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docDự án đầu tư xây dựng tuyến đường A-B nối thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì.doc
 • dwgCS 1- So sanh phuong an tuyen.dwg
 • dwgCS 2+3 Trac doc phuong an 1-2.dwg
 • dwgCS 4 Trac ngang dien hinh.dwg
 • dwgCS 5 Ket cau ao duong.dwg
 • dwgKT 6+7 Binh do vaf trac doc thiet ke ky thuat.dwg
 • dwgKT 8 Thiet ke duong cong chuyentiep.dwg
 • dwgKT 9 Thiet ke cong tron P100.dwg
 • dwgKT 10 Yeu cau vat lieu.dwg
 • docPhu Luc.doc
 • dwgTC 11 Thiet ke dieu phoi dat.dwg
 • dwgTC 12 Thi cong lop mat.dwg
 • dwgTC 13 To chuc chi dao thi cong.dwg