Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường T17 – T18 thuộc Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An

Lời cảm ơn. 4

Phần I: lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng. 5

Ch-ơng 1: Giới thiệu chung . 6

I. Tên công trình: . 6

II. Địa điểm xây dựng:. 6

III. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-: . 6

IV. Kế hoạch đầu t-:. 6

V. Tính khả thi XDCT: . 6

VI. Tính pháp lý để đầu t- xây dựng: . 7

VII. Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng đi qua: . 8

VIII. Đánh giá việc xây dựng tuyến đ-ờng: . 10

Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng . 11

$1. Xác định cấp hạng đ-ờng: . 11

Xe con. 11

 

pdf123 trang | Chia sẻ: NguyễnHương | Ngày: 18/07/2017 | Lượt xem: 598 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường T17 – T18 thuộc Huyện Nghĩa Đàn Tỉnh Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hạt mịn 4cm E1 = 420 (Mpa) BTN chặt hạt thô 7 cm E2 = 350 (Mpa) Lớp 3 E3 = 300 (Mpa) Lớp 4 E4 = 250 (Mpa) Nền bazan E0 = 42 (Mpa) Đổi 2 lớp BTN về 1 lớp 1 4 33 h D = 0.12 1 173.8 0.413 420 Ech E Tra toán đồ hình 3-1.tiêu chuẩn nghành 22TCN211-06 1 1 0.375 Ech E Ech1 = 157.5(Mpa) 212.0 33 72 D h 1 2 157.5 0.45 350 Ech E Tra toán đồ hình 3-1.tiêu chuẩn nghành 22TCN211 – 06 2 2 2 0.404 141.8 Ech Ech E (Mpa) Để chọn đ-ợc kết cấu hợp lý ta sử dụng cách tính lặp các chỉ số H3 và H4 . Kết quả tính toán đ-ợc bảng sau : Bảng 6.2.7: Chiều dày các lớp ph-ơng án I Giải pháp h3 2 3 Ech E 3 H D 3 3 Ech E Ech3 3 4 Ech E 4 Eo E 4 H D H4 H4 chọn 1 14 0.473 0.424 0.345 103.5 0.47 0.2 0.96 31.69 32 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 49 2 15 0.473 0.455 0.335 100.5 0.457 0.2 0.925 30.25 30 3 16 0.473 0.485 0.321 96.3 0.438 0.2 0.865 28.25 28 T-ơng tự nh- trên ta tính cho ph-ơng án 2: Bảng 6.2.8: Chiều dày các lớp ph-ơng án II Giải pháp h3 3 2 E Ech D H3 3 3 E Ech Ech3 4 3 E Ech 4E Eo D H4 H4 H4 chọn 1 14 0.473 0.424 0.345 103.5 0.414 0.176 0.985 34.5 35 2 15 0.473 0.454 0.32 100.5 0.402 0.176 0.856 32.25 32 3 16 0.473 0.485 0.31 96 0.384 0.176 0.805 31.57 32 Sử dụng đơn giá xây dựng cơ bản để so sánh giá thành xây dựng ban đầu cho các giải pháp của từng ph-ơng án kết cấu áo đ-ờng sau đó tìm giải pháp có chi phí nhỏ nhất. Ta có bảng giá thành vật liệu nh- sau: Tên vật liệu Đơn giá (ngàn đồng/m3) Cấp phối đá dăm loại I 145.000 Cấp phối đá dăm loại II 135.000 Cấp phối sỏi đồi 120.000 Ta đ-ợc kết quả nh- sau : Bảng 6.2.9: Giá thành kết cấu (ngàn đồng/m3) Ph-ơng án I: Giải pháp h3 (cm) Giá thành (đ) h4 (cm) Giá thành (đ) Tổng 1 14 20.300 33 44.550 64.850 2 15 21.750 30 40.500 62.25 3 16 23.200 28 37.80 61.00 Ph-ơng án II: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 50 Giải pháp h3 (cm) Giá thành (đ) h4 (cm) Giá thành (đ) Tổng 1 14 20.300 35 42.000 62.300 2 15 21.750 32 39.600 60.750 3 16 23.200 32 38.400 61.600 Kết luận: Qua so sánh giá thành xây dựng mỗi ph-ơng án ta thấy giải pháp 3 của ph-ơng án I là ph-ơng án có giá thành xây dựng nhỏ và phù hợp với điều kiện thi công và các mỏ vật liệu của địa ph-ơng nên giải pháp 2 của ph-ơng án I đ-ợc lựa chọn. Vậy đây cũng chính là kết cấu đ-ợc lựa chọn để tính toán kiểm tra. Ta có kết cấu áo đ-ờng ph-ơng án chọn: Bảng 6.2.10: Kết cấu áo đ-ờng ph-ơng án đầu t- tập trung Lớp kết cấu E yc= 173.8(Mpa) hi Ei BTN chặt hạt mịn 4 420 BTN chặt hạt thô 7 350 CPĐD loại I 15 300 CPĐD loại II 30 250 Nền đất á sét: Enền đất = 42Mpa 3.3. Kết cấu áo đ-ờng ph-ơng án đầu t- tập trung 3.3.1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi: - Theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi, kết cấu áo đ-ờng mềm đ-ợc xem là đủ c-ờng độ khi trị số môdun đàn hồi chung của cả kết cấu lớn hơn trị số môđun đàn hồi yêu cầu: Ech > Eyc x Kcđ dv (chọn độ tin cậy thiết kế là 0.9 =>Kcd dv=1.1). Bảnng: Chọn hệ số c-ờng độ về độ võng phụ thuộc độ tin cậy Độ tin cậy 0,98 0,95 0,90 0,85 0,80 Hệ số Kcđ dv 1,29 1,17 1,10 1,06 1,02 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 51 Trị số Ech của cả kết cấu đ-ợc tính theo toán đồ hình 3-1. Để xác định trị số môdun đàn hồi chung của hệ nhiều lớp ta phải chuyển về hệ hai lớp bằng cách đổi hai lớp một từ d-ới lên trên theo công thức: Etb = E4 [ K1 Kt1 3/1 ]3 Trong đó: t = 4 3 E E ; K = 4 3 h h Bảng 6.2.11: Xác định Etbi Lớp kết cấu E1 (Mpa) t h1(cm) k Htb E'tb(Mpa) Cấp phối đỏ dăm loại II 250 30 30 250 Cấp phối đỏ dăm loại I 300 1.2 15 0.5 45 266 Bờ tụng nhựa hạt thụ 350 1.08 7 0.16 52 269 Bờ tụng nhựa hạt mịn 420 1.284 4 0.077 56 274 + Tỷ số 56 1.69 33 H D nên trị số Etb của kết cấu đ-ợc nhân thêm hệ số điều chỉnh = 1.186 (tra bảng 3-6/42. 22TCN 211-06) Etb tt = Etb = 1.19x274= 326.06(Mpa) + Từ các tỷ số 56 1.69 33 H D ; tt tb Eo E 42 0.15 274 Tra toán đồ hình 3-1 ta đ-ợc: 0.526 tb Ech E Ech = 0.526x326.06= 182.308 (Mpa) Ta có: Ech > Eyc x K dv cd Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 52 Vậy Ech = 182.308(Mpa) > Eyc x K dv cd = 180.849 (Mpa) Kết luận: Kết cấu đã chọn đảm bảo điều kiện về độ võng đàn hồi. 3.3.2. Kiểm tra c-ờng độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt tr-ợt trong nền đất Để đảm bảo không phát sinh biến dạng dẻo trong nền đất, cấu tạo kết cấu áo đ-ờng phải đảm bảo điều kiện sau: ax + av ≤ cd trK Ctt Trong đó: + ax: là ứng suất cắt hoạt động lớn nhất do tải trọng xe gây ra trong nền đất tại thời điểm đang xét (Mpa) + av: là ứng suất cắt chủ động do trọng l-ợng bản thân kết cấu mặt đ-ờng gây ra trong nền đất (Mpa) + Ctt: lực dính tính toán của đất nền hoặc vật liệu kém dính (Mpa) ở trạng thái độ ẩm , độ chặt tính toán. +Kcd tr: là hệ số c-ờng độ về chịu cắt tr-ợt đ-ợc chọn tuỳ thuộc độ tin cậy thiết kế (0,9), tra bảng 3-7 ta đ-ợc Kcd tr = 0,94 a. Tính Etb của cả 5 lớp kết cấu - Việc đổi tầng về hệ 2 lớp Etb = E2 [ K1 Kt1 3/1 ]3 ; Trong đó: t = 1 2 E E ; K = 1 2 h h Bảng 6.2.12: Bảng xác định Etb của 2 lớp móng Lớp vật liệu Ei Hi K t Etbi Htbi Cấp phối đá dăm loại I 300 15 0.5 1.2 291.7 45 Cấp phối đá dăm loại II 250 30 - Xét tỷ số điều chỉnh β = f(H/D=56/33=1.69) nên β = 1.178 Do vậy: Etb = 1.178x297.7= 343.622 (Mpa) b. Xác định ứng suất cắt hoạt động do tải trọng bánh xe tiêu chuẩn gây ra trong nền đất Tax Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 53 1.69 H D ; 1 343.622 8.18 2 42 tbEE E Eo Tra biểu đồ hình 3-3.22TCN211- 06 (Trang46), với góc nội ma sát của đất nền φ = 24o ta tra đ-ợc P Tax = 0.025. Vì áp lực trên mặt đ-ờng của bánh xe tiêu chuẩn tính toán p = 6daN/cm2 = 0.6 Mpa Tax=0.025 x 0.6 = 0.015 (Mpa) c. Xác định ứng suất cắt hoạt động do trọng l-ợng bản thân các lớp kết cấu áo đ-ờng gây ra trong nền đất,với góc nội ma sát của đất nền φ = 24o ta tra đ-ợc Tav: Tra toán đồ hình 3 - 4 ta đ-ợc Tav = -0.0035(Mpa) d. Xác định trị số Ctt theo (3 - 8) Ctt = C x K1 x K2x K3 C: là lực dính của nền đất á sét C = 0,031 (Mpa) K1: là hệ số xét đến khả năng chống cắt tr-ợt d-ới tác dụng của tải trọng trùng phục, K1=0,6 K2: là hệ số an toàn xét đến sự làm việc không đồng nhất của kết cấu, Với Ntt < 1000(trục/làn,ngđ), ta có K2 = 0.8 K3: hệ số gia tăng sức chống cắt tr-ợt của đất hoặc vật liệu kém dính trong điều kiện chúng làm việc trong kết cấu khác với mẫu thử. K3 = 1.5 Ctt = 0.031 x 0.56 x 0.8 x 1.5 = 0.023 (Mpa) Đ-ờng cấp III, độ tin cậy = 0.9. tra bảng 3-7: 0.94cdK e. Kiểm tra điều kiện tính toán theo theo tiêu chuẩn chịu cắt tr-ợt trong nền đất Tax + Tav= 0.015-0.00035= 0.01365(Mpa) cd tr tt K C = 0.023 0.94 =0.024 4(Mpa) Kết quả kiểm tra cho thấy 0.01365 Nên đất nền đ-ợc đảm bảo 3.3.3. Tính kiểm tra c-ờng độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp BTN và cấp phối đá dăm a. Tính ứng suất kéo lớn nhất ở lớp đáy các lớp BTN theo công thức: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 54 * Đối với BTN lớp d-ới: бku= ku x P xkbed Trong đó: p: áp lực bánh của tải trọng trục tính toán kb: hệ số xét đến đặc điểm phân bố ứng xuất trong kết cấu áo đ-ờng d-ới tác dụng của tải trọng tính toán là bánh đôi => kb= 0.85 ku: ứng suất kéo uốn đơn vị h1=11 cm; E1= 1600 7 1800 4 1672.7 4 7 (Mpa) Trị số Etb của 2 lớp CPĐD I và CPĐD II có Etb = 291.7 (Mpa) với bề dày lớp này là H = 45 cm. Trị số này còn phải xét đến trị số điều chỉnh β Với D H = 45 33 = 1.394 Tra bảng 3-6 đ-ợc β = 1.162 Edctb = 291.7x1.162 = 305.08(Mpa) Với 42 0.144 305.08 nd dc tb E E , tra toán đồ 3-1, ta xác định đ-ợc chm dc tb E E 0.456 => Echm = 139.12(Mpa) Tìm ku ở đáy lớp BTN lớp d-ới bằng cách tra toán đồ 3-5 1 11 0.364 33 H D ; 1 1683.3 12.1 139.12chm E E Kết quả tra toán đồ đ-ợc =1.86 và với p=6(daN/cm2) ta có : бku =1.84x0.6x0.85=0.988(Mpa) *Đối với BTN lớp trên: H1= 4 cm ; E1= 1800(Mpa) Trị số Etb của 4 lớp d-ới nó đ-ợc xác định ở phần trên Etb = E2 [ K1 Kt1 3/1 ]3 ;Trong đó: t = 2 1 E E ; K = 2 1 h h Lớp vật liệu Ei Hi K T Etbi Htbi Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 55 BTN chặt hạt thô 1600 7 0.17 5.95 270 52 Cấp phối đá dăm loại I 300 15 0.53 1.20 266.6 45 Cấp phối đá dăm loại II 250 30 30 Xét đến hệ số điều chỉnh β = f( 52 1.455 33 H D ) = 1.17 Etb dc=1.17x371.11= 421.11 (Mpa) áp dụng toán đồ ở hình 3-1 để tìm Echm ở đáy của lớp BTN hạt nhỏ: Với 45 1.455 33 H D Và 42 0.1 421.11 nendat dc tb E E Tra toán đồ 3-1 ta đ-ợc dcEtb Echm = 0.45 Vậy Echm = 0.45x442.11= 198.94(Mpa) Tìm ku ở đáy lớp BTN lớp trên bằng cách tra toán đồ hình 3-5 với 1 4 0.12 33 H D ; 1 1800 9.05 198.94chm E E Tra toán đồ ta đ-ợc: ku = 2.06 với p = 0.6 (Mpa) бku = 2.06 x0.6 x0.85 = 1.051 (Mpa) b. Kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn ở đáy các lớp BTN * Xác định c-ờng độ chịu kéo uốn tính toán của lớp BTN theo: бku ≤ ku cd tt ku R R (1.1) Trong đó: Rttku:c-ờng độ chịu kéo uốn tính toán Rcdku: c-ờng độ chịu kéo uốn đ-ợc lựa chọn Rku tt=k1 x k2 x Rku Trong đó: K1: hệ số xét đến độ suy giảm c-ờng độ do vât liệu bị mỏi (đối với VL BTN thì) K1= 0.22 6 0.22 11.11 11.11 (1.062*10 )EN =0.525 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 56 K2: hệ số xét đến độ suy giảm nhiêt độ theo thời gian k2=1 Vậy c-ờng độ kéo uốn tính toán của lớp BTN lớp d-ới là Rku tt = 0.525 x 1.0 x 2.0=1.05 (Mpa) Và lớp trên là : Rku tt = 0.525x1.0x 2.8=1.47 (Mpa) *Kiểm toán điều kiện theo biểu thức (1.1) với hệ số Kku dc = 0.94 lấy theo bảng 3-7 cho tr-ờng hợp đ-ờng cấp III ứng với độ tin cậy 0.9 * Với lớp BTN lớp d-ới: бku = 0.988(Mpa) < 1.05 0.94 = 1.12(Mpa) * Với lớp BTN lớp trên: бku = 1.051(daN/cm 2) < 1.47 0.94 = 1.56(Mpa) Vậy kết cấu dự kiến đạt đ-ợc điều kiện về c-ờng độ đối với cả 2 lớp BTN. 3.3.4. Kiểm tra tr-ợt của lớp bê tông nhựa. ax + av ≤ [ ] = K’xC Trong đó: + ax: là ứng suất cắt hoạt động lớn nhất do tải trọng xe gây ra trong nền đất tại thời điểm đang xét (Mpa) + av: là ứng suất cắt chủ động do trọng l-ợng bản thân kết cấu mặt đ-ờng gây ra trong nền đất (Mpa), kiểm tra tr-ợt của lớp bê tông nhựa thì không tính av vì lớp này nằm ở trên cùng của áo đ-ờng (xem nh- av = 0) + C: lực dính tính toán của bê tông nhựa C = 0.3 Mpa +K’: là hệ số tổng hợp K’ = 1.6 - Đổi hai lớp bê tông nhựa về một lớp: Lớp vật liệu Ei Hi K t Etbi Htbi BTN chặt hạt mịn 450 4 0.57 1.28 388.74 11 BTN chặt hạt thô 350 7 - Đổi hai lớp CPĐD về một lớp: Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 57 Lớp vật liệu Ei Hi K t Etbi Htbi CPĐD loại I 300 15 0.5 1.2 268.79 45 CPĐD loại II 250 30 Ta có: Etbi = 268.79(Mpa); 45 1.24 33 H D Xét đến hệ số điều chỉnh β = f( 45 1.24 33 H D ) = 1.135 Etbm = 268.79x1.135= 305.08 (Mpa) Từ: 42 1.24 33 H D và 42 0.144 305.08 o tbm E E Tra toán đồ 3-1 ta đ-ợc: . 0.456 Echm Etbm => Ech.m = 139.12(Mpa) Từ Etb = 268.79 (Mpa); Ech.m = 139.12(Mpa) Ta có: 268.79 1.93 . 139.12 Etb Echm và 11 0.33 33 H D Tra toán đồ 3-13/101TCTK đ-ờng ô tô ta xác định đ-ợc: P Tax = 0.35 => Tax= 0.35 x 0.6 = 0.21 (Mpa) Tax= 0.21 (Mpa) < [ ] = K’xC = 0.48 (Mpa) Vậy lớp bê tông nhựa đảm bảo điều kiện chống tr-ợt 3.3.5. Kết luận Các kết quả kiểm toán tính toán ở trên cho thấy kết cấu dự kiến đảm bảo đ-ợc tất cả các điều kiện về c-ờng độ. Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 58 Ch-ơng 7: luận chứng kinh tế - kỹ thuật so sánh lựa chọn ph-ơng án tuyến I. Đánh giá các ph-ơng án về chất l-ợng sử dụng - Tính toán các ph-ơng án tuyến dựa trên hai chỉ tiêu : +) Mức độ an toàn xe chạy +) Khả năng thông xe của tuyến. - Xác định hệ số tai nạn tổng hợp Hệ số tai nạn tổng hợp đ-ợc xác định theo công thức sau : Ktn = 14 1 iK Với Ki là các hệ số tai nạn riêng biệt, là tỷ số tai nạn xảy ra trên một đoạn tuyến nào đó ( có các yếu tố tuyến xác định ) với số tai nạn xảy ra trên một đoạn tuyến nào chọn làm chuẩn. +) K1 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của l-u l-ợng xe chạy ở đây K1 = 0.786. +) K2 : hệ số xét đến bề rộng phần xe chạy và cấu tạo lề đ-ờng K2 = 1.35. +) K3 : hệ số có xét đến ảnh h-ởng của bề rộng lề đ-ờng K3 = 1.4 +) K4 : hệ số xét đến sự thay đổi dốc dọc của từng đoạn đ-ờng. +) K5 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của đ-ờng cong nằm. +) K6 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của tầm nhìn thực tế có thể trên đ-ờng K6=1 +) K7 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của bề rộng phần xe chạy của cầu thông qua hiệu số chênh lệch giữa khổ cầu và bề rộng xe chạy trên đ-ờng K7 = 1. +) K8 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của chiều dài đoạn thẳng K8 = 1. +) K9 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của l-u l-ơng chỗ giao nhau K9=1.5 +) K10 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của hình thức giao nhau K10 = 1.5. +) K11 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của tầm nhìn thực tế đảm bảo tại chỗ giao nhau cùng mức có đ-ờng nhánh K11 = 1. +) K12: hệ số xét đến ảnh h-ởng của số làn xe trên đ-ờng xe chạy K12 = 1. Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 59 +) K13 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của khoảng cách từ nhà cửa tới phần xe chạy K13 = 2.5. +) K14 : hệ số xét đến ảnh h-ởng của độ bám của mặt đ-ờng và tình trạng mặt đ-ờng K14 = 1 Tiến hành phân đoạn cùng độ dốc dọc, cùng đ-ờng cong nằm của các ph-ơng án tuyến. Sau đó xác định hệ số tai nạn của hai ph-ơng án : KtnPaII = 7.86 Ktn PaI = 9.26 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 60 II. Đánh giá các ph-ơng án tuyến theo nhóm chỉ tiêu về kinh tế và xây dựng. 1.Lập tổng mức đầu t-. Bảng tổng hợp khối l-ợng và khái toán chi phí xây lắp TT Hạng mục Đơn vị Đơn giá Khối l-ợng Thành tiền Tuyến I Tuyến II Tuyến I Tuyến II I, Chi phí xây dựng nền đ-ờng (KXDnền) 1 Dọn mặt bằng m2 500đ 97850 102600 48925000 51300000 2 Đào bù đắp đ/m3 40000đ 53283.89 47941.12 2131355600 1917644800 3 Đào đổ đi đ/m3 50000đ 16553.51 0 827675500 0 4 Chuyển đất đến đắp đ/m3 45000đ 0 48233.02 0 2620485900 5 Lu lèn m2 5000đ 86893.5 93301.2 434467500 466506000 Tổng 3442423600 4605936700 II, Chi phí xây dựng mặt đ-ờng (KXDmặt) 1 Các lớp km 5.15000 5.40000 6847085830 6928855970 III, Thoát n-ớc (Kcống) 1 Cống Cái 850000đ 0 0 0 0 D = 0.75 m 0 0 2 Cống Cái 1100000đ 8 5 70400000 66000000 D=1.0 m 80 110 3 Cống Cái 1370000đ 1 2 82200000 87680000 D=1.25 m 60 32 Tổng 152600000 153680000 Giá trị khái toán 11828259430 12019255350 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 61 Bảng tổng mức đầu t- TT Hạng mục Diễn giải Thành tiền Tuyến I Tuyến II 1 Giá trị khái toán xây lắp tr-ớc thuế A 11828259430 12019255350 2 Giá trị khái toán xây lắp sau thuế A' = 1,1A 13011085703 13221180885 3 Chi phí khác: B Khảo sát địa hình, địa chất 1%A 118282594.3 120192553.5 Chi phí thiết kế cở sở 0,5%A 59141297.15 60096276.75 Thẩm định thiết kế cở sở 0,02A 236565.886 240385.107 Khảo sát thiết kế kỹ thuật 1%A 118282594.3 120192553.5 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1%A 118282594.3 120192553.5 Quản lý dự án 4%A 473130377.2 480770214.1 Chi phí giải phóng mặt bằng 50,000đ 4892500000 5130000000 B 5071193115 6690807562 4 Dự phòng phí C = 10%(A' + B) 1808227882 1991198844 5 Tổng mức đầu t- D = (A' + B + C) 19890506700 20701261760 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 62 2. Chỉ tiêu tổng hợp. 2.1. Chỉ tiêu so sánh sơ bộ. Chỉ tiêu So sánh Đánh giá Pa1 Pa2 Pa1 Pa2 Chiều dài tuyến (km) 5.150 5.400 + Số cống 9 7 + Số cong đứng 8 10 + Số cong nằm 5 5 Bán kính cong nằm min (m) 400 400 Bán kính cong đứng lồi min (m) 2500 2500 Bán kính cong đứng lõm min (m) 2500 2500 Bán kính cong nằm trung bình (m) 950 850 + Bán kính cong đứng trung bình (m) 4000 4500 + Độ dốc dọc trung bình (%) 1.60 2.21 + Độ dốc dọc min (%) 0 0.17 + Độ dốc dọc max (%) 3.55 4.59 + Ph-ơng án chọn 2.2. Chỉ tiêu kinh tế. 2.2.1. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi: Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi đ-ợc xác định theo công thức Pqđ = tss t t qd txt qd qd tc E C K E E 1 )1( . - t qd cl E )1( Trong đó: Etc: Hệ số hiệu quả kinh tế t-ơng đối tiêu chuẩn đối với ngành giao thông vận tải hiện nay lấy Etc = 0,12. Eqd: Hệ số tiêu chuẩn để qui đổi các chi phí bỏ ra ở các thời gian khác nhau Eqđ = 0,08 Kqd : Chi phí tập trung từng đợt quy đổi về năm gốc Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 63 Ctx : Chi phí th-ờng xuyên hàng năm tss : Thời hạn so sánh ph-ơng án tuyến (Tss =15 năm) cl : Giá trị công trình còn lại sau năm thứ t. 2.2.2. Tính toán các chi phí tập trung trong quá trình khai thác Ktrt. Kqd = K0 + trt trt i n qd trt E K 1 )1( Trong đó: K0 : Chi phí xây dựng ban đầu của các công trình trên tuyến. Ktr.t: Chi phí trung tu ở năm t. Từ năm thứ nhất đến năm thứ 15 có 2 lần trung tu(năm thứ 5 và năm thứ 10) Ta có chi phí xây dựng áo đ-ờng cho mỗi ph-ơng án là: * Ph-ơng án tuyến 1: K0 I = 19890506700 (đồng/tuyến) * Ph-ơng án tuyến 2: K0 II = 20701261760 (đồng/tuyến) Chi phí trung tu của mỗi ph-ơng án tuyến nh- sau: Ktrt PAI = trtt trtK 08.01 105 0,051 19890506700 0,051 19890506700 1160265189 (1 0.08) 1 0,08 (đồng/tuyến) Ktrt PAII = 1 0.08 trt trt t K 105 0,051 20701261760 0,051 20701261760 1207558648 (1 0.08) 1 0,08 (đồng/tuyến) K0 Ktrt PA Kqd Tuyến I 24,059,250,490 1160265189 21,050,771,889 Tuyến II 24,961,186,490 1207558648 21,908,820,408 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 64 2.2.3. Tính toán giá trị công trình còn lai sau năm thứ t: CL cl = (Knền x 100 15100 + Kcống x 50 1550 )x0.7 Knền x 100 15100 Kcống x 50 1550 cl Tuyến I 2926060060 106820000 2123016042 Tuyến II 3915046195 107576000 2815835537 2.2.4. Xác định chi phí th-ờng xuyên hàng năm Ctx. Ctxt = Ct DT + Ct VC + Ct HK + Ct TN (đ/năm) Trong đó: Ct DT : Chi phí duy tu bảo d-ỡng hàng năm cho các công trình trên đ-ờng(mặt đ-ờng, cầu cống, rãnh, ta luy...) Ct VC : Chi phí vận tải hàng năm Ct HK : Chi phí t-ơng đ-ơng về tổn thất cho nền KTQD do hành khách bị mất thời gian trên đ-ờng. Ct TN : Chi phí t-ơng đ-ơng về tổn thất cho nền KTQD do tai nạn giao thông xảy ra hàng năm trên đ-ờng. a. Tính Ct DT. CDT = 0.0055x(K0 XDM + K0 XDC ) Ta có: Ph-ơng án I Ph-ơng án II 38498272.07 38953947.84 b. Tính Ct VC: Ct VC = Qt.S.L L: chiều dài tuyến Qt = 365. . .G.Nt (T) G: L-ợng vận chuyển hàng hoá trên đ-ờng ở năm thứ t: 3.96 =0.9 hệ số phụ thuộc vào tải trọng Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 65 β =0.65 hệ số sử dụng hành trình Qt = 365x0.65x0.9x3.96xNt = 845.56xNt (T) S: chi phí vận tải 1T.km hàng hoá (đ/T.km) S= G Pbd .. + VG dPcd ... (đ/T.km) Pcđ:chi phí cố định trung bình trong 1 giờ cho ôtô (đ/xe km) Pcđ= i ibd N xNP G: là tảI trọng TB của ôtô các loại G= i ii N xNG . (tấn/ xe) Loại xe Thành phần Tải trọng Gtb (%) (T) (T) Tải nhẹ 23 2.5 4.03 Tải trung 16 4 Tải nặng 12 7 Pbđ: chi phí biến đổi cho 1 km hành trình của ôtô (đ/xe.km) Pbđ=K.λ . a.r =1 x 2.7 x 0.3x17000=13770(đ/xe.km) Trong đó K: hệ số xét đến ảnh h-ởng của điều kiện đ-ờng với địa hình miền núi k=1 λ : Là tỷ số giữa chi phí biến đổi so với chi phí nhiên liệu λ =2.7 a=0.3 (lít /xe .km) l-ợng tiêu hao nhiên liệu trung bình của cả 2 tuyến ) r : giá nhiên liệu r=17000 (đ/l) V=0.7Vkt (Vkt là vận tốc kỹ thuật ,Vkt=30 km/h- Tra theo bảng 5.2 Tr125- Thiết kế đ-ờng ô tô tập 4) Pcd+d:Chi phí cố định trung bình trong một giờ cho ôtô (đ/xe.h) Đ-ợc xác định theo các định mức ở xí nghiệp vận tải ôtô hoặc tính theo công thức: Pcd+d = 12% Pbd= 0.12x13770 = 1652.4 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 66 Chi phí vận tải S: S= 13770 0.65 0.9 4.03 + 1652.4 0.65 0.9 4.03 21 =5874.18 S = 6220.88 (đ/1T.km) P/a tuyến L (km) S (đ/1T.km) Qt Ct VC Tuyến I 5.150 5874.18 845.56xNt 25,579903.95xNt Tuyến II 5.400 5874.18 845.56xNt 26821646.86xNt c. Tính Ct HK: Ct HK = 365 Nt xe con cho c c t V L .Hc xC Trong đó: Nt c: là l-u l-ợng xe con trong năm t (xe/ng.đ) L : chiều dài hành trình chuyên trở hành khách (km) Vc: tốc độ khai thác (dòng xe) của xe con (km/h) tc ch: thời gian chờ đợi trung bình của hành khách đi xe con (giờ). Hc: số hành khách trung bình trên một xe con C: tổn thất trung bình cho nền kinh tế quốc dân do hành khách tiêu phí thời gian trên xe, không tham gia sản xuất lấy =7.000(đ/giờ) Ph-ơng án tuyến I: Ct HK = 365 Nt xe con 5.150 0 40 .4 x7000 = 1315825x Nt xe con Ph-ơng án tuyến II: Ct HK = 365 Nt xe con 5.400 0 40 .4 x7000 = 1379700x Nt xe con Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 67 d. Tính Ctắc xe: Ctx = 0 e. Tính Ctainạm : Ctn = 365x10 -6 (LixaĩxCixmixNt) Trong đó: Ci: tổn thất trung bình cho một vụ tai nạn = 8(tr/1vụ.tn) aĩ: số tai nạn xảy ra trong 100tr.xe/1km aĩ = 0.009xk 2 tainan - 0.27ktainan + 34.5 a1 = 0.009x7.86 2 - 0.27x7.86 + 34.5 = 32.93 a2=0.009x9.26 2- 0.27x9.26+ 34.5 = 32.77 mi: hệ số tổng hợp xét đến mức độ trầm trọng của vụ tai nạn = 3.98 mi= m1.m2m11 là xét từng ảnh h-ởngcủa điều kiệnđ-ờng đến tổn thất do một vụ tai nạn gây ra và xác định theo bảng 5-5 TKD4/tr 131 Ph-ơng án tuyến I: Ctn = 365x10 -6 (5.150x32.93x8.000.000x3.98xNt) = 1970901.3xNt (đ/tuyến) Ph-ơng án tuyến II: Ctn = 365x10 -6 (5.400x32.77x8.000.000x3.98xNt) =2056535.1xNt (đ/tuyến) Ta có bảng tính tổng chi phí th-ờng xuyên hàng năm (xem phu lục 5) Ph-ơng án I Ph-ơng án II 519153963059 544148611144 - Chỉ tiêu kinh tế: Ptđ = qd tc E E xKqđ + 15 1 )1(t t qd tx E C - t qd cl E )1( Ph-ơng án qd tc E E xKqđ 15 1 )1(t t qd tx E C t qd cl E )1( Pqđ Tuyến I 31576157820 163658980454 669263196.8 194565875000 Tuyến II 32863230600 171538335931 887668795.6 203513897700 Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng Svth: Trần Văn Tùng – Mssv: 100251 Lớp: CĐ1001 Trang: 68 Kết luận: Từ các chỉ tiêu trên ta chọn ph-ơng án I để thiết kế kỹ thuật - thi công. III.Đánh giá ph-ơng án tuyến qua các chỉ tiêu: NPV; IRr; BCR;THV: (Gọi ph-ơng án nguyên trạng là G, ph-ơng án mới là M) 1. Các thông số về đ-ờng cũ( theo kết quả điều tra)  Chiều dài tuyến: Lcũ = (1.2-1.3) LI =(1.2-1.3)x5150= 6180 (m)  Mặt đ-ờng đá dăm  Chi phí tập trung: Vì ta giả thiết đ-ờng cũ là đ-ờng đá dăm nên thời gian trung tu là 3 nă

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfThuyetminh.pdf
 • dwgbd_td_1.dwg
 • dwgCONG-D100_ok.dwg
 • dwgduong cong_12.dwg
 • dwgMat duong 2 day chuyen1.dwg
 • dwgphueoeng an 1_2_9_sua_1.dwg
 • dwgsosanhketcaumat.dwg
 • dwgSOSANHLUA CHON PA TUYEN.dwg
 • dwgTD 2 phuong an tuyen in.dwg
 • dwgThi cong chung toan tuyen.dwg
 • dwgTRAC NGANG DIEN HINH_sua.dwg
 • dwgYEUCAU VAT LIEU.dwg
Tài liệu liên quan