Giáo án Âm nhạc khối 1 đến khối 5 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 17, 18

Ghi nội dung

 ¤n bµi h¸t BÇu tri xanh .

GV đàn giai điệu bài hát và yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát , tác giả .

Gọi HS trả lời .

-Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát

* Goị một số nhóm lên hát trước lớp . Tạo sự mạnh dạn cho các em khi hát giữa đám đông .

-Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng theo yêu cầu , nhận xét.

Hát lai vài lÇn sau khi đã được sữa sai .

 

doc14 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 10/11/2017 | Lượt xem: 1829 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Âm nhạc khối 1 đến khối 5 - Trường tiểu học Hoa Thủy - Năm 2016 - 2017 - Tuần 17, 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 12 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 1B ). Thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 1A ). Thứ 4 ngày 14 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 1C ). Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 1D ). TIẾT 1: KHỐI 1: TUẦN 17: Häc h¸t bµi dƯt ®Đp ­íc m¬ . §iƯu : Xu©n Phong - Long Hỉ . Lêi míi : Qu¸ch Méng L©n . I/ Mơc tiªu : H¸t thuéc bµi h¸t DƯt ®Đp ­íc m¬ theo ®iƯu Xu©n Phong Long Hỉ . H¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ râ lêi ca , biÕt kÕt hỵp gâ ®Ưm khi h¸t . H¸t ®­ỵc theo c¸ch lÜnh x­íng vµ hßa giäng . Gi¸o dơc HS : Yªu m¸i tr­êng , ThÇy c« vµ bÌ b¹n , gãp phÇn x©y dùng tr­êng líp xanh , s¹ch , ®Đp , th©n thiƯn . HS lµm quen víi lµn ®iƯu d©n ca quª h­¬ng m×nh . Qua bµi h¸t HS co thĨ ®Ỉt lêi míi cho bµi h¸t nµy . II/ ChuÉn bÞ : GV : Nh¹c cơ quen dïng §µn . M¸y nghe , b¨ng nh¹c . HS : thanh ph¸ch , SGK . III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1 . ỉn ®Þnh líp : - KiĨm tra sÜ sè HS . - KiĨm tra ®å dïng häc tËp s¸ch gi¸o khoa , thanh ph¸ch . 2 . Bµi cị : Gäi HS lªn b¶ng h¸t vµ gâ ®Ưm bµi h¸t ®· «n , nãi tªn bµi h¸t , t¸c gi¶ . GV nhËn xÐt vµ cho ®iĨm . ( Cã thĨ GV thay b¨ng §µn vµ yªu cÇu c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t vµ gâ ®Ưm t¹o kh«ng khi líp häc ) . 3 . Bµi míi : nd - tg ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn ho¹t ®éng cđa hs H§ 1 : Giíi thiƯu bµi . ( 5 phĩt ) H§ 2 : Häc h¸t . ( 15 phĩt ) H§ 3 : H¸t vµ kÕt hỵp gâ ®Ưm . ( 10 phĩt ) - KÕt thĩc tiÕt häc . - Giíi thiƯu vỊ nh÷ng lµn diƯu d©n ca quª h­¬ng . - Quª h­¬ng nµo cịng cã nh÷ng truyỊn thèng v¨n hãa nh÷ng ®iƯu h¸t nh÷ng c©u hß . Nh÷ng lêi ca ®ã ra ®êi vµ b¾t nguån víi ®êi sèng con ng­êi . Hä lu«n h¸t nh÷ng bµi h¸t nh÷ng lµn ®iƯu hß ®Ĩ t«n vinh , ca ngỵi cuéc sèng , quª h­¬ng . H«m nay C« sÏ d¹y cho c¸c em bµi h¸t cđa theo diƯu Xu©n Phong Long Hỉ ®ã lµ bµi h¸t DƯt ®Đp ­íc m¬ . ND : Bµi h¸t nãi vỊ t×nh c¶m g¾n bã gi÷a c¸c em HS víi tr­êng líp C« thÇy vµ bỊ b¹n . * Nghe h¸t mÉu . - GV ®µn vµ h¸t bµi h¸t . ( Cã thĨ cho HS nghe b¨ng ®Üa ) . * §äc lêi ca theo tiÕt tÊu . Yªu cÇu HS ®äc lêi ca tõng c©u cho ®ªn hÕt bµi . GV ®äc mÉu : §äc tõng c©u theo tiÕt tÊu - HS cïng ®äc . ( §äc 2 lÇn cho quen vµ nhí lêi ca ) . => HS nãi lªn suy nghÜ vỊ t×nh c¶m cđa m×nh ®èi víi tr­êng líp , thÇy c« vµ bÌ b¹n . * LuyƯn thanh . * TËp h¸t tõng c©u . - Gv chia c©u h¸t : L­u ý : §©y lµ lµn ®iƯu hß ®Çu tiªn c¸c em ®­ỵc häc . GV gi¶i thÝch ®èi víi c¸c lµn ®iƯu hß h¸t tËp thĨ . - Chia c©u ®Ĩ HS n¾m ®­ỵc cÊu trĩc . - GV §µn vµ h¸t l¹i giai ®iƯu bµi h¸t mét lÇn cho HS nghe quen giai ®iƯu h¬n . - C©u 1 GV ®µn vµ h¸t 2 lÇn sau ®ã cho HS h¸t theo ®µn . Gäi d·y h¸t , bµn h¸t , c¸ nh©n h¸t . GV nghe vµ sưa sai nÕu cã . - C©u 2 tËp t­¬ng tù . Nèi c©u 1 vµ c©u 2 . C¸c c©u cßn l¹i tËp h¸t theo h×nh thøc cuèn chiÕu . - TËp h¸t xong cho HS nèi toµn bµi. H¸t nhiỊu lÇn cho thuéc bµi . Líp h¸t, d·y h¸t , bµn , c¸ nh©n h¸t . * H¸t vµ gâ ®Ưm theo nhÞp . Hái : Gâ theo nhÞp lµ gâ nh­ thÕ nµo? - GV h­íng dÉn c¸ch gâ b»ng c¸ch h¸t vµ gâ mÉu . Sau ®ã b¾t nhÞp cho HS h¸t l¹i vµ gâ theo nhÞp . Gäi h¸t tr×nh bµy bµi h¸t theo d·y , Bµn , c¸ nh©n . Gv quan s¸t nhËn xÐt vµ sưa sai . - NhËn xÐt tiÕt häc . - Nh¾c HS vỊ nhµ h¸t thuéc bµi . - S­u tÇm vµ ®Ỉt lßi míi cho bµi h¸t hoỈc s­u tÇm thªm mét sè bµi h¸t d©n ca , ®iƯu hß cđa quª h­¬ng m×nh . - HS quan s¸t . - Ngåi ngay ng¾n l¾ng nghe. - Nghe h¸t vµ nhÈm . - §äc lêi ca theo tiÕt tÊu . - 1 - 2 HS nãi c¶m nhËn cđa m×nh . - HS chĩ ý nghe GV ph©n tÝch . Nghe vµ h¸t theo ®µn . H¸t theo chØ ®Þnh cđa GV . Nèi hai c©u võa tËp . - H¸t c¶ bµi . H¸t theo líp , d·y , bµn , c¸ nh©n . Tr¶ lêi : Gâ theo nhÞp lµ chØ gâ vµo ph¸ch m¹nh cđa nhip ®ã. Nghe h¸t vµ nhËn biÕt c¸ch gâ . C¶ líp h¸t hßa giäng . - H¸t theo chØ ®Þnh . - Nghe vµ tiÕp thu . - Ghi nhí . TIẾT 1: KHỐI 1: TUẦN 17: ƠN TẬP BÀI HÁT DỆT ĐẸP ƯỚC MƠ. I/ Mơc tiªu : BiÕt h¸t theo giai ®iƯu vµ ®ĩng lêi ca. - BiÕt h¸t kÕt hỵp vç tay hoỈc gâ ®Ưm theo lêi bµi h¸t. - HSNK biÕt h¸t vµ gâ theo nhÞp , phach , tiÕt tÊu lêi ca . II/ ChuÉn bÞ: - SGK, nh¹c cơ gâ - §µn, ®Üa nh¹c, SGK III) C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : 1)¤n định tổ chức (1') 2) Kiểm tra bài cũ - Gọi Học sinh hát bài hát Bçu trêi xanh . GV: nhận xét, ghi điểm. 3) Bài mới: ND - TG Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: ¤n bài hát : Thật là hay(15 phút) Hoạt động 2: (10 phút) Củng cố – dặn dò (5 phút) * Ghi nội dung ¤n bµi h¸t BÇu trêi xanh . GV đàn giai điệu bài hát và yêu cầu HS nhắc lại tên bài hát , tác giả . Gọi HS trả lời . -Cho HS hát nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hát * Goị một số nhóm lên hát trước lớp . Tạo sự mạnh dạn cho các em khi hát giữa đám đông . -Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng theo yêu cầu , nhận xét. Hát lai vài lÇn sau khi đã được sữa sai . - GV làm mẫu hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát và vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách và tiết tấu lời ca. - Hướng dẫn HS vừa đứng hát vừa nhún chân nhịp nhàng . - Học sinh thực hiện hát và nhún chân theo nhịp . - Củng cố bằng cách hỏi tên bài hátvừa học, tên tác giả.cả lớp đứng hát và vỗ tay theo nhịp, phách GV nhận xét ,dặn dò - Nghe . - Nh¾c l¹i bài hát, tác giả, nội dung bài hát - Cả lớp hát ôn lại bài hát nhiều lần cho thuộc bài . HSNK xung phong . Một số HS hat chưa thuộc lên hát . - Ngồi ngay ngắn, chú ý nghe - Hát lại nhiều lần . - Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo phách, tiết tấu lời ca - Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV -Hát kết hợp vận động phụ họa như đã tập nhún chân như tiết trước Hát theo nhóm đôi , cá nhân . - Nh¾c l¹i tªn bµi h¸t vµ t¸c gi¶ - Hát lại bài. Thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 4B ). Thứ 5 ngày 15 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 4D ). TIẾT 1: KHỐI 4: TUẦN 17: ƠN HAI BÀI TĐN SỐ 2, TĐN SỐ 3. I. Mục tiêu: - Tập biễu diễn một số bài hát đã học. - Biết đọc nhạc và ghép lời ca gỗ đệm theo phách bài TĐN số 2, số 3. - HSNK: Đọc nhạc và gõ đệm tốt. II. Chuẫn bị: -GV: Đàn, bộ gõ. -HS : SGK, thanh phách. III. Tiến trình dạy học Khởi động A. Hoạt động cơ bản.5p Khởi động: Tổ chức trị chơi “ Nghe giai điệu đốn tên bài hát” Giơi thiệu bài – ghi bảng. Việc 1: -GV nêu mục tiêu bài học ( 2lần) Việc 2: - CTHĐTQ hỏi: Để đạt được mục tiêu ta cần làm gì? Hát theo đàn bài hát đã học. B. Hoạt động thực hành. Nội dung 1: Ơn TĐN số 3 (12p) Việc 1: Nhĩm trưởng điều khiễn các bạn luyện tập đọc nhạc và kết hợp gõ theo phách, nhịp, tiết tấu. Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theeo nhiều hình thức. Việc 2: Mời các cá nhân, nhĩm bàn trình bày. Việc 3: Các bạn nhận xét nhĩm bạn. Việc 4: GV sửa sai chốt. Nội dung 1: Ơn TĐN số 4. (12 p) Việc 1: Nhĩm trưởng điều khiễn các bạn luyện tập đọc nhạc và kết hợp gõ theo phách, nhịp, tiết tấu. Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo yêu cầu. Việc 2: Mời các bạn HSNK đọc và gõ theo tiêt tấu, nhĩm trình bày. Việc 3: Các bạn nhận xét nhĩm bạn. Việc 4: GV sửa sai chốt. C. Hoạt động ứng dụng (3p) - Đánh giá việc học hát của mình: + Đọc được bài Tập đọc nhạc và gõ đệm tốt. + Đọc chưa chính xác về cao độ, trường độ. TIẾT 2: KHỐI 4: TUẦN 18: TẬP BIỂU DIỄN CÁC BÀI HÁT Đà HỌC. I.Mục tiêu: - Hát thuộc các bài hát và gõ đệm. - Tập biểu diễn một vài hát bài hát đã học. - HSNK: biểu diễn tốt các bài hát đã học. II .Chuẫn bị: GV: Đàn và bộ gõ. HS: - Sách giáo khoa. - Thanh phách III. Tiến trình dạy học: Khởi động A. Hoạt động cơ bản.10p CTHĐTQ:Mời các bạn nhắc lại thơng tin các bài hát đã học như tên bài hát, tác giả, bài hát viết ở nhịp mấy, chủ đề. Việc 1: - Giới thiệu bài và nêu mục tiêu. Việc 2: - HS tìm hiểu mục tiêu ( 2lần) Việc 3: Khởi động giọng- hát một bài hát. B. Hoạt động thực hành.20p - GV tổ chức cho HS ơn lại các bài hát đã học bằng nhiều hình thức: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca.... - Hát gõ đệm, hay biễu diễn..... - CTHĐTQ nêu tên một bài hát và mời các nhĩm thi hát.... Việc 1: CTHĐTQ mời các nhĩm luyện tập, nhĩm trưởng điều hành tập hát và kết hợp gõ đệm theo bài hát. GV tiếp cận sửa sai( nếu cĩ) Việc 2: Mời các nhĩm biểu diễn theo nhiều hình thức như Đơn ca, song ca, tốp ca. C. Hoạt động ứng dụng (3p) Về nhà hát bài hát cho cả nhà nghe và hát bài hát trong các tiết sinh hoạt 15 đầu giờ, SH lớp. Việc 2: Tự đánh giá khi học xong bài hát 1. Biết biểu diễn tốt các bài hát. 2. Hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm. 3. Biểu diễn được nhưng cịn nhút nhát. ******************* Thứ 3 ngày 13 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 5D ). Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 5Đ ). TIẾT 1: KHỐI 5: TUẦN 17: TẬP BIỂU DIỄN 2 BÀI HÁT: REO VANG BÌNH MINH. HÃY GIỮ CHO EM BẦU TRỜI XANH. ƠN TĐN SỐ 2 I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Tập biểu diễn 2 bài hát. - Biết hát kết hợp các hoạt động kết hợp với hát. - Biết đọc nhạc ghép lời và gõ phách. II. Chuẫn bị: - GV: Nhạc cụ, thanh phách - HS: Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,.) III. Tiến trình dạy học Khởi động: - Trị chơi: Cầm đồ vật - GV Giới thiệu bài – ghi bảng. - 1,2 HS đọc lại đề bài. A. Hoạt động cơ bản.10p - Việc 1: GV nêu mục tiêu bài học. Việc 2: Thảo luận CTHĐTQ ? muốn đạt được mục tiêu ta làm gì? - HS chia sẽ mục tiêu Việc 3: Khởi động giọng bằng một bài hát. B. Hoạt động thực hành.20p Việc 1: Cả lớp hát lại 2 bài hát theo đàn. Việc 2: Nhĩm trưởng điều hành luyện tập ơn 2 bài hát và bài TĐN số 2. Việc 3: Thi biểu diễn giữa các tổ. Việc 4. Gọi cá nhân đọc bài TĐN số 2. GV nhận xét, khen ngợi. Việc 5: Nhĩm đọc lại, lớp đọc. C. Hoạt động ứng dụng (3p) ? So sánh giai điệu 2 bài hát chúng ta vừa ơn tập. Em tự đánh giá thế nào về việc học tập của mình? Hát ở mức độ tốt. Đọc nhạc đúng. Hát ở mức độ chưa tốt. Đọc nhạc chưa đúng. Về nhà em hãy hát cho cả nhà nghe và trong các tiết sinh hoạt lớp. TIẾT 2: KHỐI 5: TUẦN 18: TẬP BIỂU DIỄN 2 BÀI HÁT NHỮNG BƠNG HOA NHỮNG BÀI CA; ƯỚC MƠ. ƠN TĐN SỐ 4. I. Mục tiêu: - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. - Tập biểu diễn 2 bài hát. - Biết hát kết hợp các hoạt động. - Biết đọc nhạc kết hợp gõ phách. II. Chuẫn bị: - GV: Nhạc cụ, thanh phách - HS: Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,.) III. Tiến trình dạy học Khởi động: A. Hoạt động cơ bản.10p - Việc 1: GV Giới thiệu bài – ghi bảng. - 1,2 HS đọc lại đề bài. - Việc 2: GV nêu mục tiêu. - Việc 3: HS chia sẽ mục tiêu: CTHĐTQ ? muốn đạt được mục tiêu ta làm gì? - Việc 4: Khởi động giọng bằng một bài hát. B. Hoạt động thực hành.20p Việc 1: Cả lớp hát lại 2 bài hát theo đàn. Việc 2: Nhĩm trưởng điều hành luyện tập ơn 2 bài hát và bài TĐN số 4. Việc 3: Thi biểu diễn giữa các tổ. Việc 4. gọi cá nhân đọc bài TĐN số 4. Việc 4: GV nhận xét, khen ngợi. C. Hoạt động ứng dụng (3p) ? So sánh giai điệu 2 bài hát chúng ta vừa ơn tập. Về giai điệu, tiết tấu.... Em tự đánh giá thế nào về việc học tập của mình? Hát ở mức độ tốt. Đọc nhạc đúng. Hát ở mức độ chưa tốt. Đọc nhạc chưa đúng. Về nhà em hãy hát cho cả nhà nghe và trong các tiết sinh hoạt lớp. ******************* Thứ 5 ngày 15 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 3D ). TIẾT 1: KHỐI 3: TUẦN 17: HỌC HÁT BÀI HÁT ĐỊA PHƯƠNG MÙA XUÂN EM ĐI TRỒNG CÂY. Điệu Nồi niêu dợp chèo Lời mới: Quách Mộng Lân I.Mục tiêu: - Hát thuộc bài hát Mùa xuân em đi trồng cây theo điệu Nồi niêu. - Hát đúng giai điệu và lời ca, kết hợp gõ đệm. - Thái độ yêu thiên nhiên, cĩ ý thức trồng cây bảo vệ mơi trường. - HSNK: hát thuộc bài hát kết hợp được gõ đệm theo bài hát. II .Chuẫn bị: GV: Đàn và bộ gõ. HS: - Sách Giáo dục địa phương - Thanh phách III. Tiến trình dạy học: Khởi động TC: Nghe giai điệu đốn tên bài hát( cho HS nghe các bài dân ca) A. Hoạt động cơ bản.10p Việc 1: - Giới thiệu bài – nêu mục tiêu. Việc 2: - HS tìm hiểu mục tiêu . Việc 3: Nghe GV hát mẫu Việc 4: Đọc lời ca CTHĐTQ hỏi: bạn hãy nêu nội dung bài hát? - cá nhân trả lời. Việc 5: Khởi động giọng Việc 6: Tập hát từng câu.( chú ý những chữ cĩ luyến láy) Việc 7: Hát lại cả bài, kết hợp gõ đệm theo nhịp. B. Hoạt động thực hành.17p Việc 1: CTHĐTQ mời các nhĩm luyện tập, nhĩm trưởng điều hành tập hát và kết hợp gõ đệm theo bài hát. GV tiếp cận sửa sai( nếu cĩ) Lưu ý: Đối với làn điệu này cĩ 2 vai đĩ là Lĩnh xướng và xố con. Nên khi hát phân vai một bạn hát và các bạn cịn lại xố. Việc 2: CTHĐTQ mời các nhĩm trình bày. Các nhĩm khác theo dõi nhận xét. C. Hoạt động ứng dụng (3p) Việc 1: GV cho HS liên hệ. Cĩ thể tự đặt lời mới. Về nhà hát bài hát cho cả nhà nghe và hát bài hát trong các tiết sinh hoạt 15 đầu giờ, SH lớp. Việc 2: Tự đánh giá khi học xong bài hát 1. Hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm 2. Chưa thuộc lời ca 3. Vẫn cịn quên lời. TIẾT 2: KHỐI 3: TUẦN 18: TẬP BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.Mục tiêu: - Tập biểu diễn một vài hát bài hát đã học. - HSNK: biểu diễn tốt các bài hát đã học II .Chuẫn bị: GV: Đàn và bộ gõ. HS: - Sách giáo khoa. - Thanh phách III. Tiến trình dạy học: Khởi động Hoạt động cơ bản.10p TC: Nghe giai điệu đốn tên bài hát. Nghe và đốn các bài hát đã học. Việc 1: - Giới thiệu bài và nêu mục tiêu. Việc 2: - HS tìm hiểu mục tiêu ( 2lần) Việc 3: Khởi động giọng- hát một bài hát. B. Hoạt động thực hành.17p - GV tổ chức cho HS ơn lại các bài hát đã học bằng nhiều hình thức: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca.... - Hát gõ đệm, hay biễu diễn..... - CTHĐTQ nêu tên một bài hát và mời các nhĩm thi hát.... Việc 1: CTHĐTQ mời các nhĩm luyện tập, nhĩm trưởng điều hành tập hát và kết hợp gõ đệm theo bài hát. GV tiếp cận sửa sai( nếu cĩ) Việc 2: Mời các nhĩm biểu diễn theo nhiều hình thức như Đơn ca, song ca, tốp ca. C. Hoạt động ứng dụng (3p) Về nhà hát bài hát cho cả nhà nghe và hát bài hát trong các tiết sinh hoạt 15 đầu giờ, SH lớp. Việc 2: Tự đánh giá khi học xong bài hát 1. Hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm 2.Biết biểu diễn bài hát 3. Biểu diễn được nhưng cịn nhút nhát. *********************** Thứ 6 ngày 16 tháng 12 năm 2016. ( Dạy lớp 2D ). TIẾT 1: KHỐI 2: TUẦN 17: HỌC HÁT BÀI GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG EM GẮNG HỌC CHĂM. Điệu Đoản Xuân Lời mới: Quách Mộng Lân. I.Mục tiêu: - Hát thuộc bài hát theo điệu Đoản Xuân. - Hát đúng giai điệu và lời ca, kết hợp được gõ đệm. - Yêu trường, yêu lớp chăm ngoan, luơn cố gắng học tập. HSNK: Thuộc bài hát kết hợp được gõ đệm. II.Chuẫn bị: GV : Đàn và bộ gõ. HS: Sách Giáo dục địa phương. III.Tiến trình dạy học: Khởi động Trị chơi: Em hãy kể tên các bài hát dân ca mà em biết. - Thể hiện một bài hát dân ca. A. Hoạt động cơ bản.10p Giới thiệu bài mới và ghi bảng. Việc 1: Nghe GV đọc mục tiêu ( 2lần) Việc 2: Nhĩm trưởng hỏi: Để đạt được mục tiêu ta cần làm gì? Việc 2: Nghe Gv hát mẫu. Nĩi cảm nhận về bài hát. Việc 3: Đọc lời ca theo tiết tấu. Việc 4: Khởi động giọng theo đàn. Việc 5: Tập hát từng câu. Việc 6: Hát lại cả bài khơng cĩ nhạc lần 1 và lần 2 hát kết hợp gõ đệm. B. Hoạt động thực hành.20p Việc 1: CTHĐTQ mời các nhĩm luyện tập, nhĩm trưởng điều hành tập hát và kết hợp gõ đệm theo bài hát. GV tiếp cận sửa sai( nếu cĩ) Việc 2: CTHĐTQ mời HSNK hát, sau đĩ mời các nhĩm trình bày. Các nhĩm khác theo dõi nhận xét. Việc 3: Nhận xét tính chất giai điệu của bài hát theo điệu Đoản Xuân thể hiện được tính chất bài hát. C. Hoạt động ứng dụng (3p) Việc 1: bài hát nhắc nhở chúng ta điều gì? Về nhà hát bài hát cho cả nhà nghe và hát bài hát trong các tiết sinh hoạt dân ca đầu tuần, SH lớp. Cĩ thể tự đặt lời mới. Việc 2: Tự đánh giá khi học xong bài hát 1. Hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm 2. Chưa thuộc lời ca 3. Vẫn cịn quên lời. TIẾT 2: KHỐI 2: TUẦN 18: TẬP BIỄU DIỄN CÁC BÀI HÁT Đà HỌC. I.Mục tiêu: - Tập biểu diễn một vài hát bài hát đã học. - Hát thuộc lời ca và giai điệu. - HSNK: biểu diễn tốt các bài hát đã học. II .Chuẫn bị: GV: Đàn, bộ gõ. HS: - Thanh phách III. Tiến trình dạy học: Khởi động A. Hoạt động cơ bản.10p TC: Nghe giai điệu đốn tên bài hát( cho HS nghe lần lượt các bài hát đã học) - Giới thiệu bài mới, ghi bảng. Việc 1: Nêu mục tiêu cần đạt. Việc 2: - HS thảo luận mục tiêu ( 2lần) Việc 3: Khởi động giọng bằng một bài hát đã học. B. Hoạt động thực hành.20p Thực hành ơn các bài hát lần lượt. Việc 1: CTHĐTQ mời các nhĩm luyện tập, nhĩm trưởng điều hành tập hát và kết hợp gõ đệm theo bài hát. Hát theo nhĩm bàn, cá nhân. GV tiếp cận sửa sai( nếu cĩ) Việc 2: Mời các nhĩm biểu diễn theo nhiều hình thức như Đơn ca, song ca, tốp ca. C. Hoạt động ứng dụng (3p) Về nhà hát bài hát cho cả nhà nghe và hát bài hát trong các tiết sinh hoạt 15 đầu giờ, SH lớp. Việc 2: Tự đánh giá khi học xong bài hát 1. Hát thuộc bài hát kết hợp gõ đệm 2.Biết biểu diễn bài hát 3. Biểu diễn được nhưng cịn nhút nhát.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao-an - Tuần 17.doc
Tài liệu liên quan