Giáo án An toàn giao thông lớp 4 - Bài 1, bài 2

I MỤC TIÊU

 Hs nhận xét biết được 3 màu của đèn tín hiệu điều khiển giao thông

 Biết nơi có đèn tín hiệu và tác dụng của từng loại đèn .

 Nhận xét các vạch trắng trên đờng dành cho người đi bộ

 Giáo dục ý thức tham gia giao thông

II CHUẨN BỊ

 Sách Pokemon cùng em học ATGT

 

doc3 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án An toàn giao thông lớp 4 - Bài 1, bài 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ho¹t ®éng NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA Chñ ®Ò : An toµn giao th«ng Bµi 1 : Tu©n thñ tÝn hiÖu ®Ìn ®iÒu khiÓn giao th«ng I Môc tiªu Hs nhËn xÐt biÕt ®îc 3 mµu cña ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng BiÕt n¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu vµ t¸c dông cña tõng lo¹i ®Ìn . NhËn xÐt c¸c v¹ch tr¾ng trªn ®­êng dµnh cho ng­êi ®i bé Gi¸o dôc ý thøc tham gia giao th«ng II ChuÈn bÞ S¸ch Pokemon cïng em häc ATGT III Ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : Trß ch¬i :®Ìn xanh - ®Ìn ®á HS nªu l¹i ý nghÜa hiÖu lÖnh cña 3 lo¹i ®Ìn ®á §Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng thêng cã ë ®©u Khi gÆp ®Ìn ®æ th× ngêi vµ xe ph¶i lµm g× ? GV híng dÉn HS ch¬i GV h« “chuÈn bÞ” HS vßng hai tay tríc ngùc GV h« “®Ìn xanh” quay 2 tay xung quanh nhau , 2 ch©n ch¹y t¹i chç GV h« “®Ìn vµng ” HS lµm chËm l¹i Khi GV h« “®Ìn ®á”HS dõng l¹i Cho HS ch¬i – gv quan s¸t hd HS nªu ghi nhí . Ho¹t ®éng NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA Chñ ®Ò : An toµn giao th«ng Bµi 2 : Khi ®I qua ®­êng ph¶I ®I trªn V¹ch tr¾ng dµnh cho ng­êi ®i bé I Môc tiªu Hs nhËn xÐt biÕt ®­îc 3 mµu cña ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng BiÕt n¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu vµ t¸c dông cña tõng lo¹i ®Ìn . NhËn xÐt c¸c v¹ch tr¾ng trªn ®êng dµnh cho ng­êi ®i bé Gi¸o dôc ý thøc tham gia giao th«ng II ChuÈn bÞ S¸ch Pokemon cïng em häc ATGT III Ho¹t ®éng d¹y häc H§1 : Trß ch¬i :®Ìn xanh - ®Ìn ®á HS nªu l¹i ý nghÜa hiÖu lÖnh cña 3 lo¹i ®Ìn ®á §Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng th­êng cã ë ®©u Khi gÆp ®Ìn ®æ th× ng­êi vµ xe ph¶i lµm g× ? H§ 2 : Giíi thiÖu V¹ch tr¾ng dµnh cho ng­êi ®i bé GV cho HS quan s¸t tranh ë trang 8 Em cã nh×n thÊy v¹ch tr¾ng trong tranh kh«ng ? Nã n»m ë ®©u ? V¹ch tr¾ng trªn ®êng cho chóng tra biÕt ®iÒu g× ? GV cho HS thùc hµnh Tæng kÕt KT toµn bµi .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docan toan giao thong.doc BAI 1+ 2.doc
Tài liệu liên quan