Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 12

I. MỤC TIÊU :

Giúp học sinh:

 - Biết so sánh số lớn gấp lần số bé .

II. CHUẨN BỊ :

 - Mỗi học sinh chuẩn bị 1 sợi dây dài 6cm .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC .

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
20 / 11 / 2014 Thø ba ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n : SO S¸NH Sè LíN GÊP MÊY LÇN Sè BÐ I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - BiÕt so s¸nh sè lín gÊp lÇn sè bÐ . II. ChuÈn bÞ : - Mçi häc sinh chuÈn bÞ 1 sỵi d©y dµi 6cm . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y -HäC . A. KiĨm tra bµi cị: + Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi : TÝnh 236 x 2; 415 x 6 + NhËn xÐt, ch÷a bµi . B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi . 2) H­íng dÉn thùc hiƯn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ : + Gi¸o viªn nªu bµi to¸n . + Gäi 1 häc sinh nh¾c l¹i ®Ị bµi . + Y/c mçi h/s lÊy 1 sỵi d©y dµi 6 cm quy ®Þnh 2 ®Çu A,B. C¨ng d©y trªn th­íc, lÊy 1 ®o¹n th¼ng b»ng 2 cm tÝnh tõ ®Çu A. C¾t ®o¹n d©y AB thµnh c¸c ®o¹n nhá dµi 2 cm + C¾t ®­ỵc mÊy ®o¹n? + VËy 6 cm gÊp 3 lÇn so víi 2 cm . + Y/c häc sinh suy nghÜ ®Ĩ t×m phÐp tÝnh tÝnh sè ®o¹n d©y dµi 2 cm c¾t ®­ỵc tõ ®o¹n d©y dµi 6 cm . - Giíi thiƯu : sè ®o¹n d©y c¾t ra ®­ỵc cịng chÝnh lµ sè lÇn mµ ®o¹n th¼ng AB (dµi 6cm) gÊp ®o¹n th¼ng CD (dµi 2 cm). + VËy muèn tÝnh xem ®o¹n th¼ng AB dµi gÊp mÊy lÇn ®o¹n th¼ng CD ta lµm ntn ? + H­íng dÉn häc sinh c¸ch tr×nh bµy bµi gi¶i nh­ SGK . - GV : Bµi to¸n trªn ®­ỵc gäi lµ bµi to¸n so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ. + VËy khi muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ ta lµm nh­ thÕ nµo ? - KÕt luËn: Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ, ta lÊy sè lín chia cho sè bÐ . 3) LuyƯn tËp - Thùc hµnh : *Bµi 1: Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi . + Y/c häc sinh quan s¸t h×nh a) vµ nªu sè h×nh trßn mµu xanh, sè h×nh trßn mµu tr¾ng trong h×nh nµy . + Muèn biÕt sè h×nh trßn mµu xanh gÊp mÊy lÇn sè h×nh trßn mµu tr¾ng ta lµm nh­ thÕ nµo? + VËy trong h×nh a) sè h×nh trßn mµu xanh gÊp mÊy lÇn sè h×nh trßn mµu tr¾ng? + Y/c häc sinh tù lµm phÇn cßn l¹i . + Ch÷a bµi . *Bµi 2: Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi . + Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? + Y/c häc sinh lµm bµi . + Ch÷a bµi . *Bµi 3: 1 häc sinh nªu y/c cđa bµi . + Yªu cÇu häc sinh nªu c¸ch tÝnh chu vi cđa 1 h×nh råi tù lµm bµi . + Ch÷a bµi . C. Cđng cè, dỈn dß : + Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ ta lµm nh­ thÕ nµo? + 2 Häc sinh lªn b¶ng lµm bµi + Thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV . + 3 ®o¹n . + PhÐp tÝnh 6 : 2 = 3 (®o¹n) + Ta lÊy ®é dµi ®o¹n th¼ng AB chia cho ®é dµi ®o¹n th¼ng CD . + Ta lÊy sè lín chia cho sè bÐ . + 2 HS nh¾c l¹i . + 6 h×nh trßn mµu xanh vµ 2 h×nh trßn mµu tr¾ng. + Ta lÊy sè h×nh trßn mµu xanh chia cho sè h×nh trßn mµu tr¾ng . + Sè h×nh trßn mµu xanh gÊp sè h×nh trßn mµu tr¾ng sè lÇn lµ: 6 : 2 = 3 ( lÇn ) + Häc sinh lµm bµi vµo vë . + D¹ng so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ . + 1 h/s lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë . + Muèn tÝnh chu vi cđa 1 h×nh ta tÝnh tỉng ®é dµi c¸c c¹nh cđa h×nh ®ã . + Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ, ta lÊy sè lín chia cho sè bÐ. _________________________________ Thđ c«ng : C¾T, D¸N CH÷ I, T (T2) I. MơC TI£U: - HS thùc hµnh c¾t d¸n ch÷ I ,T . II. §å DïNG D¹Y HäC : - Ch÷ mÉu I, T. - GiÊy mµu, kÐo, hå. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị: - GV kiĨm tra dơng cơ thđ c«ng cđa häc sinh. B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi . 2) Thùc hµnh. + Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i vµ thùc hiƯn c¸c thao t¸c kỴ, gÊp, c¾t ch÷ I, T. + Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ nh¾c l¹i c¸c b­íc kỴ, c¾t, d¸n ch÷ I, T theo quy tr×nh. + Trong khi HS thùc hµnh, gi¸o viªn quan s¸t, uèn n¾n, giĩp ®ì nh÷ng häc sinh cßn lĩng tĩng ®Ĩ c¸c em hoµn thµnh s¶n phÈm. + Gi¸o viªn nh¾c nhë d¸n ch÷ cho c©n ®èi vµ miÕt cho ph¼ng. + Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh tr­ng bµy vµ nhËn xÐt + Gi¸o viªn khen ngỵi HS + GV ®¸nh gi¸ s¶n phÈm thùc hµnh cđa h/s. C. Cđng cè & dỈn dß: + Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc . - b­íc 1: kỴ ch÷ I, T. - b­¬c 2: c¾t ch÷ T. - b­íc 3: d¸n ch÷ I, T. - HS nghe + Häc sinh thùc hµnh kỴ, c¾t, d¸n ch÷ I, T. + Häc sinh l¾ng nghe . + Häc sinh tr­ng bµy s¶n phÈm vµ nhËn xÐt s¶n phÈm. + Líp b×nh chän, nhËn xÐt. _________________________________ ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt) : CHIỊU TR£N S¤NG H¦¥NG I. MơC TI£U : - Nghe-viÕt chÝnh x¸c ®o¹n v¨n ChiỊu trªn s«ng H­¬ng. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biƯt oc/ ooc vµ gi¶i c¸c c©u ®è. ViÕt ®ĩng mét sè ©m dƠ lÉn . II. §å DïNG D¹Y – HäC : - ChÐp s½n bµi tËp 2 trªn b¶ng. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y – HäC : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 3 HS lªn b¶ng, sau ®ã GV ®äc cho HS viÕt c¸c tõ sau : trêi xanh, dßng suèi, ¸nh s¸ng, xø së. - NhËn xÐt . B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi . 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ : * H­íng dÉn chuÈn bÞ - GV ®äc bµi v¨n 1 l­ỵt . - T¸c gi¶ t¶ nh÷ng h×nh ¶nh vµ ©m thanh nµo trªn s«ng H­¬ng? - §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Trong bµi v¨n nh÷ng ch÷ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Nh÷ng dÊu c©u nµo ®­ỵc sư dơng trong ®o¹n v¨n? - Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã, dƠ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. - Yªu cÇu HS ®äc vµ viÕt l¹i c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. * ViÕt chÝnh t¶ * So¸t lçi * KiĨm tra: 5-7 bµi, nhËn xÐt. 3) H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶ : *Bµi 2 : Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm bµi. - NhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. *Bµi 3a : a) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - HS tù lµm bµi. - NhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®ĩng. C. Cđng cè – dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc, bµi viÕt cđa HS. - DỈn dß HS chuÈn bÞ bµi C¶nh ®Đp non s«ng. - 3 HS lªn b¶ng viÕt, HS d­íi líp viÕt vµo vë nh¸p. - HS theo dâi GV ®äc, 2 HS ®äc l¹i. - ... Khãi th¶ ... n­íc, tiÕng lanh canh cđa thuyỊn chµi gâ c¸. - §o¹n v¨n cã 3 c©u. - Ch÷ Cuèi, §Çu, PhÝa ph¶i viÕt hoa v× lµ ch÷ ®Çu c©u vµ H­¬ng, HuÕ, Cån HÕn ph¶i viÕt hoa v× lµ danh tõ riªng. - DÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu ba chÊm. - l¹ lïng, nghi ngĩt, tre trĩc, v¾ng lỈng,... - 3 HS lªn b¶ng viÕt, HS d­íi líp viÕt vµo b¶ng con. - HS viÕt theo GV ®äc . - HS so¸t lçi . - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - 3 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp lµm vµo vë nh¸p. - §äc l¹i lêi gi¶i vµ lµm bµi vµo vë: con sãc, quÇn sỗc, cÇn cÈu mãc hµng, kÐo xe r¬-mỗc. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - §äc l¹i c©u ®è, lêi gi¶i vµ viÕt vµo vë. Tr©u - trÇu - trÊu. ____________________________ Tù nhiªn vµ x· héi : PHßNG CH¸Y KHI ë NHΜ I. MơC TI£U: - Häc sinh biÕt x¸c ®Þnh ®­ỵc mét sè vËt dƠ g©y ch¸y vµ gi¶i thÝch v× sao kh«ng ®­ỵc ®Ỉt chĩng ë gÇn lưa. - Nãi ®­ỵc nh÷ng thiƯt h¹i do ch¸y g©y ra.(HSKG) - Nªu ®­ỵc nh÷ng viƯc cÇn vµ kh«ng nªn lµm khi ®un nÊu ë nhµ. - BiÕt c¸ch khi x¶y ra ch¸y . - CÊt diªm, bËt lưa cÈn thËn, xa tÇm víi cđa em nhá. * GD KNS : + Ph©n tÝch, xư lÝ th«ng tin vỊ c¸c vơ ch¸y . + §¶m nhËn tr¸ch nhiƯm cđa b¶n ®èi víi viƯc phßng ch¸y khi ®un nÊu ë nhµ . + øng phã nÕu cã t×nh huèng ho¶ ho¹n ( ch¸y ) , t×m kiÕm sù giĩp ®ì, øng xư ®ĩng c¸ch . II. §å DïNG D¹Y HäC: - C¸c h×nh trang 44;45/SGK. - Gi¸o viªn s­u tÇm nh÷ng mÈu tin trªn b¸o vỊ nh÷ng vơ háa ho¹n. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị: - 1 häc sinh lªn b¶ng thùc hµnh vÏ s¬ ®å gia ®×nh cđa nhµ em. - NhËn xÐt B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi . 2) Ho¹t ®éng 1. Lµm viƯc víi SGK vµ c¸c th«ng tin s­u tÇm ®­ỵc vỊ thiƯt h¹i do ch¸y g©y ra. - B­íc 1: GV yªu cÇu h/s lµm viƯc theo cỈp. - Em bÐ trong h×nh 1 cã thĨ gỈp tai n¹n g×? - ChØ ra nh÷ng g× dƠ ch¸y trong h×nh 1? - §iỊu g× sÏ x¶y ra nÕu can dÇu lưa vµ ®èng cđi kh« b¾t lưa? - Theo b¹n, bÕp ë h×nh 1 hay h×nh 2 an toµn h¬n trong viƯc phßng ch¸y? T¹i sao? + Gi¸o viªn ®i tíi c¸c nhãm giĩp ®ì vµ khuyÕn khÝch häc sinh tù ®Ỉt ra c©u hái xoay quanh c¸c néi dung trªn. - B­íc 2. Gi¸o viªn gäi mét sè häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viƯc theo cỈp . - B­íc 3. Gi¸o viªn cïng häc sinh kĨ mét vµi c©u chuyƯn vỊ thiƯt h¹i do ch¸y g©y ra. + Gi¸o viªn liªn hƯ gi¸o dơc. 3)Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn vµ ®ãng vai. - B­íc 1. §éng n·o. + Gi¸o viªn ®Ỉt vÊn ®Ị: C¸i g× cã thĨ g©y ch¸y bÊt ngê ë nhµ b¹n? - B­íc 2. Gi¸o viªn giao cho mçi nhãm t×m biƯn ph¸p kh¾c phơc nguyªn nh©n dƠ dÉn ®Õn ho¶ ho¹n ë nhµ. Nhãm 1 : B¹n sÏ lµm g× khi thÊy diªm hay bËt lưa vøt lung tung trong nhµ cđa m×nh ? Nhãm 2 : Theo b¹n, nh÷ng thø dƠ b¾t lưa nh­ x¨ng, dÇu háa ... nªn ®­ỵc cÊt gi÷ ë ®©u trong nhµ ? B¹n sÏ nãi thÕ nµo víi bè, mĐ hoỈc ng­êi lín trong nhµ ®Ĩ chĩng ®­ỵc cÊt gi÷ xa n¬i ®un nÊu cđa gia ®×nh. B­íc 4 : Gi¸o viªn gäi ®¹i diƯn häc sinh tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. - Gi¸o viªn tỉng kÕt c¸c ý kiÕn cđa c¸c nhãm, nhËn xÐt. - GV kÕt luËn : C¸ch tèt nhÊt ®Ĩ phßng ch¸y khi ®un nÊu lµ kh«ng ®Ĩ nh÷ng thø dƠ ch¸y ë gÇn bÕp. Khi ®un nÊu ph¶i tr«ng coi cÈn thËn vµ nhí t¾t bÕp sau khi sư dơng xong.. + (HSKG ) Nªu nh÷ng thiƯt h¹i do ch¸y g©y ra ? 4) Ho¹t ®éng 3: Ch¬i trß ch¬i gäi cøu ho¶ - Gi¸o viªn nªu t×nh huèng ch¸y cơ thĨ cho c¶ líp( SGV/69.) - Cho häc sinh thùc hµnh b¸o ®éng ch¸y, theo dâi ph¶n øng cđa häc sinh . - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ h­íng dÉn mét sè c¸ch tho¸t hiĨm khi gỈp ch¸y nhµ mét tÇng ë n«ng th«n, nhµ cao tÇng ë thµnh phè, ..., c¸ch gäi ®iƯn tho¹i 114 ®Ĩ b¸o ch¸y ë thµnh phè. C. Cđng cè & dỈn dß: + NhËn xÐt tiÕt häc. + CBB: Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng. + Lµm viƯc theo cỈp. Häc sinh quan s¸t h×nh 1;2/44;45/SGK ®Ĩ hái vµ tr¶ lêi nhau theo gỵi ý. + ch¸y, báng. + can dÇu háa, cđi, ®Ìn dÇu. + ch¸y nhµ. + h×nh 2 an toµn h¬n v× c¸c vËt dƠ ch¸y ®Ĩ xa cđi (lưa), xa bÕp. + Mçi häc sinh chØ tr¶ lêi 1 trong c¸c c©u hái ®· th¶o luËn. + Th¶o luËn nhãm vµ ®ãng vai. + Th¶o luËn, thùc hµnh theo yªu cÇu. Nhãm 3 : BÕp ë nhµ b¹n cßn ch­a thËt gän gµng, ng¨n n¾p. B¹n cã thĨ nãi hoỈc lµm g× ®Ĩ thuyÕt phơc ng­êi lín dän dĐp, s¾p xÕp l¹i hoỈc thay ®ỉi chç cÊt gi÷ nh÷ng thø dƠ ch¸y cã trong bÕp ? Nhãm 4 : trong khi ®un nÊu, b¹n vµ nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh cÇn chĩ ý ®iỊu g× ®Ĩ phßng ch¸y ? + §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¸c nhãm kh¸c theo dâi, bỉ sung. + Vµi häc sinh ®äc l¹i mơc “b¹n cÇn biÕt” SGK/45. + HS nªu + Häc sinh l¾ng nghe + Häc sinh thùc hµnh . - HS nghe ___________________________ thĨ dơc : GV thĨ dơc d¹y ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n : 21 / 11 / 2014 Thø t­ ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2014 TËp ®äc : C¶NH §ĐP NON S¤NG I. MơC TI£U : 1. §äc thµnh tiÕng : - §äc ®ĩng c¸c tõ, tiÕng khã: non s«ng, K× Lõa, nµng T« ThÞ, la ®µ, chu«ng, Thä X­¬ng, quanh quanh, non xanh, n­íc biÕc, §ång Nai, lãng l¸nh,... - Ng¾t, nghØ h¬i ®ĩng nhÞp th¬. - §äc tr«i ch¶y ®­ỵc tõng c©u ca dao víi giäng vui thÝch, tù hµo vỊ c¶nh ®Đp non s«ng. 2. §äc hiĨu : - HiĨu nghÜa c¸c tõ khã trong bµi: §ång §¨ng, la ®µ, canh gµ, nhÞp chµy Yªn Th¸i, T©y Hå, xø NghƯ, H¶i V©n, Nhµ BÌ, §ång Th¸p M­êi,... - B­íc ®Çu c¶m nhËn ®­ỵc vỴ ®Đp cđa c¶nh ®Đp non s«ng ®Êt n­íc trong c¸c c©u ca dao. 3. Häc thuéc lßng 2-3 c©u ca dao . II. §å DïNG D¹Y – HäC : - B¶ng phơ cã viÕt c¸c c©u ca dao trong bµi . III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 2 HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ néi dung bµi tËp ®äc N¾ng ph­¬ng Nam. - NhËn xÐt . B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi . 2) LuyƯn ®äc : * §äc mÉu. * HD luyƯn ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ : + Yªu cÇu HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng c©u ca dao trong bµi. - Theo dâi HS ®äc vµ chØnh s÷a lçi ph¸t ©m( Theo mơc tiªu) + Yªu cÇu 1 HS ®äc l¹i c©u 1. H­íng dÉn HS ng¾t giäng cho ®ĩng nhÞp th¬. - LÇn l­ỵt h­íng dÉn HS ®äc c¸c c©u tiÕp theo t­¬ng tù nh­ víi c©u ®Çu. - Yªu cÇu HS ®äc chĩ gi¶i ®Ĩ hiĨu nghÜa c¸c tõ trong c©u ca dao . + Y/c HS luyƯn ®äc bµi theo nhãm 4 . + Tỉ chøc cho mét sè nhãm ®äc bµi tr­íc líp. + Y/c c¶ líp ®äc ®ång thanh toµn bµi. 3) H­íng dÉn t×m hiĨu bµi : - GV gäi 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi tr­íc líp. - Mçi c©u ca dao nãi ®Õn c¶nh ®Đp mét vïng. §ã lµ nh÷ng vïng nµo? (GV chØ ®Þnh cho HS tr¶ lêi vỊ tõng c©u ca dao) - C¸c c©u ca dao trªn ®· cho chĩng ta thÊy ®­ỵc vỴ ®Đp cđa ba miỊn B¾c - Trung - Nam trªn ®Êt n­íc ta. Mçi vïng cã c¶nh g× ®Đp? - GV gi¶ng vỊ c¸c c¶nh ®Đp ®­ỵc nh¾c ®Õn trong c©u ca dao . - Theo em, ai ®· gi÷ g×n t« ®iĨm cho non s«ng ta ngµy cµng ®Đp h¬n? Em h·y chän c©u tr¶ lêi ®ĩng . 4) Häc thuéc lßng : - HS kh¸ chän ®äc mÉu l¹i bµi mét l­ỵt. Sau ®ã cho HS c¶ líp ®äc ®ång thanh bµi råi yªu cÇu HS häc thuéc lßng theo c¸ch xo¸ dÇn 2-3 c©u ca dao - Gäi HS ®äc thuéc lßng. - NhËn xÐt tuyªn d­¬ng nh÷ng HS ®· thuéc lßng bµi. C. Cđng cè – dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. - Nghe GV giíi thiƯu bµi. - Theo dâi GV ®äc mÉu. - 6 HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi, mçi HS ®äc mét c©u ca dao. - Nh÷ng HS m¾c lçi luyƯn ph¸t ©m. - HS ®äc: §ång §¨ng / cã phè K× Lõa,/ Cã nµng T« thÞ,/ cã chïa Tam thanh.// §­êng v« xø NghƯ / quanh quanh / Non xanh n­íc biÕc/ nh­ tranh häa ®å.// H¶i V©n / b¸t ng¸t ngh×n trïng / Hßn Hång sõng s÷ng / ... vÞnh Hµn.// §ång Th¸p M­êi / cß bay th¼ng c¸nh / N­íc Th¸p M­êi / lãng l¸nh c¸ t«m.// - §äc chĩ gi¶i. - Thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV . - 2 à 3 nhãm ®äc bµi theo h×nh thøc tiÕp nèi. - Häc sinh ®äc ®ång thanh. - 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi trong SGK. - C©u 1 nãi vỊ L¹ng S¬n; C©u 2 nãi vỊ Hµ Néi; C©u 3 nãi vỊ NghƯ An; C©u 4 nãi vỊ HuÕ, §µ n½ng; C©u 5 nãi vỊ Thµnh Phè Hå ChÝ Minh; C©u 6 nãi vỊ §ång Th¸p M­êi. - HS nãi vỊ c¶nh ®Đp trong tõng c©u ca dao theo ý hiĨu cđa m×nh. - HS th¶o luËn cỈp ®«i ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái. - Thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV . - Mçi HS chän ®äc thuéc lßng 2-3 c©u ca dao em thÝch trong bµi. ____________________________________ ©m nh¹c: GV ©m nh¹c d¹y __________________________________ To¸n : LUYƯN TËP I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - RÌn luyƯn kÜ n¨ng thùc hµnh “gÊp mét sè lªn nhiỊu lÇn “ vËn dơng vµo gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Muèn biÕt mét sè lín gÊp mét sè bÐ bao nhiªu lÇn ta lµm thÕ nµo ? + NhËn xÐt . B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) LuyƯn tËp - Thùc hµnh : * Bµi 1: Gäi 1 HS nªu yªu cÇu bµi + Y/c häc sinh nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ . + HS tù lµm bµi vµo vë . + §äc tõng c©u hái cho häc sinh tr¶ lêi. * Bµi 2: Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi. + Y/c häc sinh tù lµm bµi . *Bµi 3: Gäi 2 häc sinh ®äc ®Ị bµi vµ cïng HS ph©n tÝch ®Ị bµi . + Muèn biÕt c¶ hai thưa ruéng thu ho¹ch ®­ỵc bao nhiªu kg cµ chua ta ph¶i biÕt ®­ỵc ®iỊu g× ? + Y/c HS tù lµm bµi, GV kÌm HS Y . + NhËn xÐt vµ ch÷a bµi *Bµi 4: Gäi 1 HS nªu yªu cÇu bµi . + Y/c häc sinh ®äc néi dung cđa cét ®Çu tiªn cđa b¶ng . + Muèn tÝnh sè lín h¬n sè bÐ bao nhiªu ®¬n vÞ ta lµm nh­ thÕ nµo? + Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ ta lµm nh­ thÕ nµo? + Y/c häc sinh tù lµm bµi. + Ch÷a bµi . C. Cđng cè, dỈn dß : + Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ ta lµm nh­ thÕ nµo? + NhËn xÐt tiÕt häc . + 1 Häc sinh tr¶ lêi. + 2 HS nªu. + Lµm bµi. a) Sỵi d©y 18 m dµi gÊp sỵi d©y 6m sè lÇn lµ: 18 : 6 = 3 (lÇn) b) Bao g¹o 35kg c©n nỈng gÊp bao g¹o 5kg sè lÇn lµ: 35 : 5 = 7 (lÇn) + C¶ líp lµm vµo vë, 1 h/s lªn b¶ng : Sè con bß gÊp sè con tr©u sè lÇn lµ: 20 : 4 = 5 (lÇn) §¸p sè : 5 lÇn - Thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV . + Ta ph¶i biÕt ®­ỵc sè kg cµ chua thu ®­ỵc ë mçi thưa ruéng lµ bao nhiªu? + C¶ líp lµm vµo vë, 1 h/s lªn b¶ng . + 2 HS ®äc . + HS ®äc. + Ta lÊy sè lín trõ ®i sè bÐ . + Ta lÊy sè lín chia cho sè bÐ . + Lµm bµi, sau ®ã 2 h/s ngåi c¹nh nhau ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa nhau . + Muèn so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ, ta lÊy sè lín chia cho sè bÐ . ______________________________ LuyƯn tõ vµ c©u : ¤N TËP VỊ tõ CHØ HO¹T ®éng, TR¹NG TH¸I . SO S¸NH . I. MơC TI£U : - ¤n tËp vỊ tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i. - T×m hiĨu vỊ so s¸nh: so s¸nh ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng . - Chän ®­ỵc nh÷ng tõ ng÷ thÝch hỵp ®Ĩ ghÐp thµnh c©u . II. §å DïNG D¹Y – HäC : - ViÕt s½n c¸c ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n trong bµi tËp lªn b¶ng hoỈc lªn b¶ng phơ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị : - Yªu cÇu HS lµm miƯng bµi tËp 1, 4 cđa tiÕt LuyƯn tõ vµ c©u tuÇn tr­íc. - NhËn xÐt . B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn lµm bµi tËp : *Bµi 1: Gäi HS ®äc ®Ị bµi . - Gäi 1 HS lªn b¶ng g¹ch ch©n c¸c tõ chØ ho¹t ®éng cã trong khỉ th¬. Yªu cÇu HS c¶ líp lµm bµi vµo vë. - Ho¹t ®éng ch¹y cđa chĩ gµ con ®­ỵc miªu t¶ b»ng c¸ch nµo? V× sao cã thĨ miªu t¶ nh­ thÕ? - GV nhÊn m¹nh: §©y lµ c¸ch so s¸nh ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng. - Em cã c¶m nhËn g× vỊ ho¹t ®éng cđa nh÷ng chĩ gµ con? - NhËn xÐt, chèt c©u tr¶ lêi ®ĩng. *Bµi 2 : Yªu cÇu HS ®äc ®Ị bµi. - Gäi 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS d­íi líp lµm bµi vµo vë. - Theo em, v× sao cã thĨ so s¸nh tr©u ®en ®i nh­ ®Ëp ®Êt? - Hái t­¬ng tù víi c¸c h×nh ¶nh so s¸nh cßn l¹i. - NhËn xÐt, chèt c©u tr¶ lêi ®ĩng . *Bµi 3: Gäi HS ®äc yªu cÇu cđa bµi. - Tỉ chøc cho HS lµm bµi d­íi h×nh thøc trß ch¬i x× ®iƯn . - Tỉng kÕt trß ch¬i vµ yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë bµi tËp. C. Cđng cè – dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn dß HS chuÈn bÞ bµi sau. - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi, c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt bµi lµm cđa 2 b¹n. - 1 HS ®äc tr­íc líp, c¶ líp ®äc thÇm. - Lµm bµi: a) Tõ chØ ho¹t ®éng: ch¹y, l¨n trßn. - ... gièng nh­ ho¹t ®éng l¨n trßn cđa nh÷ng hßn t¬ nhá. §ã lµ miªu t¶ b»ng c¸ch so s¸nh. Cã thĨ miªu t¶ (so s¸nh) nh­ vËy v× nh÷ng chĩ gµ con l«ng th­êng vµng ãng nh­ t¬, th©n h×nh l¹i trßn, nªn tr«ng c¸c chĩ ch¹y gièng nh­ nh÷ng hßn t¬ ®ang l¨n. - Nh÷ng chĩ gµ con ch¹y thËt ngé nghÜnh, ®¸ng yªu, dƠ th­¬ng. - 1 HS ®äc toµn bé ®Ị bµi, 1 HS ®äc l¹i c¸c c©u th¬, c©u v¨n trong bµi tËp. - HS g¹ch ch©n d­íi c¸c c©u th¬, c©u v¨n cã h/®éng ®­ỵc so s¸nh víi nhau: a) Ch©n ®i nh­ ®Ëp ®Êt b) Tµu (cau) v­¬n nh­ tay vÉy. c) ®Ëu quanh thuyỊn lín nh­ n»m quanh bơng mĐ. Hĩc hĩc (vµo m¹n thuyỊn mĐ) nh­ ®ßi bĩ tÝ. - V× tr©u ®en rÊt to khoỴ, ®i rÊt m¹nh, ®i ®Õn ®©u ®Êt lĩn ®Õn ®Êy nªn cã thĨ nãi ®i nh­ ®Ëp ®Êt. - HS tr¶ lêi. - Chän tõ ng÷ thÝch hỵp ë hai cét A vµ B ®Ĩ ghÐp thµnh c©u. - Ch¬i trß ch¬i “X× ®iƯn”. - KÕt qu¶: Nh÷ng ruéng lĩa cÊy sím - ®· trỉ b«ng. Nh÷ng chĩ voi th¾ng cuéc - hu¬ vßi chµo kh¸n gi¶. C©y cÇu lµm b»ng th©n dõa - b¾c ngang dßng kªnh. Con thuyỊn c¾m cê ®á - lao b¨ng b¨ng trªn s«ng. ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n : 22 / 11 / 2014 Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2014 To¸n : B¶NG CHIA 8 I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - B­íc ®Çu thuéc b¶ng chia 8 vµ vËn dơng b¶ng chia 8 trong gi¶i to¸n . II. ChuÈn bÞ : - C¸c tÊm b×a,mçi tÊm b×a cã 8 chÊm trßn . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Gäi häc sinh lªn b¶ng ®äc b¶ng nh©n 8. + NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi . 2) LËp b¶ng chia 8 . * Cho häc sinh lÊy 1 tÊm b×a cã 8 chÊm trßn. Hái 8 lÊy 1 lÇn b»ng mÊy? + H·y viÕt phÐp tÝnh t­¬ng øng víi 8 ®­ỵc lÊy 1 lÇn ? + 8 x 1 = ? + Trªn tÊt c¶ c¸c tÊm b×a cã 8 chÊm trßn, biÕt mçi tÊm cã 8 chÊm trßn. Hái cã bao nhiªu tÊm b×a? + H·y nªu phÐp tÝnh ®Ĩ t×m sè tÊm b×a ? + Gi¸o viªn viÕt lªn b¶ng 8 : 8 = 1 * Cho HS lÊy 2 tÊm b×a, mçi tÊm b×a cã 8 chÊm trßn. Hái “8 lÊy 2 lÇn b»ng bao nhiªu”? + Trªn tÊt c¶ c¸c tÊm b×a cã 16 chÊm trßn. BiÕt mçi tÊm b×a cã 8 tÊm b×a. Hái cã tÊt c¶ cã bao nhiªu tÊm b×a? + H·y lËp phÐp tÝnh ®Ĩ t×m sè tÊm b×a + ViÕt lªn b¶ng 16 : 8 = 2 * Cho häc sinh lÊy 3 tÊm b×a, mçi tÊm b×a cã 8 chÊm trßn. Hái “8 lÊy 3 lÇn b»ng bao nhiªu”? + Trªn tÊt c¶ c¸c tÊm b×a cã 24 chÊm trßn. BiÕt mçi tÊm b×a cã 8 tÊm b×a. Hái cã tÊt c¶ cã bao nhiªu tÊm b×a? + H·y lËp phÐp tÝnh ®Ĩ t×m sè tÊm b×a + ViÕt lªn b¶ng 24 : 8 = 3 + GV cho HS t×m c¸ch kh¸c ®Ĩ lËp phÐp chia ? + Dùa vµo c¸ch lËp c¸c phÐp chia trªn lËp c¸c phÐp chia cßn l¹i ? + GV gỵi ý HS cã thĨ tõ b¶ng nh©n 8, cã thĨ lËp ®­ỵc b¶ng chia 8 lµ c¸ch lµm thuËn lỵi nhÊt . + Y/c häc sinh häc thuéc lßng b¶ng chia 8 theo c¸ch xãa dÇn . + Gäi HS xung phong ®äc thuéc lßng b¶ng nh©n 8 . 3) LuyƯn tËp - Thùc hµnh : *Bµi 1(cét 1,2,3): Bµi y/c chĩng ta lµm g×? + Y/c häc sinh suy nghÜ, tù lµm bµi, sau ®ã 2 HS ngåi c¹nh nhau ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra bµi cđa nhau . + NhËn xÐt bµi cđa häc sinh. + HS KG lµm cét 4 . + GoÞ HS ®äc b¶ng chia 8 . *Bµi 2 ( cét 1,2,3): Bµi y/c chĩng ta lµm g×? + Y/c häc sinh tù lµm bµi . + Y/c HS nhËn xÐt bµi cđa b¹n trªn b¶ng . + Khi ®· biÕt 8 x 5 = 40, cã thĨ ghi ngay kÕt qu¶ 40 : 8 vµ 40 : 5 ®­ỵc kh«ng ? v× sao? + Y/c häc sinh gi¶i thÝch t­¬ng tù víi c¸c tr­êng hỵp cßn l¹i . + ( HS KG lµm cét 4) * Bµi 3: Gäi 3 häc sinh ®äc ®Ị bµi . + Bµi to¸n cho biÕt nh÷ng g×? + Bµi to¸n hái g×? + Y/c häc sinh suy nghÜ vµ gi¶i to¸n . + Gäi häc sinh nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n trªn b¶ng, ch÷a bµi. *Bµi 4: Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi . + Y/c häc sinh tù lµm bµi, GV kÌm HS Y . C. Cđng cè, dỈn dß : + Gäi HS ®äc b¶ng 8. + GV nhËn xÐt giê häc . + 1 Häc sinh. + 8 lÊy 1 lÇn b»ng 8. + 8 x 1. + 8 x 1 = 8. + Cã 1 tÊm b×a. + 8 : 8 = 1 (tÊm b×a). + §äc : 8 x 1 = 8 ; 8 : 8 = 1. + 8 lÊy 2 lÇn b»ng 16 . + 2 tÊm b×a. - 16 : 8 = 2 ( tÊm b×a ). - §äc 8 x 2 =16 ; 16 : 8 = 2. + 8 lÊy 3 lÇn b»ng 24. + 3 tÊm b×a. + 24 : 8 = 3 ( tÊm b×a ). + §äc 8 x 3 = 24; 24 : 8 = 3. + Dùa vµo phÐp chia 24 : 3 = 8 lËp ®­ỵc phÐp chia 24 : 8 = 3 .... + LËp vµ nªu tr­íc líp . + HS häc thuéc lßng b¶ng nh©n 8 + 3 HS. + TÝnh nhÈm. + HS thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV , sau ®ã HS nèi tiÕp nhau ®äc tõng phÐp tÝnh tr­íc líp . + 2 HS ®äc . + 2 HS nªu. + HS lµm vµo vë, 4 em lªn b¶ng . + Khi ®· biÕt 8 x 5 = 40 cã thĨ ghi ngay 40 : 8 = 5 vµ 40 : 5 = 8 v× nÕu lÊy tÝch chia cho thõa sè nµy th× ®­ỵc thõa sè kia . + Cã 32 m v¶i ®­ỵc c¾t thµnh 8 m¶nh b»ng nhau . + Mçi m¶nh v¶i dµi bao nhiªu m? + Häc sinh lµm vµo vë, 1 häc sinh lªn b¶ng lµm bµi. + HS lµm vë, 1 häc sinh lªn b¶ng : Sè m¶nh v¶i c¾t ®­ỵc lµ: 32 : 8 = 4 ( m¶nh ) §¸p sè: 4 m¶nh + 2 HS ®äc . _______________________________ MÜ thuËt : GV mÜ thuËt d¹y _________________________________ ChÝnh t¶ (Nghe - viÕt) : C¶NH §ĐP NON S¤NG I. MơC TI£U : - Nhí - viÕt chÝnh x¸c 4 c©u ca dao cuèi trong bµi C¶ng ®Đp non s«ng. - T×m vµ viÕt ®ĩng c¸c tiÕng cã chøa ©m ®Çu tr/ ch . - ViÕt ®Đp, tr×nh bµy ®ĩng c¸c c©u ca dao. II. §å DïNG D¹Y – HäC : - ViÕt s½n néi dung bµi 2a lªn b¶ng. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi HS lªn b¶ng 3 t×m tõ cã tiÕng chøa vÇn at/ ac . - NhËn xÐt. B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ : * H­íng dÉn chuÈn bÞ - GV ®äc 4 c©u ca dao mét l­ỵt. - C¸c c©u ca dao ®Ịu nãi lªn ®iỊu g×? - Bµi chÝnh t¶ cã nh÷ng tªn riªng nµo? - 5 c©u ca dao ®Çu viÕt theo thĨ th¬ nµo? Tr×nh bµy nh­ thÕ nµo cho ®Đp? - C©u ca dao cuèi tr×nh bµy nh­ thÕ nµo? - Trong bµi chÝnh t¶ nh÷ng ch÷ nµo viÕt hoa? - Gi÷a 2 c©u ca dao ta viÕt nh­ thÕ nµo? - Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã, dƠ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. - Y/cÇu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. * ViÕt chÝnh t¶. * So¸t lçi. * KiÕm tra 5- 7 bµi, nhËn xÐt. 3) H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶: *Bµi 2a: a) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - HS tù lµm. - Gäi 2 nhãm nªu KQ. C¸c nhãm kh¸c bỉ sung nÕu cã ý kiÕn kh¸c. - NhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. - Lêi gi¶i : c©y chuèi, ch÷a bƯnh, tr«ng C. Cđng cè – dỈn dß : - NhËn xÐt tiÕt häc. - ChuÈn bÞ bµi §ªm tr¨ng trªn Hå T©y. - 1 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp lµm vµo vë nh¸p. - Theo dâi, sau ®ã 3 HS ®äc l¹i. - C¸c c©u ca dao ®Ịu ca ngỵi c¶nh ®Đp cđa non s«ng ®Êt n­íc ta. - C¸c tªn riªng: NghƯ, H¶i V©n, Hång, Hµn, Nhµ BÌ, Gia §Þnh, §ång Nai, .... - 5 c©u ca dao ®Çu viÕt theo thĨ th¬ lơc b¸t. Dßng 6 ch÷ viÕt lïi vµo 2 «, dßng 8 ch÷ viÕt lïi vµo 1 « li. - C©u ca dao cuèi, mçi dßng cã 7 ch÷, viÕt lïi vµo 1 «, dßng d­íi th¼ng víi dßng trªn. - C¸c ch÷ ®Çu c©u vµ tªn riªng ph¶i viÕt hoa. - Gi÷a 2 c©u ca dao ®Ĩ t¸ch ra 1 dßng. - quanh quanh, non xanh, ngh×n trïng, sõng s÷ng, lãng l¸nh. - 3 HS lªn b¶ng viÕt, líp viÕt vµo vë nh¸p. - HS nghe GV ®äc vµ viÕt l¹i bµi vµo vë. - Nghe GV ®äc vµ so¸t lçi. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - HS tù lµm trong nhãm . - §äc lêi gi¶i vµ bỉ sung. - Lµm bµi vµo vë. Tù nhiªn vµ x· héi : Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng I. MơC TI£U : - Häc sinh nªu ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng chđ yÕu cđa HS khi ë tr­êng nh­ ho¹t ®éng vui ch¬i ,v¨n nghƯ , thĨ thao ... - Nªu ®­ỵc tr¸ch nhiƯm cđa HS khi tham gia ho¹t ®éng ®ã . - Tham gia c¸c ho¹t ®éng do nhµ tr­êng tỉ chøc . * GD KNS : + KN hỵp t¸c : Hỵp t¸c trong nhãm, líp ®Ĩ chia sỴ, ®­a ra c¸c c¸ch giĩp ®ì c¸c b¹n häc kÐm . + KN giao tiÕp : : Bµy tá suy nghÜ, c¶m th«ng, chia sỴ víi ng­êi kh¸c . II. §å DïNG D¹Y HäC : - C¸c h×nh trong SGK/46;47. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC : A. KiĨm tra bµi cị: - Nãi vỊ nh÷ng thiƯt h¹i do ch¸y g©y ra. - Nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm ®Ĩ phßng ch¸y khi ®un nÊu ë nhµ. - NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) Ho¹t ®éng 1. Quan s¸t theo cỈp. - B­íc 1. Gi¸o viªn h­íng dÉn. + KĨ tªn mét sè ho¹t ®éng häc tËp diƠn ra trong giê häc. + Trong tõng ho¹t ®éng ®ã, häc sinh lµm g×? Gi¸o viªn lµm g×? - B­íc 2. + GV vµ häc sinh nhËn xÐt bỉ sung. - B­íc 3 : Liªn hƯ thùc tÕ b¶n th©n. + Em th­êng lµm viƯc g× trong giê häc? + Em cã thÝch häc theo nhãm kh«ng? + Em th­êng häc nhãm trong giê häc nµo? + Em th­êng lµm g× khi häc nhãm? + Em cã thÝch ®¸nh gi¸ bµi lµm cđa b¹n kh«ng? V× sao? - KÕt luËn: ë tr­êng trong giê häc ... 3) Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc theo tỉ . - B­íc 1. Trao ®ỉi nhãm . + ë tr­êng c«ng viƯc chÝnh cđa häc sinh lµ lµm g×? + KĨ tªn c¸c m«n häc b¹n ®­ỵc häc ë tr­êng? - B­íc 2. + §¹i diƯn c¸c tỉ b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. + Gi¸o viªn nhËn xÐt, bỉ sung . C. Cđng cè & dỈn dß: + Gi¸o viªn liªn hƯ ng¾n gän ®Õn t×nh h×nh häc tËp cđa líp, khen ngỵi nh¾c nhë, ®éng viªn HS . + DỈn dß thùc hµnh tèt bµi häc. + CBB: Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng (TT) - 2 HS nªu + Häc sinh quan s¸t h×nh 46,47SKGvµ tr¶ lêi b¹n theo gỵi ý. + Mét sè cỈp häc sinh lª

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT12.doc
Tài liệu liên quan