Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 4

I. Mục tiêu :

 - Học sinh biết thực hành nghe nhịp đập của tim và đếm nhịp mạch đập. Biết tim luôn đập để bơm máu đi khắp cơ thể. Nếu tim ngừng đập máu không lưu thông được trong các mạch máu , cơ thể sẽ chết .

 - Chỉ được đường đi của máu trong sơ đồ vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ.( HS KG)

II. Đồ dùng dạy – học :

 - Các hình SGK/16;17.

 - Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn.

 - Vở BTTN-XH.

 

doc23 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn học lớp 3 - Trường Tiểu học La Sơn - Tuần 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
+ 2 HS nªu + 2 HS nªu . Gi¶i: Sè dÇu thïng thø hai cã nhiỊu h¬n thïng thø nhÊt lµ: 160 - 125 = 35 (lÝt) §¸p sè: 35 lÝt. + D¹ng to¸n h¬n kÐm nhau mét sè ®¬n vÞ . ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n 25/ 9 / 2014 Thø ba ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2014 To¸n : KIĨM TRA I. Mơc tiªu : KiĨm tra kÕt qu¶ «n tËp ®Çu n¨m häc cđa HS tËp trung vµo: - KÜ n¨ng thùc hiƯn phÐp céng, phÐp trõ (cã nhí 1 lÇn) c¸c sè cã ba ch÷ sè. - NhËn biÕt sè phÇn b»ng nhau cđa ®¬n vÞ (d¹ng 1phÇn 2, 1phÇn 3, 1phÇn 4, 1 phÇn 5) - Gi¶i bµi to¸n ®¬n vỊ ý nghÜa phÐp tÝnh. - KÜ n¨ng tÝnh ®é dµi ®­êng gÊp khĩc . III. Ho¹t ®éng d¹y – häc : 1. Ra ®Ị kiĨm tra: Bµi1. §Ỉt tÝnh råi tÝnh : 237 + 416 462 - 354 561 - 274 728 - 456 Bµi 2. §iỊn dÊu ( ; =) 70 + 300 ..... 371 600 - 70 ..... 500 + 30 + 4 299 - 29 ..... 200 + 90 + 8 18 : 3 ..... 18 : 2 Bµi 3. Khoanh vµ 1/3 sè h×nh vu«ng Bµi 4 . Cho ba sè: 675 ; 50 ; 625 vµ c¸c dÊu + ; - ; = . Em h·y lËp c¸c phÐp tÝnh ®ĩng . Bµi 5. Mçi hép cã 4 c¸i b¸nh trung thu. Hái 8 hép nh­ thÕ cã bao nhiªu c¸i b¸nh? Bµi 6. TÝnh ®é dµi cđa ®­êng gÊp khĩc ABCD cã kÝch th­íc ghi trªn h×nh vÏ : B D B C 2 . HS lµm bµi. 3. GV thu bµi . 4. BiĨu ®iĨm: Bµi 1: 2® Mçi phÐp tÝnh ®ĩng 0, 5 ®iĨm Bµi 5 : 2 ® Bµi 2: 2® §iỊn ®ĩng mçi dÊu 0, 5 ®iĨm Bµi 6 : 1 ®iĨm Bµi 3: 1® Khoanh ®ĩng 1®iỴm Bµi 4: 2® Mçi phÐp ®ĩng 0, 5 ®iĨm . Thđ c«ng : GÊP CON ÕCH (T2) I. Mơc tiªu: - HS thùc hµnh gÊp con Õch ®ĩng quy tr×nh nh­ tiÕt tr­íc. II. §å dïng d¹y – häc : - VËt mÉu con Õch. GiÊy thđ c«ng, kÐo, hå d¸n. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: - GV kiĨm tra §DHT cđa häc sinh. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) Thùc hµnh : + Gi¸o viªn gäi mét vµi häc sinh lªn b¶ng thao t¸c vµ nh¾c l¹i quy tr×nh gÊp con Õch. + Gi¸o viªn treo tranh quy tr×nh gÊp con Õch lªn b¶ng vµ nh¾c l¹i c¸c b­íc tr­íc khi häc sinh thùc hµnh. + Gi¸o viªn tỉ chøc cho häc sinh thùc hµnh gÊp con Õch theo nhãm. + Gi¸o viªn ®Õn c¸c nhãm quan s¸t, giĩp ®ì, uèn n¾n cho nh÷ng HS cßn lĩng tĩng. + GV tỉ chøc cho h/s trong nhãm thi xem Õch cđa ai nh¶y xa h¬n, nhanh h¬n. + Cuèi giê häc, gi¸o viªn gäi mét sè häc sinh mang con Õch ®· gÊp ®­ỵc lªn bµn. Gi¸o viªn dïng tay trá miÕt nhĐ liªn tơc cho con Õch nh¶y nhiỊu b­íc. + GV nhËn xÐt vµ rĩt kinh nghiƯm v× sao cã con Õch nh¶y nhanh, cã con nh¶y chËm, cã con kh«ng nh¶y ®­ỵc? + Gi¸o viªn chän s¶n phÈm ®Đp. + GV nhËn xÐt, khen ngỵi nh÷ng con Õch gÊp ®Đp ®Ĩ ®éng viªn, khuyÕn khÝch HS . + Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm.( Víi HSKG Yªu cÇu HS cã nÕp gÊp ph¼ng , th¼ng ,con Õch c©n ®èi , lµm con Õch nh¶y ®­ỵc ) + XÕp lo¹i A+, A, B ... C. Cđng cè & dỈn dß: + Gi¸o viªn nhËn xÐt sù chuÈn bÞ, tinh thÇn, th¸i ®é vµ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS. + DỈn chuÈn bÞ tiÕt tiÕp theo . + Häc sinh thùc hµnh gÊp con Õch. - B­íc 1: gÊp, c¾t tê giÊy h×nh vu«ng. - B­íc 2: gÊp t¹o hai ch©n tr­íc con Õch. - B­íc 3: gÊp t¹o hai ch©n sau vµ th©n con Õch. + Häc sinh theo dâi c¸c b­íc (theo tranh). + Häc sinh thùc hµnh theo nhãm (tỉ). + Häc sinh gÊp xong con Õch ®Ỉt lªn bµn. + Häc sinh quan s¸t nh÷ng s¶n phÈm ®Đp, lµm ®ĩng quy c¸ch nªn nh¶y nhanh. ChÝnh t¶ (Nghe-viÕt) : NG¦êI MĐ I. Mơc tiªu : - Nghe vµ viÕt l¹i chÝnh x¸c ®o¹n v¨n tãm t¾c néi dung truyƯn Ng­êi mĐ. - Lµm ®ĩng c¸c bµi tËp chÝnh t¶ ph©n biƯt d/ r/ g . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 3 HS lªn b¶ng, sau ®ã ®äc cho HS viÕt c¸c tõ sau: ng¾c ngø, ngoỈc kÐp, trung thµnh, chĩc tơng. - NhËn xÐt, cho ®iĨm HS. B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ : *H­íng dÉn HS chuÈn bÞ - GV ®äc bµi th¬ 1 lÇn sau ®ã yªu cÇu HS ®äc l¹i. - Bµ mĐ ®· lµm g× ®Ĩ giµnh l¹i ®øa con? - ThÇn ChÕt ng¹c nhiªn v× ®iỊu g×? - §o¹n v¨n cã mÊy c©u? - Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng tõ nµo ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Trong ®o¹n v¨n cã nh÷ng dÊu c©u nµo ®­ỵc sư dơng? - GV ®äc c¸c tõ khã cho HS viÕt vµo b¶ng con. 3 HS viÕt b¶ng lín. - Yªu cÇu HS ®äc l¹i c¸c tõ trªn. - Theo dâi vµ chØnh s÷a lçi cho HS. * ViÕt chÝnh t¶: GV ®äc chËm ®Ĩ HS viÕt * So¸t lçi * ChÊm bµi : 5-7 bµi 3) H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶. *Bµi 2a a) Gäi 1 HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm. - NhËn xÐt bµi lµm cđa HS. *Bµi 3a a) - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Chia líp thµnh 8 nhãm vµ ph¸t giÊy, bĩt d¹ cho c¸c nhãm. - Yªu cÇu c¸c nhãm tù lµm bµi, GV giĩp ®ì c¸c nhãm gỈp khã kh¨n. - Gäi 1 ®Õn 2 nhãm ®äc bµi lµm cđa m×nh. C¸c nhãm kh¸c bỉ sung nÕu cã ý kiÕn kh¸c. C. Cđng cè – dỈn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn dß HS vỊ nhµ häc thuéc lßng c¸c c©u ®è, ghi nhí c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. HS nµo viÕt xÊu, sai 3 lçi trë lªn ph¶i viÕt l¹i bµi cho ®Đp, ®ĩng. - 3 HS viÕt trªn b¶ng líp. C¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p. - 2 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n, c¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo. - Bµ v­ỵt qua bao nhiªu khã kh¨n vµ hi sinh c¶ ®«i m¾t cđa m×nh ®Ĩ giµnh l¹i ®øa con ®· mÊt. - ThÇn ChÕt ng¹c nhiªn v× ng­êi mĐ cã thĨ lµm tÊt c¶ v× con. - §o¹n v¨n cã 4 c©u. - C¸c tõ: ThÇn ChÕt, ThÇn §ªm Tèi ph¶i viÕt hoa v× lµ tªn riªng. C¸c tõ Mét, Nhí, ThÊy, ThÇn ph¶i viÕt hoa v× lµ ch÷ ®Çu c©u. - Trong ®o¹n v¨n cã dÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm ®­ỵc sư dơng. - ViÕt b¶ng con tõ khã: chØ ®­êng, hi sinh, giµnh l¹i. - §äc c¸c tõ trªn b¶ng. - HS viÕt bµi - HS so¸t lçi - HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - 3 HS lªn b¶ng lµm, HS d­íi líp lµm vµo nh¸p. - HS ch÷a bµi vµ lµm vµo vë. - Lêi gi¶i: Hßn g× b»ng ®Êt nỈn ra XÕp vµo lß lưa nung ba bèn ngµy, Khi ra, da ®á h©y h©y Th©n h×nh vu«ng v¾n ®em x©y cưa nhµ. (Lµ hßn g¹ch) - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - NhËn ®å dïng häc tËp. - Tù lµm bµi trong nhãm. - Lêi gi¶i: ru – dÞu dµng – gi¶i th­ëng. _____________________________________ Tù nhiªn vµ x· héi : ho¹t ®éng tuÇn hoµn I. Mơc tiªu : - Häc sinh biÕt thùc hµnh nghe nhÞp ®Ëp cđa tim vµ ®Õm nhÞp m¹ch ®Ëp. BiÕt tim lu«n ®Ëp ®Ĩ b¬m m¸u ®i kh¾p c¬ thĨ. NÕu tim ngõng ®Ëp m¸u kh«ng l­u th«ng ®­ỵc trong c¸c m¹ch m¸u , c¬ thĨ sÏ chÕt . - ChØ ®­ỵc ®­êng ®i cđa m¸u trong s¬ ®å vßng tuÇn hoµn lín vµ vßng tuÇn hoµn nhá.( HS KG) II. §å dïng d¹y – häc : - C¸c h×nh SGK/16;17. - S¬ ®å 2 vßng tuÇn hoµn. - Vë BTTN-XH. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: M¸u vµ c¬ quan tuÇn hoµn. - HS1: C¬ quan vËn chuyĨn m¸u ®i kh¾p c¬ thĨ cã tªn lµ g×? - HS2: C¬ quan tuÇn hoµn gåm cã nh÷ng bé phËn nµo? - HS3: ChØ vÞ trÝ cđa tim trªn h×nh vÏ vµ trªn c¬ thĨ? - NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) Ho¹t ®éng 1: Thùc hµnh. B­íc 1. lµm viƯc c¶ líp. + Häc sinh ¸p tai ngùc cđa b¹n ®Ĩ l¾ng nghe tim ®Ëp vµ ®Õm sè nhÞp ®Ëp cđa tim trong 1 phĩt. + §Ỉt ngãn trá vµ ngãn gi÷a cđa bµn tay ph¶i lªn cỉ tay tr¸i cđa m×nh (b¹n) ®Õm sè m¹ch nhÞp ®Ëp trong 1 phĩt. B­íc 2. Häc sinh lµm viƯc theo cỈp. B­íc 3. Lµm viƯc c¶ líp. *KÕt luËn: Tim lu«n ®Ëp ®Ĩ b¬m m¸u ®i kh¾p c¬ thĨ. NÕu tim ngõng ®Ëp, m¸u kh«ng l­u th«ng ®­ỵc trong c¸c m¹ch m¸u, c¬ thĨ sÏ chÕt. 2) Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc víi SGK. B­íc 1. Lµm viƯc theo nhãm bµn. + Gi¸o viªn nªu yªu cÇu: - ChØ ®éng m¹ch, tÜnh m¹ch vµ mao m¹ch trªn s¬ ®å (H3/ 17/ SGK). - Nªu chøc n¨ng cđa tõng lo¹i m¹ch m¸u? - ChØ vµ nãi ®­êng ®i cđa m¸u trong vßng tuÇn hoµn nhá vµ nªu chøc n¨ng? (HS KG) - ChØ vµ nãi ®­êng ®i cđa m¸u trong vßng tuÇn hoµn lín vµ nªu chøc n¨ng?(HS KG) - B­íc 2.C¶ líp lµm viƯc theo yªu cÇu. - KÕt luËn: tim lu«n co bãp. SGK/17 4) Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i “ghÐp ch÷ vµo h×nh”. B­íc 1. + Gi¸o viªn ph¸t mçi nhãm 1 bé ®å ch¬i: 2 vßng tuÇn hoµn, c¸c tÊm phiÕu rêi ghi tªn c¸c lo¹i m¹ch m¸u cđa 2 vßng tuÇn hoµn. + Yªu cÇu c¸c nhãm thi ®ua ghÐp ch÷ vµo h×nh. Nhãm nµo hoµn thµnh tr­íc, ghÐp ch÷ vµo h×nh (s¬ ®å) ®ĩng vÞ trÝ vµ tr×nh bµy ®Đp, nhãm ®ã th¾ng cuéc. B­íc 2. Häc sinh ch¬i nh­ ®· h­íng dÉn. + Nhãm nµo lµm xong tr­íc sÏ d¸n s¶n phÈm lªn b¶ng tr­íc. - Líp vµ gi¸o viªn nhËn xÐt, b×nh chän nhãm th¾ng cuéc. B. Cđng cè & dỈn dß: + Gi¸o viªn chèt néi dung. + NhËn xÐt tiÕt häc. + DỈn dß: thuéc ghi nhí “ b¹n cÇn biÕt” (SGK/17). + CBB: VƯ sinh c¬ quan tuÇn hoµn. - Thùc hiƯn y/cÇu cđa GV . - HS l¾ng nghe GV h­íng dÉn . - 1-2 cỈp HS lªn lµm tr­íc líp . + Tõng cỈp HS thùc hµnh theo h/d trªn. + Häc sinh tr¶ lêi c©u hái sau khi thùc hµnh, quan s¸t – NhËn xÐt. + Häc sinh nghe vµ nh¾c l¹i. + HS l¾ng nghe + Thùc hiƯn Y/cÇu cđa GV + §¹i diƯn c¸c nhãm lªn chØ vµo s¬ ®å vµ tr×nh bµy phÇn TLCH. + C¸c nhãm kh¸c bỉ sung. + Vµi häc sinh nh¾c l¹i SGK/17 (b¹n cÇn biÕt). - HS nhËn ®å dïng häc tËp vµ nghe ®Ĩ hiĨu c¸ch ch¬i - HS tham gia ch¬i ThĨ dơc : GV chuyªn d¹y ________________________________________________________________________________ Ngµy so¹n 27 / 9 / 2014 Thø t­ ngµy 1 th¸ng 10 n¨m 2014 TËp ®äc : ¤NG NGO¹I I. Mơc tiªu : 1. §äc thµnh tiÕng - §äc ®ĩng c¸c tõ, tiÕng khã hoỈc dƠ lÉn do ¶nh h­ëng cđa ph­¬ng ng÷: giã nãng, luång khÝ, lỈng lÏ, v¾ng lỈng, lang thang, loang lỉ, - Ng¾t, nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c cơm tõ. - §äc tr«i ch¶y ®­ỵc bµi vµ b­íc ®Çu biÕt ®äc víi giäng nhĐ nhµng, dÞu dµng, t×nh c¶m. 2. §äc hiĨu - HiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ng÷ trong bµi: loang lỉ,. - HiĨu ®­ỵc néi dung bµi: C©u chuyƯn kĨ vỊ t×nh c¶m g¾n bã, s©u nỈng gi÷a «ng vµ ch¸u. ¤ng hÕt lßng ch¨m lo cho ch¸u, ch¸u suèt ®êi biÕt ¬n «ng, ng­êi thÇy ®Çu tiªn cđa ch¸u. * GD KNS : Giao tiÕp : tr×nh bµy suy nghÜ ; X¸c ®Þnh gi¸ trÞ . II. §å dïng d¹y häc : - Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc - B¶ng phơ ghi s½n néi dung h­íng dÉn luyƯn ®äc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi HS lªn b¶ng ®äc bµi Ng­êi mĐ vµ TLCH cđa bµi . - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) LuyƯn ®äc : * §äc mÉu - GV ®äc mÉu toµn bµi mét l­ỵt víi giäng nhĐ nhµng, t×nh c¶m. * HD luyƯn ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ: + H­íng dÉn ®äc tõng c©u vµ luyƯn ph¸t ©m tõ khã, dƠ lÉn( nh­ mơc tiªu) + H­íng dÉn ®äc tõng ®o¹n vµ gi¶i nghÜa tõ khã: - H.dÉn HS chia ®o¹n nh­ sau: + §1: Thµnh phè ngän c©y hÌ phè. + §2: N¨m nay thÕ nµo. + §3: ¤ng chËm r·i sau nµy. + §4: PhÇn cßn l¹i. - Yªu cÇu HS ®äc tõng ®o¹n tr­íc líp. Theo dâi vµ chØnh sưa lçi ng¾t giäng. - Gi¶i nghÜa tõ loang lỉ - Yªu cÇu 4 HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi tr­íc líp , mçi HS ®äc mét ®o¹n. + Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo nhãm. - Cho 2 ®Õn 3 nhãm thi ®äc bµi nèi tiÕp. + Y/c HS ®äc ®ång thanh ®o¹n 3. 3) H­íng dÉn t×m hiĨu bµi : + GV gäi 1 HS ®äc l¹i c¶ bµi tr­íc líp. + Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n 1. - Thµnh phè s¾p vµo thu cã g× ®Đp? - Mïa thu ®Õn cịng lµ lĩc HS b¾t ®Çu vµo mét n¨m häc míi. ¤ng ngo¹i giĩp b¹n nhá chuÈn bÞ ®i häc nh­ thÕ nµo? - ChuyĨn ý: Kh«ng chØ giĩp b¹n chuÈn bÞ mäi thø tr­íc khi ®i häc, «ng ngo¹i cßn ®­a b¹n nhá ®i th¨m tr­êng. + H·y ®äc ®o¹n 3 vµ t×m mét h×nh ¶nh ®Đp mµ em thÝch nhÊt trong ®o¹n «ng dÉn ch¸u ®Õn th¨m tr­êng? + Yªu cÇu HS ®äc phÇn cßn l¹i cđa bµi. - V× sao b¹n nhá gäi «ng ngo¹i lµ ng­êi thÇy ®Çu tiªn? 4) LuyƯn ®äc l¹i bµi : - Gäi HS ®äc kh¸ ®äc diƠn c¶m c¶ bµi. - GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá, mçi nhãm cã 4 HS vµ yªu cÇu ®äc l¹i bµi trong nhãm cđa m×nh. - Tỉ chøc cho 2 ®Õn 3 nhãm thi ®äc tr­íc líp. - Tuyªn d­¬ng nhãm ®äc tèt. C. Cđng cè – dỈn dß: - KĨ l¹i mét kû niƯm ®Đp vỊ «ng, bµ cđa em. - NhËn xÐt giê häc, dỈn dß HS vỊ nhµ ®äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. - 2HS lªn b¶ng thùc hiƯn yªu cÇu. - Nghe giíi thiƯu vµ më SGK trang 34,35. - Theo dâi GV ®äc mÉu. - HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi. Mçi HS chØ ®äc 1 c©u. (®äc kho¶ng 2 vßng) - §äc tõng ®o¹n trong bµi theo h­íng dÉn cđa Gi¸o viªn. - Dïng bĩt ch× ®¸nh dÊu tõng ®o¹n vµo SGK. - 4 HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n ( mçi HS ®äc 1 ®o¹n) . Chĩ ý khi ®äc c©u: Trêi xanh ng¾t trªn cao,/ xanh nh­ dßng s«ng trong,/ tr«i lỈng lÏ/ gi÷a nh÷ng ngän c©y hÌ phè..// - HS ®äc chĩ gi¶i. - 4 HS tiÕp nèi nhau ®äc bµi, c¶ líp theo dâi bµi trong SGK. - HS ®äc theo nhãm - HS thi ®äc - §äc ®ång thanh - 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi trong SGK. - Trêi s¾p vµo thu, kh«ng khÝ m¸t dÞu; trêi xanh ng¾t trªn cao, xanh nh­ dßng s«ng trong, tr«i lỈng lÏ gi÷a nh÷ng ngän c©y hÌ phè. - HS ®äc thÇm ®o¹n 2 - ¤ng ngo¹i dÉn b¹n nhá ®i mua vë, chän bĩt, h­íng dÉn b¹n c¸ch bäc vë, d¸n nh·n, pha mùc vµ d¹y nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu tiªn. - 1 HS ®äc thµnh tiÕng, c¶ líp theo dâi trong SGK, sau ®ã HS ph¸t biĨu ý kiÕn . - 1 HS ®äc thµnh tiÕng, c¶ líp ®äc thÇm. - V× «ng lµ ng­êi d¹y b¹n nh÷ng ch÷ c¸i ®Çu tiªn, ng­êi dÉn b¹n ®Õn tr­êng vµ cho b¹n gâ thư vµo chiÕc trèng tr­êng ®Ĩ nghe tiÕng trèng ®Çu tiªn trong ®êi ®i häc. - 1 HS ®äc, c¶ líp theo dâi. - Mçi HS ®äc 1 ®o¹n cho c¸c b¹n cïng nhãm nghe. C¶ nhãm cïng rĩt kinh nghiƯm ®Ĩ ®äc tèt h¬n. - C¸c nhãm thi ®äc, c¶ líp theo dâi ®Ĩ chän nhãm ®äc hay nhÊt. - 1 ®Õn 2 HS kĨ. _________________________________ ©m nh¹c : ( GV chuyªn d¹y ) __________________________________ To¸n: B¶NG NH¢N 6 I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - Tù lËp ®­ỵc vµ häc thuéc b¶ng nh©n . - Cđng cè ý nghÜa cđa phÐp nh©n vµ gi¶i to¸n b»ng phÐp nh©n . II. §å dïng d¹y häc : - 10 tÊm b×a mçi tÊm cã g¾n 6 h×nh trßn. - B¶ng phơ viÕt s½n b¶ng nh©n 6 (kh«ng ghi kÕt qu¶ cđa c¸c phÐp nh©n). III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Gi¸o viªn tr¶ bµi kiĨm tra, nhËn xÐt B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn thµnh lËp b¶ng nh©n 6 : + Gi¸o viªn g¾n 1 tÊm b×a cã 6 h×nh trßn lªn b¶ng vµ hái: Cã mÊy h×nh trßn? - 6 h×nh trßn ®­ỵc lÊy mÊy lÇn? - 6 ®­ỵc lÊy mÊy lÇn? - 6 ®ù¬c lÊy 1 lÇn nªn ta lËp ®­ỵc phÐp nh©n nµo? + G¾n tiÕp 2 tÊm b×a lªn vµ hái: Cã 2 tÊm b×a, mçi tÊm cã 6 h×nh trßn, vËy 6 h×nh trßn ®­ỵc lÊy mÊy lÇn? - VËy 6 ®­ỵc lÊy mÊy lÇn? - H·y lËp phÐp tÝnh t­¬ng øng víi 6 ®ù¬c lÊy 2 lÇn? - 6 nh©n 2 b»ng mÊy? - Lµm thÕ nµo ®Ĩ cã kÕt qu¶ lµ 12 - T­¬ng tù nh­ c¸c phÐp nh©n ®· häc nªu c¸c phÐp nh©n cßn l¹i cđa b¶ng nh©n 6 +Yªu cÇu häc sinh c¶ líp t×m kÕt qu¶ cđa c¸c phÐp nh©n cßn l¹i trong b¶ng nh©n 6 + Yªu cÇu häc sinh ®äc b¶ng nh©n 6 võa lËp ®­ỵc . + Xãa dÇn b¶ng cho häc sinh ®äc thuéc . + Tỉ chøc cho häc sinh thi ®äc thuéc . 3) LuyƯn tËp- thùc hµnh : * Bµi 1: + Yªu cÇu häc sinh nªu y/c cđa bµi tËp + Yªu cÇu häc sinh tù lµm, sau ®ã 2 häc sinh ngåi c¹nh nhau ®ỉi vë ®Ĩ kiĨm tra - PhÐp tÝnh nµo kh«ng cã trong b¶ng nh©n 6? - TÝnh kÕt qu¶ phÐp ®ã b»ng c¸ch nµo? *Bµi 2: + Gäi 1 häc sinh ®äc ®Ị bµi - Bµi to¸n cho biÕt g× ? - Bµi to¸n hái g× ? + Yªu cÇu c¶ líp lµm bµi . + Ch÷a bµi, nhËn xÐt vµ cho ®iĨm häc sinh. *Bµi 3: - Bµi to¸n yªu cÇu chĩng ta lµm g×? - Sè ®Çu tiªn trong d·y sè lµ sè nµo? - TiÕp sau sè 6 lµ sè nµo? - TiÕp sau sè 12 lµ sè nµo? - Lµm nh­ thÕ nµo ®Ĩ biÕt ®­ỵc lµ sè 18? + Trong d·y sè nµy, mçi sè ®Ịu b»ng sè ®øng ngay tr­íc nã céng thªm 6 . + Yªu cÇu häc sinh tù lµm tiÕp bµi . + NhËn xÐt, ch÷a bµi . - Nªu ®Ỉc ®iĨm cđa d·y sè nµy? - 24 lµ tÝch cđa phÐp nh©n nµo trong b¶ng nh©n 6 ? + Gäi HS ®äc b¶ng nh©n 6 C. Cđng cè, dỈn dß: + NhËn xÐt tiÕt häc - Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái . + 6 h×nh trßn + 1 lÇn + 1 lÇn + Häc sinh ®äc phÐp nh©n 6 x 1 = 6 + 2 lÇn + 2 lÇn + 6 x 2 + 12 + HS TLCH + 2 HS nªu + HS t×m vµ nªu kÕt qu¶ vµ c¸ch lµm . + C¶ líp ®äc ®ång thanh, sau ®ã tù häc thuéc b¶ng nh©n 6 . + §äc b¶ng nh©n . + Thi ®äc + TÝnh nhÈm + Häc sinh lµm vµo vë + 0 x 6 vµ 6 x 0 + BÊt k× sè nµo nh©n víi 0 cịng chÝnh b»ng sè ®ã . + 1 häc sinh ®äc + Mçi thïng cã 6l dÇu + Cã tÊt c¶ bao nhiªu lÝt dÇu? + Lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng : Tãm t¾t: 1 thïng : 6 lÝt 5 thïng : ... lÝt ? Gi¶i: N¨m thïng dÇu cã sè lÝt lµ: 6 x 5 = 30 (lÝt) §¸p sè: 30 lÝt + 1 häc sinh nªu yªu cÇu. + Sè 6. + Sè 12 + Sè 18 + LÊy 12 + 6 + Nghe gi¶ng + Häc sinh lµm vµo vë + Hai sè liỊn nhau .; c¸c sè ®Ịu lµ tÝch trong b¶ng nh©n 6 . - 6 x 4 =24 + 2 HS ®äc _____________________________ LuyƯn tõ vµ c©u : Më réng vèn tõ : GIA §×NH. ¤N TËP C¢U : AI Lµ G×? I. Mơc tiªu : - Më réng vèn tõ vỊ gia ®×nh: T×m ®­ỵc c¸c tõ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh; xÕp ®­ỵc c¸c c©u tơc ng÷, thµnh ng÷ cho tr­íc thµnh 3 nhãm theo tiªu chÝ ph©n lo¹i ë bµi tËp 2.. - ¤n tËp vỊ kiĨu c©u: Ai (c¸i g×, con g×) – lµ g×? II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm l¹i bµi tËp 1 cđa tiÕt LuyƯn tõ vµ c©u tuÇn 3. - Thu vµ kiĨm tra vë cđa 3 HS viÕt bµi tËp 3, tiÕt LuyƯn tõ vµ c©u tuÇn 3. - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn lµm bµi tËp: *Bµi 1 + GV gäi 1 HS ®äc ®Ị bµi. - Em hiĨu thÕ nµo lµ «ng bµ? - Em hiĨu thÕ nµo lµ chĩ ch¸u? + GV nªu: Mçi tõ ®­ỵc gäi lµ tõ ng÷ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh ®Ịu chØ tõ hai ng­êi trong gia ®×nh trë lªn. + Y/cÇu HS lµm bµi tËp: - H·y suy nghÜ vµ t×m tõ, sau ®ã nªu tõ cđa em. GV viÕt c¸c tõ HS nªu lªn b¶ng. + Yªu cÇu HS c¶ líp ®äc l¹i c¸c tõ t×m ®­ỵc, sau ®ã viÕt vµo vë bµi tËp. *Bµi 2: + Nªu Y/cÇu bµi ? - Con hiỊn ch¸u th¶o nghÜa lµ g×? - VËy ta xÕp c©u nµy vµo cét nµo? - VËy ®Ĩ xÕp ®ĩng c¸c c©u thµnh ng÷, tơc ng÷ nµy vµo ®ĩng cét th× tr­íc hÕt ta ph¶i suy nghÜ ®Ĩ t×m néi dung, ý nghÜa cđa tõng c©u tơc ng÷, thµnh ng÷, sau ®ã xÕp chĩng vµo ®ĩng cét trong b¶ng. LÇn l­ỵt h­íng dÉn HS t×m hiĨu nghÜa c¸c c©u b, c, d, e, g. - Yªu cÇu HS lµm bµi. - Ch÷a bµi vµ cho ®iĨm HS. *Bµi 3: Gäi HS nªu Y/cÇu ®Ị . - Gäi 2 ®Õn 3 HS ®Ỉt c©u theo mÉu Ai lµ g×? nãi vỊ TuÊn trong truyƯn ChiÕc ¸o len. - NhËn xÐt c©u cđa HS, sau ®ã yªu cÇu HS tù lµm bµi. - GV ch÷a bµi vµ cho ®iĨm HS . L­u ý: GỈp tr­êng hỵp HS ®äc c©u cã d¹ng Ai. lµm g×?, Ai. thÕ nµo? GV cÇn gi¶i thÝch ®Ĩ HS ph©n biƯt víi mÉu c©u ®ang thùc hµnh( HS cã thĨ lµm mét trong 4 phÇn a, b, c, d) C. Cđng cè – dỈn dß : - NhËn xÐt giê häc - DỈn dß HS vỊ nhµ «n l¹i c¸c néi dung cđa tiÕt häc. - Thùc hiƯn yªu cÇu cđa GV. - Nghe giíi thiƯu - T×m c¸c tõ ng÷ chØ gép nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh. M: «ng bµ, chĩ ch¸u, - Lµ chØ c¶ «ng vµ bµ. - Lµ chØ c¶ chĩ vµ ch¸u. - HS tiÕp nèi nhau nªu tõ cđa m×nh, mçi em chØ cÇn nªu mét tõ, em nªu sau kh«ng nh¾c l¹i tõ mµ b¹n tr­íc ®· nªu. - HS c¶ líp nh×n b¶ng, ®ång thanh ®äc c¸c tõ nµy. - 1 HS nªu - Con ch¸u ngoan ngo·n, hiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mĐ. - Vµo cét 2, con ch¸u ®èi víi «ng bµ, cha mĐ. - Nghe h­íng dÉn. - HS th¶o luËn nhãm vỊ nghÜa cđa tõng c©u. - 1 HS lªn b¶ng líp lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. §¸p ¸n: + Cha mĐ ®èi víi con c¸i: c, d. + Con ch¸u ®èi víi «ng bµ, cha mĐ: a, b + Anh chÞ em ®èi víi nhau: e, g. + 2 HS nªu - HS ®Ỉt c©u tr­íc líp, c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt xem c©u ®ã ®· ®ĩng mÉu ch­a, ®ĩng víi néi dung truyƯn ChiÕc ¸o len kh«ng? - 3 HS lªn b¶ng lµm bµi, HS c¶ líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. §¸p ¸n: a) TuÊn lµ anh trai cđa Lan./ TuÊn lµ ng­êi anh rÊt th­¬ng yªu em./ ... b) B¹n nhá lµ c« bÐ rÊt hiÕu th¶o víi bµ./ B¹n nhá lµ ng­êi rÊt yªu bµ./... c) Bµ mĐ lµ ng­êi rÊt yªu th­¬ng con./ Bµ mĐ lµ ng­êi rÊt dịng c¶m./ d) SỴ non lµ ng­êi b¹n tèt./ SỴ non lµ ng­êi rÊt yªu quý b»ng l¨ng vµ bÐ Th¬./ ____________________________________________________________________ Ngµy so¹n : 28 / 9 / 2014 Thø n¨m ngµy 2 th¸ng 10 n¨m 2014 TO¸N : LUYƯN TËP I. Mơc tiªu : Giĩp häc sinh: - Cđng cè vµ ghi nhí b¶ng nh©n 6 . - VËn dơng b¶ng nh©n 6 trong tÝnh gi¸ trÞ biĨu thøc vµ gi¶i to¸n . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: + Gäi häc sinh ®äc thuéc b¶ng nh©n 6 + Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp 1,2/ 24 + NhËn xÐt vµ cho ®iĨm häc sinh. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn HS lµm bµi tËp : *Bµi 1: Nªu Y/cÇu ? + Y/cÇu HS lµm bµi + NhËn xÐt vµ ch÷a bµi + C¸c em cã nhËn xÐt g× vỊ kÕt qu¶, c¸c thõa sè, thø tù cđa c¸c thõa sè trong 2 phÐp tÝnh nh©n 6 x 2 vµ 2 x 6 ? - KÕt luËn : Khi ®ỉi chç c¸c thõa sè cđa phÐp nh©n th× tÝch kh«ng thay ®ỉi . + §äc b¶ng nh©n 6 *Bµi 2: Nªu Y/cÇu ? 6 x 9 + 6 6 x 5 + 29 + NhËn xÐt, ch÷a bµi vµ cho ®iĨm - Nªu thø tù thùc hiƯn khi tÝnh gi¸ trÞ mét biĨu thøc . * Bµi 3: + Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp. + Y/cÇu HS lµm bµi . Gi¸o viªn theo dâi, giĩp ®ì häc sinh yÕu . + Ch÷a bµi . * Bµi 4: + Gi¸o viªn treo b¶ng ghi s½n bµi 4 . + Gäi häc sinh ®äc yªu cÇu cđa ®Ị . + Y/c c¶ líp ®äc vµ t×m ®Ỉc ®iĨm cđa d·y sè ? Mçi sè trong d·y sè nµy b»ng sè ®øng ngay tr­íc nã céng víi mÊy? + Yªu cÇu tù lµm . + NhËn xÐt C. Cđng cè, dỈn dß : + Khi ®ỉi chç c¸c thõa sè cđa phÐp nh©n th× tÝch thÕ nµo? + Nh¾c l¹i c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cđa 1 biĨu thøc . + 2 häc sinh. + 2 häc sinh + TÝnh nhÈm + 2 HS lªn b¶ng, líp lµm vë + NhËn xÐt vµ ch÷a bµi + 2 phÐp tÝnh nµy cïng b»ng 12, cã c¸c thõa sè gièng nhau nh­ng thø tù kh¸c nhau HS . - HS nh¾c l¹i . + 2 HS ®äc + TÝnh + HS lµm vµo vë, 2 häc sinh lªn b¶ng + Khi thùc hiƯn gi¸ trÞ cđa 1 biĨu thøc cã c¶ phÐp nh©n vµ phÐp céng, ta thùc hiƯn phÐp nh©n tr­íc, sau ®ã lÊy kÕt qu¶ cđa phÐp nh©n céng víi sè kia . + 2 HS ®äc . + HS lµm vµo vë, 1 hs lªn b¶ng lµm : Tãm t¾t: 1 häc sinh: 6 quyĨn vë 4 häc sinh: ? quyĨn vë Gi¶i: Bèn häc sinh mua sè quyĨn vë lµ: 6 x 4 = 24 (quyĨn vë) §¸p sè: 24 quyĨn vë + Cho HS ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra . + 2 HS ®äc + T×m vµ nªu ..... + Víi 6 + HS lµm bµi vµ b¸o c¸o kÕt qu¶, ch÷a bµi . - HS TLCH cđa GV . - 2 HS nªu _______________________________ MÜ THUËT: ( GV chuyªn d¹y ) ________________________________ ChÝnh t¶: : ¤NG NGO¹I I. Mơc tiªu : - Nghe - viÕt ®ĩng, ®Đp ®o¹n tõ Trong c¸i v¾ng lỈng sau nµy trong bµi ¤ng ngo¹i. - T×m ®­ỵc c¸c tiÕng cã vÇn oay vµ lµm ®ĩng c¸c bµi tËp ph©n biƯt d/r/gi . II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị : - Gäi 3 HS lªn b¶ng, sau ®ã ®äc cho HS viÕt c¸c tõ sau: thưa ruéng, d¹y b¶o, m­a rµo, giao viƯc. - NhËn xÐt, cho ®iĨm HS. B. Bµi míi : 1) Giíi thiƯu bµi : 2) H­íng dÉn viÕt chÝnh t¶ : * H­íng dÉn HS chuÈn bÞ - GV ®äc ®o¹n v¨n 1 lÇn. - Khi ®Õn tr­êng, «ng ngo¹i ®· lµm g× ®Ĩ cËu bÐ yªu tr­êng h¬n? - Trong ®o¹n v¨n cã h×nh ¶nh nµo ®Đp mµ em thÝch nhÊt? - §o¹n v¨n cã mÊy c©u? C©u ®Çu ®o¹n v¨n viÕt thÕ nµo? - Nh÷ng ch÷ nµo trong bµi ph¶i viÕt hoa? V× sao? - Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã, dƠ lÉn khi viÕt chÝnh t¶. - Yªu cÇu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. * ViÕt chÝnh t¶ : GV ®äc cho HS viÕt theo ®ĩng yªu cÇu. * So¸t lçi : GV ®äc l¹i bµi, dõng l¹i ph©n tÝch c¸c tiÕng khã cho HS ch÷a lçi. * ChÊm bµi - Thu vµ chÊm 10 bµi. - NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS. 3) H­íng dÉn lµm bµi tËp chÝnh t¶ : *Bµi 2 - Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ị vµ mÉu. - Ph¸t giÊy vµ bĩt d¹ cho nhãm tr­ëng . - Yªu cÇu HS tù lµm. GV giĩp ®ì nh÷ng nhãm gỈp khã kh¨n. - Gäi 2 nhãm ®äc tõ cđa m×nh t×m ®­ỵc vµ c¸c nhãm kh¸c bỉ sung. GV ghi nhanh lªn b¶ng . - Yªu cÇu HS ®äc l¹i c¸c tõ trªn b¶ng vµ lµm vµo vë. *Bµi 3a : - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm . - NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. C. Cđng cè – dỈn dß - NhËn xÐt tiÕt häc. - DỈn dß HS vỊ nhµ ghi nhí c¸c tõ võa t×m ®­ỵc. HS nµo viÕt xÊu, sai 3 lçi trë lªn ph¶i viÕt l¹i bµi cho ®ĩng. - 3 HS viÕt trªn b¶ng líp. C¶ líp viÕt vµo giÊy nh¸p. - Theo dâi GV ®äc, 1 HS ®äc l¹i. - ¤ng dÉn cËu lang thang kh¾p c¸c líp häc, cho cËu gâ tay vµo chiÕc trèng tr­êng. - 3 HS tr¶ lêi theo tõng néi dung bµi. - §o¹n v¨n cã 3 c©u. C©u ®Çu ®o¹n v¨n viÕt lïi vµo mét « li. - Nh÷ng ch÷ ®Çu c©u lµ: Trong, ¤ng, TiÕng ph¶i viÕt hoa. - V¾ng lỈng, lang thang, c¨n líp, loang lỉ, trong trỴo. - 3 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt vµo vë nh¸p. - HS nghe GV ®äc vµ viÕt ®o¹n v¨n. - Dïng bĩt ch×, ®ỉi vë cho nhau ®Ĩ so¸t lçi, ch÷a bµi. - HS ®äc yªu cÇu vµ mÉu trong SGK. - NhËn ®å dïng häc tËp. - Tù lµm trong nhãm. - §¸p ¸n: xoay, n­íc xo¸y, kho¸y, ngo¸y, ngĩng ngo¶y, tÝ to¸y, loay hoay, hÝ ho¸y, nhoay nho¸y, ngä ngo¹y, ngã ngo¸y, xo¸y tai - §äc vµ viÕt bµi vµo vë. - 1 HS ®äc yªu cÇu trong SGK. - 3 HS lªn b¶ng, HS d­íi líp viÕt vµo nh¸p - ViÕt vµo vë: giĩp – d÷ – ra. ____________________________ Tù nhiªn vµ x· héi : VƯ SINH C¬ QUAN TUÇN HOΜN I. Mơc tiªu : - Häc sinh biÕt so s¸nh møc ®é lµm viƯc cđa tim khi ch¬i ®ïa qu¸ søc hoỈc lĩc lµm viƯc nỈng nhäc víi lĩc c¬ thĨ ®­ỵc nghØ ng¬i, th­ gi·n. - Nªu c¸c viƯc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm ®Ĩ b¶o vƯ vµ gi÷ g×n vƯ sinh c¬ quan tuÇn hoµn. TËp thĨ dơc ®Ịu ®Ỉn, vui ch¬i, lao ®éng võa søc. * GD KNS : - KÜ n¨ng t×m kiÕm vµ xư lÝ th«ng tin: So s¸nh ®èi chiÕu nhÞp tim tr­íc vµ sau khi vËn ®éng . - KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh: Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ĩ b¶o vƯ tim m¹ch . II. §å dïng d¹y häc : - H×nh vÏ trong SGK/18;19. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc : A. KiĨm tra bµi cị: H§ tuÇn hoµn. - Nªu phÇn B¹n cÇn biÕt ë tiÕt tr­íc . - NhËn xÐt. B. Bµi míi: 1) Giíi thiƯu bµi : 2) Ho¹t ®éng 1: Ch¬i trß ch¬i vËn ®éng. B­íc1. Gi¸o viªn nªu c¸ch ch¬i. SGV/36. + Con thá + ¡n cá + Uèng n­íc + Vµo hang - So s¸nh nhÞp ®Ëp cđa tim vµ m¹ch khi vËn ®éng m¹nh víi khi vËn ®éng nhĐ hoỈc nghØ ng¬i. B­íc 2. Häc sinh ch¬i trß ch¬i. - GV kÕt luËn: Khi vËn ®éng m¹nh hoỈc lao ®éng ch©n tay th× nhÞp ®Ëp cđa tim vµ m¹ch nhanh h¬n b×nh th­êng. V× vËy, lao ®éng vµ vui ch¬i rÊt cã lỵi cho ho¹t ®éng tim m¹ch. Tuy nhiªn, nÕu lao ®éng qu¸ søc, tim cã thĨ bÞ mƯt mái, cã h¹i cho søc kháe. 3) Ho¹t ®éng 2 : Th¶o luËn nhãm. B­íc 1:GV yªu cÇu nhãm tr­ëng ®iỊu khiĨn. + Ho¹t ®éng nµo cã lỵi cho tim m¹ch? + T¹i sao kh«ng nªn luyƯn tËp vµ lao ®éng qu¸ søc?(HS KG) + Theo b¹n, nh÷ng tr¹ng th¸i c¶m xĩc nµo d­íi ®©y cã thĨ lµm cho tim ®Ëp m¹nh h¬n (qu¸ vui, håi hép, ...) + T¹i sao ta kh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docT4.doc
Tài liệu liên quan