Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 7

I. Mục tiêu:

- Đọc được : ia , lá tía tô ; từ và các câu ứng dụng .

- Viết được : ia , lá tía tô

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề : Chia quà .

- Thái độ :Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung : Chia quà

II. Đồ dùng dạy học:

-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt

III. Hoạt động dạy học:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 7, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, lá tía tô Viết vở tập viết Đọc HS mở sách và theo dõi Đọc Người biết nhường nhịn TOÁN PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 I/ MỤC TIÊU: *Giúp HS: -Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3, biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3. - BTCL: 1, 2, 3. II/ CHUẨN BỊ: - GV: Bộ đồ dùng dạy toán, bảng gài... - HS :Bộ đồ dựng học toán, phấn, bảng con.,vở bài tập ... III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Bài cũ: -GV gọi hai HS lên bảng viết ,đọc các số từ 0 đến10 và ngược lại - GV nhận xét và tuyên dương. 2/ Bài mới: *Giới thiệu bài (trực tiếp). *HĐ1: Giới thiệu phép cộng ,bảng cộng trong phạm vi 3. Bước 1:HD HS phép cộng 1 + 1 = 2 - GV cho HS quan sát 2 bức tranh và hỏi:Có một con gà ,thêm 1 con gà nữa.Hỏi có tất cả mấy con gà? - GV núi :“1 thêm 1= 2 “ GV:1 + 1 = 2. - GV chỉ và đọc :”1 cộng 1 bằng 2”. - GV hỏi khắc sâu phép tính:Một cộng 1 bằng mấy? Bước 2 : HD HS phép cộng 1 + 2 = 3. - GV cho HS cầm lấy 1 que tính ,thêm hai que nữa .Hỏi có tất cả mấy que tính - GV cho HS nêu phép cộng : 1 + 2 = 3 sau đó đọc phép cộng . Bước 3 : HD HS thuộc bảng cộng trong pham vi 3. - GV chỉ bảng các công thức mới lập : 1 + 1 = 2 ; 2 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 3 - GV hỏi khắc sâu phép cộng cho HS * HĐ 2: Luyện tập . Bài 1: GV yêu cầu của bài toán - GV HD HS cách làm bài. - GV chữa bài và nhận xét Bài 2 :GV nêu yêu cầu bài tập và nêu cách làm . ( tính ) - GV nhận xét và cho điểm. Bài 3 : GV nêu yêu cầu bài toán - GV giúp HS làm bài - GV nhận xét và chữa bài .3/ Củng cố, dặn dũ. - GV gọi HS đọc lại các phép cộng trong phạm vi 3. - HS lên bảng . - HS trả lời (Có 1 con gà thêm 1 con gà được hai con gà). - HS đọc lại “1 cộng 1 bằng2”.Lớp đọc đthanh, nhóm ,cn . - HS trả lời (1 que tính thêm hai que nữa .Tất cả 3 que tính - HS đọc :”Hai cộng 1 bằng 3” - HS đọc đồng thanh,nhóm ,cá nhân. - HS thi đua đọc thuộc bảng cộng -HS làm bài vào VBT. HS đọc kết quả bài làm. - 3 HS lên bảng làm bài, ở dưới làm vào VBT . - 2 HS lên bảng làm bài thi làm . -HS đọc THỦ CÔNG bµI 4 : xÐ, d¸n h×nh qu¶ cam (tiÕt 2) I/ Môc tiªu: * Gióp HS: - HS biÕt c¸ch xÐ h×nh qu¶ cam tõ h×nh vu«ng . - XÐ d¸n ®­îc qu¶ cam cã cuèng, l¸ vµ d¸n c©n ®èi ph¼ng . §­êng xÐ cã thÓ bÞ r¨ng c­a. H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng. Cã thÓ dïng bót mµu ®Ó vÏ cuèng vµ l¸. - HS thÝch häc m«n thñ c«ng. II/ ChuÈn bÞ: - GV: GiÊy, b×a, kÐo, keo... - HS: Vë thùc hµnh thñ c«ng, giÊy thñ c«ng mµu, bót ch×, keo, kh¨n lau tay. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1/ Bµi cò: GV kiÓm tra ®å dïng cña h 2/ Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi (trùc tiÕp). * H§1: D¸n h×nh. - GV HD HS d¸n h×nh qu¶ cam vµ cuèng l¸ trªn giÊy nÒn . - GV HD thao t¸c gi¸n h×nh (H7) - GV lµm thao t¸c mÉu lÊy mét Ýt hå d¸n dïng ngãn trá di ®Òu, sau ®ã b«i lªn c¸c gãc h×nh vµ di däc theo c¸c c¹nh. - XÕp h×nh cho c©n ®èi tr­íc khi d¸n. - GV quan s¸t gióp ®ì HS TB, Y. *H§ 2: HS thùc hµnh. - GV yªu cÇu HS lÊy giÊy thñ c«ng ra thùc hµnh. - GV lµm l¹i thao t¸c xÐ h×nh qu¶ cam, cuèng l¸ ®Ó HS quan s¸t v× ®©y lµ thao t¸c khã. GV ®¸nh gi¸ s¶n phÈm: - GV thu bµi vµ ®¸nh gi¸:.( ®¸nh gi¸ theo 3 møc ®é : Hoµn thµnh tèt, hoµn thµnh, ch­a hoµn thµnh). - C¸c ®­êng nÐt xÐ t­¬ng ®èi ®Òu, xÐ ®­îc ®­êng cong Ýt r¨ng c­a. - H×nh xÐ c©n ®èi, gÇn gièng mÉu. - D¸n ®Òu kh«ng nh¨n. - GV nhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS thùc hiÖn tèt. 3/ Cñng cè, dÆn dß: -HS lắng nghe. -HS quan sát. - HS K, G nh¾c l¹i quy tr×nh xÐ, d¸n qu¶ cam. - HS tù lµm. -HS trình bày sản phẩm. . Thứ tư ngày 18 tháng 10 năm 2017 TOÁN LuyÖn tËp I. MỤC TIÊU: Gióp HS: - BiÕt lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 3; tËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh thÝch hîp. - BTCL: 1, 2, 3 cột 1, 5a. II/ ChuÈn bÞ: - GV: Bé ®å dïng d¹y to¸n, b¶ng gµi... - HS: Bé ®å dïng häc to¸n, phÊn, b¶ng con... III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Bµi cò: - GV gäi hai HS lªn b¶ng viÕt b¶ng céng trong ph¹m vi 3, - GV nhËn xÐt. 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi *H§1: H­íng dÉn HS lµm bµi tËp. Bµi 1: GV gäi HS ®äc yªu cÇu bµi to¸n. - GV HD HS nh×n tranh vÏ råi viÕt hai phÐp céng øng víi t×nh huèng trong tranh : Ch¼ng h¹n: 2 + 1 = 3; 1 + 2 = 3. GV nhËn xÐt ch÷a bµi Bµi 2 : GV gäi 1HS nªu yªu cÇu cña bµi. (§iÒn sè). - GV gióp HS lµm bµi . - GV gäi 2HS K lªn b¶ng ch÷a bµi. GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng. Bµi 3(cét 1) : GV gäi 1HS nªu yªu cÇu cña bµi. (§iÒn sè). - GV quan s¸t gióp ®ì HS. - GV nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. Bµi 5a: GV cho HS nªu yªu cÇu cña bµi to¸n. (tÝnh). - GV yªu cÇu HS trao ®æi theo cÆp. Xem nªn viÕt phÐp t×nh g× vµo c¸c « trèng. - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. HS ë d­íi lµm vµo vë BT vµ nhËn xÐt. GV gäi HS ®äc l¹i kÕt qu¶ trªn b¶ng. 3/ Cñng cè, dÆn dß. - GV gäi HS ®äc l¹i b¶ng céng trong ph¹m vi 3 . - GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng HS häc tèt. -HS lên bảng viết, ở dưới viết vào bảng con. -HS nêu yêu cầu của bài. -HS viÕt 2 phÐp tÝnh vµo vë BT vµ ®äc “Hai céng mét b»ng ba”. -HS nêu yêu cầu của bài. - HS lµm bµi trong vë bµi tËp . -HS nêu yêu cầu của bài. - 3HS lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp lµm vµo vë bµi tËp. -HS nêu yêu cầu của bài. - HS nh×n vµo tranh råi nªu yªu cÇu cña bµi to¸n.. -HS làm bài. -HS đọc bảng cộng. Học vần Bài 30: ua, ưa I Mục tiêu: Giúp HS : Đọc được: ua ,ưa , cua bể , ngựa gỗ từ và câu ứng dụng. viết được: ua ,ưa , cua bể , ngựa gỗ Phát triển lời nói tự nhiên. nói đợc 2 -3 câu theo chủ đề: Giữa trưa II.Đồ dùng dạy- học: Bộ ghép chữ Tiếng Việt. Vật thật : cà chua. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Tiết 1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra kỹ năng đọc , viết nội dung bài 29 : ia - GV nhận xét, đánh giá Bài mới: - GV giới thiệu bài, ghi bảng ua, ưa. Hoạt động 1 : Nhận diện vần ua - GV ghi vần ua lên bảng cho HS nhận diện vần ua , phân tích cấu tạo vần - GV đọc mẫu – hướng dẫn cách đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi phát âm. - GV yêu cầu ghép vần ua - GV yêu cầu HS quan sát , xuất hiện từ : cua bể - GV yêu cầu HS phân tích cấu tạo từ - HDHS đọc đánh vần , đọc trơn. Hoạt động 2: Trò chơi Hoạt động 3 : Đọc từ ứng dụng: - GV ghi bảng, HDHS đọc từ ứng dụng: cà chua , nô đùa - GV nhận xét, đánh giá. - GV giúp HS hiểu nghĩa một số từ bằng vật thật , bằng hình ảnh ... Hoạt động 4 : Viết bảng con: - GV hướng dẫn, kết hợp nêu quy trình viết các vần và từ : ua, cua bể. - GV nhận xét, đánh giá. Tiết 2 - GV cho HS quan sát tranh giới thiệu bài, Hoạt động 5 : Nhận diện vần ưa - GV ghi vần ưa lên bảng cho HS nhận diện vần ưa , phân tích cấu tạo vần * GV ycầu HS so sánh vần ưa với vần ua - GV đọc mẫu – hướng dẫn cách đọc - GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi phát âm - GV hướng dẫn HS ghép tiếng ngựa - GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi. - GV đa ra tranh ngựa gỗ để yêu cầu HS quan sát , xuất hiện từ : ngựa gỗ - GV yêu cầu HS phân tích cấu tạo từ - HDHS đọc Hoạt động 6 : Đọc từ ứng dụng: - GV ghi bảng, HDHS đọc từ ứng dụng: tre nứa , xưa kia - GV nhận xét, đánh giá. - GV giúp HS hiểu nghĩa một số từ bằng vật thật , bằng hình ảnh ... Hoạt động 7 : Viết bảng con: - GV hớng dẫn, kết hợp nêu quy trình viết các vần và từ : a, ngựa gỗ - GV nhận xét, đánh giá. Hoat động 8: Trò chơi Tiết 3 Luyện tập Hoạt động 9 : Luyện đọc lại : - GV hướng dẫn HS đọc phần bài tiết 1 trên bảng lớp - GV nhận xét, chỉnh sửa lỗi - GV cho HS quan sát tranh rút ra nội dung câu ứng dụng: Mẹ đi chợ mua khế , mía , dừa , thị cho bé - GV đọc mẫu, hướng dẫn cách đoc. - Gọi lên bảng tìm và gạch chân các vần mới vừa học có trong câu ứng dụng - GV nhận xét , củng cố - GV HD HS đọc bài trong SGK. Hoạt động 10 : Luyện nói: Chủ đề: giữa trưa - GV cho HS quan sát tranh cho HS nêu chủ đề. - GV nhận xét , chuyển yêu cầu GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi sau đó một số cặp lên hỏi - đáp trớc lớp - GV nhận xét , nêu gơng HS Hoạt động 11 : Luyện viết: - GV hớng dẫn HS viết bài vào vở tập viết - GV chấm, chữa một số bài cho HS Củng cố – dặn dò: GV củng cố bài Tìm tiếng có chứa vần ua, ưa vừa học? - 2 HS nối tiếp nhau đọc các từ trong bài 29, dưới lớp viết bảng con từ: lá tía tô - 2 HS nhắc lại đầu bài - HS quan sát , phát âm và nhận diện vần ua - HS đọc đánh vần (CN – N -ĐL) - GV yêu cầu ghép vần ua - HS quan sát tranh vẽ minh hoạ SGK , nêu từ khoá - HS đọc đánh vần , đọc trơn. -HS chơi trò chơi. - HS đọc thầm các tiếng từ ứng dụng trong SGK - HS đọc trơn - HS luỵên đọc( cn, nhóm , đt) - HS quan sát chữ mẫu - HS viết lên không trung sau đó viết vào bảng con các chữ: ua, cua bể. - HS nhắc lại đầu bài - HS quan sát , phát âm và nhận diện vần ưa * HS so sánh vần ưa với vần ua - HS đọc đánh vần (CN – N -ĐL) - HS ghép tiếng: ngựa , phân tích tiếng ngựa - HS đọc (CN – N -ĐL) - HS quan sát tranh vẽ minh hoạ SGK , nêu từ khoá - HS đọc - HS đọc các tiếng từ ứng dụng trong SGK trờn bảng - HS đọc trơn - HS luỵên đọc cá nhân , nhóm , đồng thanh - HS quan sát chữ mẫu - HS viết lên không trung sau đó viết vào bảng con các chữ: a, ngựa gỗ -HS chơi trò chơi. -HS đọc bài (CN- N- ĐL) trên bảng lớp -HS khác nhận xét bạn. - HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh, đọc câu ứng dụng. - HS đọc trơn câu ứng dụng - HS luyện đọc cá nhân , nhóm , ĐT - HS tìm tiếng có âm vừa học - 2 HS lên bảng tìm và gạch chân tiếng có vần ua , ưa -HS đọc bài (CN- N- ĐL) - HS quan sát tranh , nêu chủ đề luyện nói. - HS lần lượt nhận xét về ND tranh - HS thảo luận cặp đôi, hỏi - đáp về những việc bạn thường làm lúc giữa trưa Lớp theo dõi , NX , tuyên dương bạn. 2-3 HS nêu ND bài viết trong vở - HS viết bài vào vở tập viết - HS đọc đồng thanh toàn bài - HS tìm tiếng có vần vừa học. Thứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2017 TOÁN phÐp céng trong ph¹m vi 4 I/ Môc tiªu: *Gióp HS: Thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 4; biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4. BTCL: 1, 2, 3, 4. II/ ChuÈn bÞ - HS: Bé ®å dïng häc to¸n, phÊn, b¶ng con., vë bµi tËp ... III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc. Hoạt động của GV Ho¹t ®éng cña trß 1/ Bµi cò:- GV gäi hai HS lªn b¶ng vݪt ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3 - GV nhËn xÐt vµ tuyên dương. 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi (trùc tiÕp). *H§1: Giíi thiÖu phÐp céng ,b¶ng céng trong ph¹m vi 4 B­íc 1: Giíi thiÖu phÐp céng 3 + 1 = 4. - GV cho HS quan s¸t 2 bøc tranh vµ hái: Cã 3 b«ng hoa, thªm 1 b«ng hoa n÷a. Hái cã tÊt c¶ mÊy b«ng hoa? - GV cho HS nªu phÐp tÝnh: 3 + 1 = 4 - GV chØ b¶ng cho HS ®äc. B­íc 2: H­íng dÉn HS phÐp céng 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4 - GV cho HS quan s¸t tranh vµ hái : Cã hai qu¶ cam thªm 2 qu¶ cam .Hái cã tÊt c¶ mÊy qu¶ cam ?. - GV nãi vµ ghi b¶ng: 2 + 2 = 4. - GV giíi thiÖu t­¬ng tù víi phÐp céng: 2 + 2 = 4, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4 B­íc 3: HD HS thuéc b¶ng céng trong pham vi 4. - GV chØ b¶ng c¸c c«ng thøc míi lËp vµ gäi HS ®äc l¹i. *H§ 2 : LuyÖn tËp. Bµi 1: GV ®äc yªu cÇu cña bµi. - GV HD HS c¸ch lµm bµi . GV ch÷a bµi vµ nhËn xÐt. Bµi 2: GV ®äc yªu cÇu bµi tËp vµ nªu c¸ch lµm. GV nhËn xÐt vµ tuyên dương. Bµi 3: - GV gäi HS nªu c¸ch lµm. C¶ líp lµm bµi vµo vë BT. - GV nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. Bµi 4: Gọi HS nªu yªu cÇu bµi to¸n. - GV HD c¸ch lµm. 3/ Cñng cè, dÆn dß. -HS lên bảng,ở dưới viết vào bảng con. - HS tr¶ lêi: TÊt c¶ cã 4 b«ng hoa. - HS ®äc l¹i “ba céng mét b»ng bèn”. - HS tr¶ lêi . - HS ®äc: “Hai céng hai b»ng bèn”. (HS: ®äc ®ång thanh, nhãm, c¸ nh©n). - HS ®äc ®ång thanh, nhãm, c¸ nh©n. - HS thi ®ua ®äc thuéc b¶ng céng. -HS quan sát. - HS lµm bµi vµo VBT. GV gäi HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm. HS nhËn xÐt. -HS nêu Y/C - HS lµm bµi vµo vë BT. HS lªn b¶ng lµm bµi. HS nªu yªu cÇu bµi to¸n ( §iÒn dÊu >, <, = vµo chç chÊm ) -HS nêu Y/C -HS vÒ nhµ lµm bµi. HỌC VẦN Bµi 31 : «n tËp I/ MỤC TIÊU: Gióp HS : - Đäc ®­îc: ia, ua, ­a; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 28 đến bài 31. - Viết ®­îc: ia, ua, ­a; c¸c tõ ng÷ øng dông. - Nghe hiÓuvµ kÓ l¹i theo tranh truyÖn kÓ: khØ vµ rïa. II/ §Ồ DÙNG: - GV: Bé ghÐp ch÷ tiÕng viÖt. B¶ng «n. - HS: Bé ghÐp ch÷, b¶ng con, phÊn. III/ CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC: Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Tiết 1 1/ Bµi cò: - Gọi 2 hs lên bảng đọc và viết ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ. đọc câu ứng dụng: mẹ đi chợ mua mía, dừa, thị cho bé. - GV nhận xét tuyên dương. 2/ Bµi míi: * H§1: Giíi thiÖu bµi. (qua bµi cò). *H§2: ¤n tËp c¸c vÇn võa häc. - GV treo b¶ng «n 1, yªu cÇu 1 HS lªn b¶ng chØ vµ ®äc to c¸c vÇn ë b¶ng «n ®· häc trong tuÇn - GV ®äc vÇn HS chØ ch÷. - GV chØ ch÷ ( kh«ng theo thø tù). - GV chØnh s÷a ph¸t ©m cho HS. GhÐp ch÷ vµ vÇn thµnh tiÕng. - GV cho HS ghÐp c¸c ch÷ ë cét däc víi c¸c ch÷ ë dßng ngang cña b¶ng «n ®Ó t¹o thµnh c¸c tiÕng cã nghÜa : tru, trua, ngu, ngua... vµ cho HS ®äc . ? Ch÷ tr ë cét däc vµ ghÐp víi ch÷  ë dßng ngang sÏ ®­îc tiÕng g×. - GV ghi vµo b¶ng «n: tru - T­¬ng tù GV cho HS ghÐp hÕt c¸c ch÷ ë cét däc víi c¸c ch÷ ë dßng ngang vµ ®iÒn vµo b¶ng «n c¸c tiÕng nh­ trªn. - Gäi hai HS lªn b¶ng chØ b¶ng ®äc. GV chØnh s÷a ph¸t ©m cho HS. *H§3:Trß ch¬i Tiết 2 *H§4: §äc tõ ng÷ øng dông. ? B¶ng «n h«m nay cã nh÷ng tõ øng dông nµo. - GV ghi c¸c tõ øng dông lªn b¶ng - GV chØnh s÷a ph¸t ©m cho HS. - GV gi¶i nghÜa mét sè tõ: - GV ®äc mÉu, HS ®äc l¹i. *H§ 4 : TËp viÕt tõ ng÷ øng dông. - GV viÕt mÉu c¸c tõ mùa dưa, ngựa tía lªn b¶ng, võa viÕt h­íng dÉn c¸ch viÕt. GV quan s¸t vµ nhËn xÐt. *H§ 5 : Trß ch¬i viÕt ®óng *H§6:L¾p ghÐp toa tµu tõ ng÷ GV chuÈn bÞ c¸c miÕng b×a cã ghi c¸c ©m ®Çu vµ c¸c nguyªn ©m. C¸c nhãm thi ®ua xÕp thµnh c¸c tiÕng thùc. Tiết 3 *H§7: LuyÖn ®äc. -GV cho HS luyÖn ®äc l¹i bµi «n - GV chØnh söa ph¸t ©m cho HS. §äc ®o¹n th¬ øng dông . Trong tranh vÏ g×? - GV chØnh s÷a ph¸t ©m cho HS. *H§8: KÓ chuyÖn: khØ vµ rïa. - GV kÓ l¹i c©u chuyÖn mét c¸ch diÔn c¶m, cã kÌm theo c¸c tranh minh häa trong SGK - GV cã thÓ ®­a ra c©u hái gîi ý: ? C©u chuyÖn cã mÊy nh©n vËt? Lµ nh÷ng nh©n vËt nµo. ? C©u chôªn x¶y ra ë ®©u. - GV quan s¸t gióp ®ì c¸c nhãm kÓ l¹i néi dung truyÖn theo tõng tranh - GV gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm thi kÓ theo tranh, nhãm nµo kÓ tèt nhÊt nhãm ®ã th¾ng cuéc. - GV nhËn xÐt. ? C©u chuyÖn khuyªn chóng ta ®iÒu g×. - GV ®ã chÝnh lµ ý nghÜa c©u chuyÖn. Gäi vµi HS nh¾c l¹i. *H§9: LuyÖn viÕt. - HDHS tËp viÕt c¸c tõ ng÷ trong vë tËp - GV quan s¸t gióp ®ì HS 3/ Cñng cè, dÆn dß: - GV chØ b¶ng cho HS theo dâi vµ ®äc l¹i b¶ng «n. - DÆn HS vÒ häc l¹i bµi vµ lµm bµi tËp, xem tr­íc bµi 32. -HS lên bảng đọc và viết,ở dưới viết vào bảng con. -HS lắng nghe. -HS ®äc vÇn( HS: ®äc nhãm c¶ líp, c¸ nh©n) -HS ghép cột với hàng, để hoàn thành bảng ôn. -HS: tr¶ lêi. -HS: §äc c¸ nh©n, nhãm, líp. -HS chơi trò chơi. -HS: mua mía, mùa dưa, ngựa tía, trỉa đỗ. - 1HS ®äc, c¶ líp ®äc l¹i). (HS: §äc c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp). - HS viÕt vµo b¶ng con tõ mùa dưa, ngựa tía hai lÇn. -HS chơi trò chơi. -HS lắp ghép. -HS : lÇn l­ît ®äc líp, nhãm , c¸ nh©n. - HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái: -HS: Tranh vÏ mét em bÐ ®ang ngñ tr­a trªn vâng). - HS ®äc ®o¹n th¬ øng dông (cn,n, líp). - HS l¾ng nghe vµ quan s¸t tranh. (HS th¶o luËn theo nhãm 2 em). -HS: cã 3 nh©n vËt ®ã lµ KhØ, vî KhØ vµ Rïa. - HS: ë mét khu rõng). HS quan s¸t tranh vµ tËp kÓ. -Đai diện các nhóm thi kể. -HS: Ba hoa lµ mét ®øc tÝnh xÊu cã h¹i...ChuyÖn cßn gi¶i thÝch c¸i mai Rïa. -HS viết vào vở. -TÊt c¶ HS ®ọc. TỰ NHIÊN – Xà HỘI bµi 7: Thùc hµnh ®¸nh r¨ng vµ röa mÆt I/ Môc tiªu:* Gióp HS biÕt: - BiÕt ®¸nh r¨ng röa mÆt ®óng c¸ch. KNS: - KÜ n¨ng phôc vô b¶n th©n: Tù ®¸nh r¨ng, röa mÆt. KÜ n¨ng ra quyÕt ®Þnh: Nªn vµ kh«ng nªn lµm g× ®Ó ®¸nh r¨ng ®óng c¸ch. Ph¸t triÓn kÜ n¨ng t­ duy phª ph¸n th«ng qua nhËn xÐt c¸c t×nh huèng. II/ ChuÈn bÞ: - GV: bàn ch¶i, kem ®¸nh r¨ng trÎ em, xµ phßng th¬m., kh¨n mÆt móc n­íc, n­íc s¹ch, chËu s¹ch ... - HS: Kh¨n lau, bµn ch¶i, cèc, giÊy vÖ sinh.... III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1/ Bµi cò :- Gäi 2 HS tr¶ lêi c©u hái - GV nhËn xÐt tuyên dương. 2/ Bµi míi: * Giíi thiÖu bµi: (Qua bµi h¸t: MÑ mua cho em bµn ch¶i xinh). * H§ 1 : Lµm viÖc víi SGK GV nhËn xÐt, kÕt luËn * H§ 2 : Thùc hµnh ®¸nh r¨ng. MT: HS biÕt ®¸nh r¨ng ®óng c¸ch. B­íc 1: - GV ®­a m« h×nh hµm r¨ng cho HS quan s¸t. ? Khi ®¸nh r¨ng c¸c em ph¶i lµm g×. ? Hµng ngµy em tr¶i r¨ng nh­ thÕ nµo. - GV HD HS dïng bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cho HS quan s¸t. B­íc 2 :Thùc hµnh. * H§ 3: Thùc hµnh röa mÆt. MT: HS biÕt röa mÆt ®óng c¸ch. CTH.B­íc 1: H­íng dÉn - GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm ®éng t¸c röa mÆt hµng ngµy cña em. ? Röa mÆt nh­ thÕ nµo lµ ®óng c¸ch vµ hîp vÖ sinh? ? V× sao ph¶i röa mÆt ®óng c¸ch ? Tr­íc khi ®¸nh r¨ng em ph¶i lµm g× ? Hµng ngµy em röa mÆt nh­ thÕ nµo. - GV HD HS dïng kh¨n röa mÆt cho HS quan s¸t. B­íc 2 :Thùc hµnh. 3/Cñng cè, dÆn dß: - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm BT trong vë BT vµ xem tr­íc bµi 8. -HS trả lời. -HS trao ®æi , chØ vµ gäi tªn c¸c ho¹t ®éng trong h×nh,c¸c nhãm b¸o c¸o kq. - HS lªn b¶ng chØ m« h×nh nãi râ: MÆt trong cña r¨ng, mÆt ngoµi cña r¨ng. -HS tr¶ lêi. - HS l¾ng nghe, ghi nhí nh÷ng viÖc ph¶i lµm cho m×nh s¹ch sÏ. - HS lªn b¶ng thùc hµnh ®¸nh r¨ng. - HS lªn b¶ng lµm. HS d­íi líp quan s¸t vµ nhËn xÐt. -HS tr¶ lêi HS nh¾c l¹i. HS tr¶ lêi. HS tr¶ lêi -4 HS lªn thùc hµnh röa mÆt t - HS l¾ng nghe, ghi nhí nh÷ng viÖc ph¶i lµm cho m×nh s¹ch sÏ - HS lªn b¶ng thùc hµnh röa mÆt theo nhãm 4 em. - HS lắng nghe. Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2017 HỌC VẦN Bài 32: oi - ai I. Mục tiêu: Giúp HS : Đọc được: oi, ai, nhà ngói, bé gái từ và câu ứng dụng. viết được: oi, ai, nhà ngói, bé gái. Phát triển lời nói tự nhiên. nói đợc 2 -3 câu theo chủ đề. II. Đồ dùng dạy- học: -Bộ ghép chữ Tiếng Việt, cái còi. III. Các hoạt động dạy – học Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß TiÕt 1 KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra kü n¨ng ®äc , viÕt néi dung bµi 31 : «n tËp - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ Bµi míi: - GV giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng oi , ai Ho¹t ®éng 1 : NhËn diÖn vÇn oi. - GV ghi vần oi lªn b¶ng cho HS nhËn diÖn vÇn oi , ph©n tÝch cÊu t¹o vÇn - GV yªu cÇu HS tìm ch÷ oi, n . xÐt - GV ®äc mÉu – hưíng dÉn c¸ch ®äc - GV nhËn xÐt, chØnh söa lçi ph¸t ©m - GV hưíng dÉn HS ghÐp tiÕng ngãi - GV nhËn xÐt, chØnh söa lçi. - GV ycÇu HS quan s¸t tranh, nê tõ: nhµ ngãi - GV yªu cÇu HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõ - HDHS ®äc ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n ©m, tiÕng , tõ - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Hoạt động 2:Trò chơi. Ho¹t ®éng 3 : §äc tõ øng dông: - GV ghi b¶ng, HDHS ®äc tõ øng dông: ngµ voi , c¸i cßi - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV gióp HS hiÓu nghÜa mét sè tõ b»ng vËt thËt , b»ng h×nh ¶nh ... Ho¹t ®éng 4 : ViÕt b¶ng con: - GV hưíng dÉn, kÕt hîp nªu quy tr×nh viÕt c¸c vÇn vµ tõ : oi, nhµ ngãi TiÕt 2 Ho¹t ®éng 5 : NhËn diÖn vÇn ai - GV ghi vần ai lªn b¶ng cho HS nhËn diÖn vÇn oi , ph©n tÝch cÊu t¹o vÇn * GV yêu cầu HS so s¸nh vÇn ai víi vÇn oi - GV ®äc mÉu – hưíng dÉn c¸ch ®äc - GV nhËn xÐt, chØnh söa lçi ph¸t ©m - GV hưíng dÉn HS ghÐp tiÕng ngái - GV nhËn xÐt, chØnh söa lçi. - GV yªu cÇu HS quan s¸t tranh, xuÊt hiÖn tõ: bé gái,GV yªu cÇu HS ph©n tÝch cÊu t¹o tõ - HDHS ®äc ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n vần, tiÕng. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Ho¹t ®éng 6 : §äc tõ øng dông: - GV ghi b¶ng, HDHS ®äc tõ øng dông: gµ m¸i , bµi vë - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - GV gióp HS hiÓu nghÜa mét sè tõ b»ng vËt thËt , b»ng h×nh ¶nh ... Ho¹t ®éng 7 : ViÕt b¶ng con: -GV hướng dÉn, kÕt hîp nªu quy tr×nh viÕt c¸c vÇn vµ tõ : ai, bÐ g¸i Hoạt động 8: Trò chơi Tiết 3 Ho¹t ®éng 9: LuyÖn ®äc l¹i : - GV hưíng dÉn HS ®äc phÇn bµi tiÕt 1,2 trªn b¶ng líp - GV nhËn xÐt, chØnh söa lçi - GV cho HS quan s¸t tranh rót ra néi dung c©u øng dông: Chó Bãi C¸ nghÜ g× thÕ ? Chó nghÜ vÒ b÷a tra . - GV ®äc mÉu, hưíng dÉn c¸ch ®oc. - Gäi lªn b¶ng t×m vµ g¹ch ch©n c¸c vÇn míi võa häc cã trong c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dông - GV nhËn xÐt , cñng cè Ho¹t ®éng 10 : LuyÖn nãi: Chñ ®Ò: SÎ , ri , bãi c¸ , le le - GVcho HS qs¸t tranh cho HS nªu chñ ®Ò. - GV nhËn xÐt , chuyÓn yªu cÇu GV tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm ®«i sau ®ã mét sè cÆp lªn hái - ®¸p tríc líp - GV nhËn xÐt , cñng cè vÒ chñ ®Ò - GV HD HS ®äc bµi trong SGK. Ho¹t ®éng 11 : LuyÖn viÕt: - GV hưíng dÉn HS viÕt bµi vµo vë tËp viÕt - GV chÊm, ch÷a mét sè bµi cho HS. Cñng cè – dÆn dß: GV cñng cè bµi T×m tiÕng cã chøa vÇn oi, ai võa häc? GV dÆn HS häc bµi ë nhµ, chuÈn bÞ bµi sau - 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi 31 trong sgk - HS dưíi líp viÕt b¶ng - NhËn xÐt ch÷ viÕt cña b¹n - HS nh¾c l¹i ®Çu bµi - HS quan s¸t , ph¸t ©m vµ nhËn diÖn vÇn oi -HS tìm va ghép vần. - HS ®äc ®¸nh vÇn (CN – N -§L) - HS ghÐp tiÕng ngãi, ph©n tÝch tiÕng ngãi ,HS ®äc (CN – N -§L) - HS quan s¸t tranh vÏ minh ho¹ SGK , nªu tõ kho¸ vµ cÊu t¹o tõ - HS ®äc ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n c¸c tiÕng, tõ phÇn bµi míi (cn, n,đt ) -HS chơi trò chơi. - HS ®äc c¸c tiÕng tõ øng dông trong SGK trên bảng - 3-4 HS ®äc tr¬n( cn, n, ®t). - 2 HS lªn b¶ng g¹ch ch©n tiÕng cã vÇn oi , ai - HS quan s¸t ch÷ mÉu - HS viÕt lªn kh«ng trung sau ®ã viÕt vµo b¶ng con c¸c ch÷ - HS quan s¸t , ph¸t ©m vµ nhËn diÖn vÇn ai - HS so s¸nh vÇn ai víi vÇn oi - HS ®äc ®¸nh vÇn (CN – N - §L) - HS ghÐp tiÕng ngái, ph©n tÝch tiÕng ngái, HS ®äc (CN – N - §L) - HS quan s¸t tranh vÏ minh ho¹ SGK , nªu tõ kho¸ vµ cÊu t¹o tõ - HS ®äc ®¸nh vÇn , ®äc tr¬n. - HS ®äc c¸c tiÕng tõ øng dông trong SGK trên bảng. - HS ®äc tr¬n(cn, n , ®t) - 2 HS lªn b¶ng g¹ch ch©n tiÕng cã vÇn oi , ai - HS quan s¸t ch÷ mÉu - HS viÕt lªn kh«ng trung sau ®ã viÕt vµo b¶ng con c¸c ch÷ -HS chơi trò chơi -HS ®äc bµi (CN- N- §L) trªn b¶ng líp -HS kh¸c nhËn xÐt b¹n. - HS quan s¸t tranh, nªu néi dung tranh, ®äc c©u øng dông. - HS ®äc tr¬n c©u øng dông - HS luyÖn ®äc cn, nhãm, đt - 2 HS lªn b¶ng t×m vµ g¹ch ch©n tiÕng cã vÇn oi , ai ®äc bµi (CN- N- §L) - HS quan s¸t tranh , nªu chñ ®Ò luyÖn nãi. - HS lÇn lît nhËn xÐt vÒ ND tranh - HS th¶o luËn cÆp ®«i , hái - ®¸p vÒ c¸c con vËt thuéc hä chim nµy . Sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c loµi chim nµy - HS ®äc bµi trong SGK -2-3 HS nªu ND bµi viÕt trong vë - HS viÕt bµi vµo vë tËp viÕt - HS nh¾c l¹i c¸c vần võa häc - HS t×m tiÕng cã vần võa häc - HS ®äc ®ång thanh cả bài. TẬP VIẾT Xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ngói mới I. MỤC TIÊU: Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1 *HSKG viết được đủ số dòng quy định trong vở tập viết 1, tập 1 II. CHUẨN BỊ: _Bảng con được viết sẵn các chữ III. CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Kiểm tra bài cũ: _GV gọi 2 hs lên bảng viết,dưới viết bảng _Nhận xét 2.Bài mới: a) Hoạt động 1: Giới thiệu bài _Hôm nay ta học bài: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái, ...GV viết lên bảng b) Hoạt động 2: Hướng dẫn viết _GV gắn chữ mẫu lên bảng giới thiệu và hướng dẫn cách viết + xưa kia: -Từ gì? -Độ cao của các con chữ trong từ xưa kia? -Khoảng cách giữa các tiếng trong 1 từ? -GV viết mẫu: Muốn viết từ “xưa kia” ta viết tiếng xưa trước, đặt bút dưới đường kẻ 3 viết chữ x lia bút viết vần ưa điểm kết thúc ở đường kẻ 2. Muốn viết tiếp tiếng kia, nhấc bút khoảng cách 1 con chữ o, đặt bút ở đường kẻ 2 viết con chữ k, lia bút viết vần ia điểm kết thúc trên đường kẻ 2 -Cho HS xem bảng mẫu -Cho HS viết vào bảng + mùa dưa: -Từ gì? -Độ cao của các con chữ trong từ “mùa dưa”? GV nêu như trên -Khoảng cách giữa các tiếng trong 1 từ? -Cho HS xem bảng mẫu -Cho HS viết vào bảng\ + ngà voi: -Từ gì? -Độ cao của các con chữ trong từ “ngà voi”? ”? GV nêu như trên -Cho HS xem bảng mẫu -Cho HS viết vào bảng + gà mái: -Từ gì? -Độ cao của các con chữ trong từ “gà mái”? ”? GV nêu như trên -Cho HS xem bảng mẫu -Cho HS viết vào bảng + gói mới:GV hướng dẫn tương tự c) Hoạt động 3: Viết vào vở _GV hướng dẫn cho HS cách cầm bút, cách đặt vở, tư thế ngồi viết của HS _Cho HS viết từng dòng vào vở 3.Củng cố: _Chấm một số vở và nhận xét chữ viết _Nhận xét tiết học 4.Dặn dò: _Về nhà luyện viết vào bảng con _lá mía, cá trê. -HS đọc từ -xưa kia -Chữ x, ư, a, i, cao 2 li; k cao 5 li. -Khoảng cách 1 con chữ o -HS quan sát -Viết bảng: xưa kia. -mùa dưa -Chữ d cao 4 li; chữ m, u, a, ư cao 2 li. -Khoảng cách 1 con chữ o -Viết bảng: mùa dưa -ngà voi -Chữ ng cao n 2 li;g cao 5 li; a, o, i cao 2 li. -Khoảng cách 1 con chữ o -Viết bảng: ngà voi -gà mái -Chữ a, m, i cao 2 li; g cao 5 li. -Khoảng cách 1 con chữ o -Viết bảng: gà mái -HS viết vào vở. AN TOÀN GIAO THÔNG Bài 2: TÌM HIỂU ĐƯỜNG PHỐ I-MỤC TIÊU 1)Kiến thức: -Nhớ tên đường phố nơi em ở và đường phố gần trường học. -Nêu đặc điểm của các đường phố này. -Phân biệt sự khác nhau giữa lòng đường và vỉa hè: hiểu lòng đường dành cho xe cộ đi lại, vỉa hè dành cho người đi bộ. 2)Kĩ năng :. -Phân biệt các âm thanh trên đường phố. -Quan sát và phân biệt hướng xe đi tới. 3)Thái độ: Không chơi trên đường phố và đi bộ dưới lòng đường. II/ NỘI DUNG AN TOÀN GIAO THÔNG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1: Kiểm tra bài cũ : - Giáo viên kiểm tra lại An toàn và nguy hiểm . - Giáo viên nhận xét , góp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 7 Lop 1_12416498.doc
Tài liệu liên quan