Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 14 - Trường Tiểu học Trung Nguyên

A/ Mục tiêu:

- Ôn bài thể dục phát triển chung. Thuộc cơ bản đúng các động tác của bài TD PT chung.

- Trò chơi: “Đua ngựa” Biết cách chơi và tham gia chơi được

B/ Chuẩn bị:

 - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học.

 - Giáo viên: Còi, lá cờ đuôi nheo- Học sinh: Trang phục gọn gàng.

 

doc30 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án các môn lớp 4 - Tuần 14 - Trường Tiểu học Trung Nguyên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
911 d­ 2 27 03 05 2 - HS lµm vë Mçi bÓ cã sè lÝt x¨ng lµ: 128610 : 6 = 2135 (lÝt) §¸p sè: 2135 lÝt HS gi¶i vë Ta thÊy: 187250 : 8 = 13406 (d­ 2) VËy xÕp ®­îc 13406 c¸i ¸o vµ cßn thõa 2 c¸i ¸o _______________________________________ TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n d¹y ___________________________________ ThÓ dôc Gi¸o viªn bé m«n d¹y ________________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u LuyÖn tËp vÒ c©u hái I/ Môc tiªu: - LuyÖn tËp nhËn biÕt mét sè tõ nghi vÊn vµ ®Æt c©u víi tõ nghi vÊn Êy. - B­íc ®Çu nhËn biÕt mét d¹ng c©u cã tõ nghi vÊn nh­ng kh«ng dïng ®Ó hái. II/ §å dïng d¹y häc: - B¶ng phô viÕt s½n c©u hái cña bµi tËp 3 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ Bµi cò: ? C©u hái dïng ®Ó lµm g×? Cho vÝ dô? 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: Cñng cè vÒ c¸ch ®Æt c©u hái Bµi 1: HS ®äc yªu cÇu cña ®Ò - Tæ chøc cho h/s hái - h/s tr¶ lêi - GV chèt kiÕn thøc * Ho¹t ®éng 2 : LuyÖn dïng c©u hái Bµi 3: GV ph¸t phiÕu - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - GV nhËn xÐt chung Bµi 4: Víi mçi tõ nghi vÊn ®Æt mét c©u hái * Ho¹t ®éng 3: NhËn biÕt ®óng c©u hái. Bµi 5: ? ThÕ nµo lµ c©u hái. 3/ Cñng cè - DÆn dß: - GV Tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt giê. - VN «n bµi. a, H¨ng h¸i vµ khoÎ nhÊt lµ ai? b, Tr­íc giê häc c¸c em th­êng lµm g×? c, BÕn c¶ng nh­ thÕ nµo? d, Bän trÎ xãm em hay th¶ diÒu ë ®©u? - HS tr¶ lêi - HS th¶o luËn nhãm 2 a, Cã ph¶i - kh«ng? b, Ph¶i kh«ng? c, µ - §äc nªu yªu cÇu - HS nèi tiÕp nªu c©u hái m×nh ®Æt. - Líp nhËn xÐt. - HS ®äc,nªu yªu cÇu - C©u b,c,e Lµ c©u nªu ý kiÕn cña ng­êi nãi, nªu ®Ò nghÞ - HS nh¾c l¹i ___________________________________ KÓ chuyÖn Bóp bª cña ai I/ Môc tiªu: - RÌn kü n¨ng nãi: Nghe kÓ chuyÖn, hiÓu ®­îc néi dung chuyÖn,kÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn. - RÌn kü n¨ng nghe: Nghe kÓ, nhí truyÖn, theo dâi b¹n kÓ, nhËn xÐt. II/ §å dïng d¹y häc: - Tranh, néi dung c©u chuyÖn III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ Bµi cò: ? kÓ l¹i mét c©u chuyÖn vÒ ... ? 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn kÓ. - GV kÓ. - GV treo tranh, kÓ lÇn 2 theo tranh. * Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn t×m hiÓu vµ kÓ chuyÖn. Bµi 1 Bµi 2: L­u ý khi kÓ s­ng t«i, tí, m×nh, em víi bóp bª - Gi¸o viªn vµ häc sinh nhËn xÐt, b×nh chän kÓ hay 3/ Cñng cè - DÆn dß: - GV Tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt giê. - VN «n bµi. - HS kÓ - HS nghe - HS võa quan s¸t võa nghe. - §äc, nªu yªu cÇu - HS lµm phiÕu, tr×nh bµy Tranh 1: Bóp bª bÞ bá quen Tranh 2: l¹nh qu¸ Tranh 3: ... - HS ®äc yªu cÇu. - 1 h/s kÓ mÉu - HS kÓ theo cÆp - Thi kÓ ___________________________________________ LÞch sö Nhµ TrÇn thµnh lËp I/ Môc tiªu: Häc xong bµi häc h/s biÕt - Hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ TrÇn - VÒ c¬ b¶n nhµ TrÇn còng gièng nhµ Lý vÒ tæ chøc nhµ n­íc, luËt ph¸p vµ qu©n ®éi. II/ §å dïng d¹y häc: - PhiÕu häc tËp III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ Bµi cò: ? Nªu Nguyªn nh©n dÉn ®Õn th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn chènga qu©n Tèng lÇn 2: 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: Hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ TrÇn ? Nªu hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ TrÇn? - GV h­íng dÉn h/s lµm phiÕu häc tËp * Ho¹t ®éng 2: Tæ chøc nhµ n­íc thêi nhµ TrÇn. GV ch«t ý ®óng GV kÕt luËn: vÒ c¬ b¶n giång nhµ Lý. ? Nh÷ng sù viÖc nµo trong bµi chøng tæ r»ng gi÷a vua víi quan, vua víi d©n. kh«ng cã sù c¸ch biÖt qu¸ xa? KÕt luËn SGK 3/ Cñng cè - DÆn dß: - GV Tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt giê. - VN «n bµi. - HS nªu - HS nhËn xÐt - HS ®äc s¸ch - HS ®iÒn x vµo « trèng + §øng ®Çu nhµ n­íc lµ vua + LÖ nh­êng ng«i cho con + Trai tr¸ng khoÎ m¹nh - HS b¸o c¸o kÕt qu¶. - §Æt chu«ng ë thÒm cung ®iÖn cho d©n kªu oan . - HS ®äc nèi tiÕp. ____________________________________ Thể dục ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: “ĐUA NGỰA” A/ Mục tiêu: - Ôn bài thể dục phát triển chung. Thuộc cơ bản đúng các động tác của bài TD PT chung. - Trò chơi: “Đua ngựa” Biết cách chơi và tham gia chơi được B/ Chuẩn bị: - Địa điểm: Sân trường hoặc trong lớp học. - Giáo viên: Còi, lá cờ đuôi nheo- Học sinh: Trang phục gọn gàng. C/ Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC I. Phần mở đầu. - Nhận lớp: Ổn định lớp, tập hợp báo cáo sĩ số. - Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Khởi động: Xoay các khớp tay, chân. - Chạy nhẹ nhàng trên địa hình sân trường. - Về đội hình vòng tròn hoặc 4 hàng ngang, đứng hát tại chỗ, vỗ tay. II. Phần cơ bản. 1.Trò chơi vận động: - Trò chơi : “Đua ngựa” - Tập hợp hs theo đội hình chơi, Gv nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và quy định chơi. 2.Bài TD phát triển chung: - Ôn cả bài: 3 - 4 lần. + Lần 1: GV điều khiển 1 HS tập chậm 1 lần. + Lần 2:GV tập chậm từng nhịp để sửa sai. + Lần 3:Cán sự vừa hô nhịp, vừa làm mẫu. + Lần 4:Cán sự hô nhịp, không làm mẫu. - Nhận xét công bố kết quả, sửa sai * Các tổ trình diễn bài TD PTC *Các tổ luyện tập bài TD PTC GV theo dõi giúp đỡ HS III. Phần kết thúc. - HS đi thường thả lỏng, hồi tĩnh - GV cùng HS hệ thống bài. 6-10 1-2 1 - 2 18 - 22 4 - 5 13 - 15 1 - 2 4 - 5 1 - 2 - Đội hình nhận lớp:  - Đội hình trò chơi:  - Gv cùng hs q/sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ - Lần 1: Hs chơi thử - Lần 2: Cả lớp chơi chính thức - Đội hình xuống lớp: IV/ Củng cố, dặn dò: (2 phút) - Biểu dương học sinh tốt, Rút kinh nghiệm. - GV nhận xét tiết học và giao bài tập về nhà. - GV hô “Giải tán !”, HS hô đồng thanh “Khoẻ !” ______________________________________- Thø t­ ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2018 TËp ®äc Chó ®Êt nung (tiÕp) I. Môc tiªu: - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n chuyÓn giäng linh ho¹t phï hîp víi diÔn biÕn cña truyÖn. - HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ trong bµi. - HiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn: Muèn lµm 1 ng­êi cã Ých ph¶i biÕt rÌn luyÖn, kh«ng sî gian khæ, khã kh¨n. Chó §Êt Nung nhê d¸m nung m×nh trong löa ®· trë thµnh ng­êi h÷u Ých, chÞu ®­îc n¾ng m­a, cøu sèng ®­îc 2 ng­êi bét yÕu ®uèi. II. §å dïng d¹y – häc: Tranh minh ho¹ bµi tËp ®äc. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: A. KiÓm tra bµi cò: HS: 2 em ®äc bµi tr­íc. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu: 2. H­íng dÉn luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi: a. LuyÖn ®äc: HS: Nèi nhau ®äc tõng ®o¹n 2 – 3 l­ît. - GV nghe, söa sai, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ khã, vµ h­íng dÉn c¸ch ng¾t. HS: LuyÖn ®äc theo cÆp. - 1, 2 em ®äc c¶ bµi. - GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi. b. T×m hiÓu bµi: HS: §äc thÇm, ®äc l­ít ®Ó tr¶ lêi c©u hái. + §Êt Nung ®· lµm g× khi thÊy hai ng­êi b¹n bét gÆp n¹n? - Nh¶y xuèng n­íc vít hä lªn bê, ph¬i n¾ng cho se bét l¹i. + V× sao §Êt Nung cã thÓ nh¶y xuèng n­íc, cøu hai ng­êi bét? - V× §Êt Nung ®· ®­îc nung trong löa, chÞu ®­îc n¾ng m­a nªn kh«ng sî n­íc, kh«ng sî bÞ nhòn ch©n tay khi gÆp n­íc. + C©u nãi céc tuÕch cña §Êt Nung ë cuèi truyÖn cã ý nghÜa g×? - Cã ý th«ng c¶m víi 2 ng­êi bét, chØ sèng trong lä thñy tinh, kh«ng chÞu ®ùng ®­îc thö th¸ch / cÇn ph¶i rÌn luyÖn míi cøng r¾n, chÞu ®­îc thö th¸ch khã kh¨n, trë thµnh ng­êi cã Ých. + H·y ®Æt tªn kh¸c cho c©u chuyÖn? VD: H·y t«i luyÖn trong löa ®á. Vµo ®êi míi biÕt hai h¬n. c. H­íng dÉn HS ®äc diÔn c¶m: HS: 4 em nèi nhau ®äc 4 ®o¹n. - GV h­íng dÉn c¸ch ®äc diÔn c¶m theo ph©n vai 1 ®o¹n. - Tõng nhãm ®äc theo vai. - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm. 3. Cñng cè – dÆn dß: - Nªu ý nghÜa c©u chuyÖn. - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. ______________________________ To¸n LuyÖn tËp I. Môc tiªu: - Gióp HS rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn phÐp chia1sè cã nhiÒu ch÷ sè cho sè cã 1ch÷ sè. - Thùc hiÖn quy t¾c chia 1 tæng (1 hiÖu) cho 1 sè. II. §å dïng: SGK, phiÕu häc tËp. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc: A. Bµi cò: HS: 2 HS lªn ch÷a bµi tËp. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi: 2. H­íng dÉn luyÖn tËp: + Bµi 1: HS: §äc ®Çu bµi vµ tù lµm, 3 em lªn b¶ng, c¶ líp lµm vµo vë. a) Mçi phÐp tÝnh thùc hiÖn 4 lÇn chia. b) Mçi phÐp tÝnh thùc hiÖn 5 lÇn chia. 6749 : 7 (chia hÕt). 359361 : 9 (chia hÕt) 42789 : 5 (chia cã d­) 238057 : 8 (Chia cã d­) + Bµi 2: HS: §äc ®Çu bµi. Bµi to¸n thuéc d¹ng to¸n g×? - T×m 2 sè khi biÕt tæng vµ hiÖu. - Mét em lªn b¶ng. - C¶ líp lµm vµo vë. Bµi gi¶i: a) Hai lÇn sè bÐ lµ: 42506 – 18472 = 24034 Sè bÐ lµ: 24034 : 2 = 12017 Sè lín lµ: 12017 + 18472 = 30489 §¸p sè: Sè bÐ lµ 12017 Sè lín lµ 30489. - GV vµ líp nhËn xÐt, chÊm ®iÓm. + Bµi 3: - GV h­íng dÉn thùc hiÖn theo c¸c b­íc. HS: §äc ®Çu bµi vµ tù lµm. Mét em lªn b¶ng gi¶i. + T×m sè toa xe chë hµng. + T×m sè hµng do 3 toa chë. + T×m sè hµng do 6 toa chë. + T×m sè hµng trung b×nh mçi toa. Bµi gi¶i: Sè toa xe chë hµng lµ: 3 + 6 = 9 (toa) Sè hµng do 3 toa chë lµ: 14580 x 3 = 43740 (kg) Sè hµng do 6 toa chë lµ: 13275 x 6 = 79650 (kg) Trung b×nh mçi toa xe chë sè hµng lµ: (43740 + 79650) : 9 = 13710 (kg) §¸p sè: 13710 kg. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng. 3. Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ nhµ häc bµi. __________________________________________ MÜ thuËt Gi¸o viªn bé m«n d¹y ___________________________________ TËp lµm v¨n ThÕ nµo lµ miªu t¶? I. Môc tiªu: - HiÓu ®­îc thÕ nµo lµ miªu t¶. - B­íc ®Çu viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n miªu t¶. II. §å dïng d¹y - häc: Bót d¹, giÊy khæ to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc: A. Bµi cò: HS: KÓ l¹i 1 c©u chuyÖn theo 1 trong 4 chñ ®Ò ®· häc. B. D¹y bµi míi: 1. Giíi thiÖu: (SGV) 2. PhÇn nhËn xÐt: + Bµi 1: HS: 1 em ®äc yªu cÇu, c¶ líp ®äc thÇm, t×m tªn nh÷ng sù vËt ®­îc miªu t¶ trong ®o¹n v¨n. ? T×m tªn nh÷ng sù vËt ®­îc miªu t¶ trong ®o¹n v¨n - C©y sßi, c©y c¬m nguéi, l¹ch n­íc. + Bµi 2: HS: 1 em ®äc, ®äc c¸c cét trong b¶ng theo chiÒu ngang. - GV chia nhãm, ph¸t phiÕu cho 1 sè nhãm lµm. - Lµm bµi theo cÆp. - Mét sè em lµm vµo phiÕu. - NhËn xÐt vµ chèt lêi gi¶i ®óng (SGV). - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶. + Bµi 3: HS: 1 em ®äc yªu cÇu cña bµi, c¶ líp ®äc thÇm ®o¹n v¨n vµ tr¶ lêi c©u hái: ? §Ó t¶ ®­îc h×nh d¸ng cña c©y, mµu s¾c cña l¸ c©y sßi, c©y c¬m nguéi t¸c gi¶ ph¶i quan s¸t b»ng gi¸c quan nµo - b»ng m¾t. ? §Ó t¶ ®­îc chuyÓn ®éng cña l¸ c©y t¸c gi¶ quan s¸t b»ng gi¸c quan nµo - b»ng m¾t. ? §Ó t¶ ®­îc chuyÓn ®éng cña dßng n­íc, t¸c gi¶ ph¶i quan s¸t b»ng gi¸c quan nµo - . b»ng m¾t, b»ng tai. ? Muèn miªu t¶ sù vËt, ng­êi viÕt ph¶i lµm g× - Quan s¸t kü ®èi t­îng b»ng nhiÒu gi¸c quan. 3. PhÇn ghi nhí: HS: 2 – 3 em ®äc ghi nhí. 4. PhÇn luyÖn tËp: + Bµi 1: HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm, ph¸t biÓu ý kiÕn. - T×m c©u v¨n miªu t¶ trong bµi “Chó §Êt nung” (phÇn 1 vµ 2). - “§ã lµ 1 chµng kÞ sÜ rÊt b¶nh, c­ìi ngùa tÝa, d©y c­¬ng vµng vµ mét nµng c«ng chóa mÆt tr¾ng ngåi trong m¸i lÇu son”. + Bµi 2: - GV gäi 1 HS giái lµm mÉu. - Mçi em ®äc thÇm ®o¹n th¬ t×m 1 h×nh ¶nh m×nh thÝch. ViÕt 1, 2 c©u t¶ h×nh ¶nh ®ã. - GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, 5. Cñng cè – dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. - VÒ quan s¸t 1 c¶nh vËt trªn ®­êng em tíi tr­êng. VD: Em rÊt thÝch h×nh ¶nh sÊm ghÐ xuèng s©n khanh kh¸ch c­êi. Cã thÓ t¶ h×nh ¶nh nµy nh­ sau: “SÊm rÒn vang råi bçng nhiªn ®ïng ®ïng, ®oµng ®oµng lµm mäi ng­êi giËt n¶y m×nh, t­ëng nh­ sÊm ®ang ë ngoµi s©n, cÊt tiÕng c­êi khanh kh¸ch”. HS: Nèi nhau ®äc nh÷ng c©u v¨n miªu t¶ cña m×nh. HS: 1 em nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí. _______________________________________ LuyÖn tõ vµ c©u Dïng c©u hái vµo môc ®Ých kh¸c I. Môc tiªu: - N¾m ®­îc mét sè t¸c dông phô cña c©u hái. - B­íc ®Çu biÕt dïng c©u hái ®Ó thÓ hiÖn th¸i ®é khen chª, sù kh¼ng ®Þnh , phñ ®Þnh hoÆc lµ yªu cÇu, mong muèn trong nh÷ng t×nh huèng cô thÓ> II. §å dïng: B¶ng phô viÕt néi dung bµi tËp 1 (phÇn luyÖn tËp) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: ? Em h·y ®Æt mét c©u cã dïng tõ nghi vÊn nh­ng kh«ng ph¶i lµ c©u hái? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: PhÇn nhËn xÐt Bµi 1: ? H·y t×m c©u hái trong ®o¹n v¨n? Bµi 2: T: Gióp HS ph©n tÝch tõng c©u hái ? Cã dïng ®Ó hái vÒ ®iÒu ch­a biÕt kh«ng? ? Cã dïng ®Ó hái ®iÒu g× kh«ng? ? VËy c©u hái nµy cã t¸c dông g×? Bµi 3: T: NhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng - C¸c ch¸u cã thÓ nãi nhá h¬n ®­îc kh«ng * Ho¹t ®éng 2: Ghi nhí * Ho¹t ®éng 3: LuyÖn tËp Bµi 1: C¸c c©u hái sau ®­îc dïng ®Ó lµm g×? T: §­a b¶ng phô viÕt s½n néi dung BT1 - Gi¸o viªn chèt l¹i lêi gi¶i ®óng Bµi 2: §Æt c©u phï hîp víi c¸c t×nh huèng cho sau ®©y Bµi 3 3. Cñng cè , dÆn dß T: NhËn xÐt tiÕt häc. - Nhí néi dung: Ghi nhí cña bµi - BT 3 chiÒu chóng ta sÏ viÕt vë H: §Æt c©u 2 – 3 em H: §äc ®o¹n ®èi tho¹i gi÷a «ng Hßn RÊm víi cu §©t trong chuyÖn Chó §Êt Nung - Sao chó m¸y nh¸t thÕ - Nung Êy ¹? Chø sao? H: §äc yªu cÇu cña bµi, suy nghÜ, ph©n tÝch 2 c©u hái - C©u hái thø nhÊt: Kh«ng dïng ®Ó hái ®iÒu ch­a biÕt,... - C©u hái thø hai “C©u: Chø sao?” kh«ng dïng ®Ó hái c©u hái nµy lµ c©u kiªn ®Þnh H: §äc yªu cÇu cña bµi, suy nghÜ, TLCH C©u hái kh«ng dïng ®Ó hái mµ ®Ó yªu cÇu H: §äc ghi nhí SGK H: §äc yªu cÇu cña bµi - Th¶o luËn cÆp ®«i – tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt, bæ xung a. C©u hái ®­îc mÑ dïng ®Ó b¶o con nÝn khãc (thÓ hiÖn yªu cÇu) b. C©u hái ®­îc b¹n dïng ®Ó thÓ hiÖn ý chª tr¸ch. c. C©u hái ®­îc dïng ®Ó chª em vÏ ngùa kh«ng gièng d. C©u hái ®­îc bµ cô dïng ®Ó nhê cËy gióp ®ì. H: §äc yªu cÇu cña bµi - Suy nghÜ - tr¶ lêi vÝ dô a. B¹n cã thÓ chê hÕt giê sinh ho¹t, chóng m×nh cïng nãi chuyÖn ®­îc kh«ng? b. Sao nhµ b¹n s¹ch sÏ, ng¨n n¾p thÕ? c. Bµi to¸n kh«ng khã nh­ng m×nh lµm phÐp nh©n sai. Sao mµ m×nh ló lÉn thÕ nhØ? d. Ch¬i diÒu còng thÝch chø? H: §äc yªu cÇu, suy nghÜ - Nèi tiÕp ph¸t biÓu ý kiÕn. ____________________________ To¸n+ LuyÖn tËp I/ Môc tiªu: - RÌn cho HS trung b×nh vµ båi d­ìng cho nh÷ng häc sinh cã n¨ng khiÕu vÒ + TÝnh chÊt mét tæng chia cho mét sè vµ tÝnh chÊt mét hiÖu chia cho mét sè. + ¸p dông tÝnh chÊt thùc hµnh vµo gi¶i c¸c vµi tËp II/ §å dïng: B¶ng con + Vë BT III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: ? Nªu t/c chia mét tæng cho mét sè? ? Nªu t/c chia mét hiÖu cho mét sè 2. Bµi míi: Giíi thiÖu bµi * Ho¹t ®éng 1: C2 vÒ t/c chia mét tæng cho mét sè vµ chia mét hiÖu cho mét sè. Bµi 1: TÝnh b»ng hai c¸ch T: Cho HS nhËn xÐt mäi c¸ch C1: TÝnh theo thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh C2: VËn dông t/c chia 1 tæng cho 1 sè Bµi 2: tÝnh b»ng hai c¸ch( theo mÉu ) mÉu: ( 35- 20 ): 5 = ? C1: ( 35-20 ) : 5 = 15 : 5 =3 C2 : ( 35 – 20 ) :5 = 35 : 5 – 20 : 5 = 7 - 4 = 3 * Ho¹t ®éng 2 : Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. Bµi 3: bµi to¸n. Líp 4a cã 36 häc sinh chia thµnh c¸c tæ, mçi tæ 6 häc sinh, líp 4b cã 42 hoc sinh chia thµnh c¸c tæ, mçi tæ 6 häc sinh. Hái c¶ 2 líp cã tÊt c¶ bao nhiªu tæ ? ? BT cho biÕt g× ? BT hái g× ? 3. Cñng cè – dÆn dß - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ ghi nhí néi dung ®· häc H: Nªu L em H: Nªu I em H: Lµm vë BT a. (60 + 4 : 4) C1: (60 + 4) : 4 = 64 : 4 =16 C2: ( 60 + 4): 4 = 60: 4 + 4: 4 = 15 +1=16 b. 90 : 3 + 9: 3 C1: 90: 3 + 9 :3 = 30+ 3 = 33 C2: 90:3 +9 :3 = (90 +9) : 3 = 99: 3 = 33 H: Lµm nhãm ®«i a. (42 - 24) : 6 C1: (42 - 24) : 6 = 18 : 6 = 3 C2: (42 - 24) : 6 = 42 : 6 – 24 : 6 = 7 – 4 = 3 b. (81 - 54) : 9 C1: (81 - 54) : 9 = 27 : 9 = 3 C2: (81 – 54) : 9 = 81 : 9 - 54 : 9 = 9 – 6 = 3 H; §äc ®Ò – ph©n tÝch ®ª - gi¶i vë Líp 4a cã sè tæ lµ 36 : 6 = 6 (tæ) Líp 4B cã sè tæ lµ: 42 : 6 = 7 (tæ) C¶ hai líp cã tÊt c¶ sè tæ lµ: 6 + 7 = 13 (tæ) ®¸p sè: 13 tæ ____________________________________ TiÕng ViÖt+ LuyÖn t©p I/ Môc tiªu: - HS luyÖn ®äc l¹i bµi: " Chó §Êt Nung" , " V¨n hay ch÷ tèt" , " Ng­êi t×m ®­êng lªn c¸c v× sao". - HS ®äc ®óng tèc ®é, ®äc tr«i ch¶y toµn bµi. BiÕt ®äc ph©n vai truyÖn " Chó §Êt Nung", biÕt ®äc diÔn c¶m hai bµi cßn l¹i. II/ §å dïng d¹y häc: B¶ng phô viÕt c©u v¨n dµi III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ Bµi cò: Kh«ng 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: LuyÖn ®äc ®óng tèc ®é ? Nªu c¸c bµi tËp ®äc ®· häc ë tuÇn tr­íc vµ tuÇn nµy? - GV h­íng dÉn h/s ®äc c©u v¨n dµi - GV treo b¶ng phô viÕt s½n c©u v¨n dµi, h­íng dÉn h/s luyÖn ®äc. - GV nªu l¹i c¸ch ®äc ®óng tèc ®é vµ ®äc tr«i ch¶y toµn bµi. - H­íng dÉn h/s ®äc. - GV nhËn xÐt, söa sai * Ho¹t ®éng 2: LuyÖn ®äc hay ? Nªu c¸ch ®äc ph©n vai bµi : " Chó §Êt Nung"? ? Nªu c¸ch ®äc diÔn c¶m hai bµi cßn l¹i? - Tæ chøc cho h/s ho¹t ®éng nhãm 4 - Thi ®äc gi÷a c¸c nhãm -GV nhËn xÐt chung 3/ Cñng cè - DÆn dß: - GV Tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt giê. - VN «n bµi. - HS nªu tªn 3 bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn tr­íc vµ bµi " Chó §Êt Nung " võa häc. - HS nªu c©u v¨n dµi cÇn luyÖn ®äc VD: §ã lµ mét chµng kÞ sÜ rÊt b¶nh.m¸i lÇu son. - HS nghe, nhËn xÐt - HS thùc hµnh ®äc c¸ nh©n - HS nªu - HS nªu - C¸c nhãm thi ®äc ________________________________________ Thø n¨m ngµy 6 th¸ng 12 n¨m 2018 Tin häc Gi¸o viªn bé m«n d¹y ___________________________________ To¸n Chia mét sè cho mét tÝch I. Môc tiªu: Gióp häc sinh: + NhËn biÕt c¸ch chia mét sè cho mét tÝch + BiÕt vËn dông vµo c¸ch tÝnh thuËn tiÖn, hîp lý. II. §å dïng: - B¶ng con III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: Kh«ng 2. Bµi míi: Giíi thiÖu – ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: TÝnh vµ so s¸nh gi¸ trÞ cña 3 biÓu thøc T: Ghi 3 biÓu thøc lªn b¶ng 24 : (3 x 2) 24 : 3 : 2 24 : 2 : 3 T: Em h·y so s¸nh gi¸ trÞ cña 3 biÓu thøc trªn? T: Cho HS rót ra kÕt luËn * Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc T: H cã thÓ thùc hiÖn 1 trong 3 c¸ch Bµi 2: ChuyÓn mçi phÐp chia sau thµnh phÐp chia mét sè chia cho mét tÝch råi tÝnh (theo mÉu) 60 : 15 = 60 : (5 x 3) = 60 : 5 : 3 = 12 : 3 = 4 Bµi 3: Bµi to¸n ? Bµi to¸n cho biÕt g×? Bµi to¸n hái g×? 3. Cñng cè – dÆn dß - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ «n l¹i bµi vµ xem l¹i bµi H: Lµm b¶ng con, mçi d·y tÝnh mét biÓu thøc 24 : (3 x 2)= 24 : 6 = 4 24 : 3 : 2 = 8 : 2 = 4 24 : 2 : 3 = 12 : 3 = 4 H: C¸c gi¸ trÞ ®ã b»ng nhau. 24 : (3 x 2) = 24 : 3 : 2 = 24 : 2 : 3 H: Ph¸t biÓu kÕt luËn (SGK) - H ®äc kÕt luËn (nhiÒu em) H: Lµm b¶ng con a. 50 : (2 x 5) 50 : (2 x 5) = 50 : 10 = 5 50 : (2 x 5) = 50 : 2 : 5 = 25 : 5 = 5 50 : (2 x 5) = 50 : 5 : 2 = 10 : 2 = 5 H: Th¶o luËn cÆp ®«i a. 80 : 40 80 : 40 = 80 : (10 x 4) = 80 : 10 : 4 = 8 : 4 = 2 HoÆc: 80 : 40 = 80 : (8 x 5) = 80 : 8 : 5 = 10 : 5 = 2 H: §äc yªu cÇu bµi, ph©n tÝch ®Ò gi¶i vë c¸ nh©n Sè vë c¶ hai b¹n mua lµ: 3 x 2 = 6 (quyÓn) Gi¸ tiÒn mçi quyÓn vë lµ: 7.200 : 6 = 1.200 (®ång) §¸p sè: 1.200 ®ång ___________________________________________ §¹o ®øc BiÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o(t1) I. Môc tiªu: - Häc xong bµi nµy, häc sinh cã kh¶ n¨ng: 1. HiÓu: + C«ng lao cña c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®èi víi häc sinh + Häc sinh ph¶i kÝnh träng, biÕt ¬n, yªu quý c¸c thÇy gi¸, c« gi¸o 2. BiÕt bµy tá sù kÝnh träng, biÕt ¬n c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o II. §å dïng: SGV §¹o ®øc 4; c¸c b¨ng ch÷ ®Ó sö dông cho H§ 3 (T1) III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: - §äc ghi nhí cña bµi HiÕu th¶o víi «ng bµ, cha mÑ 2. Bµi míi: Giíi thiÖu ghi b¶ng * Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng T: Nªu t×nh huèng KÕt luËn: ThÇy gi¸o, c« gi¸o ®· d¹y dç c¸c em biÕt nhiÒu ®iÒu hay, ®iÒu tèt,... * Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn cÆp ®«i (BT1) T: Cho HS th¶o luËn cÆp ®«i bµi tËp 1 KÕt luËn: C¸c tranh 1,2, 4 lµ ®óng Tranh 3 lµ sai * Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm (BT2) T: Chia nhãm - Ph¸t cho mçi nhãm mét b¨ng ch÷ viÕt tªn mét viÖc lµm trong BT 2 T: KÕt luËn: C¸c viÖc a, b, d, e, g lµ nh÷ng viÖc lµm thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o 3. Cñng cè – dÆn dß: - VÒ nhµ chuÈn bÞ nh÷ng c©u th¬, bµi h¸t vÒ sù biÕt ¬n thÇy gi¸o, c« gi¸o. - NhËn xÐt giê häc H: §äc – líp nhËn xÐt H: Dù ®o¸n c¸c c¸ch øng xö cã thÓ x¶y ra. - Tr×nh bµy lý do lùa chän - Th¶o luËn líp H: Th¶o luËn cÆp ®«i - Mét sè cÆp tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt H: Th¶o luËn nhãm 4 H: Lùa chän, th¶o luËn trong nhãm vµ ghi vµo tê giÊy - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy _______________________________________ §Þa lý Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë ®ång b»ng b¾c bé I. Môc tiªu Häc song bµi nµy häc sinh biÕt: + Tr×nh bµy mét sè ®Æc ®iÓm tiªu biÓu vÒ ho¹t ®éng trång trät vµ ch¨n nu«i cña ng­êi d©n §ång b»ng B¾c Bé. + C¸c c«ng viÖ cÇn ph¶i lµm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lóa g¹o. + X¸c lËp mèi quan hÖ gi÷a thiªn nhiªn, d©n c­ víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt. + T«n träng, b¶o vÖ c¸c thµnh qu¶ lao ®éng cña ng­êi d©n. II. §å dïng:C¸c tranh trong SGK , Tranh ¶nh vÒ trång trät, ch¨n nu«i ë §ång b»ng B¾c Bé. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. Bµi cò: ? KÓ vÒ nhµ ë, lµng xãm vµ nh÷ng lÔ héi næi tiÕng cña ng­êi d©n ë §ång b»ng B¾c Bé? 2. Bµi míi: Giíi thiÖu - Ghi b¶ng a. Vùa lóa lín thø hai cña c¶ n­íc * Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¸ nh©n ? §ång b»ng B¾c Bé cã nh÷ng thuËn lîi nµo ®Ó trë thµnh vùa lóa lín thø hai cña ®Êt n­íc? ? Nªu thø tù c¸c c«ng viÖc cÇn ph¶i lµm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lóa g¹o? Tõ ®ã em rót ra nhËn xÐt g× vÒ viÖc trång lóa g¹o cña ng­êi n«ng d©n? * Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc c¶ líp ? Nªu tªn c¸c c©y trång, vËt nu«i kh¸c cña §ång b»ng B¾c Bé? ? V× sao n¬i ®©y nu«i nhiÒu lîn, gµ, vÞt? b. Vïng trång nhiÒu rau xø l¹nh * Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc theo nhãm. ? Mïa ®«ng cña §ång b»ng B¾c Bé kÐo dµi bao nhiªu th¸ng? ? Khi ®ã nhiÖt ®éng ntn? ? NhiÖt ®é thÊp vµo mïa ®«ng cã thuËn lîi vµ khã kh¨n g× cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. ? KÓ tªn c¸c lo¹i rau xanh xø l¹nh ®­îc trång ë §ång b»ng B¾c Bé. 3. Cñng cè , dÆn dß: - Tãm t¾t néi dung bµi - NhËn xÐt giê häc - VÒ nhµ t×m hiÓu tiÕp ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña ng­êi d©n ë §ång b»ng B¾c Bé. H: KÓ: 2 em - Líp nhËn xÐt H: Nhê cã ®Êt phï sa mµu mì, nguån n­íc dåi dµo, ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm trång lóa. H: Tr×nh bµy: Lµm ®Êt ® gieo m¹ ® nhæ m¹ ® cÊy lóa ® .....® ph¬i thãc. H: Nªu H: Do cã s½n thøc ¨n lµ lóa, g¹o vµ c¸c s¶m phÈm phô cña lóa g¹o nh­: C¸m, ng«, khoai H: Th¶o luËn nhãm 4 ® b¸o c¸o kÕt qu¶. - 3 – 4 th¸ng - Th­êng thËp nhanh mçi khi cã giã mïa ®«ng b¾c - ThuËn lîi: Trång thªm c©y vô ®«ng: Ng«, khoai t©y, su hµo, b¾p c¶i, cµ rèt.... - Khã kh¨n: NÕu rÐt qu¸ th× lóa vµ mét sè lo¹i c©y bÞ chÕt. ____________________________ TiÕng Anh Gi¸o viªn bé m«n d¹y ___________________________________ Khoa häc B¶o vÖ nguån n­íc I/ Môc tiªu: - Sau bµi häc h/s biÕt: - Nªu nh÷ng viÖc nªn lµm vµ kh«ng nªn lµm. - Cam kÕt thùc hiÖn b¶o vÖ nguån n­íc. - VÏ tranh cæ ®éng tuyªn truyÒn b¶o vÖ nguån n­íc II/ §å dïng d¹y häc: - H×nh trang 48,59 sgk III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1/ Bµi cò: - ? Nªu nh÷ng c¸ch lµm s¹ch n­íc? 2/ Bµi míi: Giíi thiÖu bµi. * Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu nh÷ng biÖn ph¸p b¶o vÖ nguån n­íc. B­íc 1: B­íc 2: H×nh1: §ôc èng n­íc xÏ lµm chÊt bÈn thÊm vµo nguån n­íc. H×nh 2: §æ r¸c xuèng ao , c¸ chÕt H×nh 3: Vøt r¸c cã thÓ t¸i chÕ vµo mét thïng riªng. T­¬ng tù h×nh 4,5,6 - Gi¸o viªn kÕt luËn * Ho¹t ®éng 2: VÏ tranh cæ ®éng b¶o vÖ nguån n­íc. B­íc 1: Gi¸o viªn tæ chøc vµ h­íng dÉn B­íc 2: Thùc hµnh B­íc 3: - GV ®¸nh gi¸ nhËn xÐt 3/ Cñng cè - DÆn dß: - GV Tãm t¾t néi dung, nhËn xÐt giê. - VN «n bµi. - 2 h/s nªu - Lµm viÖc theo cÆp Quan s¸t tranh 58 - Lµm viÖc c¶ líp HS tr×nh bµy kÕt qu¶ - X©y dùng hÖ thèng tho¸t n­íc th¶i sÏ tr¸nh ®­îc « nhiÔm - HS vÏ theo nhãm - Tr×nh bµy vµ ®¸nh gi¸ C¸c nhãm treo s¶n phÈm cña m×nh + HS nhËn xÐt nhãm b¹n ____________________________________- Hoạt động ngoài giờ ATGT : VẠCH KẺ ĐƯỜNG, CỌC TIÊU VÀ RÀO CHẮN I.Mục tiêu: 1. kiến thức: -HS hiểu ý nghĩa , tác dụng của vạch kẻ đường, cọ tiêu và rào chắn trong giao thông. 2.Kĩ năng: -HS nhận biết các loại cọc tiêu , rào chắn, vạch kẻ đường và xác định đúng nơi có vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn. Biết thực hiện đúng quy định. 3. Thái độ: - Khi đi đường luôn biết quan sát đến mọi tín hiệu giao thông để chấp hành đúng luật GTĐB đảm bảo ATGT. II. Chuẩn bị: GV: các biển báo Tranh trong SGK III. Hoạt động dạy học. Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động 1: Ôn bài cũ và giới thiệu bài mới. GV cho HS kể tên các biển báo hiệu giao thông được học. Nêu đặc điểm của biển báo ấy. GV nhận xét, giới thiệu bài Hoạt động 2: Tìm hiểu vạch kẻ đường. -GV lần lượt nêu các câu hỏi cho HS nhớ lại và trả lời: +Những ai đã nhìn thấy vạch kẻ trên trên đường? +Em nào có thể mô tả các loại vạch kẻ trên đường em đã nhìn thấy ( vị trí, màu sắc, hình dạng) +Em nào biết, người ta kẻ những vạch trên đường để làm gì? GV giải thích các dạng vạch kẻ , ý nghĩa của một số vạch kẻ đường. Hoạt động 3: Tìm hiểu về cọc tiêu và rào chắn. * Cọc tiêu: GV đưa tranh ảnh cọc tiêu trên đường. giải thích từ cọc tiêu: Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để nggười lái xe biết phạm vi an toàn của đường. GV giới thiệu các dạng cọc tiêu hiện đang có trên đường (GV dùng tranh trong SGK) GV? Cọc tiêu có tác dụng gì trong giao thông? * Rào chắn GV: Rào chắn là để ngăn cho người và xe qua lại. GV dùng tranh và giới thiêụ cho HS biết có hai loại rào chắn: +rào chắn cố định ( ở những nơi đường thắt hẹp, đường cấm , đường cụt) +Rào chắn di động (có thể nâng lên hạ xuống, đẩy ra, đẩy vào) Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò. -GV cùng HS hệ thống bài -GV dặn dò, nhận xét HS trả lời HS lên bảng chỉ và nói. HS trả lời theo hiểu biết của mình. HS theo dõi Cọc tiêu là cọc cắm ở mép đoạn đường nguy hiểm để người lái xe biết phạm vi an toàn của đường, hướng đi của đường. HS theo dõi _________________________________________ Thø s¸u ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2018 To¸n Chia mét tÝch cho mét sè I. Môc tiªu: - Gióp häc sinh: + NhËn biÕt c¸ch chia mét tÝch cho mét sè + BiÕt vËn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 14 Lop 4_12484701.doc