Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 1 đến 5

Buổi sáng

Tiết 1: Thể dục DÀN hµng ngang, dån hµng – trß ch¬i

 “ nhanh lªn b¹n ¬i” (Trang 35)

I. Mục tiêu:

 * B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn quay ph¶i, quay tr¸i. Häc hai ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. ¤n trß ch¬i “ Nhanh lªn b¹n ¬i ”Yªu cÇu: BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi ®óng luËt .

II. Chuẩn bị.

 1. GV : Còi, chuẩn bị sân bãi.

 2. HS: Trang phục gọn gàng, đi giày.

III. Các hoạt động dạy học.

A. Phần mở đầu:

* Khởi động: Chủ tịch HĐTQ điều hành:

- Xếp hàng, điểm số, báo cáo.

 

doc105 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 1 đến 5, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 1: Tiếng việt BÀI 3A: CÓ BẠN THẬT LÀ VUI (Tiết 3) (Trang 34) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 3A: Có bạn thật là vui (trang 34) * Tiết 3: Mục tiêu: Nhận biết từ chỉ sự vật Logo 3: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển, thảo luận, báo cáo - Xếp các nhóm tên con vật, đồ vật, cây cối. - KT chéo kết quả, HS, GV nhận xét tuyên dương. C. Hoạt động ứng dụng: - Viết tên các đồ vật trong nhà, tên các loài cây trong vườn 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. ............................................................... Tiết 2: Luyện toán: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC ? I. Mục tiêu. * Đọc, viết - ®Õm các số có hai chữ số, số tròn chục, số liền sau và số liền trước của một số. Thực hiện phép cộng, phép trừ (không nhớ) II. Các hoạt động dạy học. Bài 1: Viết các số từ bé đến lớn và từ lớn đến bé. a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 b, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 c, 10, 20, 30, 40, 50 Bài 2: Viết số liền trước và số liền sau a, Số liền sau của 59 (60) b, Số liền sau của 99 (100) c, Số liền trước của 89 (88) d, Số liền trước của 1 (0) e, Số lớn hơn 74 và bé hơn 76 (75) g, Số lớn hơn 86 và bé hơn 89 (87, 88) Bài 3: Đặt tính rồi tính. 34 + 45 62 + 24 27 + 31 89 – 63 65 – 5 96 - 26 Bài 3: Lớp 2A có 24 HS, lớp 2B có 25 HS. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu HS - Đổi vở kiểm tra kết quả - HS, GV nhận xét biểu dương III. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 3: Luyện đọc: ÔN: LÀM VIỆC THẬT LÀ VUI (Trang 25) I. Mục tiêu. * Biết đọc ngắt nghỉ đúng các dấu câu, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung bài. - RÌn kÜ n¨ng ®äc tr«i ch¶y. RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m. II. Các hoạt động dạy học. 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hưíng dÉn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - Luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - Luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Thể dục: Bài 5: Quay ph¶i, quay tr¸i trß ch¬i “ nhanh lªn b¹n ¬i” (Trang 37) I. Mục tiêu: * Học bước đầu biêt cách thực hiện quay phải, quay trái. Ôn trò chơi " Nhanh lên bạn ơi" Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi đúng luật. II. Chuẩn bị. 1. GV : Còi, chuẩn bị sân bãi. 2. HS: Trang phục gọn gàng, đi giày. III. Các hoạt động dạy học. A. Phần mở đầu: * Khởi động: Chủ tịch HĐTQ điều hành: - Xếp hàng, điểm số, báo cáo. - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn sau ®ã ®i theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u. B. Phần cơ bản * Hoạt động 1: (HĐ cả lớp): * CTHĐTQ điều hành: * ¤n tËp ®éi h×nh ®éi ngò: - TËp hîp hµng däc, dãng hµng. - GV nªu tªn ®éng t¸c sau ®ã h­íng dÉn cho häc sinh tËp GV söa sai. * Hoạt động 2: (HĐ cả lớp): * CTHĐTQ điều hành: * Häc ®éng t¸c: Quay ph¶i, quay tr¸i. - KhÈu lÖnh: Bªn ph¶i ( tr¸i). Quay. * Hoạt động 3: (Cả lớp) Chơi trò chơi - GV nêu tên trò chơi. .“ Nhanh lªn b¹n ¬i”. - Nêu luật chơi, cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chơi. C. Phần kết thúc: * CTHĐTQ điều hành: - §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. - Trß ch¬i “ cã chóng em”. - GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc.Giao việc về nhà. . Tiết 2: Âm nhạc: GV chuyên . Tiết 3+4: Tiếng việt BÀI 3B: HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẠN (Tiết 1+2) (Trang 35) I. Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học) II. Đồ dùng dạy học Giáo viên: Sách hướng dẫn, phiếu bài tập Học sinh: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động, tạo hứng thú - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn (trang 35) * Tiết 1: Mục tiêu (Hs đọc: - Kể câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ, Viết được chữ hoa B.) A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động nhóm * Hoạt động 1: - Nhóm trưởng phân công các bạn nói về việc làm tốt của bạn. - GV quan sát hướng dẫn các nhóm. - HS, GV nhận xét Lo go 2: (Hoạt động nhóm) - Một bạn nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình - Một bạn nhắc lại lời của Nai Nhỏ mỗi lần nghe con kể về hành động của bạn Lo go 3: (Hoạt động nhóm) - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn kể từng đoạn trong nhóm. - Gv phỏng vấn, kiểm tra. Lo go 4: (Hoạt động nhóm) - Học sinh thi kể trước lớp. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Lo go 5: (Hoạt động cả lớp) - Nghe GV hướng dẫn viết chữ hoa B.. - HS theo dõi Lo go 6: (Hoạt động cá nhân) - HS viết bài - GV quan sát hướng dẫn B. Hoạt động thực hành * Tiết 2: Mục tiêu: Nhận biết từ chỉ sự vật. Đặt câu theo mẫu Ai là gì ? - Logo 1: Hoạt động cá nhân - Nhóm chỉ người, nhóm chỉ đồ vật, nhóm chỉ con vật, nhóm chỉ cây cối - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn - Logo 2: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển trao đổi kết quả bài làm của mình - Nhóm báo cáo - HS, GV nhận xét - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển đặt câu theo mẫu - Nhóm trao đổi kết quả bài làm của mình, báo cáo Ai (hoặc cái gì con gì) ? là gì ? Bạn Vân Anh là học sinh lớp 2A. - HS, GV nhận xét - Logo 4: Hoạt động cả lớp - Nhóm trưởng điều khiển trò chơi ghép câu - Chia lớp thành 2 đội: 1 đội nêu bộ phận câu thứ nhất ( Ai / cái gì / con gì ? , 1 đội nêu bộ phận câu thứ hai (là gì ?) sau đó đổi vai - HS, GV nhận xét . Buổi chiều Tiết 1: Tiếng việt BÀI 3B: HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI BẠN (Tiết 3) (Trang 35) I. Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học) II. Đồ dùng dạy học Giáo viên: Sách hướng dẫn, phiếu bài tập Học sinh: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động, tạo hứng thú - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn (trang 35) * Tiết 3: Mục tiêu: Chép đúng một đoạn văn, viết đúng những từ mở đầubằng ng / ngh - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Đọc và chép vào vở đoạn văn - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn - Đổi vở soát lỗi - Logo 6: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển tìm tiếng bắt đầu bằng ng / ngh - Nhóm báo cáo - HS, GV nhận xét - Logo 7: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển điền vào chỗ chấm bằng ng / ngh phiếu HT - Nhóm báo cáo - HS, GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng: - Kể câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ cho người thân nghe .. Tiết 2: Luyện TV: BÉ VÀ CHIM CHÍCH BÔNG Buổi sáng, Bé dậy sớm, ngồi học bài. Dậy sớm học bài là một thói quen tốt. Nhưng phải cố gắng lắm mới có được thói quen ấy. Rét ghê. Thế mà bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. Bé ngồi học bài. Rồi trời ấm dần. Phải rồi, khi chim sâu râ ăn đàn , thế là trời nắng ấm. Chim sâu nhiều thế. Nó bay tràn ra vườn cải. Cả đàn ùa xuống, líu rít trên những luống rau trồng muộn. Bé hỏi: -Chích bông ơi, chích bông làm gì thế? Chim trả lời -Chúng em bắt sâu. Chim hỏi lại bé: -Chị bé làm gì thế? Bé ngẩn ra rồi nói: -À .... Bé đang học bài. (Tô Hoài) * Viết vào vở những câu trả lời đúng: 1. Bé dậy sớm để làm gì ? a. Bé dậy sớm để học bài b. Bé dậy sớm để tập thể dục. c. Bé dậy sớm để chăm sóc vườn rau. 2. Câu nào nêu sự quyết tâm, cố gắng dậy sớm của Bé ? a. Dậy sớm học bài là một thói quen. b. Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. c. Bé từ từ ngồi dậy, chui ra khỏi cái chăn ấm. 3. Chim sâu xuống vườn cải để làm gì ? a. Chim sâu xuống vườn cải để dạo chơi. b. Chim sâu xuống vườn cải để bắt sâu. c. Chim sâu xuống vườn cải để trò chuyện với bé. .................................................................... Tiết 3: SINH HOẠT SAO Thứ tư ngày 21 tháng 09 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Toán Bài 6: EM Đà ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ ? (Trang 21) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, HS: Giấy kiểm tra III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 6: Em đã được học những gì ? (trang 21) * Tiết 1: Mục tiêu: Em tự đánh giá về: so sánh các số, đặt tính, làm tính, giải toán và đo đoạn thẳng. B. Hoạt động thực hành: - Logo 1: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm vào giấy KT - Viết số liền trước liền sau các số đã cho - - GV QS hướng dẫn - Logo 2: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm vào giấy KT - Đặt tính rồi tính - GV QS hướng dẫn - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm vào giấy KT - điền dấu , = vào chỗ chấm - GV QS hướng dẫn - Logo 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển khiển các bạn làm vào giấy KT - Giải bài toán có lời văn - GV QS hướng dẫn - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển khiển các bạn làm vào giấy KT - Đo độ dài đoạn thẳng AB và viết số đo vào chỗ chấm - GV QS hướng dẫn - Thu bài chấm chữa, nhận xét 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 2: Toán Bài 7: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 36 + 24, 26 + 4 (Tiết 1) (Trang 22) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 7: Em thực hiện phép tính (trang 22) * Tiết 1: Mục tiêu: Em biết cách thực hiện phép tính cộng dạng 36 + 24; 26 + 4 A. Hoạt động cơ bản: - Logo 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển Trò chơi truyền điện thêm cho tròn 10 - Nhóm chơi trò chơi - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 2: Hoạt động cả lớp - Đọc kĩ nội dung sách tài liệu rồi tính 36 + 24 = ? - GV hướng dẫn HS tính trên que tính - GV HD đặt tính rồi tính - Logo 3: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển đặt tính rồi tính 26 + 4 - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 3: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển đặt tính rồi tính 16 + 54, 36 + 4 - Nhóm báo cáo - HS, GV nhận xét biểu dương Tiết 3: Tự nhiên Bài 2: LÀM GÌ ĐỂ XƯƠNG VÀ CƠ PHÁT TRIỂN ? (Tiết 1) (trang 8) I. Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học) II. Đồ dùng dạy học Giáo viên: Sách hướng dẫn Học sinh: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động, tạo hứng thú - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: Tập thể dục 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 2: Làm gì để xương và cơ phát triển ? (trang 8) * Tiết 1: Mục tiêu (Hs đọc: - Sau bài học, em: - Biết cách phòng tránh cong vẹo cột sống. - Nêu những việc nên làm và không nên làm để cơ và xương phát triển tốt. A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động nhóm (Thực hiện theo yêu cầu sách HDH) * Hoạt động 1: - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát hình 1 và trả lời câu hỏi - HS quan sát. - GV quan sát hướng dẫn các nhóm học. * Hoạt động 2: (Nhóm ) Thực hiện theo yêu cầu sách HDH - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn lần lượt trả lời. - Nhóm báo cáo - Gv phỏng vấn. - HS, GV nhận xét, tuyên dương Logo 2: Hoạt động nhóm (Thực hiện theo yêu cầu sách HDH) - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát hình hỏi - đáp - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Logo 3: Hoạt động nhóm * Hoạt động 1: Thảo luận ? Chúng ta cần ăn uống như thế nào ? Chúng ta cần ngồi học NTN ? Ngoài giờ học, chung ta cần làm gì * Hoạt động 2: Nhóm - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn lần lượt trả lời. - Gv phỏng vấn, nhận xét. Logo 4: Hoạt động nhóm (Thực hiện theo yêu cầu sách HDH) - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc kĩ nội dung rồi trả lời câu hỏi ? Nói tên việc nên làm và không nên làm - Nhóm thảo luận báo cáo - HS, GV nhận xét. 4. Củng cố, nội dung ? Xương, cơ nào giúp chúng ta cử động được ? Nhờ đâu chúng ta cử động được - Nhận xét giờ học .. Tiết 4: Luyện viết (TC): BẠN CỦA NAI NHỎ I. Mục tiêu. * Chép ®ưîc chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng ®o¹n tãm t¾t trong bµi. Bạn của Nai Nhỏ. II. Các hoạt động dạy học. 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - §äc mÉu ®o¹n viết. (HS theo dõi) - Hưíng dÉn viÕt tõ khã (HS viết bảng, nháp) - §ưa tõ khã lªn b¶ng. 2) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp:. - LuyÖn viÕt chÝnh t¶. (HS chép bài) - §äc l¹i ®o¹n viÕt so¸t lçi 3) Hoạt động 2. - ChÊm - ch÷a bµi. - Tr¶ vë - nhËn xÐt. 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học. .. Buổi chiều Tiết 1: Toán Bài 7: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 36 + 24, 26 + 4 (Tiết 2) (Trang 22) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 7: Em thực hiện phép tính (trang 22) * Tiết 2: Mục tiêu: Em biết cách thực hiện phép tính cộng dạng 36 + 24; 26 + 4 B. Hoạt động thực hành: - Logo 1: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển viết kết quả phép tính vào vở - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 2: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển viết kết quả phép tính vào vở - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển viết kết quả phép tính vào vở - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển viết kết quả phép tính vào vở - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển viết kết quả phép tính vào vở - HS, GV nhận xét biểu dương C. Hoạt động ứng dụng: - Giải bài toán với sự giúp đỡ của người lớn 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 2: Luyện toán: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH 36 + 24 I. Mục tiêu. * Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn dạng 26 + 4 và 36 + 24 (cộng và nhớ, dạng tính viết). Biết giải bài toán có lời văn (toán đơn liên quan đến phép cộng). II. Các hoạt động dạy học. Bài 1: Tính Số hạng 26 56 86 96 Số hạng 14 25 14 4 Tổng Bài 2: Đặt tính rồi tính 46 + 38 26 + 45 66 + 9 76 + 4 Bài 3: Nhà Mai nuôi 26 con gà, nhà Lan nuôi 34 con gà. Hỏi cả hai nhà nuôi tất cả bao nhiêu con gà - Đổi vở kiểm tra kết quả - HS, GV nhận xét biểu dương III. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 3: Luyện đọc: ÔN: BẠN CỦA NAI NHỎ (Trang 30) I. Mục tiêu. * Biết đọc ngắt nghỉ đúng các dấu câu, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung bài. - RÌn kÜ n¨ng ®äc tr«i ch¶y. RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m. II. Các hoạt động dạy học. 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hưíng dÉn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - Luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - Luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học .. Thứ năm ngày 22 tháng 09 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Thể dục DÀN hµng ngang, dån hµng – trß ch¬i “ nhanh lªn b¹n ¬i” (Trang 35) I. Mục tiêu: * B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn quay ph¶i, quay tr¸i. Häc hai ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. ¤n trß ch¬i “ Nhanh lªn b¹n ¬i ”Yªu cÇu: BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i t­¬ng ®èi ®óng luËt . II. Chuẩn bị. 1. GV : Còi, chuẩn bị sân bãi. 2. HS: Trang phục gọn gàng, đi giày. III. Các hoạt động dạy học. A. Phần mở đầu: * Khởi động: Chủ tịch HĐTQ điều hành: - Xếp hàng, điểm số, báo cáo. + GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp 1. 2. - KiÓm tra 3- 4 em quay ph¶i, tr¸i. B. Phần cơ bản * Hoạt động 1: (HĐ cả lớp): a. ¤n ®éi h×nh ®éi ngò: - §éng t¸c: Quay ph¶i, quay tr¸i. - Nhóm trưởng điều khiển - TËp hîp hµng däc, dãng hµng, ®øng nghiªm, ®iÓm sè, ®øng nghØ, giËm ch©n t¹i chç, ®øng l¹i. b. Häc bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. * §éng t¸c v­¬n thë. - GV tËp mÉu ®éng t¸c 1 lÇn sau ®ã võa tËp võa ph©n tÝch ®éng t¸c cho häc sinh tËp theo. - GV h« vµ cïng tËp víi häc sinh 1 lÇn. - GV h« cho c¶ líp tËp kÕt hîp nhËn xÐt. * Hoạt động 2: (Cả lớp) Chơi trò chơi - GV nêu tên trò chơi. .“ Qua ®­êng léi”. - Nêu luật chơi, cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chơi. C. Phần kết thúc: * CTHĐTQ điều hành: - ¤n hai ®éng t¸c thÓ dôc võa häc. - Các nhóm giao lưu báo cáo nội dung đã học. - Thả lỏng, đứng tại chỗ, giậm chân vỗ tay - GVNX – Giao việc về nhà. . Tiết 2+3: Tiếng việt BÀI 3C: BẠN BÈ THÂN THIẾT (Tiết 1+2) (Trang 39) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, phiếu HT HS: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: - Gv nêu cách chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 3C: Bạn bè thân thiết (trang 39) Tiết 1: Mục tiêu: Đọc và hiểu bài Gọi bạn A. Hoạt động cơ bản: - Logo 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển Thảo luận câu hỏi ? Người bạn tốt là người như thế nào - Nhóm thảo luận báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Logo 2: (Hoạt động cả lớp) - Nghe GV đọc bài Gọi bạn - HS theo dõi. - Lo go 3 (Hoạt động cả lớp) - Đọc từ và lời giải nghĩa từ - GV theo dõi hướng dẫn. - Lo go 4 (Hoạt động cả lớp) - Nhóm trưởng điều khiển đọc từ ngữ - Đọc từ nối tiếp đến hết. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 5 (nhóm) - Nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 6 (Hoạt động nhóm đôi) - Nhóm trưởng điều khiển sáp xếp thứ tự các tranh cho đúng nội dung bài thơ - Nhóm báo cáo. Thứ tự: Tranh 1, tranh 4, tranh 3, tranh 2. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 7 (Hoạt động nhóm đôi) - Nhóm trưởng điều khiển HTL bài thơ - Đọc từ nối tiếp đến hết. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. * Tiết 2: Mục tiêu: Viết đúngcác từ mở đầu bằng ch/tr hoặc các từ có dấu hỏi dấu ngã. Lập được DS tên người theo mẫu B. Hoạt động thực hành - Lo go 1 (cá nhân) - Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chõ trống - HS báo cáo - HS, GV nhận xét - Lo go 2 (Hoạt động cả lớp) - HS đọc danh sách HS theo mẫu STL - Lo go 3 (Hoạt động nhóm đôi) - Nhóm trưởng điều khiển Hỏi đáp - Nhóm hỏi đáp. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 3: Đạo đức BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI (tiết 1) (Trang 8) I. Mục tiêu 1. KT: BiÕt khi m¾c lçi cÇn ph¶i nhËn lçi vµ söa ch÷a. 2. KN: BiÕt ®­îc v× sao cÇn ph¶i nhËn lçi vµ söa ch÷a 3. TĐ: Thùc hiÖn nhËn lçi vµ söa ch÷a khi m¾c lçi. * GDKNS: Quyết định và giải quyết vấn trong tình huống mắc lỗi. Đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn 2. Học sinh: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy - học cơ bản: 1. HĐ của HĐTQ: Các trưởng ban điều hành 2. Khởi động tạo hứng thú: + GV giới thiệu bài: Biết nhận lỗi và sửa lỗi A. Hoạt động cơ bản 1) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm: * Môc tiªu: Gióp HS x¸c ®Þnh ý nghÜa, cña hµnh vi nhËn vµ söa lçi. - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận báo cáo - KÓ chuyÖn: KÓ ®Õn “c¸i b×nh vì” ? NÕu V« Va kh«ng nhËn lçi th× ®iÒu g× sÏ s¶y ra ? - SÏ kh«ng ai biÕt c©u chuyÖn vµ sÏ quªn. ? V« Va ®· nghÜ g× vµ lµm g×. ? V× sao V« Va tr»n träc kh«ng ngñ ? - V× V« Va m¾c lçi mµ ch­ gi¸m nãi, ch­a nãi ra ®­îc. ? Qua c©u chuyÖn trªn cho ta thÊy ®iÒu g× khi m¾c lçi ? - Khi mắc lỗi cần ph¶i nhËn lçi vµ söa lçi. ? NhËn lçi vµ söa lçi cã t¸c dông g×? => KL : BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi sÏ mau tiÕn bé vµ ®­îc mäi ng­êi yªu mÕn - HS, GV nhận xét 2) Hoạt động 2. Hoạt động nhóm: - Nhóm trưởng điều khiển thảo luận báo cáo * Môc tiªu: BiÕt lùa chän ý kiÕn ®óng ®¾n. * C¸ch tiÕn hµnh. - H­íng dÉn c¸ch ch¬i: Lùa chän ý kiÕn ®óng d¾n g¾n thÎ ch÷ vµo. - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy vµ cho biÕt: T¹i sao cho lµ ®óng, lµ sai? a. NhËn lçi lµ ng­êi dòng c¶m. b. NÕu cã lçi chØ cÇn nhËn lçi lµ ®ñ, kh«ng cÇn söa lçi. c. CÇn nhËn lçi c¶ khi mäi ng­êi kh«ng biÕt m×nh cã lçi. d. ChØ cÇn nhËn lçi víi nh÷ng ng­êi quen biÕt. - C¸c ý kiÕn ®óng: a, c. - C¸c ý kiÕn sai: b, d. - HS, GV nhận xét - Ghi bµi häc. 3. Cñng cè - dÆn dß: - Hái “ Nh÷ng b¹n nµo khi m¾c lçi ®· nhËn lçi vµ söa lçi”. - Nh¾c h/s cÇn vËn dông tèt theo bµi häc. - NhËn xÐt tiÕt häc. Buổi chiều Tiết 1: Tiếng việt BÀI 3C: BẠN BÈ THÂN THIẾT (Tiết 3) (Trang 39) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, phiếu HT HS: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: - Gv nêu cách chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 3C: Bạn bè thân thiết (trang 39) * Tiết 3: Mục tiêu (Hs đọc: Sắp xếp câu thành bài, lập được danh sách tên người theo mẫu) Logo 5: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển lập danh sách 3 = > 5 bạn trong nhóm theo thứ tự a, b, c - Đại diện nhóm báo cáo. - HS, gv nhận xét Logo 6: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển - Thảo luận Sắp xếp câu thành bài: Câu 1: b, câu 2: c, câu 3: d, câu 4: a. - Gv phỏng vấn, nhận xét. - HS, GV nhận xét C. Hoạt động ứng dụng: - Đọc HTL bài thơ Gọi ban cho người thân nghe. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 3: Luyện đọc: ÔN: BẠN CỦA NAI NHỎ (Trang 30) I. Mục tiêu. * Biết đọc ngắt nghỉ đúng các dấu câu, giữa các cụm từ. Hiểu nội dung bài. - RÌn kÜ n¨ng ®äc tr«i ch¶y. RÌn kÜ n¨ng ®äc diÔn c¶m. II. Các hoạt động dạy học. 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hưíng dÉn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - Luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - Luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học .. Tiết 2: Luyện TV: BÉ VÀ CHIM CHÍCH BÔNG * Viết vào vở những câu trả lời đúng: 4. Đánh số thứ tự 1, 2, 3 cho ba dong theo đugs trật tự nội dung của bài : .a) Đàn chim sâu và vườn cải. .b) Cuộc trò chuyện giữa bé và chim chích bông. .c) Bé dậy sớm học bà. 5. Những tên nào dưới đây phù hợp với nội dung câu chuyện ? a. Chích bông và vườn cải. b. Cô bé chăm học. c. Bé học bài. 6. Viết 3 câu nói rõ trong bài Bé và chim chích bông, những ai đáng khen ? vì sao đáng khen ? ..................................................................... Thứ sáu ngày 23 tháng 09 năm 2016 Tiết 1: Toán Bài 7: EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 36 + 24, 26 + 4 (Tiết 3) (Trang 25) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 7: Em thực hiện phép tính dạng 36 + 24 (trang 25) * Tiết 1: Mục tiêu: Em biết cách thực hiện phép tính dạng 36 + 24, 24 + 4 B. Hoạt động thực hành: - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm bài vào vở - GV QS hướng dẫn - GV nhận xét - Logo 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm bài vào vở - HD HS làm vào vở - GV QS hướng dẫn - HS đổi vở KT kết quả - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn làm bài vào vở - HD HS làm vào vở - GV QS hướng dẫn - HS đổi vở KT kết quả C. Hoạt động ứng dụng: - QS tranh bạn Hoa có mấy con đường đi về nhà 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 2: Toán Bài 8: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN (Tiết 1) (Trang 27) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 8: Bài toán về nhiều hơn (trang 27) * Tiết 1: Mục tiêu: Em biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn A. Hoạt động cơ bản: - Logo 1: Hoạt động nhóm đôi - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc nội dung và thực hiện trên que tính - GV QS hướng dẫn - GV nhận xét - Logo 2: Hoạt động nhóm đôi - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc và trả lời câu hỏi - GV QS hướng dẫn - HS, GV nhận xét - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc bài toán - HD HS ghi tóm tắt bài toán - GV QS hướng dẫn - HS đổi vở KT kết quả - HS, GV nhận xét - Logo 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc bài toán Rồi giải bài toán - GV QS hướng dẫn - HS đổi vở KT kết quả - HS, GV nhận xét - Logo 5: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn chơi trò chơi - GV QS hướng dẫn - HS, GV nhận xét 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 3: Thủ công gÊp m¸y bay ph¶n lùc (Tiết1) (Trang 194) I. Mục tiêu. Sau bài học, HS biết: * BiÕt c¸ch gÊp M¸y bay ph¶n lùc, gÊp ®­îc M¸y bay ph¶n lùc. C¸c nÕp gÊp t­¬ng ®èi ph¼ng vµ th¼ng . - GDVSMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ II. Chuẩn bị. - GV: - Mét m¸y bay ph¶n lùc gÊp b»ng giÊy thñ c«ng khæ to. - Quy tr×nh gÊp m¸y bay (SGK), giÊy thñ c«ng. - HS: - GiÊy thñ c«ng, bót mµu. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hoạt động của HĐTQ: Các ban hoạt động đầu giờ 2. Khởi động - Tạo hứng thú: 3. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: ( nhóm 4): Đồ dùng - Các nhóm trưở

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIÁO ÁN T 1, 2,3,4,5.doc
Tài liệu liên quan