Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 16 đến 20

Buổi chiều

Tiết 4: Toán Bài 48: EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

 (Tiết 2) (Trang 83)

I. Mục tiêu:

 - Sách hướng dẫn học.

II. Chuẩn bị.

 GV: Sách hướng dẫn,

 HS:

III. Các hoạt động dạy học.

 1. Hội đồng tự quản làm việc.

 2. Khởi động tạo hứng thú.

 - Trò chơi chuyền điện

 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng

Bài 48: Em ôn tập về hình học và đo lường (trang 83)

 

doc79 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án dạy Lớp 2 - Tuần 16 đến 20, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i lớn 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 2: Toán Bài 48: EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (Tiết 1) (Trang 81) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 48: Em ôn tập về hình học và đo lường(trang 81) * Tiết 1: Mục tiêu: Em nhận dạng và gọi đúng các hình đã học B. Hoạt động cơ bản: - Logo 1: Hoạt động nhóm đôi. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn thảo luận và trả lời các câu hỏi sau. - GV QS hướng dẫn - HS, GV nhận xét - Logo 2: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn vẽ đoạn thẳng. - GV QS hướng dẫn. - HS, GV nhận xét - Logo 3: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn xem lịch và trả lời câu hỏi. - GV QS hướng dẫn, HS báo cáo. - HS, GV nhận xét. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 3: Thủ công gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe (Tiết 1) (Trang 224) I. Mục tiêu: * BiÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe. vµ kÝch th­íc to nhá tuú thÝch. đường c¾t cã thÓ mÊp m«. BiÓn b¸o t­¬ng ®èi c©n. - GDVSMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ II. Chuẩn bị. - GV: - Một biển báo giao thông gÊp b»ng giÊy thñ c«ng khæ to. - Quy tr×nh gÊp biển báo giao thông(SGK), giÊy thñ c«ng. - HS: - GiÊy thñ c«ng, bót mµu. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hoạt động của HĐTQ: Các ban hoạt động đầu giờ 2. Khởi động - Tạo hứng thú: 3. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: ( nhóm 4): Đồ dùng - Các nhóm trưởng KT sự chuẩn bị của nhóm - Thảo luận nhóm: - Cho hs quan sát mẫu đã chuẩn bị B. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Hưíng dÉn quy tr×nh gÊp: - Cho HS quan s¸t quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biển báo giao thông. * Hoạt động 2: (Nhóm 4) Thùc hµnh: - Yªu cÇu nh¾c l¹i c¸c thao t¸c gÊp, c¾t, d¸n. - Thùc hµnh 3 bưíc: + Bíc 1: GÊp h×nh. + Bíc 2: C¾t h×nh. + Bíc 3: D¸n h×nh. - C¸c nhãm thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n biển báo giao thông... - Yªu cÇu c¸c nhãm thi gÊp c¾t biển báo giao thông theo nhãm 4. - Hưíng dÉn c¸ch tr×nh bµy s¶n phÈm. * Hoạt động 2: (cả lớp) Trưng bày sản phẩm - Các nhóm nhận xét sản phẩm chéo nhau * Củng cố: Giao lưu cả lớp C. Hoạt động ứng dụng: Trao đổi, thực hiện cùng với gia đình về sản phẩm. Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học sau. Thứ sáu ngày 01 tháng 01 năm 2016 (NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH) . Tuần 18 Thứ hai ngày 04 tháng 01 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Chào cờ . Tiết 2: Mĩ thuật GV chuyên . Tiết 3+4: Tiếng việt BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 1+2) (Trang 114) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, Phiếu HT. HS: Sách hướng dẫn, Bút chì. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 18A: Ôn tập 1 (trang 114) * Tiết 1: Mục tiêu: Ôn tập một số bài tập đọc và những chủ điểm đã học A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giới thiệu một số đồ dùng của lớp học. - Nhóm thảo luận báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương - Logo 2: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết vào bảng nhóm 2 – 3 câu các bạn trong nhóm đã nói. - Nhóm thảo luận báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 3: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển bốc thăm bài đọc. - HS bốc thăm và đọc bài. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 4: Hoạt động nhóm - Ban văn nghệ điều khiển các bạn hát bài hát Trường em. - HS, GV nhận xét, tuyên dương Tiết 2: Mục tiêu: Nhận biết từ chỉ sự vật, từ chỉ đặc điểm và câu có mẫu Ai là gì, Ai thế nào. - Lo go 5: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc bài ngôi trường mới chọn ý ở cột B phù hợp với từng đoạn ở cột A. - Nhóm thảo luận và trả lời. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. B. Hoạt động thực hành. - Lo go 1: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc tìm từ chỉ đặc điểm trong bài ngôi trường mới. - Nhóm thảo luận và báo cáo (vàng, đỏ, ..) - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 2: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết từ chỉ đặc điểm của người (mắt, tính nết, giọng nói). - HS làm bài, GV hướng dẫn. - Nhóm thảo luận và báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Buổi chiều Tiết 1: Tiếng việt BÀI 18A: ÔN TẬP 1 (Tiết 3) (Trang 116) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 18A: Ôn tập 1 (trang 116) * Tiết 3: Mục tiêu: Nói lời nhờ hoặc yêu cầu đề nghị và nói lời đáp lại lịch sự. - Lo go 3: HĐ nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát một bạn trong nhóm rồi viết vào vở 3 câu có mẫu câu Ai thế nào (Đôi mắt của bạn rất đen nhánh) - HS làm bài vào vở, báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 4: HĐ nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn chơi trò chơi nói tên con vật. - HS hỏi tương tác giữa các nhóm. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 5: HĐ nhóm đôi. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn nói lời mời, yêu cầu, đề nghị. - HS nói lời mời, yêu cầu, đề nghị nối tiếp. - HS, GV nhận xét. C. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho cha mẹ, anh chị em nghe về một bạn trong lớp. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. .. Tiết 2: Luyện viết (NV): HAI ANH EM 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - §äc mÉu ®o¹n viết. (HS theo dõi) - Hưíng dÉn viÕt tõ khã (HS viết bảng, nháp) - §ưa tõ khã lªn b¶ng. 2) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp:. - GV đọc HS luyÖn viÕt chÝnh t¶. - GV đäc l¹i ®o¹n viÕt HS so¸t lçi 3) Hoạt động 2. - ChÊm - ch÷a bµi. - Tr¶ vë - nhËn xÐt. 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học. .. Tiết 3: Luyện đọc: ÔN: BÀI 10A => 13C 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hưíng dÉn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - HS bốc thăm luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - HS bốc thăm luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học Thứ ba ngày 05 tháng0 1 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Thể dục: Trß ch¬i “ vßng trßn” vµ “ nhanh lªn b¹n ¬i” (Trang 85) I. Mục tiêu: * ¤n 2 trß ch¬i “ Vßng trßn” vµ “ Nhanh lªn b¹n ¬i”. BiÕt vµ tham gia t­¬ng ®èi chñ ®éng. II. Chuẩn bị. 1. GV : Còi, chuẩn bị sân bãi. 2. HS: Trang phục gọn gàng, đi giày. III. Các hoạt động dạy học. A. Phần mở đầu: * Khởi động: Chủ tịch HĐTQ điều hành: - Xếp hàng, điểm số, báo cáo. - Xoay khíp cæ tay, ®Çu gèi, h«ng, b¶ vai. - Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn 60 - 80m - GiËm ch©n t¹i chç ®Õm to theo nhÞp. - §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u. B. Phần cơ bản * Hoạt động 1: (HĐ cả lớp): * CTHĐTQ điều hành: * - §iÓm sè 1-2, 1-2..... vµ ®iÓm sè tõ 1 ®Õn hÕt theo ®éi h×nh hµng däc, ( hµng ngang). * Hoạt động 2: (HĐ cả lớp): * CTHĐTQ điều hành: * ¤n bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung 8 ®éng t¸c. §éng t¸c: V­¬n thë, tay, ch©n, l­ên, Bông, toµn th©n, nh¶y, ®iÒu hoµ. - §iÓm sè 1-2 theo ®éi h×nh hµng däc, ngang, vßng trßn. - HS, GV nhận xét * Hoạt động 3: (Cả lớp) Chơi trò chơi - ¤n trß ch¬i. “ Vßng trßn” - ¤n trß ch¬i. “ Nhanh lªn b¹n ¬i” - Nêu luật chơi, cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chơi. C. Phần kết thúc: * CTHĐTQ điều hành: - Nh¶y th¶ láng cói l¾c ngưêi th¶ láng - GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - ¤n 8 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc. Tiết 2+3+4: Tiếng việt BÀI 18B: ÔN TẬP 2 (Tiết 1+2+3) (Trang 118) I. Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học) II. Đồ dùng dạy học Giáo viên: Sách hướng dẫn, phiếu bài tập Học sinh: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động, tạo hứng thú - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 18B: Ôn tập 2 (trang 118) * Tiết 1: Mục tiêu: Kể Câu chuyện theo tranh. A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn xem tranh trả lời câu hỏi. - Nhóm thảo luận, báo cáo. - HS, GV nhận xét Lo go 2: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn kể chuyện theo tranh - Nhóm phân công kể nối tiếp. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Lo go 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết từ chỉ HĐ trong mỗi tranh vào vở. - HS làm bài GV quan sát hướng dẫn. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Lo go 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết một câu theo mẫu ở HĐ1. - HS làm bài GV quan sát hướng dẫn. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. B. Hoạt động thực hành * Tiết 2: Mục tiêu: Nhận viết từ chỉ HĐ, mẫu câu Ai làm gì?... - Logo 1: Hoạt động nhóm đôi - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc đoạn văn sau tìm câu theo mẫu Ai làm gì. - HS chép mẫu câu đó vào vở. - HS, GV nhận xét Lo go 2: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trò chơi ghép câu. - Nhóm ghép câu và báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Logo 3: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn nghe viết bài vào vở - HS đọc đoạn viết - GV đọc từ khó, HS viết vào nháp - HS nghe viết, GV QS hướng dẫn - Logo 4: Hoạt động nhóm đôi - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đổi vở soát lỗi - HS, GV nhận xét * Tiết 3: Mục tiêu: Viết một bưu thiếp chúc mừng thầy, cô giáo hoặc bạn. - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết một bưu thiếp chúc mừng thầy, cô giáo hoặc bạn. - HS làm bài, báo cáo. - HS, GV nhận xét. - Logo 6: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn nói một câu về việc mình sẽ làm theo mẫu Ai làm gì ? - Nhóm thảo luận báo cáo. VD: Bạn Hoa mua quà tặng cô giáo. - HS, GV nhận xét - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết câu về việc mình sẽ làm vào vở. - HS làm bài, báo cáo. - HS, GV nhận xét. C. Hoạt động ứng dụng: - Viết vào vở những việc mà mỗi người thân của bạn ở nhà thường làm theo mẫu câu Ai làm gì ?. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Buổi chiều Tiết 4: Toán Bài 48: EM ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (Tiết 2) (Trang 83) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, HS: III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 48: Em ôn tập về hình học và đo lường (trang 83) * Tiết 2: Mục tiêu: Em ôn tập cách xác định khối lượng qua sự dụng cân... B. Hoạt động thực hành: - Logo 4: Hoạt động cả lớp. - Nhóm trưởng điều khiển chơi trò chơi đố bạn mấy giờ. - HS nêu kết quả. - HS, GV nhận xét biểu dương. - Logo 5: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát hình vẽ bên rồi viết vào chỗ trống. - HS làm bài, GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét. - Logo 5: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát hình vẽ bên rồi trả lời câu hỏi. - HS làm bài, GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét. C. Hoạt động ứng dụng. - Logo 1: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn trả lời câu hỏi. - HS làm bài, GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 2: Luyện toán: EM ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ Bài 1: Tính 9 + 7 = 8 + 4 = 6 + 5 = 2 + 9 = 7 + 9 = 4 + 8 = 5 + 6 = 9 + 2 = 16 - 9 = 12 - 8 = 11 - 6 = 11 - 2 = 16 - 7 = 12 - 4 = 11 - 5 = Bài 2: Đặt tính rồi tính. 38 + 42 47 + 35 36 + 64 Bài 3: Lớp 2A trồng được 48 cây, lớp 2B trồng được nhiều hơn lớp 2A 12 cây. Hỏi lớp 2B trồng được bao nhiêu cây. - Đổi vở kiểm tra kết quả - HS, GV nhận xét biểu dương * Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 3: SINH HOẠT SAO Thứ tư ngày 06 tháng 01 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1+2: Toán Bài 49: EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Trang 85) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn HS: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Trò chơi chuyền điện 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 49: Em ôn tập về giải toán (trang 85) Tiết 1: Mục tiêu: Em ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 20, cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 B: Hoạt động thực hành: - Logo 1: Hoạt động nhóm đôi - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đối nhau 8 + 6, 20 – 7 - Bạn nêu kết quả - HS, GV nhận xét biểu dương - Logo 2: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải bài toán vào vở. - GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét biểu dương. - Logo 3: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải bài toán vào vở. - GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét biểu dương. Tiết 2: Mục tiêu: Em ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 20, cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 - Logo 4: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải bài toán vào vở. - GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét biểu dương. - Logo 5: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải bài toán vào vở. - GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét biểu dương. - Logo 6: Hoạt động cá nhân - Nhóm trưởng điều khiển các bạn giải bài toán vào vở. - GV quan sát hướng dẫn. - HS báo cáo. - HS, GV nhận xét biểu dương. C. Hoạt động ứng dụng: - Mẹ cân nặng 44kg, em bé cân nặng 8kg. Nếu mẹ và em bé lên cân thì cả mẹ và bé cân nặng bao nhiêu kg. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 3: Đạo đức ÔN TẬP VÀ thùc hµnh kü n¨ng cuèi häc kú I I. Mục tiêu: * Gióp häc sinh cñng cè hÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc tõ ®Çu n¨m. Cã kü n¨ng häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. BiÕt nhËn vµ söa lçi khi m¾c lçi. BiÕt sèng gän gµng ng¨n n¾p. Cã ý thøc ch¨m chØ häc tËp. * BiÕt quan t©m gióp ®ì b¹n. BiÕt gi÷ g×n tr­êng líp. Cã ý thøc gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng. II. Chuẩn bị. 1. Giáo viên: Sách hướng dẫn, phiếu học tập 2. Học sinh: Sách hướng dẫn III. Các hoạt động dạy - học cơ bản: 1. HĐ của HĐTQ: Các trưởng ban điều hành 2. Khởi động tạo hứng thú: + GV giới thiệu bài: Ôn tập và thực hành kỹ năng giữa kỳ 1 A. Hoạt động cơ bản 1) Hoạt động 1: - Yªu cÇu häc sinh lªn bèc th¨m c©u hái. - Yªu cÇu tr¶ lêi c©u hái m×nh bèc ®­îc. ? Nªu Ých lîi cña viÖc ch¨m chØ häc tËp, sinh ho¹t ®óng giê. (Häc tËp sinh ho¹t ®óng giê ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n ®­îc thÇy yªu b¹n mÕn vµ ®¶m b¶o søc khoÎ cho b¶n th©n). ? Sèng gän gµng ng¨n n¾p cã t¸c lîi g×. (Gän gµng ng¨n n¾p lµm cho nhµ cöa thªm s¹ch, ®Ñp khi cÇn sö dông kh«ng mÊt c«ng t×m kiÕm l©u). ? T¹i sao chóng ta l¹i ph¶i ch¨m lµm viÖc nhµ. (Ch¨m lµm viÖc nhµ ®Ó gióp «ng bµ, cha mÑ lµ thÓ hiÖn t×nh c¶m yªu th­¬ng, quan t©m ®èi víi «ng bµ, cha mÑ). ? H·y nªu nh÷ng viÖc cÇn lµm ®Ó gi÷ trËt tù vÖ sinh n¬i c«ng céng. (Kh«ng vøt r¸c , kh«ng b«i bÈn, vÏ bËy lªn t­êng, ®i vÖ sinh ®óng n¬i quy ®Þnh..) 3. Cñng cè - dÆn dß: - NhËn xÐt tiÕt häc. .. Tiết 4: Tự nhiên Bài 9: LÀM GÌ ĐỂ TRƯỜNG HỌC SẠCH SẼ (Tiết 1) (trang 52) I. Mục tiêu: (Sách hướng dẫn học) II. Đồ dùng dạy học Giáo viên: Sách hướng dẫn Học sinh: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động, tạo hứng thú - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 9: Làm gì để trường học sạch sẽ (trang 52) * Tiết 2: Mục tiêu: Thực hiện một số hoạt động giữ trường lớp sạch đẹp A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động cả lớp. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn hát bài Em yêu trường em. - Em đã làm gì để trường học của em xanh - sạch - đẹp. - HS báo cáo, HS, GV nhận xét Logo 2: Hoạt động nhóm đôi. - Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi. - Nhóm thảo luận, báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Logo 3: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn liên hệ thực tế trả lời câu hỏi. - GV quan sát hướng dẫn các nhóm học. - Nhóm thảo luận, báo cáo - HS, GV nhận xét. Logo 4: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc kĩ nội dung và trả lời câu hỏi. - GV quan sát hướng dẫn các nhóm học. - Nhóm thảo luận, báo cáo - HS, GV nhận xét. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Buổi chiều Tiết 1: Tiếng việt BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (Tiết 1) (Trang 122) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, phiếu HT HS: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: - Gv nêu cách chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 18C: Ôn tập 3 (trang 122) Tiết 1: Mục tiêu: Đọc và hiểu câu chuyện Cò và Vạc. A. Hoạt động cơ bản: - Logo 1: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc câu văn và trả lời câu hỏi. - GV quan sát hướng dẫn, HS báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. Logo 2: (Hoạt động cả lớp - Nhóm trưởng điều khiển các bạn nghe thầy cô đọc bài. - HS theo dõi và đọc lại bài. - Lo go 3: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển đọc từ ngữ. - Đọc từ nối tiếp đến hết. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 4: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn chọn ý đúng. - Nhóm thảo luận báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. 4. Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. Tiết 2: Luyện toán EM ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN Bài 1: Tính 54 – x = 18 46 – x = 16 42 – x = 28 Bài 2: Buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu l dầu. Bài 3: Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được tất cả là bao nhiêu bông hoa. - Đổi vở kiểm tra kết quả - HS, GV nhận xét biểu dương * Củng cố, nội dung - Nhận xét giờ học. . Tiết 3: Luyện đọc ÔN: BÀI 14A => 17C 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hưíng dÉn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - Luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - Luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học Thứ năm ngày 07 tháng 01 năm 2016 Tiết 1: Thể dục S¬ kÕt häc kú I (Trang 86) I. Mục tiêu: * HÖ thèng c¸c néi dung chÝnh ®· häc trong häc kú I. BiÕt ®· häc ®­îc nh÷ng g×, ®iÓm nµo cÇn ph¸t huy hoặc kh¾c phôc trong häc kú II. II. Chuẩn bị. 1. GV : Còi, chuẩn bị sân bãi. 2. HS: Trang phục gọn gàng, đi giày. III. Các hoạt động dạy học. A. Phần mở đầu: * Khởi động: Chủ tịch HĐTQ điều hành: - Xếp hàng, điểm số, báo cáo. * Cho häc sinh khëi ®éng. - Xoay khíp cæ tay, ®Çu gèi, h«ng, b¶ vai. - Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 60 - 80m. - §i d¾t tay nhau, chuyÓn thµnh vßng trßn ( ngîc chiÒu kim ®ång hå), sau ®ã (theo khÈu lÖnh) quay mÆt vµo trong, d·n c¸ch ®Ó tËp bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. B. Phần cơ bản * Hoạt động 1: (HĐ cả lớp): a. S¬ kÕt häc kú I. - §éi h×nh ®éi ngò. - Bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung. - Trß ch¬i vËn ®éng. - Cho c¸c tæ tù nhËn xÐt. - GV c«ng bè kÕt qu¶ häc tËp. b. §iÓm sè 1 - 2 theo ®éi h×nh hµng däc, ngang, vßng trßn. - GV ®iÒu khiÓn mét lÇn sau ®ã cho c¸n sù ®iÒu khiÓn GV nhËn xÐt. * Hoạt động 2: (Cả lớp) Chơi trò chơi - GV nêu tên trò chơi. - Ôn trß ch¬i. “ BÞt m¾t b¾t dª” - Nêu luật chơi, cách chơi. - Cho HS chơi thử. - Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho các bạn chơi. C. Phần kết thúc: * CTHĐTQ điều hành: - Cói ngưêi th¶ láng, cói l¾c ngưêi th¶ láng. - GV cïng häc sinh hÖ thèng bµi. - GV nhËn xÐt kÕt qu¶ giê häc. - ¤n 8 ®éng t¸c thÓ dôc ®· häc. - GVNX – Giao việc về nhà. . Tiết 2: Âm nhạc GV chuyên . Tiết 3+4: Tiếng việt BÀI 18C: ÔN TẬP 3 (Tiết 2+3) (Trang 122) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, phiếu HT HS: Sách hướng dẫn. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: - Gv nêu cách chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 18C: Ôn tập 3 (trang 122) B. Hoạt động thực hành. * Tiết 2: Mục tiêu: Viết đoạn văn nói về bạn - Lo go 1: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn kể về một người bạn của em theo gợi ý sau. - HS thảo luận kể trong nhóm, báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 2: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết vào vở đoạn văn kể trên. - HS làm bài vào vở. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 3: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn đọc đoạn văn của mình. - HS đọc nối tiếp đoạn. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. - Lo go 4: Hoạt động nhóm. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn thi viết nhanh tên 3 con vật có dấu hỏi, 3 con vật có âm tr, 3 con vật có âm d. - HS thảo luận báo cáo. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. * Tiết 3: Mục tiêu: Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm, chỉ hoạt động, nói và viết một đoạn văn dùng câu kiểu Ai làm gì ?. - Lo go 5: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn vẽ một con vật em thích. - HS vẽ vào vở, báo cáo. - HS, GV nhận xét. - Lo go 6: Hoạt động cá nhân. - Nhóm trưởng điều khiển các bạn viết vào vở 3 – 4 câu nói về một con vật mà em yêu thích. - HS làm bài vào vở, đọc bài văn trước lớp. - HS, GV nhận xét, tuyên dương. C. Hoạt động ứng dụng: - Kể cho người thân nghe về người bạn thân của em. 4: Củng cố, dặn dò - Nhận xét giờ học. . Thứ sáu ngày 08 tháng 01 năm 2016 Tiết 1: Kiểm tra học kì: Môn Tiếng việt Đề của trường . Tiết 2: Kiểm tra học kì: Môn Toán Đề của trường Tiết 3: Thủ công gÊp, c¾t, d¸n biÓn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe (Tiết 2) (Trang 224) I. Mục tiêu: * BiÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n ®­îc biÓn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe. vµ kÝch th­íc to nhá tuú thÝch. đường c¾t cã thÓ mÊp m«. BiÓn b¸o t­¬ng ®èi c©n. - GDVSMT: Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch sẽ II. Chuẩn bị. - GV: - Một biển báo giao thông gÊp b»ng giÊy thñ c«ng khæ to. - Quy tr×nh gÊp biển báo giao thông(SGK), giÊy thñ c«ng. - HS: - GiÊy thñ c«ng, bót mµu. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hoạt động của HĐTQ: Các ban hoạt động đầu giờ 2. Khởi động - Tạo hứng thú: 3. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài. A. Hoạt động cơ bản * Hoạt động 1: ( nhóm 4): Đồ dùng - Các nhóm trưởng KT sự chuẩn bị của nhóm - Thảo luận nhóm: - Cho hs quan sát mẫu đã chuẩn bị B. Hoạt động thực hành * Hoạt động 1: Hưíng dÉn quy tr×nh gÊp: - Cho HS quan s¸t quy tr×nh gÊp, c¾t, d¸n biển báo giao thông. * Hoạt động 2: (Nhóm 4) Thùc hµnh: - Yªu cÇu nh¾c l¹i c¸c thao t¸c gÊp, c¾t, d¸n. - Thùc hµnh 3 bưíc: + Bíc 1: GÊp h×nh. + Bíc 2: C¾t h×nh. + Bíc 3: D¸n h×nh. - C¸c nhãm thùc hµnh gÊp, c¾t, d¸n biển báo giao thông... - Yªu cÇu c¸c nhãm thi gÊp c¾t biển báo giao thông theo nhãm 4. - Hưíng dÉn c¸ch tr×nh bµy s¶n phÈm. * Hoạt động 2: (cả lớp) Trưng bày sản phẩm - Các nhóm nhận xét sản phẩm chéo nhau * Củng cố: Giao lưu cả lớp C. Hoạt động ứng dụng: Trao đổi, thực hiện cùng với gia đình về sản phẩm. Dặn dò: Chuẩn bị đồ dùng cho giờ học sau. Tiết 4: Sinh hoạt NHẬN XÉT TUẦN 18 I. Mục tiêu. - HS n¾m ®ưîc ưu nhưîc ®iÓm trong tuÇn cña b¶n th©n - HS cã ý thøc phÊn ®Êu vư¬n lªn trong häc tËp - Gi¸o dôc HS cã ý thøc phÊn ®Êu liªn tôc vư¬n lªn II. Lên lớp. 1. NhËn ®Þnh t×nh h×nh chung cña líp. - NÒ nÕp : TuÇn qua líp ®· thùc hiÖn tèt nÒ nÕp ®i häc ®óng giê, thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp do trưêng líp ®Ò ra. - Häc tËp : C¸c em ch¨m häc, cã ý thøc tèt trong häc tËp, trong líp cha tÝch cùc h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi. Häc vµ lµm bµi tư¬ng ®èi ®Çy ®ñ trưíc khi ®Õn líp, nhưng cha hiÖu qu¶ cao. - Lao ®éng vÖ sinh : §Çu giê c¸c em ®Õn líp sím ®Ó lao ®éng, vÖ sinh líp häc, s©n trưêng s¹ch sÏ, gän gµng. - ThÓ dôc : C¸c em ra xÕp hµng tư¬ng ®èi nhanh nhÑn, tËp ®óng ®éng t¸c. - §¹o ®øc : C¸c em ngoan, lÔ phÐp hoµ nh·, ®oµn kÕt víi b¹n bÌ, cã ý thøc ®¹o ®øc tèt. 2. KÕt qu¶ ®¹t ®ưîc. - Tuyªn dư¬ng : - Phª b×nh hay quên đồ dùng: 3. Phương hướng - Thi ®ua häc tËp tèt, rÌn luyÖn tèt. - Tham gia mäi ho¹t ®éng cña trưêng líp ®Ò ra . HỌC KÌ II Tuần 19 Thứ hai ngày 11 tháng 1 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Chào cờ . Tiết 2: Mĩ thuật . Tiết 3+4: Tiếng việt Bài 19A: CHUYỆN BỐN MÙA (Tiết 1+2) (Trang 3) I. Mục tiêu: - Sách hướng dẫn học. II. Chuẩn bị. GV: Sách hướng dẫn, Phiếu HT. HS: Sách hướng dẫn, Bút chì. III. Các hoạt động dạy học. 1. Hội đồng tự quản làm việc. 2. Khởi động tạo hứng thú. - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 3. Giới thiệu bài: Giới thiệu bài ghi bảng Bài 19A: Chuyện bốn mùa (trang 3) * Tiết 1: Mục tiêu: Đọc và hiểu câu chuyện bốn mùa. A. Hoạt động cơ bản: Logo 1: Hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn xem tranh và trả lời câu hỏi - Nhóm thảo luận báo cáo - HS, GV nhận xét, tuyên dương - Logo 2: Hoạt động cả lớp - Học sinh ng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIÁO ÁN T 16,17,18,19,20.doc