Giáo án Địa lý 9 - Tiết 30 đến tiết 51

I. Mục tiêu bài học.

 1. Kiến thức: Qua bài làm của HS, GV đánh giá được khả năng nắm kiến thức của HS qua các bài đã học ở học kì II để kịp thời uốn nắn, bổ sung kiến thức cho HS.

 2. Kĩ năng: - Trình bày bài viết.

 - Làm bài ngắn gọn, đủ ý.

II. Đồ dùng dạy học:

 - HS chuẩn bị giấy kiểm tra.

 - GV chuẩn bị đề.

III. Hoạt động trên lớp.

 1. Tổ chức. 9A 9B

 2. Kiểm tra: Chuẩn bị của hs.

 3. Bài mới: phát đề cho hs.

 

doc40 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 05/03/2019 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Địa lý 9 - Tiết 30 đến tiết 51, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HS quan s¸t biÓu ®å trªn b¶ng vµ nhËn xÐt. GV chuÈn kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2 : B­íc1 : HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 2 GV chia líp lµm 3 nhãm : Nhãm 1 : ChuÈn bÞ c©u a Nhãm 2 : ChuÈn bÞ c©u b Nhãm 3 : ChuÈn bÞ c©u c B­íc 2 : §¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, nhãm kh¸c bæ sung. GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. ? T¹i sao Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long l¹i cã thÕ m¹nh ®Æc biÖt trong nghÒ nu«i t«m xuÊt khÈu ? ? Nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n ë Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long. Vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long ? ? Nªu biÖn ph¸p kh¾c phôc. 1. Bµi tËp 1 : VÏ biÓu ®å. a. Sö lý b¶ng sè liÖu ta ®­îc (%). S¶n l­îng §BSCL §BSH C¶ n­íc C¸ biÓn khai th¸c 41,5 4,6 100 C¸ nu«i 58,4 22,8 100 T«m nu«i 76,8 3,9 100 b. VÏ biÓu ®å :HS tù vÏ. 2. Bµi tËp 2 : a. §BSCL cã nh÷ng thÕ m¹nh g× ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n. §KTN : Vïng cã diÖn tÝch mÆt n­íc trªn c¹n vµ vïng biÓn réng lín , nguån nu«i t«m, c¸ dåi dµo , c¸c b·i t«m c¸ trªn biÓn réng lín. Nguån lao ®éng cã kinh nghiÖm vµ tay nghÒ cao - Cã nhiÒu c¬ së chÕ biÕn thuû h¶i s¶n. - ThÞ tr­êng tiªu thô réng lín. b. Cã diÖn tÝch vïng n­íc réng lín, ®Æc biÖt trªn b¸n ®¶o Cµ Mau. - Kü thuËt c«ng nghÖ míi. - ThÞ tr­êng tiªu thô réng lín. c. Cã nhiÒu khã kh¨n trong ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n. - VÊn ®Ò ®Çu t­ cho ®¸nh b¾t xa bê. - HÖ thèng CN chÕ biÕn chÊt l­îng cao chñ ®éng ®Çu t­ chó träng nguån gièng an toµn, chñ ®éng thÞ tr­êng xuÊt khÈu. D- Cñng cè: - GV hÖ thèng l¹i phÇn thùc hµnh. - Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS. - H­íng dÉn HS viÕt vµ b¸o c¸o. E- DÆn dß. ¤n tËp vïng c¸c vïng kinh tÕ §NB ,§BSCL theo c¸c nd sau: - VÞ trÝ ®Þa lý, giíi h¹n. - §iÒu kiÖn TN, TNTN. - C¸c ®Æc ®iÓm d©n c­ XH. ......................................................................... Ngµy soan:.. Ngµy gi¶ng: ...../...../......... TiÕt 46 : «n TËp A: Môc tiªu bµi häc: *¤n tËp cñng cè c¸c kiÕn thøc cho HS vÒ: - TiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. - ThÕ m¹nh kinh tÕ cña mçi vïng c¸c gi¶i ph¸p, nh÷ng tån t¹i vµ gi¶i ph¸p kh¾c phôc khã kh¨n. - Vai trß cña vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa Nam ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña 2 vïng: §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. - Cã kü n¨ng vÏ, ph©n tÝch so s¸nh biÓu ®å. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi häc tËp. B: §å dung d¹y häc. - Atlat ViÖt Nam. - C¸c biÓu ®å SGK. C: C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 9B 9C 2. KiÓm tra bµi cò: kh«ng kiÓm tra 3. Bµi míi: Hoạt động của Thầy và Trò Ho¹t ®éng 1 : B­íc 1 : GV : Th«ng b¸o néi dung «n tËp. Nªu tªn c¸c vïng ®· häc trong häc kú II ? GV chia líp lµm 2 nhãm : Nhãm 1 : vïng §«ng Nam Bé. Nhãm 2 : vïng §ång B»ng S«ng Cöu Long. B­íc 2 : HS nh¾c l¹i kiÕn thøc. HS kh¸c bæ sung. - GV chuÈn x¸c l¹i kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2 : GV : Cho HS vÏ l¹i biÓu ®å, chän biÓu ®å thÝch hîp. Ghi bảng I. Lý thuyÕt. - HS x¸c ®Þnh vÞ trÝ, giíi h¹n l·nh thæ cña 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. - Nªu c¸c ®iÒu kiÖn TN vµ TNTN cña 2 vïng: §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. - §Æc ®iÓm d©n c­, x· héi cña 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. - C¸c trung t©m kinh tÕ 2 vïng : §«ng Nam Bé vµ §ång B»ng S«ng Cöu Long. II. Bµi tËp : -VÏ biÓu ®å trang 123, 134 sgk B¶ng thèng kª kiÕn thøc Đặc điểm §«ng nam bé §ång B»ng S«ng Cöu Long. VÞ trÝ giíi h¹n §iÒu kiÖn TN vµ TNTN D©n c­ x· héi T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ C«ng nghiÖp N«ng nghiÖp DÞch vô C¸c trung t©m KT NhËn xÐt chung D- Cñng cè: - GV hÖ thèng l¹i phÇn «n tËp. - Gi¶i ®¸p nh÷ng th¾c m¾c cña HS. E. Dặn dò - HS vÒ nhµ «n tËp ®Ó giê sau kiÓm tra. Ngµy soan: Ngµy gi¶ng: ...../...../......... TiÕt 47 : KiÓm tra viÕt 1 tiÕt A: Môc tiªu bµi häc: Sau bµi häc: - HS n¾m ®­îc c¸c ®Æc ®iÓm chÝnh vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, d©n c­ x· héi, kinh tÕ cña vïng §NB vµ §BSCL - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å, kü n¨ng t­ duy liªn hÖ, tæng hîp, so s¸nh. - Cã th¸i ®é nghiªm tóc khi lµm bµi kiÓm tra. B. Thiết bị dạy học - GV: Chuẩn bị đề kiểm tra. - HS: Giấy kiểm tra. C: C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 9B 9C 2. Kiểm tra: Chuẩn bị của HS 2. Bµi míi: Bµi kiÓm tra §Ò bµi: I: Tr¾c nghiÖm: (3 ®iÓm) Chän ®¸p ¸n ®óng trong c¸c c©u sau : 1. §Êt Bazan ë ®«ng nam bé cã ®Æc ®iÓm g× ? a. TËp trung thµnh tõng vïng líp ë phÝa B¾c phÝa §«ng Nam cña vïng. b. §Þa h×nh tho¶i, ®é cao trung b×nh. c. Giµu dinh d­ìng. d. TÊt c¶ c¸c ý trªn. 2. Trªn phÇn ®Êt liÒn lo¹i tµi nguyªn cã gi¸ trÞ nhÊt ë vïng §«ng Nam Bé ? a. §Êt rõng c. Kho¸ng s¶n b. Rõng d. Thuû n¨ng 3. Nguyªn nh©n nµo lµm cho §«ng Nam Bé s¶n xuÊt ®­îc nhiÒu cao su nhÊt c¶ n­íc ? a. §iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi. b. Ng­êi d©n cã truyÒn thèng trång cao su. c. Cã c¸c c¬ së chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu cao su. d. TÊt c¶ c¸c ý trªn. 4. §ång B»ng S«ng Cöu Long cã diÖn tÝch lín h¬n §ång B»ng S«ng Hång song d©n sè l¹i Ýt h¬n ? a. §óng b. Sai 5. ý nµo kh«ng thuéc vÒ s¶n xuÊt l­¬ng thùc, thùc phÈm cña §ång B»ng S«ng Cöu Long ? a. DiÖn tÝch, s¶n l­îng lóa lín nhÊt c¶ n­íc b. N¨ng xuÊt cao nhÊt c¶ n­íc c. B×nh qu©n l­¬ng thùc ®Çu ng­êi cao nhÊt c¶ n­íc d. ChiÕm 60% s¶n l­îng thuû s¶n cña c¶ n­íc. 6. Ngµnh CN nµo chiÕm tØ träng cao nhÊt trong c¬ cÊu s¶n xu¸t cong nghiÖp ë §ång B»ng S«ng Cöu Long ? a. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. c. ChÕ biÕn l­¬ng thùc thùc phÈm. b. C¬ khÝ n«ng nghiÖp ho¸ chÊt. d. S¶n xuÊt nhùa vµ bao b×. II. Tù luËn : (7 ®iÓm) C©u 1 (4 ®iÓm) Tr×nh bµy t×nh h×nh s¶n xuÊt thuû s¶n ë §ång B»ng S«ng Cöu Long. Gi¶i thÝch v× sao n¬i ®©y l¹i ph¸t triÓn m¹nh nghÒ nu«i trång vµ ®¸nh b¾t thuû s¶n ? C©u 2 (3 ®iÓm) Dùa vµo b¶ng sè liÖu : vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh thuû s¶n ë §ång b»ng S«ng Cöu Long vµ §ång b»ng S«ng Hång so víi c¶ n­íc n¨m 2002 (ngh×n tÊn). Lo¹i §ång b»ng S«ng Cöu Long §ång b»ng S«ng Hång C¶ n­íc - C¸ biÓn khai th¸c. - C¸ nu«i. - T«m nu«i. 493.8 283.9 142.9 54.8 110.9 7.3 1189.6 486.4 186.2 a- VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt ngµnh thuû s¶n ë §ång b»ng S«ng Cöu Long vµ §ång b»ng S«ng Hång so víi c¶ n­íc (n¨m 2002). b- §ång b»ng S«ng Cöu Long cã thÕ m¹nh g× ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thuû s¶n ? §¸p ¸n I. Tr¾c nghiÖm (3 ®) Mçi ý ®óng 0.5 ® C©u 1 (d) C©u 3 (d) C©u 5 (b) C©u 2 (a) C©u 4 (a) C©u 6 (c) II. Tù luËn (7 ®) C©u 1 : (4 ®iÓm) - Tr×nh bµy §BSCL lu«n chiÕm tØ träng cao vÒ s¶n l­îng, s¶n xuÊt thuû s¶n >50% ... - Gi¶i thÝch : ThuËn lîi vÒ TN + KhÝ hËu nãng Èm quanh n¨m. + NhiÒu diÖn tÝch mÆt n­íc réng, vïng biÓn Êm. + Nguån thuû s¶n phong phó. + §­îc chó träng vèn ®Çu t­. + ThÞ tr­êng më réng. C©u 2 : (3 ®iÓm) -Y/c vÏ biÓu ®å cét . xö lÝ sè liÖu ®óng chÝnh x¸c - VÏ ®Ñp, chia chÝnh x¸c, cã chó gi¶i ,tªn biÓu ®å .(2 ®) - NhËn xÐt (1®) D- Cñng cè: - GV thu bµi - NX giê kiÓm tra. - C«ng bè ®¸p ¸n. E. Dặn dò Häc bµi míi. .................................................................................. Ngµy soan: . . . . . . . . . . Ngµy gi¶ng: ...../...../......... TiÕt 48 : Bài 38 Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o A: Môc tiªu bµi häc: Sau bµi häc HS cÇn: - BiÕt ®­îc n­íc ta cã vïng biÓn réng lín, cã nhiÒu ®¶o vµ quÇn ®¶o. - X¸c ®Þnh trªn s¬ ®å, b¶n ®å vÞ trÝ giíi h¹n tõng bé phËn cña vïng biÓn n­íc ta nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi ph¸t triÓn kinh tÕ. - BiÕt c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn - Tr×nh bµy ®­îc t×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c nu«i trång chÕ biÕn h¶i s¶n vµ ngµnh dÞch vô biÓn ®¶o. - Cã kü n¨ng ®äc b¶n ®å lat cat ... - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn ®¶o. B: C¸c thiÕt bÞ d¹y häc: - B¶n ®å tù nhiªn ViÖt Nam. - Tranh ¶nh SGK C: C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. Ổn ®Þnh : 9B 9C 2.KiÓm tra : -Tr¶ bµi nhËn xÐt bµi kiÓm tra cña HS 3.Bµi míi: PhÇn më ®Çu sgk Ho¹t ®«ng cña ThÇy và trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: B­íc 1: GV vµo bµi th«ng b¸o ND bµi häc : GV cho HS: Quan s¸t l­îc ®å, kÕt hîp víi néi dung SGK, h·y : - Cho biÕt chiÒu dµi ®­êng bê biÓn vµ diÖn tÝch vïng biÓn n­íc ta ? GV yªu cÇu HS: Quan s¸t s¬ ®å SGK, h·y : - X¸c ®Þnh trªn s¬ ®å nªu giíi h¹n tõng bé phËn cña vïng biÓn ë n­íc ta ? - T×m vµ x¸c ®Þnh c¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o lín cña vïng biÓn n­íc ta ? + §¶o ven bê (lÊy vÝ dô) + C¸c ®¶o xa bê (VÝ dô) - Vïng biÓn vµ ®¶o n­íc ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n g× ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ? B­íc 2: - HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung. - GV chuÈn kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2: B­íc 1: GV cho HS quan s¸t s¬ ®å 38.2 SGK, h·y : - Nªu tªn c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn ë n­íc ta ? (4 ngµnh) HS : Dùa vµo Néi dung SGK h·y - Chøng minh r»ng n­íc ta giµu cã vÒ h¶i s¶n ? - §äc tªn c¸c b·i t«m, c¸ cña vïng biÓn n­íc ta ? - Nªu c¸c h×nh thøc ®¸nh b¾t vµ khai th¸c c¸ biÓn ? - T¹i sao cÇn ­u tiªn ph¸t triÓn khai th¸c h¶i s¶n xa bê ? GV yªu cÇu HS : T×m vÞ trÝ c¸c b·i biÓn, c¸c v­ên quèc gia däc b·i biÓn vµ trªn c¸c ®¶o ? - Tr×nh bµy t×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh du lÞch ? - Nªu nh÷ng gi¶i ph¸p vµ xu h­íng ? (Chèng « nhiÔm MT, XD c¬ së h¹ tÇng, n©ng cao møc sèng ND... - Xu h­íng ph¸t triÓn ngµnh l­ít v¸n du thuyÒn nÐm bãng... B­íc 2: - HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung. - GV chuÈn kiÕn thøc. I. BiÓn vµ ®¶o ViÖt Nam. 1.Vïng biÓn VN - Bê biÓn n­íc ta dµi 3260km, réng kho¶ng 1 triÖu km2. - Bao gåm : Néi thuû, l·nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l·nh ®¶o, vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ vµ thÒm lôc ®Þa 2. C¸c ®¶o vµ quÇn ®¶o. -Trong vïng biÓn n­íc ta cã h¬n 3000 ®¶o lín nhá ®­îc chia thµnh ®¶o ven bê vµ ®¶o xa bê. VD : + §¶o ven bê, Phó Quèc, C¸t Bµ... + §¶o xa bê : B¹ch Long VÜ, Phó Quý vµ c¸c quÇn ®¶o. >>Tµi nguyªn phong phó ®a d¹ng ®Æc biÖt lµ hضi s¶n, thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn. II. Phát triển tæng hîp kinh tÕ biÓn. 1. Khai th¸c nu«i trång vµ chÕ biÕn h¶i s¶n Tr÷ l­îng lín chñ yÕu lµ c¸ biÓn. - H×nh thøc : + §¸nh b¾t ven bê, chñ yÕu + §¸nh b¾t xa bê, nu«i trång cßn qu¸ Ýt. - Xu h­íng : §Èy m¹nh khai th¸c xa bê , nu«i trång h¶i s¶n ph¸t triÓn ®ång bé vµ hiÖn ®¹i CN chÕ biÕn h¶i s¶n. 2. Du lÞch biÓn ®¶o. -Ph¸t triÓn m¹nh chñ yÕu lµ ho¹t ®éng t¾m biÓn. - Xu h­íng : Ph¸t triÓn nhiÒu lo¹i h×nh du lÞch ®Ó khai th¸c tiÒm n¨ng to lín vÒ du lÞch cña biÓn ®¶o. D- Cñng cè: - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - HS chuÈn bÞ bµi theo néi dung c©u hái bµi 39 E- DÆn dß: HS lµm bµi tËp SGK. ................................................................................ Ngµy soan:................ Ngµy gi¶ng: ...../...../...... TiÕt 49 : Bài 39. PH¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ vµ b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o (tiÕp theo) A: Môc tiªu bµi häc: Sau bµi häc HS cÇn: - Tr×nh bµy ®­îc tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c kho¸ng s¶n biÓn ®Æc biÖt lµ dÇu khÝ, ngµnh giao th«ng biÓn. T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ 2 ngµnh trªn nh÷ng gi¶i ph¸p vµ xu h­íng ph¸t triÓn. - ThÊy ®­îc tµi nguyªn biÓn ®ang ngµy cµng c¹n kiÖt, « nhiÔm m«i tr­êng lµm suy gi¶m nguån tµi nguyªn sinh vËt biÓn, ¶nh h­ëng xÊu ®Õn chÊt l­îng c¸c khu du lÞch biÓn. - BiÕt nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn. - Cã ý thøc tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o. B: C¸c thiÕt bÞ d¹y häc: - B¶n ®å giao th«ng ViÖt Nam. - Alat ®Þa lý ViÖt Nam. - Tranh ¶nh SGK C: C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. ¤n ®Þnh: 9B 9C 2. KiÓm Tra bµi cò : -T¹i sao ph¶i ph¸t triÓn tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn cña ViÖt Nam ? - Nªu ®Æc ®iÓm cña vïng ven biÓn ViÖt Nam, kÓ mét sè ®¶o vµ quÇn ®¶o lín cña n­íc ta ? 3. Bµi míi Ho¹t ®«ng cña ThÇy và trß Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 2 (tiÕp): B­íc 1: GV cho HS : Quan s¸t l­îc ®å h×nh 39.2 SGK, h·y : - KÓ tªn mét sè kho¸ng s¶n chÝnh ë vïng ven biÓn n­íc ta mµ em biÕt, nªu tªn c¸c kho¸ng s¶n ®ã vµ ph©n bè ë ®©u ? - Tr×nh bµy tiÒm n¨ng vÒ sù ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ta ? - KÓ tªn c¸c má dÇu, thïng dÇu ®Çu tiªn ®­îc khai th¸c vµo n¨m nµo ? - T¹i sao nghÒ muèi ph¸t triÓn ë ven biÓn Nam Trung Bé ? GV cho HS quan s¸t l­îc ®å, kÕt hîp néi dung SGK, h·y : - X¸c ®Þnh mét sè c¶ng biÓn vµ tuyÕn giao th«ng ®­êng biÓn n­íc ta ? - Cho biÕt t×nh h×nh giao th«ng vËn t¶i biÓn ë n­íc ta ? - ViÖc ph¸t triÓn giao th«ng vËn t¶i cã ý nghÜa to lín ntn ®èi víi ngµnh ngo¹i th­¬ng n­íc ta (Vën chuyÓn hµng xuÊt khÈu ? - Xu h­íng ph¸t triÓn c¸c ngµnh GTVT ? B­íc 2: - HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung. - GV chuÈn kiÕn thøc Ho¹t ®éng 3: B­íc 1: GV cho HS nghiªn cøu SGK, kÕt hîp víi kiÕn thøc thùc tÕ. H·y : - Nªu mét sè nguyªn nh©n dÉn ®Õn sù gi¶m sót tµi nguyªn « nhiÔm m«i tr­êng biÓn - ®¶o n­íc ta. Sù gi¶m sót nµy g©y hËu qu¶ g× ? (Sù gi¶m sót rõng ngËp mÆn) 1940 : 450.000ha 1989 : 190.000ha - Chóng ta cÇn thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p g× ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn - ®¶o n­íc ta ? - Liªn hÖ thùc tÕ Êy n¬i c¸c em ®ang sinh sèng ? B­íc 2: - HS ph¸t biÓu, HS kh¸c bæ sung. - GV chuÈn kiÕn thøc. 3. Khai th¸c vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n biÓn. - BiÓn n­íc ta cã nhiÒu kho¸ng s¶n, dÇu má, khÝ ®èt, ti tan, muèi. - Khai th¸c dÇu khÝ ph¸t triÓn m¹nh, t¨ng nhanh chiÕm vÞ trÝ hµng ®Çu trong sù nghiÖp CNH – H§H ®Êt n­íc. - Xu h­íng : Ph¸t triÓn ho¸ dÇu – chÊt dÎo, sîi tæng hîp, cao su tæng hîp, ®iÖn, ph©n bãn c«ng nghÖ dÇu khÝ - Lµm muèi ph¸t triÓn ë ven biÓn tõ B¾c - Nam nhÊt lµ Nam Trung Bé. 4. Ph¸t triÓn tæng hîp giao th«ng vËn t¶i biÓn. - §iÒu kiÖn : GÇn nhiÒu tuyÕn giao th«ng quèc tÕ nhiÒu vïng vÞnh cöa s«ng ®Ó XD c¸c c¶ng biÓn - Ph¸t triÓn nhanh, ngµy cµng hiÖn ®¹i cïng víi qu¸ tr×nh n­íc ta héi nhËp vµo nªn kinh tÕ thÕ giíi. III. B¶o vÖ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn - ®¶o. 1. Sù gi¶m sót vÒ tµi nguyªn m«i tr­êng biÓn ®¶o. - Tµi nguyªn biÓn ngµy cµng bÞ c¹n kiÖt, biÓn ®¶o bÞ « nhiÔm ngµy cµng t¨ng hËu qu¶ lµm suy gi¶m tµi nguyªn sinh vËt biÓn, ¶nh h­ëng tíi chÊt l­îng c¸c khu du lÞch biÓn. 2. C¸c ph­¬ng h­íng chÝnh ®Ó b¶o vÖ tµi nguyªn m«i tr­êng. ViÖt Nam ®· gia cam kÕt quèc tÕ trong lÜnh vùc b¶o vÖ m«i tr­êng biÓn - ®¶o. - Cã kÕ ho¹ch khai th¸c hîp lý. - Khai th¸c ®i ®«i víi viÖc b¶o vÖ ph¸t triÓn nguån tµi nguyªn . D.Cñng cè: - GV hÖ thèng l¹i kiÕn thøc bµi gi¶ng. - §äc phÇn ghi nhí SGK E. DÆn dß: HS lµm bµi tËp SGK. Ngày soan:. Ngµy gi¶ng: ...../..... TiÕt 50- Bài 40: THỰC hµnh §¸nh GIÁ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh CÔNG NGHIỆP DẦU khÝ A: Môc tiªu bµi häc: Sau bµi häc, HS cÇn: - Ph¸t triÓn kü n¨ng ph©n tÝch vµ tæng hîp kiÕn thøc. - Kü n¨ng ph©n tÝch c¸c mèi quan hÖ ®Þa lý. - Cñng cè kiÕn thøc vÒ tæng hîp ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn. B: §å dung d¹y häc. - Atlat ViÖt Nam. - B¶n ®å kinh tÕ ViÖt Nam. - C¸c b¶n ®å SGK C: C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc líp: 9B 9C 2. KiÓm tra bµi cò: -Tình hình phát triển ngàng khai thác khoáng sản biển ? -Những phương bhướng bảo vệ tài nguyên môi trường biển ? 3. Bµi míi: Ho¹t ®éng cña ThÇy vµ Trß Néi dung Ho¹t ®éng 1 : B­íc1 : GV : Nªu nhiÖm vô cÇn hoµn thµnh trong giê thùc hµnh GV : Yªu cÇu HS nh¾c l¹i - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn gåm nh÷ng ngµnh nµo ? GV cho HS quan s¸t b¶n ®å ®äc tªn c¸c ®¶o ven bê kÕt hîp ®äc b¶ng 40.1 SGK, h·y : - Cho biÕt nhiÒu ®¶o cã ®iÒu kiÖn thÝch hîp nhÊt ®Ó tæng hîp c¸c ngµnh kinh tÕ biÓn ? B­íc 2 : §¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, nhãm kh¸c bæ sung. GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. Ho¹t ®éng 2 : B­íc1 : GV h­íng dÉn HS ph©n tÝch biÓu ®å : - Ph©n tÝch diÔn biÕn cña tõng ®èi t­îng qua c¸c n¨m. - Sau ®ã ph©n tÝch mqh gi÷a c¸c ®èi t­îng ®Þa lý. B­íc 2 : HS dùa vµo biÓu ®å h×nh 4.1 kÕt hîp kiÕn thøc ®· häc, h·y : - NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh khai th¸c xuÊt khÈu dÇu th« , nhËp khÈu x¨ng dÇu ë n­íc ta ? - NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn ngµnh CN chÕ biÕn dÇu khÝ ë n­íc ta ? B­íc 3 : §¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu, nhãm kh¸c bæ sung. GV chuÈn x¸c kiÕn thøc. 1. Bài tập 1 : §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn KT cña c¸c ®¶o ven bê. C¸c ®¶o : C¸t Bµ, C«n ®¶o, Phó Quèc cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn c¸c ngµnh N«ng - L©m - Ng­ nghiÖp , dÞch vô vµ dÞch vô biÓn. 2. Bµi tËp 2 : *Ph©n tÝch biÓu ®å Tõ n¨m 1999 – 2002 : - S¶n l­îng khai th¸c dÇu th« t¨ng liªn tôc. HÇu nh­ toµn bé l­îng dÇu khÝ khai th¸c ®Òu ®­îc xuÊt khÈu d­íi d¹ng th«. -Trong khi xuÊt khÈu dÇu th« n­íc ta ph¶i nhËp l­îng x¨ng dÇu chÕ biÕn ngµy cµng t¨ng. - Ngµnh CN chÕ biÕn dÇu khÝ cña n­íc ta ch­a ph¸t triÓn. §©y lµ ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña ngµnh CN dÇu khÝ. D- Cñng cè: GV hÖ thèng l¹i phÇn thùc hµnh. E- DÆn dß. - Tìm hiểu vÞ trÝ ®Þa lý ph¹m vi l·nh thæ vµ sù ph©n chia hµnh chÝnh tØnh VP. Ngaøy soaïn : Ngày dạy: Tieát 51 BAØI 41: ÑÒA LÍ ÑÒA PHÖÔNG TÆNH VÓNH PHUÙC I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1. Veà kieán thöùc: -HS caàn naém ñöôïc ñaëc ñieåm vò trí ñòa lí, phaïm vi laõnh thoå vaø söï phaân chia haønh chính cuûa tænh Vónh Phuùc - Naém ñöôïc ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân cuûa tænh 2. Veà kó naêng: -Reøn kó naêng tìm hieåu vaø thu thaäp, ñaùnh giaù kieán thöùc ñòa lí qua quaù trình quan saùt, tìmhieåu thöïc teá. 3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, coù yù thöùc baûo veä taøi nguyeân vaø moâi tröôøng cuûa ñòa phöông II. CHUAÅN BÒ CUÛA GV VAØ HS - Baûn ñoà töï nhieân , baûn ñoà haønh chính tænh Vónh Phuùc - Moät soá tranh aûnh veà ñòa phöông - HS: Chuaån bò caùc tö lieäu söu taàm veà noäi dung baøi hoïc III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 1.Toå chöùc: 2.Baøi cuõ: khoâng 3.Baøi môùi Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung chính ? Döïa vaøo voán hieåu bieát cuûa em vaø caùc taøi lieäu söu taàm ñöôïc, haõy neâu ñaëc ñieåm vò trí ñòa lí vaø phaïm vi lanõh thoå cuûa tænh nhaø? - HS trình baøy , boå sung - GV: Chuaån xaùc kieán thöùc ?Neâu yù nghóa cuûa vò trí ñòa lí ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá-xaõ hoäi cuûa tænh? Vónh Phuùc ñöôïc thaønh laäp ngaøy thaùng naêm naøo? ? Quan saùt löôïc ñoà keå teân vaø xaùc ñònh vò trí cuûa caùc huyeän thò thuoäc tænh Vĩnh Phúc? - HS xaùc ñinh treân baûn ñoà, nhaän xeùt - GV : nhaän xeùt GV: treo löôïc ñoà töï nhieân cuûa Vĩnh Phúc ? Döïa vaøo löôïc ñoà em haõy nhaän xeùt ñaêc ñieåm ñòa hình cuûa Vĩnh Phúc? ? Xaùc ñònh treân löôïc ñoà hai mieàn ñòa hình chính cuûa Vónh Phuùc ? Ñòa hình ñoài nuùi thaáp phaân boá ôû ñaâu? ?Aûnh höôûng cuûa ñòa hình tôùi phaân boá daân cö vaø phaùt trieån kinh teá? GV: Thuyeát trình, môû roäng theâm. ? Döïa vaøo vò trí ñòa lí vaø thöïc teá KH haøng naêm haõy cho bieát kieåu khí haäu chính cuûa tænh - Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa ? Ảnh hưởng của khí hậu tới sản xuất nông nghiệp và đời sống? - GV chuaån xaùc ? Döïa vaøo löôïc ñoà xaùc ñinh caùc soâng lôùn, hoà lôùn cuûa VP ?Vai trò của sông ngòi đối với đời sống sản xuất? ? Nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm thuyû vaên cuûa VP GV: Chuẩn kt ? Quan saùt löôïc ñoà keå teân caùc loaïi ñaát cuûa VP? ? Phaân tích giaù trò cuûa taøi nguyeân ñaát? ? Hiện trạng sử dụng đất? GV: Chuẩn KT ? Nhaän xeùt ñaëc ñieåm taøi nguyeân sinh vaät cuûa tỉnh? ? Kể tên các vườn quốc gia ở tỉnh ? ? Keå teân caùc khoaùng saûn chính cuûa tænh, neâu nhaän xeùt ? Ñaùnh giaù tieàm naêng khoaùng saûn cuûa tænh? GV: Chuẩn KT và mở rộng. I.VÒ TRÍ ÑÒA LÍ, PHAÏM VI LAÕNH THOÅ VAØ SÖÏ PHAÂN CHIA HAØNH CHÍNH 1. Vò trí vaø laõnh thoå - Tỉnh Vĩnh Phúc thuộc vùng ĐBSH, nằm ở toạ độ địa lý 210 24' vĩ độ Bắc, 1050 36' kinh độ Ðông, cách thủ đô Hà Nội 62km. - Vĩnh Phúc là một tỉnh miền núi trung du nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang, phía tây giáp tỉnh Phú Thọ, phía nam giáp thủ đô Hà Nội. - Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 1371,41 km2, nay là 1230, 41km2 2. Söï phaân chia haønh chính - Vónh Phuùc ñöôïc thaønh laäp ngaøy 12/2/1950, taùi thaønh laäp töø 1/1/1997. Vĩnh Phúc bao gồm 1 thành phố,1 thị xã và 7 huyện: Thành phố Vĩnh Yên Thị xã Phúc Yên Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Dương Huyện Tam Đảo Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc II. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân 1. Ñòa hình: - Vùng núi có diện tích 549,92 km2, chiếm 40,1% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; vùng trung du có diện tích 320,88km2, chiếm 23,4% diện tích tự nhiên toàn tỉnh; vùng đồng bằng có diện tích 500,68km2, chiếm 35,65% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Ðiểm cao nhất là đỉnh núi giữa của Tam Ðảo cao 1.542m, điểm thấp nhất là vùng đồng bằng (xã Trung Hoà, huyện Yên Lạc) cao 15m. Ðộ cao trung bình là 42m so với mặt nước biển. 2. Khí haäu: - Mang khí hậu nhiệt đới gió mùa, có 4 mùa rõ rệt. Mưa bão tập trung vào các tháng 5 - 8 hàng năm với lượng mưa trung bình hàng năm là 1.556,98 mm. Tần suất lũ lụt, lũ quét thường xảy ra vào tháng 4 - 9; các hiện tượng gió lốc, mưa đá thường xảy ra cục bộ ở các huyện Lập Thạch, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Tam Dương, gây đổ nhà cửa , cây cối, phá hoại cây màu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhiệt độ cao trung bình hàng năm là 24,9 độC, trung bình thấp là 17,9 độC; hàng năm có 2 tháng 9 - 10 nhiệt độ trung bình 22,40C; tháng lạnh nhất là tháng 12 có nhiệt độ trung bình là 14 độC. Tần suất sương muối thường xảy ra vào tháng 11 đến tháng 3 năm sau.  3. Thuyû vaên: - Hệ thống sông ngòi chính nằm trên địa bàn tỉnh gồm có sông Hồng chảy Bạch Hạc (TP Việt Trì) qua huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc đến xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) dài 41km, lưu lượng dòng chảy bình quân 3.860m3/s, nhỏ nhất 1870m3/s; sông Lô chảy từ xã Bạch Lưu (huyện Lập Thạch) đến ngã 3 Bạch Hạc (Tp Việt Trì) đổ vào sông Hồng dài 34km, lưu lượng dòng chảy bình quân 1.213 m3/s, cao nhất 6.560m3/s, thấp nhất 320m3/s; sông Phó Ðáy chảy từ xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch đến xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường đổ vào sông Lô, dài 41,5 km, lưu lượng bình quân là 418m3/s, lưu lượng cao nhất là 833m3/s, thấp nhất là 4m3/s. 4. Thoå nhöôõng: - Tỉnh Vĩnh Phúc có 219.200 ha diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 66.781 ha, chiếm 48,69%; diện tích đất lâm nghiệp là 30.433 ha, chiếm 22,18%; diện tích đất chuyên dùng là 18.693 ha, chiếm 13,63%; diện tích đất ở là 5.158 ha, chiếm 3,76%; diện tích đất chưa sử dụng và sông suối đá là 16.071 ha, chiếm 11,71%.Trong đất nông nghiệp: Diện tích đất trồng cây hàng năm là 53.587 ha, chiếm 89,64%, riêng đất lúa chiếm 96,18% gieo trồng 2 vụ; diện tích đất trồng cây lâu năm là 1.139 ha, chiếm 1,7%; diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 2.171 ha, chiếm 3,25%.Diện tích đất trồng, đồi trọc cần phủ xanh là 7.608 ha; bãi bồi có thể sử dụng là 1.426 ha; đất có mặt nước chưa được khai thác 533 ha. 5. Taøi nguyeân sinh vaät    - Ðến năm 2002, toàn tỉnh có 30.439 ha rừng, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên là 9.592 ha, diện tích rừng trồng là 20.847 ha. Khu bảo tồn thiên nhiên có 15.482 ha, thuộc vườn quốc gia Tam Ðảo quản lý. Ñoäng thöïc vaät phong phuù ña daïng, caû veà soá löôïng gioáng loaøi 6. Khoaùng saûn Tài nguyên khoáng sản có 4 loại.         - Khoáng sản là nguyên vật liệu xây dựng và nguyên vật liệu làm sứ, gồm:             + Nhóm vật liệu xây dựng: Ðất sét làm gạch ngói, phân bổ ở vùng đồng bằng và vùng đồi diện tích hàng trăm km2, trữ lượng hàng tỷ m3. Chỉ tính 3 mỏ ở Ðầm Vạc, Quất Lưu (Vĩnh Yên); Bá Hiến (Bình Xuyên) đã có trữ lượng hàng trục triệu m3. Cát sỏi lòng sông và bậc thềm: Trữ lượng hàng chục triệu m3 có ở Cao Phong, Văn Quán, Xuân Lôi, Triệu Ðề (huyện Lập Thạch); Hoàng Ðan (huyện Tam Dương); Kim Xá (huyện Vĩnh Tường). Ðá xây dựng: Trữ lượng hàng tỷ m3 gồm đá khối, đá tảng, đá dăm, được phân bổ ở dãy núi Tam Ðảo.             + Nhóm vật liệu làm sứ: Ðất cao lanh có trữ lượng hàng triệu m3 được phân bổ ở huyện Tam Dương, thị xã Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch. Mỏ cao lanh ở xã Ðịnh Trung (thị xã Vĩnh Yên) có diện tích 5,5km2 trữ lượng trên 6 triệu tấn đang khai thác để sản xuất gốm sứ và gạch chịu lửa. Ngoài ra cao lanh còn có ở các xã Thanh Vân, Hướng Ðạo, Hoàng Hoa (huyện Tam Dương) xã Yên Dương (huyện Lập Thạch) nhưng chưa được đánh giá trữ lượng.         - Khoáng sản kim loại gồm có: đồng, vàng, thiếc, sắt. Nhưng mới sơ bộ khảo sát số lượng quá ít khoảng 1.000 đến vài nghìn tấn.         - Khoáng sản là than chưa khai thác gồm: Than đá antraxít có khoảng 1000 tấn ở xã Ðạo Trù (huyện Lập Thạch); than nâu trữ lượng vài nghìn tấn, có ở xã Bạch Lưu, Ðồng Thịnh (huyện Lập Thạch); than bùn có ở nhiều điểm, nhưng nhiều nhất có ở xã: Văn Quán (huyên Lập Thạch) trữ lượng khoảng 150.000m3; Hoàng Ðan, Hoàng Lâu (huyện Tam Dương) trữ lượng khoảng 500.000m3. 4. Cuûng coá, ñaùnh giaù ? Ñaùnh giaù yù nghóa cuûa vò trí ñòa lí ñoái vôùi vieäc phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa tænh ? Theo em thaønh phaàn töï nhieân naøo coù taùc ñoäng tröïc tieáp vaø maïnh meõ nhaát ñeán söï phaùt trieån kinh teù xaõ hoäi cuûa tænh? 5. Höôùng daãn veà nhaø -Hoïc baøi, tìm vaø söu taàm tranh aûnh, tö lieäu veà daân cö xaõ hoäi cuûa tænh. -----------------------***------------------------- Ngaøy soaïn : Ngày dạy: Tieát 52 BAØI 42: ÑÒA LÍ ÑÒA PHÖÔNG TÆNH VÓNH PHUÙC (Tieáp) I. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC 1. Veà kieán thöùc: -HS caàn naém ñöôïc ñaëc ñieåm daân cö vaø lao ñoäng cuûa tænh. - Naém ñöôïc chung veà kinh teá cuûa tænh 2. Veà kó naêng: -Reøn kó naêng tìm hieåu vaø thu thaäp, ñaùnh giaù kieán thöùc ñòa lí qua quaù trình quan saùt, tìmhieåu thöïc teá. 3. Veà tö töôûng: Giaùo duïc loøng yeâu thieân nhieân, c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án Địa 9 kì 2.doc
Tài liệu liên quan