Giáo án Địa lý lớp 9 - Địa lí địa phương tỉnh, thành phố

? Quan sát lược đồkểtên và xác định vịtrí của các huyện thịthuộc tỉnh NĐ?

-HS xác đinh trên bản đồ, nhận xét

-GV : nhận xét

? Nêu ý nghĩa của vịtrí địa lí đối với sựphát triển KTXH của tỉnh

GV: treo lược dồtựnhiên của NĐ

? Dựa vào lược đồem háy nhận xét đăc điểm địa hình của NĐ?

? Xác định trên lược đồhai miền địa hình chính của NĐ

? Địa hình đồi núi thấp phân bố ởđâu?

pdf7 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 19/02/2014 | Lượt xem: 5955 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa lý lớp 9 - Địa lí địa phương tỉnh, thành phố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH – THÀNH PHỐ I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: -HS cần nắm được đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của tỉnh Nam Định. - Nắm được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thien nhiên của tỉnh 2. Về kĩ năng: -Rèn kĩ năng tìm hiểu và thu thập, đánh giá kiến thức địa lí qua quá trình quan sát, tìmhiểu thực tế. 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường của địa phương II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS - Bản đồ tự nhiên , bản đồ hành chính tỉnh Nam Định - Một số tranh ảnh về địa phương - HS: Chuẩn bị các tư liệu sưu tầm về nội dung bài học III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2 GT bài mới: GT về tỉnh NĐ: GV treo bản đồ hành chinh giới thiệu về tỉnh Nam Định 3. Bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Dựa vào vốn hiểu biết của em và các tài liệu sưu tầm được, hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lanõh thổ của tỉnh nhà? - HS trình bày , bổ sung - GV: Chuẩn xác kiến thức I.VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA HÀNH CHÍNH 1. Vò trí vaø laõnh thoå - Laø tænh phía nam cuûa ÑBSH, ÔÛ toaï ñoä 19055’ñeán 20016’ vó ñoä baéc vaø töø 106000’ñeán 106 33’ kinh ñoä ñoâng. Phía baéc giaùp tinh Haø Nam, phía ñoâng baêc giaùp tinh Thaùi Bình, phía taây giaùp tænh Ninh Bình,phía ñoâng ñoâng nam troâng ra vònh Baéc Boä Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Quan sát lược đồ kể tên và xác định vị trí của các huyện thị thuộc tỉnh NĐ? - HS xác đinh trên bản đồ, nhận xét - GV : nhận xét ? Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển KTXH của tỉnh GV: treo lược dồ tự nhiên của NĐ ? Dựa vào lược đồ em háy nhận xét đăc điểm địa hình của NĐ? ? Xác định trên lược đồ hai miền địa hình chính của NĐ ? Địa hình đồi núi thấp phân bố ở đâu? - Vụ Bản, ý yên - Dieän tích töï nhieân:1669,36Km2 baèng 0,5 %S töï nhieân caû nöôùc. DS 1888,4 nghìn ngöôøi(1999) chieám 2,47% DS caû nöôùc 2. Söï phaân chia haønh chính - Goàm 9 huyeän vaø moät thaønh phoá: Mó Loäc, Vuï Baûn, YÙ Yeân, Nghóa Höng, Nam Tröïc, Tröïc Ninh, Xuaân tröôøng, Haûi Haäu, Giao Thuyû vaø thaønh phoá Nam Ñònh II. Ñieàu kieän töï nhieân vaø taøi nguyeân thieân nhieân 1. Ñòa hình - Baèng phaûng, ít phöùc taïp, ñoài nuùi thaáp chæ chieám dieän tích nhoû. Chia laøm haivuøng chính: a) Vuøng ñoàng baèng thaáp truõng: Mó Loäc, Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Dựa vào vị trí địa lí và thực te k/h hàng năm hãy cho biết kiểu khí hậu chính của tỉnh - Khí hậu nhiệt đới gió mùa - GV chuẩn xác ? Dựa vào lược đồ xác đinh các sông lớn, hồ lớn của NĐ ? Nhận xét về đặc điểm thuỷ văn của NĐ ? Quan sát lược đồ kể tên các loại đất của NĐ? ? Đất phù sa có thuận lợi gì cho sự phát triển nông nghiệp Vuï Baûn, YÙ Yeân, Nam Tröïc, Tröïc Ninh, Xuaân tröôøng, vaø thaønh phoá Nam Ñònh b) Vuøng ñoàng baèng ven bieån: ñöôïc phuø sa soâng boài tuï, ñaát ñai maøu môõ, goàm Nghóa Höng, Haûi Haäu, Giao Thuyû 2. Khí haäu - Nhieät ñôùi gioù muøa, muøa ñoâng laïnh, muøa haï aåm öôùt , möa nhieàu. -Nhieät ñoä TB 23,70C, löôïng möa 1200 2000mm, ñoä aåm 84%. 3. Thuyû vaên - Maïng löôùi soâng ngoøi daøy ñaëc: Caùc soâng lôùn: Soâng Ñaøo, ninh Cô, haï löu soâng Hoàng. - Hoà: Vò Xuyeân Hoạt động của GV và HS Nội dung chính ? Nhận xét đặc điểm tài nguyên sinh vật của tinh vè thực vật dộng vật ? Kể tên các khoáng sản chính của tỉnh, nêu nhận xét ? - Bôø bieån daøi 72 Km coù röøng ngaäp maën, baõi taém toát 4. Thoå nhöôõng - Chuû yeáu laø ñaát phuø sa soâng thích hôïp troàng caây löông thöïc , caây coâng nghieäp ngaén ngaøy(63%). Ñaát maën ven bieån 5. Taøi nguyeân sinh vaät - Thaûm thöïc vaät töï nhieân khaù phong phuù, ñaëc bieät laø röøng ngaäp maën ven bieån, khu baûo toàn thieân nhieân Xuaân thuyû coù nhieàu loaøi chim quyù. - Ñoäng vaät caù toâm phong phuù veà gioáng loaøi nhöng ít veà maät ñoä vaø tröõ löôïng. 6. Khoaùng saûn - K/s ít, tröõ löôïng thaáp chuû yeâu laø ñaát seùt, Hoạt động của GV và HS Nội dung chính caùt vaøng, caùt ñen, khí ñoát ñang ñöôïc thaêm doø. 4. Củng cố, đánh giá ? Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa líđối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ? Theo em thành phần tự nhiên nào có tác động trực tiếp và mạnh mẽ nhất đến sự phát triển kinh té xã hội của tỉnh? ? Dựa vào bảng số liệu vẽ biểu đồ cơ cấu sử dụng đất và nêu nhận xét về hiện trạng sử dụng đất Đất tự nhiên 166936 Đất nông nghiệp 105437,1 Đất lâm nghiệp 3799 Các loại khác Còn lại DUYỆT CỦA BGH – TUẦN 31 ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdia_li_dia_phuong_tinh_7021.pdf
Tài liệu liên quan