Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 35

Tiết 174

LUYỆN TẬP CHUNG

 Giúp học sinh củng cố về :

- Nhân chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học

- Nhận biết 1 phần mấy của một số (bằng hình vẽ )

-Tìm 1 thừa số chưa biết, giải bài toán về phép nhân

GV:GTB-HD tìm hiểu bài

HS:tìm hiểu nội dung bài

GV:NX-HD bài 1.

HS: làm bảng lớp,VBT

GV:NX-HD bài tập 2

 

doc14 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 224 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ghép Lớp 1 và 2 - Tuần 35, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUÇN 35 Thø hai ngµy 21 th¸ng 5 n¨m 2018 TiÕt1.Chào cờ. TiÕt1 M«n N1:Tiếng việt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 1 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI/ UÔ/ TiÕt 103 ÔN TẬP Môc tiªu - HS ®äc rõ ràng,rành mạch các bài tập đọc đã học từ tuần 28-34. -Biết thay thế các cụm khi nào bằng các cụm từ bao giờ,lúc nào,mấy giờ trong các câu ở BT 2.Ngắt đoạn văn cho trước thành 5 câu rõ ý. H§1 V1.Ôn luật chính tả về nguyên âm đôi /uô/. 1.Cách ghi nguyên âm đôi /uô/. 2.Cách ghi nguyên âm đôi khi không có âm cuối. HS:«n bµi cò GV:GTB-HD ®äc HS:nèi tiÕp ®äc c©u H§2 3. Cách ghi nguyên âm đôi khi có âm cuối. GV:NX-HD ®äc ®o¹n HS:®äc ®o¹n trong nhãm H§3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. HS:®äc ®o¹n tr­íc líp GV:NX ®¸nh gi¸-HD ®äc toµn bµi H§4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đáp. HS: ®äc toµn bµi TiÕt 3 M«n N1:Tiếng việt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 2 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI/ UÔ/ TiÕt 104 ÔN TẬP Môc tiªu Nh­ tiÕt 1 H§1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. HS:«n bµi cò GV:GTB-HD ®äc HS:nèi tiÕp ®äc c©u H§2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD ®äc ®o¹n HS:®äc ®o¹n trong nhãm H§3 V4. Viết chính tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. HS:®äc ®o¹n tr­íc líp GV:NX ®¸nh gi¸-HD ®äc toµn bµi H§4 GV đọc - HS viết. HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xét. HS: ®äc toµn bµi TiÕt 4 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 137 LUYỆN TẬP CHUNG TiÕt 171 LUYỆN TẬP CHUNG Môc tiªu Gióp HS cñng cè vÒ. - §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100, viÕt sè liÒn tr­íc, sè liÒn sau cña mét sè ®· cho. - Thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè cã ®Õn hai ch÷ sè - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. - Gióp HS cñng cè vÒ : + Đọc viết so sánh các số trong phạm vi 1000. +Thuộc bảng cộng trừ trong phạm vi 20. +Biết xem đồng hồ. H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD thùc hµnh GV:GTB-HD thùc hµnh HS: ®äc yªu cÇu bµi 1 H§2 HS: ®äc yªu cÇu bµi 1 GV:NX- HD bµi 1 HS:lµm bµi tËp 1 GV:NX- HD bµi 1 HS:lµm bµi tËp 1 H§3 GV:ch÷a bµi1-HD bµi 2 HS:lµm bµi b¶ng con GV:NX-HD bµi 3 HS: lµm bµi 3 GV:ch÷a bµi1-HD bµi 2 HS:lµm bµi b¶ng con GV:NX-HD bµi 3 HS: lµm bµi 3 H§4 GV: ch÷a bµi3-HD bµi4 HS: lµm bµi 4 GV: ch÷a bµi-cñng cè GV: ch÷a bµi3-HDbµi4 HS: lµm bµi 4 GV: ch÷a bµi-cñng cè TiÕt 5 Giáo dục lối sống . . Thø ba ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 2018 TiÕt1 M«n N1:Tiếng việt N2: KÓ chuyÖn Tªn bµi TiÕt 3 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI / IÊ/ ÔN TẬP Môc tiªu -Như tiết1. -Biết đặt và trả lời câu hỏi ở đâu;đặt đúng dấu chấm hỏi,dấu phẩy vào chỗ trông trong đoạn văn BT3. H§1 V1.Ôn luật chính tả ghi nguyên âm đôi /iê/. 1.Cách ghi nguyên âm đôi /iê/. 2.Cách ghi nguyên âm đôi /iê/ khi không có âm đầu. KT bµi cò GV:GTB-HD kÓ chuyÖn. H§2 3. Cách ghi nguyên âm đôi khi có âm đệm, có âm cuối. 4. Cách ghi nguyên âm đôi khi có âm đệm, không có âm cuối. HS:QST vµ kÓ ®o¹n trong nhãm. H§3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV: NX - HD thi kÓ HS:thi kÓ ®o¹n 3 GV:NX tuyªn d­¬ng,HD kÓ toµn truyÖn H§4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đáp. HS:KÓ toµn truyÖn GV:NX-cñng cè bµi HS:nªu ý nghÜa chuyÖn TiÕt 2 M«n N1:Tiếng việt N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 4 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI/ IÊ/ TiÕt 172 LUYỆN TÂP CHUNG Môc tiªu -Gióp HS cñng cè vÒ +Thuộc bảng nhân chia đã học để tính nhẩm. +Biết làn tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. +Biết tính chu vi hình tam giác. H§1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bµi cò GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi HS:t×m hiÓu bµi H§2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD bµi 1 HS: lµm b¶ng nhãm H§3 V4. Viết chính tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV:NX-HD bµi 2 HS:lµm b¶ng líp. H§4 GV đọc - HS viết. HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xét. GV:ch÷a bµi-HD bµi 3 HS:lµm bµi 3. GV:ch÷a bµi 3-cñng cè bµi. TiÕt3 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi TiÕt 138 LUYỆN TẬP CHUNG TiÕt 69 ÔN TẬP Môc tiªu -HS ®­îc cñng cè vÒ: -ThùchiÖn phÐp céng vµ phÐp trõ (tÝnh nhÈm vµ tÝnh viÕt) c¸c sè trong ph¹m vi 100 (kh«ng nhí). -Gi¶i to¸n cã lêi v¨n. -Thùc hµnh xem giê ®óng. HS nghe viÕt ®óng chÝnh x¸c ®o¹n viÕt trong bµi Ng­êi lµm ®å ch¬i. Lµm ®óng c¸c bµi tËp chÝnh t¶. H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD thùc hµnh HS: ®äc yªu cÇu bµi 1 HS:®äc bµi CT GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi H§2 GV:HD bµi 1 HS:lµm bµi tËp 1 HS:t×m hiÓu bµi GV:NX-HD viÕt H§3 GV:ch÷a bµi-HD bµi 2 HS:lµm bµi b¶ng con GV:NX-HD bµi 3 HS: lµm bµi 3 HS:viÕt bµi GV:theo dâi uèn n¾n H§4 HS: lµm bµi 4 GV:ch÷a bµi -cñng cè. HS: lµm bµi 4 GV: ch÷a bµi-cñng cè GV:theo dâi uèn n¾n HS:so¸t lçi GV:chÊm ch÷a bµi HS:lµm bµi tËp CT GV:ch÷a bµi-NX giê häc. TiÕt 4 M Môn N1: Thủ công N2: Tù nhiªn xã héi. Tªn bµi TiÕt 35 TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TY TiÕt 35 «n tËp : tù nhiªn (tiÕp) Môc tiªu Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được. - Sau bµi häc gióp häc sinh : + HÖ thèng ho¸ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vÒ tù nhiªn + Yªu thÝch thiªn nhiªn vµ b¶o vÒ thiªn nhiªn. H§1 HS: trưng bày sản phẩm thư công đã làm được. HS: Th¶o luËn: Em cÇn ph¶i lµm g× ®Ó b¶o vÖ thiªn nhiªn? H§2 - HS quan s¸t các sản phẩm thư công đã làm được. GV: Gäi c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn KÕt luËn SGK H§3 GV: Hướng dẫn nhận xét. HS: VÏ tranh vÒ b¶o vÖ thiªn nhiªn (Tù chon vµ vÏ theo ý thÝch). H§4 - HS : Nhận xét, ®¸nh gi¸, cho điểm. -GV: Nhận xét, ®¸nh gi¸, cho điểm. GV: Gäi HS giíi thiÖu bµi vÏ cña m×nh. GV nhËn xÐt giê häc TiÕt 5 Thể dục BÀI: 69 THI CHUYỀN CẦU I. Mục tiêu: - Thi vô địch lớp chuyền cầu theo nhóm 2 người . Yêu cầu: Đạt thành tích cao. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường dọn vệ sinh đảm bảo an toàn nơi tập. - Phương tiện: 1 còi, cầu cho HS tập. III. Nội dung và phương pháp lên lớp. Nội dung Phương pháp tổ chức 1. Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ hoc. - Xoay khớp cổ tay, đầu gối, hông, bả vai. - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu. - Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung. 2. Cơ bản: * Chuyền cầu theo nhóm 2 người. - Thi vô địch lớp chuyền cầu theo nhóm 2 người 3. Kết thúc: - Đi đều theo 2-4 hàng dọc và hát. - Cúi lắc người thả lỏng, nhảy thả lỏng. - GV cùng học sinh hệ thống bài. - GV nhận xét kết quả giờ học. - Ôn tâng cầu cá nhân. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV nhận lớp phổ biến nội dung giờ học. - Cho học sinh khởi động - GV cho HS ôn chuyền cầu kết hợp GV nhận xét. - Tổ chức thi chuyền câu chon bạn vô địch lớp - GV nhận xét kết quả giờ học. - Giao bài tập về nhà. Thø t­ ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 2018 TiÕt 1 M«n N1: To¸n N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 139 LUYỆN TẬP CHUNG TiÕt173 LUYỆN TẬP CHUNG Môc tiªu - HS ®­îc cñng cè vÒ: - NhËn biÕt thø tù cña 1 sè tõ 0 ®Õn 100, viÕt b¶ng c¸c sè tõ 1 ®Õn 100 - Thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ (kh«ng nhí) c¸c sè trong ph¹m vi 100 - Gi¶i Bµi to¸n cã lêi v¨n -Biết xem đồng hồ - Céng, trõ nhÈm vµ viÕt (cã nhí trong ph¹m vi 100 kh«ng nhí víi c¸c sè cã 3 ch÷ sè) - Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính. -Biết tính chu vi hình tam giác H§1 KT bµi cò GV:GTB-HD thùc hµnh HS: ®äc yªu cÇu bµi HS làm bµi 1 KT bµi cò. GV:GTB-HD t×m hiªñ bµi HS:t×m hiÓu bµi H§2 HS:lµm bµi tËp 1 GV:ch÷a bµi1-HD bµi 2 GV:NX - HD bµi tËp 1 H§3 HS:lµm bµi b¶ng con GV:NX ®¸nh gi¸-HD bµi HS: lµm bµi 3 GV:ch÷a bµi -HD bµi 4 HS:TL vµ nªu KQ. GV:NX-HD bµi2 HS:lµm b¶ng líp. GV:ch÷a bµi-HD bµi 3 HS:lµm bµi 3. H§4 HS: lµm bµi 4 GV:ch÷a bµi 4-cñng cè GV:ch÷a bµi-HD bµi 4 HS:lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 4- cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt 2 M«n N1:Tiếng việt N2: TËp ®äc Tªn bµi TiÕt 5 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI / ƯƠ/ TiÕt 105 ÔN TẬP Môc tiªu - Kĩ năng đọc như tiết 1. -Biết đáp lời khen ngợi theo tình huống cho trước BT 2,biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ vì sao? H§1 V1.Ôn luật chính tả về nguyên âm đôi /ươ/. 1.Cách ghi nguyên âm đôi /ươ/. 2.Đưa tiếng chứa nguyên âm đôi /ươ/ vào mô hình. GV:GTB-HD ®äc HS: ®äc c©u nhãm ®«i. H§2 3. Vận dụng. HS:®äc c©u tr­íc líp GV:NX-Hd ®äc ®o¹n HS:®äc trong nhãm HS:®äc ®o¹n tr­íc líp. H§3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX ®¸nh gi¸-HD t×m hiÓu bµi. HS:®äc c©u hái vµ TL HS:TB kÕt qu¶ TL GV:NX chèt néi dung H§4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đáp. HS: luþªn ®äc l¹i. GV:NX ®¸nh gi¸-cñng cè. HS:ghi bµi TiÕt 3 M«n N1:Tiếng việt N2: LuyÖn tõ vµ c©u Tªn bµi TiÕt 6 VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ NGUYÊN ÂM ĐÔI / ƯƠ/ TiÕt 35 ÔN TẬP Môc tiªu Kĩ năng đọc như tiết 1. H§1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. GV:GTB-HD bµi tËp 1. HS:th¶o luËn nhãm. H§2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. HS:b¸o c¸o KQ th¶o luËn GV:NX-HD bµi 2. H§3 V4. Viết chính tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. HS:lµm bµi trªn phiÕu BT GV:ch÷a bµi 2-HD bµi 3. H§4 GV đọc - HS viết. HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xét. HS:lµm bµi vµo vë BT. GV:chÊm ch÷a bµi. Thø n¨m ngµy 24 th¸ng 5 n¨m 2018 TiÕt1 M«n N1:Tiếng việt N2: TËp viÕt Tªn bµi TiÕt 7 LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA TiÕt 35 «n tËp Môc tiªu RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ 1, BiÕt viÕt ch÷ V hoa kiÓu 2 theo cì ch÷ võa vµ nhá. 2, BiÕt viÕt øng dông côm tõ : ViÖt Nam th©n yªu teo cì nhá viÕt ®óng mÉu , ®Òu nÐt vµ mÉu ch÷ ®óng quy ®Þnh H§1 V1.Phân biệt phụ âm đầutr/ch, s/x, l/n. 1.Đọc. 2.Phân biệt. KT bµi viÕt ë nhµ. GV:NX-HD viÕt ch÷ hoa H§2 3.Vận dụng tìm ví dụ HS: viÕt b¶ng con. GV:NX-HD viÕt tõ HS:viÕt b¶ng con. H§3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-HD thùc hµnh. HS:TH viÕt bµi. H§4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đáp. GV hỏi - HS trả lời. GV:chÊm ch÷a bµi-cñng cè bµi. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt2 M«n N1:Tiếng việt N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 8 LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA TiÕt 174 LUYỆN TẬP CHUNG Môc tiªu Gióp häc sinh cñng cè vÒ : - Nh©n chia trong ph¹m vi c¸c b¶ng nh©n, chia ®· häc - NhËn biÕt 1 phÇn mÊy cña mét sè (b»ng h×nh vÏ ) -T×m 1 thõa sè ch­a biÕt, gi¶i bµi to¸n vÒ phÐp nh©n H§1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. GV:GTB-HD t×m hiÓu bµi HS:t×m hiÓu néi dung bµi H§2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV:NX-HD bµi 1. HS: lµm b¶ng líp,VBT GV:NX-HD bµi tËp 2 H§3 V4. Viết chính tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. HS:TL vµ nªu KQ. GV:NX-HD bµi 3 HS:lµm b¶ng líp. GV:ch÷a bµi-HD bµi 4 HS:lµm bµi 4. GV:ch÷a bµi 5-cñng cè bµi. H§4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xét. HS:ghi ®Çu bµi. TiÕt 3. M«n N1:Tù nhiªn x· héi N2: Thủ công Tªn bµi TiÕt 35 «n tËp TiÕt 35 TRƯNG BÀY SẢN PHẨM THỰC HÀNH CỦA HỌC SINH TY Môc tiªu HS biết quan sat, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về bầu trời, cảnh vật tự nhiên xung quanh. Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được. H§1 T×m hiÓu c¸c ®ường giao th«ng ë ®Þa phương em - CN chia nhãm - Ph¸t cho mçi nhãm mét phiÕu HS: trưng bày sản phẩm thư công đã làm được. H§2 - C¸c nhãm cö ®¹i diÖn nªu - GV: nhËn xÐt vµ chèt ý - HS quan s¸t các sản phẩm thư công đã làm được. H§3 Lµm viÖc víi SGK - Chia nhãm 4 HS th¶o luËn theo c©u hái - HS : 1 em hái, 1 em tr¶ lêi, nh÷ng em kh¸c nhËn xÐt, bæ sung + GV chèt l¹i néi dung GV: Hướng dẫn nhận xét. H§4 Quan s¸t bÇu trêi. Bçu trêi h«m nay mµu g×? M©y mµu g×? Thời tiÕt h«m nay nãng hay rÐt.? - HS : Nhận xét, ®¸nh gi¸, cho điểm. -GV: Nhận xét, ®¸nh gi¸, cho điểm. TiÕt 4 Âm nh¹c ÔN TẬP VÀ BIỂU DIỄN BÀI HÁT I.Mục tiêu: Ôn một số bài hát đã học ở học kì 2 và tập biểu diễn bài hát đó. II.Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ :H¸t bµi : B¾c kim thang (2HS) 2. Dạy bài mới: 1. GTB - Ghi ®Çu bµi 2. Gi¶n - Giới thiệu bài H§1 : D¹y bµi h¸t " bµ Cßng" -GV giíi thiÖu vÒ bµi h¸t -GV h¸t mÉu 1 lÇn - Häc sinh chó ý nghe - GV h¸t mÉu lÇn 2 + ®éng t¸c phô ho¹. - GV ®äc lêi ca -HS ®äc lêi ca (§T) -GV d¹y h¸t tõng c©u - HS h¸t theo sù HD cña GV - GVHDHS 1 sè ®éng t¸c phô ho¹ - HS thùc hiÖn - 1 sè nhãm HS lªn biÓu diÔn - GVNX tuyªn d­¬ng - HS nhËn xÐt H§2: Trß ch¬i: Chim bay, cß bay - GV h¸t vµ tæ chøc trß ch¬i - GVHD c¸ch ch¬i - HS ch¬i trß ch¬i -GV quan s¸t söa cho HS - HS ®øng vßng trßn C. Cñng cè –dÆn dß: - VÒ nhµ häc bµi chuÈn bÞ bµi sau - §¸nh gi¸ tiÕt häc. TiÕt5 Thể dục . .. Thø sáu ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2018 TiÕt1 M«n N1: To¸n N2: ChÝnh t¶ Tªn bµi TiÕt 140 KiỂM TRA TiÕt 70 KiỂM TRA Môc tiªu HS ®­îc cñng cè vÒ: - §äc, viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100 - Thùc hiÖn phÐp céng, phÐp trõ, c¸c sè trong ph¹m vi 100 - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n - §o dé dµi ®o¹n th¼ng Nghe viÕt chÝnh x¸c ®o¹n trÝch trong bµi ®µn bª cña anh hå gi¸o. H§1 KT bµi cò. GV:NX-HD thùc hµnh HS:®äc yªu cÇu bµi 1 HS:®äc bµi chÝnh t¶. GV:HD viÕt. H§2 GV: NX-HD bµi 1 HS:lµm b¶ng líp,VBT GV:NX-HD bµi 2. HS:viÕt tõ khã GV:NX-HD thùc hµnh. HS:viÕt bµi. H§3 HS:lµm b¶ng líp. GV:ch÷a bµi 2-HD bµi3 HS:lµm b¶ng con. GV:theo dâi uèn n¾n. HS:so¸t lçi chÝnh t¶. H§4 GV: ch÷a bµi3 - HD bµi 4. HS:lµm vµo VBT. GV:ch÷a bµi vµ cñng cè. GV:chÊm ch÷a bµi. HS:lµm bµi tËp CT. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. TiÕt 2 M«n N1:Tiếng việt N2: TËp lµm v¨n Tªn bµi TiÕt 9 LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA TiÕt 35 KiỂM TRA Môc tiªu 1, RÌn kÜ n¨ng nãi: BiÕt ®¸p lêi an ñi 2, RÌn kÜ n¨ng viÕt: BiÕt viÕt 1 ®o¹n v¨n ng¾n kÓ mét viÖc tèt cña em hoÆc c¸c b¹n em. H§1 V1.Phân biệt phụ âm đầu gi/r/d. 1.Đọc. 2.Phân biệt phụ âm đầu . GV:GTB-HD bµi tËp HS:®äc yªu cÇu bµi tËp. H§2 3.Phân biệt âm và chữ. GV:HD th¶o luËn. HS:TL cÆp H§3 V2. Đọc. Bước 1. Chuẩn bị. 1.Đọc nhỏ. 2. Đọc bằng mắt. 3. Đọc to. GV:NX-chèt nd.HD bµi 2. HS: TL nhãm. GV:NX chèt néi dung bµi H§4 Bước 2. Đọc bài. 1.Đọc mẫu. 2. Đọc nối tiếp. 3. Đọc đồng thanh. Bước 3. Hỏi - đáp. GV hỏi - HS trả lời. HS:ghi ®Çu bµi TiÕt3 M«n N1:Tiếng việt N2: To¸n Tªn bµi TiÕt 10 LUẬT CHÍNH TẢ THEO NGHĨA TiÕt 175 KiỂM TRA Môc tiªu - Gióp häc sinh cñng cè vÒ : + Nh©n chia nhÈm trong ph¹m vi c¸c b¶ng nh©n, chia ®· häc. + NhËn biÕt mét phÇn mÊy cña mét sè (b¾ng h×nh vÏ ) + Gi¶i bµi to¸n vÒ chia thµnh phÇn b»ng nhau: H§1 V3. Viết. 1. Viết bảng con. KT bµi cò GV:GTB-HD thùc hµnh HS: lµm bµi 1 H§2 2. Viết vở em tập viết 1, tập 3. GV: NX HD bµi 2 HS:lµm b¶ng nhãm. GV: NX ®¸nh gi¸ - HD bµi 3. HS:lµm VBT H§3 V4. Viết chính tả. 1. Chuẩn bị. 2. Nghe - viết. GV đọc - HS viết. GV:ch÷a bµi -HD bµi 4 HS:lµm bµi 4. H§4 HS kiểm tra lại bài. GV thu vở, chấm, nhận xét. GV:ch÷a bµi-cñng cè bµi. TiÕt 4 Trải nghiệm sáng tạo ............................................................................................................................ ........................................................................................................................... Sinh ho¹t líp NhËn xÐt NĂM HỌC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuÇn 35.doclop 1-2-3cn.doc
Tài liệu liên quan