Giáo án Hình học 6 - Tiết 5: Tia

 Hoạt động 1: Tia gốc O

* GV vẽ lên bảng:

- Đường thẳng xy

- Điểm O nằm trên đường thẳng xy

* Giáo viên dùng phấn màu xanh tô phần đường Ox. Giới thiệu: Hình gồm điểm O và các phần đường thẳng này là một tia gốc O.

- Thế nào là một tia gốc O ?

* GV giới thiệu tên của hai tia Ox, tia Oy (còn gọi là nửa đường thẳng Ox, Oy).

- Nhấn mạnh: Tia Ox được giới hạn ở gốc O, không bị giới hạn về phía x

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 6 - Tiết 5: Tia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn05 Ngµy so¹n : Ngµy d¹y : TiÕt 05: §5. tia I. Môc tiªu KiÕn thøc : HS ®Þnh nghÜa m« t¶ tia b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau. HS biÕt thÕ nµo lµ hai tia ®èi nhau, hai tia trïng nhau. KÜ n¨ng: HS biÕt vÏ tia, biÕt viÕt tªn vµ biÕt ®äc tªn mét tia. BiÕt ph©n lo¹i hai tia chung gèc. Th¸i ®é: nghiêm túc, hưởng úng, tán thành Định hướng phát triển năng lực của học sinh + Năng lực đo vẽ + Năng lực tự học + Năng lực suy luận + Năng lực giải quyết vấn đề II. Ph­¬ng tiÖn d¹y häc GV: Th­íc th¼ng, phÊn mµu, HS: th­íc th¼ng, bót kh¸c mµu. III. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ghi b¶ng Ho¹t ®éng 1: Tia gèc O * GV vÏ lªn b¶ng: - §­êng th¼ng xy - §iÓm O n»m trªn ®­êng th¼ng xy x y 0 * Gi¸o viªn dïng phÊn mµu xanh t« phÇn ®­êng Ox. Giíi thiÖu: H×nh gåm ®iÓm O vµ c¸c phÇn ®­êng th¼ng nµy lµ mét tia gèc O. - ThÕ nµo lµ mét tia gèc O ? * GV giíi thiÖu tªn cña hai tia Ox, tia Oy (cßn gäi lµ nöa ®­êng th¼ng Ox, Oy). - NhÊn m¹nh: Tia Ox ®­îc giíi h¹n ë gèc O, kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ phÝa x Cñng cè b»ng bµi tËp 25. - §äc tªn c¸c tia trªn h×nh m x y O H×nh 2 Hai tia Ox, Oy trªn h×nh cã ®Æc ®iÓm g×? (cïng n»m trªn mét ®­êng th¼ng, chung gèc gäi lµ hai tia ®èi nhau) Ho¹t ®éng 2: Hai tia ®èi nhau * Quan x¸t vµ nãi l¹i ®Æc ®iÓm cña hai tia Ox, Oy trªn Hai tia Ox, Oy lµ hai tia ®èi nhau. GV ghi: NhËn xÐt (SGK) Hai tia Ox vµ Om trªn hing 2 cã lµ hai tia ®èi nhau kh«ng ? VÏ hai tia ®èi nhau Bm, Bn > ChØ râ tõng tia trªn h×nh. Cñng cè ?1 SGK x A B y H×nh 28 SGK * Quan s¸t h×nh vÏ råi tr¶ lêi. (cã thÓ HS tr¶ lêi: Tia AB, tia Ay ®èi nhau GV chØ râ ®iÒu sai cña HS vµ dïng ý nµy ®Ó chuyÓn ý sang: hai tia trïng nhau). Ho¹t ®éng3: Hai tia trïng nhau * GV dïng phÊn mµu xanh vÏ tia AB råi dïng phÊn mµu vµng vÏ tia Ax. A B x H×nh 3 C¸c nÐt phÊn trïng nhau Hai tia trïng nhau . * T×m hai tia trïng nhau trong h×nh 28 SGK. x A B y * GV giíi thiÖu hai tia ph©n biÖt. Cñng cè ?2 SGK y B O A x H×nh 30 SGK Ho¹t ®éng 4 Cñng cè Bµi tËp 22 b, c SGK. c) B A C KÓ tªn tia ®èi cña tia AC ... ViÕt thªm ký hiÖu x, y, vµo h×nh vµ ph¸t triÓn thªm c©u hái. Trªn h×nh vÏ cã m¸y tia, chØ râ? HS: LT B¸o c¸o...... HS viÕt vµo vë: 1) Tia gãc O HS vÏ vµo vë theo GV lµm trªn b¶ng. HS dïng bót mùc kh¸c mµu t« ®Ëm phÇn ®­êng th¼ng Ox. Mét HS trªn b¶ng: Dïng phÊn mµu vµng t« ®Ëm phÇn ®­êng th¼ng Oy råi nãi t­¬ng tù theo ý trªn . HS: ®äc ®Þnh nghÜa trong SGK. Tr¶ lêi miÖng bµi tËp 22a. HS ghi: Tªn : Tia Ox (cßn gäi lµ nöa ®­êng th¼ng Ox) Tia Oy(cßn gäi lµ nöa ®­êng th¼ng Oy) HS lµm vµo vë Bµi 25 A B A B A B (1) Hai tia chung gèc. Hai tia t¹o thµnmét ®­êng th¼ng. Mét HS kh¸c ®äc nhËn xÐt trong SGK. Tia Ox, Oy kh«ng ®èi nhau v× kh«ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn 2. HS vÏ n B m Hai tia Ax vµ By kh«ng ®èi nhau v× kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu (1). C¸c tia ®èi nhau: Ax vµ Ay Bx vµ By HS quan s¸t GV vÏ. * Quan s¸t vµ chØ ra ®Æc ®iÓm cña hai tia A x, B y: Chung gèc. Tia nµy n»m trªn tia kia. HS quan s¸t h×nh vÏ trong SGK råi tr¶ lêi: a) Tia OB trïng víi tia Oy. b) Hai tia Ox vµ Ax kh«ng trïng nhau vµ kh«ng trung gèc. c) Hai tia Ox ,Oy kh«ng ®èi nhau v× kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu (2) (t¹o thµnh mét ®­êng th¼ng). HS tr¶ lêi miÖng: c) Hai tia AB vµ AC ®èi nhau Hai tia trïng nhau: CA vµ CB BA vµ BC 1- Tia gèc O x y 0 §Þnh nghÜa trong SGK. Tia Ox (cßn gäi lµ nöa ®­êng th¼ng Ox) Tia Oy(cßn gäi lµ nöa ®­êng th¼ng Oy) Tia Ox ®­îc giíi h¹n ë gèc O, kh«ng bÞ giíi h¹n vÒ phÝa x 2) Hai tia ®èi nhau x y 0 (1) Hai tia chung gèc. Hai tia t¹o thµnmét ®­êng th¼ng. 3) Hai tia trïng nhau . x A B y a) Tia OB trïng víi tia Oy. b) Hai tia Ox vµ Ax kh«ng trïng nhau vµ kh«ng trung gèc. c) Hai tia Ox ,Oy kh«ng ®èi nhau v× kh«ng tho¶ m·n yªu cÇu (2) (t¹o thµnh mét ®­êng th¼ng). H­íng dÉn vÒ nhµ N¾m v÷ng 3 kh¸i niÖm: Tia gèc O, hai tia ®èi nhau, hai tia trïng nhau. Bµi tËp 23, 24, 25,26, 27, 28, 29 (112/sgk) IV. L­u ý khi sö dông gi¸o ¸n - Chó ý cho häc sinh c¸ch ®äc mét tia vµ c¸ch vÏ mét tia, hai tia ®èi nhau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHH6_T05.doc
Tài liệu liên quan