Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 16: Nửa mặt phẳng

Hoạt động 1: nửa mặt phẳng bờ a

 giới thiệu hình ảnh của mặt phẳng.Yêu cầu HS vẽ 1 đường thẳng a trên mp.

+Đường thẳng a chia m/p thành mấy phần?

+Đó là hai nửa mp có chung bờ a.Người ta gọi là nửa mp bờ a.

GVhướng dẫn các cách gọi.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học lớp 6 - Tiết 16: Nửa mặt phẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chñ ®Ò V: Gãc Tæng sè tiÕt: 14 tiÕt MỤC TIÊU CẦN ĐẠT CỦA CHỦ ĐỀ 1) Kiến thức: Nhận biết được các khái niệm nửa mặt phẳng , mặt phẳng, góc, số đo góc, tia phân giác của góc, đường tròn, tam giác 2) Kĩ năng: Biết vẽ góc, tia phân giác của góc, đường tròn, tam giác, phân biệt các góc: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt, các góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù. Biết tính toán các góc trong hình học. 3) Thái độ: Giáo dục ý thức cẩn thận khi vẽ hình cũng như trong tính toán.... 4) Định hướng phát triển năng lực của học sinh: + Năng lực đo vẽ + Năng lực tự học + Năng lực suy luận + Năng lực suy luận + Năng lực tính toán góc. +... TuÇn 20 Ngày soạn:3/1/2018 Ngày dạy: 6A : 11/1 6B: 12/1 TiÕt 16 - Nöa mÆt ph¼ng I. Môc tiªu - Về kiến thức: Sau khi häc xong bµi häc sinh hiÓu vÒ kh¸i niÖm mÆt ph¼ng,kh¸i niÖm nöa mÆt ph¼ng bê a,c¸ch gäi tªn nöa mÆt ph¼ng bê ®· cho, hiÓu vµ n¾m ®­îc tia n»m gi÷a hai tia kh¸c. - Về kĩ năng: cã kÜ n¨ng vËn dông vµo thùc tÕ nhËn biÕt nöa mÆt ph¼ng, biÕt vÏ vµ nhËn biÕt tia n»m gi÷a 2 tia kh¸c, vËn dông vµo gi¶i bµi tËp h×nh liªn quan ®Õn tia vµ mÆt ph¼ng nhanh ,chÝnh x¸c. - Về thái độ: Gi¸o dôc sù cÈn thËn trong kÎ vÏ - Định hướng phát triển năng lực cho học sinh: + Năng lực giải quyết vấn đề nêu ra trong thực tế. + Năng lực tự học và vận dụng vào làm tốt các bài tập. II. ph­¬ng tiÖn d¹y häc Gi¸o viªn: §äc vµ n/ cøu t/liÖu To¸n,SGV,SGK,TKBG,b¶ng phô ,th­íc th¼ng,phÊn mµu HS : Th­íc th¼ng III. TiÕn tr×nh d¹y häc Ho¹t ®éng cña ThÇy Ho¹t ®éng cña Trß Néi dung Hoạt động 1: nửa mặt phẳng bờ a giíi thiÖu h×nh ¶nh cña mÆt ph¼ng.Yªu cÇu HS vÏ 1 ®­êng th¼ng a trªn mp. +§­êng th¼ng a chia m/p thµnh mÊy phÇn? +§ã lµ hai nöa mp cã chung bê a.Ng­êi ta gäi lµ nöa mp bê a. GVh­íng dÉn c¸c c¸ch gäi. H§TP 1.2:GV vÏ h×nh 2. + Nöa mp I chøa nh÷ng ®iÓm nµo? +Nöa mp I chøa nh÷ng ®iÓm nµo? GV h­¬ng dÉn c¸c c¸ch gäi kh¸c nhau cña nöa mÆt ph¼ng bê a. H§TP 1.3:GV cho HS lµm ?1: GV gäi hs lªn b¶ng lµm. GV gäi HS nhËn xÐt kÕt qu¶. Hoạt động 2: Tia nằm giữa 2 tia H§TP2.1 :GVgäi HSvÏ gãc xOy lÊy MÎOx vµ NÎOy,y/c hs vÏ ®o¹n MN vµ vÏ tia Oz c¾t MN. Oz n»m gi÷a 2 tia nµo? GV cho HS lµm ?2. H§TP2.2: GVcho HS lµm bµi 1. H§TP2.3:GVcho HS lµm bµi 2. H§TP2.4:GVcho HS lµm bµi 3. H§TP2.5:GVcho HS lµm bµi 4. GV h­íng dÉn HS vÏ h×nh vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái SGK. + ThÕ nµo lµ nöa mÆt ph¼ng bê a?ThÕ nµo lµ tia n»m gi÷a hai tia? + GV tæng kÕt toµn bµi.NhËn xÐt giê häc vµ cho ®iÓm h/s ph¸t biÓu x©y dùng bµi. HS vÏ ®­êng th¼ng a. §­êng th¼ng a chia mp thµnh 2 phÇn . §ã lµ nöa mÆt ph¼ng bê a. HS n¾m b¾t c¸c c¸ch gäi nöa mÆt ph¼ng bê a. HS vÏ h×nh. Nöa mÆt ph¼ng 1 chøa ®iÓm Mvµ N kh«ng chøa ®iÓm P. §¹i diÖn c¸c nhãm lµm ?1 vµ tr¶ lêi kÕt qu¶ . HS vÏ theo sù h­íng dÉn cña GV. Oz n»m gi÷a 2tia Ox vµ Oy. HS lµm ?2. HS nªu mét sè h×nh ¶nh cña mp. HS gÊp giÊy theo HD:§ã lµ h/¶nh bê chung. HS ®iÒn vµo chç trèng c¸c tõ:"..." HS lÊy 3 ®iÇng,B,C kh«ng th¼ng hµng,vÏ a c¾t c¸c ®o¹n th¼ng AB,AC. HS tr¶ lêi c¸c c©u hái. I-Nöa mÆt ph¼ng bê a: H×nh gåm ®­êng th¼ng a vµ mét phÇn mÆt ph¼ng bÞ chia bëi a ®­îc gäi lµ nöa mÆt ph¼ng bê a. + Hai nöa mp chung bê lµ hai nöa mp ®èi. + BÊt k× ®­êng th¼ng nµo còng lµ bê chung cña 2 nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau. + Nöa mp I chøa ®iÓm M;N, kh«ng chøa ®iÓm P. + Nöa mp II chøa ®iÓm P, kh«ng chøa ®iÓm M;N. + ( I ) lµ nöa mp ®èi cña( II ) + M,N n»m cïng phÝa víi ®­êng th¼ng a. ?1 + N,P(M,P) n»m kh¸c phÝa ®èi víi ®­êng th¼ng a. + Nöa mp chøa ®iÓm M,N lµ ( I ) +Nöa mp chøa ®iÓm M,N lµ ( II ) . +§o¹n MN kh«ng c¾t a. +§o¹n MP cã c¾t a. II-Tia n»m gi÷a hai tia: ?2 Oz n»m gi÷a 2 tia Ox vµ Oy. Oz n»m gi÷a Ox vµ Oy OZ kh«ng c¾t MN.Oz khong n»m gi÷a Ox vµ Oy. I-Bµi tËp 1 Tr.73: II-Bµi tËp 2 Tr.73: III-Bµi tËp 3 Tr.73: §iÒn:nöa mÆt ph¼ng ®èinhau AB t¹i M n»m gi÷a A vµ B. IV-Bµi tËp 4 Tr.73: Nöa mÆt ph¼ng chøa ®iÓm a §o¹n th¼ng BC kh«ng c¾t ®­êng th¼ng a. H­íng dÉn vÒ nhµ + H/S vÒ nhµ häc thuéc bµi vµ lµm bµi tËp 5 trang 73 SGKvµ bµi 1;4 ;5 Tr.52-SBT. + H­íng dÉn BT 4 trang 52 SBT: HS cÇn nghiªn cøu kÜ ®Ò bµi vµ vÏ h×nh chÝnh x¸c. + H/S nghiªn cøu tr­íc bµi :" Gãc",chuÈn bÞ th­íc,bót ch×, th­íc ®o gãc. IV. L­u ý khi sö dông gi¸o ¸n Cho học sinh phát biểu định nghĩa về nửa mặt phẳng theo các phương án khác nhau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHH6_T20.doc
Tài liệu liên quan