Giáo án Hóa 11 - Bài thực hành 5: Tính chất của Etanol, Glixerol và phenol

I/ Mục TIÊU BÀI HỌC.

 

1. Kiến thức:

Biết cách tiến hành và kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm về tính chất hoá học đặc trưng của etanol, phenol, glixerol: etanol tác dụng với natri; glixerol tác dụng với đồng (II) hiđroxit; phenol tác dụng vơi dung dịch natri hiđroxit và nước brom; Phân biệt ancol, phenol, glixerol.

2. Kĩ năng:

- Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hành và quan sát thí nghiệm hoá hữu cơ.

 

II/ Chuẩn bị.

1. Dụng cụ thí nghiệm:

- Ống nghiệm - Ống nhỏ giọt - Kẹp gỗ - Giá để ống nghiệm

- Đèn cồn - Kẹp sắt nhỏ - Dao nhỏ để cắt Na.

2. Hoá chất:

- Etanol (C2H5OH khan), phenol, glixerol, kim loại Na, dung dịch NaOH 10%, dung dịch CuSO42%, dung dịch Br2, nước cất.

Dung cụ và hoá chất đủ để HS làm thực hành theo nhóm.

3. HS ôn tập những kiến thức có liên quan đến bài thực hành về etanol, glixerol, phenol.

 

III/Phương pháp. Trực quan, đàm thoại, phát vấn.

 

IV/ Các bước thực hiện.

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số, nắm tình hình lớp.

 

docx3 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 30345 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 11 - Bài thực hành 5: Tính chất của Etanol, Glixerol và phenol, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAØI 43 . BAØI THÖÏC HAØNH 5 TÍNH CHAÁT CUÛAETANOL, GLIXEROL VAØ PHENOL Tuaàn Tieát Ngöôøi soaïn Ngaøy soaïn Ngaøy leân lôùp Daïy lôùp 33 60 Hoaøng Vaên Hoan 25/ 3/2008 18/ 4 /2008 11(Ch/tr chuaån) I/ Muïc TIEÂU BAØI HOÏC. 1. Kieán thöùc: Bieát caùch tieán haønh vaø kó thuaät thöïc hieän caùc thí nghieäm veà tính chaát hoaù hoïc ñaëc tröng cuûa etanol, phenol, glixerol: etanol taùc duïng vôùi natri; glixerol taùc duïng vôùi ñoàng (II) hiñroxit; phenol taùc duïng vôi dung dòch natri hiñroxit vaø nöôùc brom; Phaân bieät ancol, phenol, glixerol. 2. Kó naêng: - Tieáp tuïc reøn luyeän kó naêng thöïc haønh vaø quan saùt thí nghieäm hoaù höõu cô. II/ Chuaån bò. 1. Duïng cuï thí nghieäm: - OÁng nghieäm - OÁng nhoû gioït - Keïp goã - Giaù ñeå oáng nghieäm - Ñeøn coàn - Keïp saét nhoû - Dao nhoû ñeå caét Na. 2. Hoaù chaát: - Etanol (C2H5OH khan), phenol, glixerol, kim loaïi Na, dung dòch NaOH 10%, dung dòch CuSO42%, dung dòch Br2, nöôùc caát. Dung cuï vaø hoaù chaát ñuû ñeå HS laøm thöïc haønh theo nhoùm. 3. HS oân taäp nhöõng kieán thöùc coù lieân quan ñeán baøi thöïc haønh veà etanol, glixerol, phenol. III/Phöông phaùp. Tröïc quan, ñaøm thoaïi, phaùt vaán. IV/ Caùc böôùc thöïc hieän. 1/ OÅn ñònh lôùp: Kieåm tra só soá, naém tình hình lôùp. HÌNH VEÕ CAÙCH TIEÁN HAØNH Thí nghieäm 1: Etanol taùc duïng vôùi natri - Cho maåu Na baèng haït ñaäu xanh vaøo oáng nghieäm khoâ chöùa saün 2 ml etanol khan. Bòt mieäng oáng nghieäm baèng ngoùn tay caùi. Khi phaûn öùng keát thuùc, ñöa mieäng oáng nghieäm laïi gaàn ngoïn löûa ñeøn coàn vaø boû ngoùn tay bòt mieäng oáng nghieäm ra. Nhaän xeùt vaø giaûi thích caùc hieän töôïng thí nghieäm ñaõ xaûy ra. Thí nghieäm 2: Glixerol taùc duïng vôùi ñoàng (II) hiñroxit. - Chuaån bò hai oáng nghieäm vaø tieán haønh cho caùc dung dòch hoaù chaát vaøo hai oáng ñöôïc tieán haønh thöù töï theo nhö hình veõ. Laéc nheï caû hai oáng sau cho vaøo xong.Quan saùt hieän töôïng trong hai oáng nghieäm. Giaûi thích. Thí nghieäm 3: Phenol taùc duïng vôùi nöôùc brom - Tieán haønh theo nhö hình veõ. - Quan saùt hieän töôïng oáng nghieäm. Giaûi thích. Thí nghieäm 4: Phaân bieät etanol, phenol, glixerol - Haõy phaân bieät töøng chaát trong moãi oáng nghieäm baèng phöông phaùp hoaù hoïc. 4/ Cuûng coá: 5/ Baøi taäp veà nhaø: Daën doø oân taäp kieåm tra 45 phuùt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiáo án Hóa 11 bài Bài thực hành 5- Tính chất của Etanol, Glixerol và phenol.docx
Tài liệu liên quan