Giáo án Hóa học 12 - Tiết 2: Este - Lipit

I. Mục tiêu:

HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập

II. Trọng tâm:

- Cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ este-lipit, tÝnh chÊt ho¸ häc cña este-lipit

- Các dạng bµi tËp vÒ este – lipit

III. ThiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc

 1/ Ổn định lớp

 2/ Kiểm tra bài cũ

 3/ Bài mới

 

doc30 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 29/01/2016 | Lượt xem: 2141 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hóa học 12 - Tiết 2: Este - Lipit, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2H5 etyl axetat. Bµi 3 C6H12O6"2CO2 + 2C2H5OH CO2 + Ca(CO3)2"CaCO3+H2O Sè mol glucozo=1/2 sè mol CaCO3 =0,2 mol.Khèi l­îng glucozo cÇn dïng lµ: 0,2 .180.100/70=51,4g ThÓ tÝch dung dÞch Ca(OH)2=0,4/1=0,4lit Ho¹t ®éng 3 : HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm. C©u 1: §Ó nhËn biÐt glucozo vµ glierol dïng thuèc thö nµo sau ®©y: A. Cu(OH)2 B. AgNO3(NH3,t0) C. Na D. H2SO4 C©u 2: C3H6O2cã bao nhiªu CTCT cïng t¸c dông víi dung dÞch NaOH? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 3: Khi ®èt ch¸y hoµn toµn 1este thu ®­îc sè mol CO2b»ng sè mol H2O th× ®o lµ : A.este ®¬n chøc B.este no ®¬n chøc C. este kh«ng no D.trieste. C©u 4: Khi thuû ph©n vinyl axetat trong m«i tr­êng axit sÏ thu ®­îc: A.axit axetic vµ ancol ety lic B.axit axetic vµ ancol vinylic C. axaxetic vµ andehit axetic D.axit foocmic vµ ancol etylic C©u 5;Ph¶n øng nµo sau ®©y dïng ®Ó s¶n xuÊt xµ phßng: A. ®un nãng dung dÞch axit víi dung dÞch kiÒm. B. ®un nãng ch¸t bÐo víi dung dÞch kiÒm C. ®un nãng glixerol víi axit D. A,C ®Òu ®óng C©u 6.§un nãng 9g axit axetic víi 9g ancol etylic (H2SO4 ®Æc) thu ®­îc m(g) este víi hiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 80%.Gi¸ trÞ cña m lµ: A.13,2g B.16,5g C.10,56g D.21,53g. C©u 7. §Ó tr¸ng 1 c¸i g­¬ng hÕt 5,4g Ag ,ng­êi ta dïng mg glucozo .gi¸ trÞ cña m lµ: A. 4,5g B. 18g C. 9g D. 8,55g C©u 8. ph¶n øng thuû ph©n tinh bét x¶y ra trong m«i tr­êng: A. axit B. bazo C. trung tÝnh D. kiÒm nhÑ C©u 9.Trong c¬ thÓ chÊt bÐo bÞ oxihoa thµnh nh÷ng chÊt nµo sau ®©y; A. NH3 vµ CO2 B. NH3,CO2,H2O C. CO2 vµ H2O D. NH3,H2O C©u10. Mì tù nhiªn lµ: A. este cña axit panmitic vµ ®ång ®¼ng B. muèi cña axit bÐo C. hçn hîp c¸c triglixerit kh¸c nhau D. este cña axit oleic vµ ®ång ®¼ng. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò Cñng cè : Hs xem lại các kiến thức đã học. Dặn dò: Chuẩn bị bài “AMIN” Tuần 7 Ngày soạn : 10/09/2009 Tiết 7 Ngày dạy : 14/09/2009 BÀI TẬP AMIN I. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập II. Trọng tâm: - Lý thuyết về AMIN. - Bài tập AMIN. III. Chuẩn bị: GV:Giáo án HS: Ôn tập lí thuyết các bài trước IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: Kiểm tra trong quá trình làm bài tập. 3/ Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ho¹t ®éng 1 GV cho HS trao ®æi nhãm vÒ CTCT,tÝnh chÊt ho¸ häc cña amin Ho¹t ®éng 2 GV giao bµi tËp vÒ amin ,HS lµm Bµi 1.Trung hoµ 50ml dung dÞch metyl amin cÇn 30ml dung dÞch HCl 0,1M.Gi¶ sö thÓ tÝch kh«ng thay ®æi,tÝnh nång ®é mol/l cña metyl amin -GV ch÷a bæ xung Bµi 2.Cho n­íc brom d­ vµo aniline thu ®­îc 16,5g kÕt tña.TÝnh khèi l­îng aniline trong dung dÞch. -HS nhËn bµi tËp vµ lµm ,GV ch÷a Bµi 3 .Cho 1,395g anilin t¸c dông hoµn toµn víi 0,2l dung dÞch HCl 1M .TÝnh khèi l­îng muèi thu ®­îc I. Lý thuyết về AMIN II. Bµi tËp vÒ amin Bµi 1 nHCl=0,1.0,03=0,003mol CH3NH2 + HCl "CH3NH3Cl 0,003 0,003 CM=0,003/0,05=0,06M Bµi 2 C6H5NH2+Br2 "C6H2Br3NH2 Sè mol 2,4,6-tribromanilin=16,5/330=0,05mol Khèi l­îng aniline thu ®­îc lµ: 93.0,05=4,65g Bµi 3 Sè mol anilin=1,395/93=0,015mol Sè mol HCl=0,2mol C6H5NH2+HCl "C6H5NH3Cl 0,015 0,015 Khèi l­îng muèi thu ®­îc lµ:0,015.129,5=1,9425g Ho¹t ®éng 3: HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm C©u 1. ChÊt nµo sau ®©y cã lùc bazo lín nhÊt ? A. NH3 B. C6H5NH2 C. (CH3)3N D. (CH3)2NH C©u 2. D·y c¸c amin ®­îc xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn lùc bazo lµ: A. C6H5NH2,CH3NH2,(CH3)2NH B. CH3NH2,(CH3)2NH,C6H5NH2 C. C6H5NH2,(CH3)2NH,CH3NH2 D. CH3NH2,C6H5NH2,(CH3)2NH C©u 3. Ph¶n øng cña aniline víi dung dÞch brom chøng tá A. nhãm chøc vµ gèc hi®rocacbon cã ¶nh h­ëng qua lai lÉn nhau B. Nhãm chøc vµ gèc hi®roc¸cbon kh«ng cã ¶nh h­ëng qua l¹i lÉn nhau C. nhãm chøc ¶nh h­ëng ®Õn t/c cña gèc hi®rocacbon D. gèc hi®rocacbon ¶nh h­ëng ®Õn nhãm chøc C©u 4. Ho¸ chÊt cã thÓ dïng ®Ó nhËn biÕt phenol vµ aniline lµ: A. dung dÞch brom. B. H2O C. Na D. dung dÞch HCl C©u 5. Amin ®¬n chøc cã 19,178% nito vÒ khèi l­îng .CTPT cña amin lµ: A. C4H5N B. C4H7N C. C4H11N D. C4H9N Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò Củng cố: Hs xem lại các kiến thức đã học. Dặn dò: Chuẩn bị bài “bµi tËp Amino axit” Tuần 8 Ngày soạn : 10/09/2009 Tiết 8 Ngày dạy : 21/09/2009 bµi tËp Amino axit I. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập II. Trọng tâm: - Cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ amino axit,tÝnh chÊt cña amino axit - RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm bµi tËp III. Chuẩn bị: GV:Giáo án HS: Ôn tập lí thuyết bài “AMINO AXIT”. IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: Trình bày tính chất hóa học của amino axit 3/ Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ho¹t ®éng 1 GV yªu cÇu HS trao ®æi nhãm vÒ amino axit, tÝnh chÊt cña amin axit. Ho¹t ®éng 2 GV giao bµi tËp vÒ amin –HS nhËn bµi tËp vµ lµm Bµi 1. Mét amino axit A cã 40,4% C,7,9%H,15,7%N,36%O vÒ khèi l­îng vµ M=89g/mol.X¸c ®Þnh CTPT cña A -GV nhËn xÐt vµ bæ xung Bµi 2.Cho 0,1molamino axit A ph¶n øng võa ®ñ víi 100ml dung dÞch HCl 2M .MÆt kh¸c 18g A còng ph¶n øng võa ®ñ víi 200ml dung dÞch HCl trªn.X¸c ®Þnh khèi l­îng ph©n tö cña A GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp Bµi 3. X lµ 1 amino axit,khi cho 0,01mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80ml dung dÞch HCl 0,125M vµ thu ®­îc 1,835g muèi khan,Khi cho 0,01mol X t¸c dông víi dung dÞch NaOH th× cÇn dïng 25g dung dÞch NaOH 3,2% .X¸c ®Þnh CTPT vµ CTCT cña X I. KiÕn thøc c¬ b¶n II. Bµi tËp vÒ amino axit Bµi 1 Gäi CT§G cña A lµ CxHyOzNt Ta cã x:y:z:t=40,4/12:7,9/1:36/16:15,7/14=3:7:2:1 C«ng thøc ph©n tö cña A lµ ( C3H7O2N)n =89.VËy n=1 C«ng thøc ph©n tö lµ C3H7O2N Bµi 2 Ta cã 0,1 mol A ph¶n øng võa ®ñ víi 0,2mol HCl.MÆt kh¸c 18g A còng ph¶n øng võa ®ñ 0,4mol HCl trªn.VËy A cã khèi l­îng ph©n tö lµ; 18/0,2= 90g/mol Bµi 3 Sè mol HCl=sè mol X=0,01mol.X cã 1 nhãm NH2 RNH2 + HCl "RNH3Cl 0,01 0,01 m X=m m-m HCl=1,835-36,5.0,02=1,47g MX=147g/mol n NaOH=2nX=0,01mol,vËy X cã 2 nhãm COOH vµ X cã d¹ng R(NH2)(COOH)2,do ®ã R lµ C3H5 Ho¹t ®éng 3 : HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm C©u 1: §Ó chøng minh amino axit lµ hîp chÊt l­ìng tÝnh,ta cã thÓ dïng ph¶n øng cña chÊt nµy víi A. dung dÞch KOH vµ CuO B. dung dÞch KOH vµ HCl C. dung dÞch NaOH vµ NH3 D. dung dÞch HCl vµ Na2SO4 C©u 2: Ph©n biÑt 3 dung dÞch : H2N-CH2-COOH,CH3COOH vµ C2H5NH2, chØ cÇn dïng thuèc thö lµ: A. dung dÞch HCl B. Na C. quú tÝm D. dung dÞch NaOH C©u 3. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng A. Amino axit lµ hîp chÊt ®a chøc cã 2 nhãm chøc B. Amino axit lµ hîp chÊt t¹p chøc cã 1nhom COOH vµ 1 nhãm NH2 C. Amino axit lµ hîp chÊt t¹p chøc cã 2nhãm COOH vµ 1 nhãm NH2 D. Amino axit lµ hîp chÊt t¹p chøc chøa ®ång thêi 2 nhãm chøc NH2vµ COOH C©u 4. Cho m (g) anilin t¸c dung víi dung dÞch HCl d­ .C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®­îc 15,54g muèi khan .HiÖu suÊt ph¶n øng 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ A. 11,16g B. 12,5g C. 8,928g D. 13,95g C©u 5. §Ó t¸ch riªng hçn hîp benzen, phenol, anilin ta dïng c¸c ho¸ chÊt nµo (c¸c dông cô ®Çy ®ñ) A. dung dÞch bom, NaOH, khÝ CO2 B. dung dÞch NaOH,NaCl,khÝ CO2 C. dung dÞch brom, HCl, khÝ CO2 D. dung dÞch NaOH,HCl,khÝ CO2 Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò Củng cố: Hs xem lại các kiến thức đã học. Dặn dò: Chuẩn bị bài “Peptit-Protein” Tuần 9 Ngày soạn : 10/09/2009 Tiết 9 Ngày dạy : 28/09/2009 BÀI TẬP peptit – protein I. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập II. Trọng tâm: - Cñng cè vµ kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ peptit-protein,tÝnh chÊt cña chóng - RÌn luyÖn kÜ n¨ng lµm bµi tËp vÒ peptit-protein III. Chuẩn bị: GV:Giáo án HS: Ôn tập lí thuyết bài Peptit – Prôtêin. IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: Trình bày tính cấu tạo, chất hóa học của Peptit – Prôtêin. 3/ Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ho¹t ®éng 1 GV yªu cÇu HS trao ®æi nhãm vÒ cÊu t¹o ,tÝnh chÊt cña peptit-protein Ho¹t ®éng 2 GV giao bµi tËp vÒ peptit-HS lµm Bµi 1.Thùc hiÖn ph¶n øng trïng ng­ng 2 amino axit glyxin vµ alanin thu ®­îc tèi ®a ? ®i peptit.ViÕt CTCT vµ gäi tªn -HS lµm bµi tËp 2 Bµi 2. ViÕt c¸c CTCT vµ gäi tªn c¸c tripeptit cã thÓ h×nh thµnh tõ glyxin,alanin,phenylalanine(C6H5CH2-CH(NH2)-COOH) Bµi 3.Thuû ph©n 1kg protein X thu ®­îc 286,5g glyxin.NÕu ph©n tö khèi cña X lµ 50 000 th× sè m¾t xÝch glyxin trong ph©n tö X lµ? I. KiÕn thøc II. Bµi tËp vÒ peptit - prôtêin Bµi 1 H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH H2N-CH2-CO-NH-CH2-COOH H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH(CH3)-COOH Ala-Ala H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH Ala-Gly Bµi 2 H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH(C6H5CH2)-COOH Gly-Ala-Phe Gly-Phe-Ala,Ala-Gly-Phe,Ala-Phe-Gly Phe-Ala-Gly,Phe-Gly-Ala Ala-Ala-Ala Bµi 3 n X1000:50 000=0,02mol n Gly=286,5:75=3,82mol;sè m¾t xÝch lµ 3,82:0,02=191 Ho¹t ®éng 3: HS tr¶ lêi c©u hái tr¾c nghiÖm C©u 1. Chän c©u sai trong c¸c c©u sau A. ph©n tö c¸c protit gåm c¸c m¹ch dµi polipeptit t¹o nªn B. protit rÊt Ýt tan trong n­íc vµ dÔ tan khi ®un nãng C. khi cho Cu(OH)2 vµo lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiÖn mµu tÝm D. khi nhá axit HNO3 vµo lßng tr¾ng trøng thÊy xuÊt hiÖn mµu vµng C©u 3. Thuû ph©n hpµn toµn protit sÏ thu ®­îc s¶n phÈm A. amin B. aminoaxit C. axit D. polipeptit C©u 4 §Ó ph©n biÖt glixerol,glucozo,lßng tr¾ng trøng ta chØ dïng A. Cu(OH)2 B. AgNO3 C. dung dÞch brom D. tÊt c¶ ®Òu sai C©u 5. mïi tanh cña c¸ lµ hçn hîp c¸c amin vµ 1 sè t¹p chÊt kh¸c,®Ó khö mïi tanh cña c¸ tr­íc khi nÊu nªn: A. ng©m c¸ thËt l©u trong n­íc ®Ó c¸c amin tan ®i B. röa c¸ b»ng dung dÞch thuèc tÝm cã tÝnh s¸t trïng C. röa c¸ b»ng dung dÞch Na2CO3 D. röa c¸ b»ng giÊm ¨n C©u 6.Sè ®ång ph©n cÊu t¹o cña peptit cã 4 m¾t xÝch ®­îc t¹o thµnh tõ 4 amino axit kh¸c nhau lµ A. 4 B. 16 C. 24 D. 12 C©u 7. Chän ph¸t biÓu ®óng trong c¸c ph¸t biÓu sau A. enzim lµ nh÷ng chÊt hÇu hÕt cã b¶n chÊt protein,cã kh¶ n¨ng xóc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Æc biÖt lµ trong c¬ thÓ sinh vËt B. enzim lµ nh÷ng protein cã kh¶ n¨ng xóc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Æc biÖt lµ trong c¬ thÓ sinh vËt C. enzim lµ nh÷ng chÊt kh«ng cã b¶n chÊt protein, cã kh¶ n¨ng xóc t¸c cho c¸c qu¸ tr×nh ho¸ häc,®Æc biÖt lµ trong c¬ thÓ sinh vËt D. enzim lµ nh÷ng chÊt hÇu hÕt kh«ng cã b¶n chÊt protein. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò Củng cố: Xem lại các kiến thức đã học về Peptit – Prôtêin. Dặn dò: Chuẩn bị bài ‘POLIME” Tuần 10 Ngày soạn : 26/09/2009 Tiết 10 Ngày dạy : 05/10/2009 BÀI TẬP POLIME I. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập II. Trọng tâm: Bài tập POLIME III. Chuẩn bị: GV: Giáo án HS: Ôn tập lí thuyết các bài trước IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: Polime là gì ? đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học ? 3/ Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ho¹t ®éng 1 GV yªu cÇu HS trao ®æi nhãm vÒ cÊu t¹o ,tÝnh chÊt ,c¸ch ®iÒu chÕ polime -HS lµm viÖc theo nhãm -®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o –GV nhËn xÐt vµ bæ xung Ho¹t ®éng 2 -GV giao bµi tËp vÒ polime Bµi 1. Tõ 13kg axetilen cã thÓ ®iÒu chÕ ®­îc ? kg PVC(h=100%) Bµi 2.HÖ sè trïng hîp cña polietilen M=984g/mol vµ cña polisaccarit M=162000g/mol lµ ? -HS lµm bµi tËp 2-GV nhËn xÐt vµ bæ xung HS lµm bµi tËp 3 –GV ch÷a Bµi 3. TiÕn hµnh trïng hîp 5,2g stiren.Hçn hîp sau ph¶n ,øng cho t¸c dông víi 100ml dung dÞch brom 0,15M, cho tiÕp dung dÞch KI d­ vµo th× ®­îc 0,635g iot.TÝnh khèi l­îng polime t¹o thµnh I. KiÕn thøc c¬ b¶n II. Bµi tËp Bµi 1. nC2H2 "nCH2=CHCl"(- CH2-CHCl -)n 26n 62,5n 13kg 31,25 kg Bµi 2.ta cã (-CH2-CH2-)n =984, n=178 (C6H10O5) =162n=162000,n=1000 Bµi 3.PTP¦ :nC6H5CH=CH2"(-CH2-CH(C6H5)-) C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBrCH2Br Br2 + KI " I2 +2KBr Sè mol I2=0,635:254=0,0025mol Sè mol brom cßn d­ sau khi ph¶n øng víi stiren d­ = 0,0025mol Sè mol brom ph¶n øng víi stiten d­ =0,015-0,0025=0,0125mol Khèi l­¬ng stiren d­ =1,3g Khèi l­îng stiren trïng hîp = khèi l­îng polime=5,2-1,3=3.9g Ho¹t ®éng 3: HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm C©u 1. ChÊt kh«ng cã kh¶ n¨ng tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A. stiren B. toluen C. propen D. isopren C©u 2. Trong c¸c nhËn xÐt d­íi ®©y ,nhËn xÐt nµo kh«ng ®óng A. c¸c polime kh«ng bay h¬i B. đa sè c¸c polime khã hßa tan trong dung m«i th«ng th­êng C. c¸c polime kh«ng cã nhiÖt ®é nãng ch¶y x¸c ®Þnh D. c¸c polime ®Òu bÒn v÷ng d­íi t¸c dông cña axit C©u 3. T¬ nilon-6,6 thuéc lo¹i A. t¬ nh©n t¹o B. t¬ b¸n tæng hîp C. t¬ thiªn nhiªn D. t¬ tæng hîp C©u 4. §Ó ®iÌu chÕ polime ng­êi ta thùc hiÖn A. ph¶n øng céng B. ph¶n øng trïng hîp C. ph¶n øng trïng ng­ng D. ph¶n øng trïng hîp hoÆc trïng ng­ng C©u 5.§Æc ®iÓm cña c¸c m«nme tham gia ph¶n øng trïng hîp lµ A. ph©n tö ph¶i cã liªn kÕt ®oi ë m¹ch nh¸nh B. ph©n tö ph¶i cã liªn kÕt ®«i ë m¹ch chÝnh C. ph©n tö ph¶i cã cÊu t¹o m¹ch kh«ng nh¸nh D. ph©n tö ph¶i cã cÊu t¹o m¹ch nh¸nh Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò Củng cố: Xem lại các kiến thức đã học về Peptit – Prôtêin. Dặn dò: Chuẩn bị bài ‘VẬT LIỆU POLIME” Tuần 11 Ngày soạn : 26/09/2009 Tiết 11 Ngày dạy : 12/10/2009 BÀI TẬP VẬT LIỆU POLIME I. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học giải bài tập II. Trọng tâm: Bài tập : VẬT LIỆU POLIME III. Chuẩn bị: GV:Giáo án HS: Ôn tập lí thuyết các bài trước IV.Tiến trình lên lớp: 1/ Ổn định lớp 2/ Bài cũ: (không kiểm tra) 3/ Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Ho¹t ®éng 1 Gv chia nhóm thảo luận để tìm hiểu về cấu tạo, tính chất của Polime Đại diện nhóm đứng dậy trình bày. Ho¹t ®éng 2 GV yªu cÇu HS lµm bµi tËp vÒ polime HS lµm theo yªu cÇu Bµi 1. Polime X cã ph©n tö khèi M=280000 g/mol vµ hÖ sè trïng hîp lµ 10000 Bµi 2. TiÕn hµnh trïng hîp 41,6g stiren víi nhiÖt ®é xóc t¸c thÝch hîp . Hçn hîp sau ph¶n øng t¸c dông võa ®ñ víi dung dÞch chøa 16g brom.Khèi l­îng polime thu ®­îc lµ ? I/ Lý thuyết về vật liệu polime II/ Bµi tËp vÒ polimme Bµi 1 M monome:280000:10000=28 VËy M=28 lµ C2H4 Bµi 2 Sè mol stiren : 41,6:104=0,4mol Sè mol brom: 16:160=0,1mol. Hçn hîp sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch brom , vËy stiren cßn d­ C6H5CH=CH2 + Br2 "C6H5CHBr-CH2Br 0,1 0,1 Sè mol stiren ®· trïng hîp =0,4-0,1=0,3 Khèi l­îng polime=0,3.104=31,2g Ho¹t ®éng 3: HS lµm bµi tËp tr¾c nghiÖm Câu 1. ChÊt nµo sau ®©y cã kh¶ n¨ng trïng hîp thµnh cao su (biÕt r»ng khi hi®ro ho¸ chÊt ®ã ta thu ®­îc isopentan) ? A. CH2= C-CH=CH2 B. CH3-C(CH3) =C=CH2 C. CH3-CH2-CºCH D. TÊt c¶ ®Òu sai. Câu 2. Poli(vinyl ancol) lµ polime ®­îc ®iÒu chÕ b»ng ph¶n øng trïng hîp cña monome nµo sau ®©y ? A. CH2=CH-COOCH3 B. CH2=CH-OCOCH3 C. CH2=CH-COOC2H5 D. A, B, C ®Òu sai. Câu 3. Khi clo ho¸ PVC ta thu ®­îc mét lo¹i t¬ clorin chøa 66,18% clo. Hái trung b×nh 1 ph©n tö clo t¸c dông víi bao nhiªu m¾t xÝch PVC (trong c¸c sè d­íi ®©y) ? A. 3 B. 2 C. 1 D. 4. Câu 4. Trong sè c¸c polime sau ®©y : (1) t¬ t»m ; (2) sîi b«ng ; (3) len ; (4) t¬ enang ; (5) t¬ visco ; (6) nilon 6-6 ; (7) t¬ axetat, lo¹i t¬ cã nguån gèc xenluloz¬ lµ : A. 1, 2, 6 B. 2, 3, 7 C. 2, 3, 6 D. 5, 6, 7. Câu 5. H·y cho biÕt cã tèi ®a bao nhiªu polime ®­îc t¹o thµnh tõ c¸c r­îu bËc 2 cã m¹ch cacbon ph©n nh¸nh cã cïng c«ng thøc ph©n tö C6H14O ? A. 6 B. 8 C. 7 D. 9. Câu 6. Poli(vinyl clorua) (PVC) ®­îc ®iÒu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn (metan chiÕm 95% khÝ thiªn nhiªn) theo s¬ ®å chuyÓn ho¸ vµ hiÖu suÊt mçi giai ®o¹n nh­ sau: Metan Axetilen Vinyl clorua PVC. Muèn tæng hîp 1 tÊn PVC th× cÇn bao nhiªu m3 khÝ thiªn nhiªn (®o ë ®ktc) ? A. 5589m3 B. 5883m3 C. 2941m3 D. 5880m3. Câu 7. Cø 5,668 g cao su buna-S ph¶n øng võa hÕt víi 3,462 g brom trong CCl4. Hái tØ lÖ m¾t xÝch buta®ien vµ stiren trong cao su buna-S lµ bao nhiªu ? A. B. C. D. . Câu 8. H·y chän nh÷ng tõ hay côm tõ thÝch hîp ®iÒn vµo c¸c chç trèng : a) C¸c vËt liÖu polime th­êng lµ chÊt ...(1)... kh«ng bay h¬i. b) HÇu hÕt c¸c polime ...(2)... trong n­íc vµ c¸c dung m«i th«ng th­êng. c) Polime lµ nh÷ng chÊt ...(3)... do nhiÒu ...(4)... liªn kÕt víi nhau. d) Polietilen vµ poli(vinyl clorua) lµ lo¹i polime ...(5)... cßn tinh bét vµ xenluloz¬ lµ lo¹i polime ...(6)... Câu 9. Muèn tæng hîp 120 kg poli(metyl metacrilat) th× khèi l­îng cña axit vµ r­îu t­¬ng øng cÇn dïng lÇn l­ît lµ bao nhiªu ? (BiÕt hiÖu suÊt qu¸ tr×nh este ho¸ vµ qu¸ tr×nh trïng hîp lÇn l­ît lµ 60% vµ 80%). A. 170 kg vµ 80 kg B. 171 kg vµ 82 kg C. 65 kg vµ 40 kg D. TÊt c¶ ®Òu sai. Câu 10. Da nh©n t¹o (PVC) ®­îc ®iÒu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn theo s¬ ®å : CH4 ¾® C2H2 ¾® CH2=CH-Cl ¾® NÕu hiÖu suÊt toµn bé qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ lµ 20%, muèn ®iÒu chÕ 1 tÊn PVC th× thÓ tÝch khÝ thiªn nhiªn (chøa 100% metan) cÇn dïng lµ bao nhiªu (trong c¸c sè d­íi ®©y) ? A. 3500 m3 B. 3560 m3 C. 3584 m3 D. 5500 m3. Câu 11. T¬ nilon 6-6 lµ : A. Hexacloxiclohexan B. Poliamit cña axit a®ipic vµ hexametylen®iamin C. Poliamit cña axit e-aminocaproic D. Polieste cña axit a®ipic vµ etylen glicol. Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò Củng cố: Xem lại nội dung các kiến thức đã học. Dặn dò: Chuẩn bị “BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG III” Tuần 12 Ngày soạn : 26/09/2009 Tiết 12 Ngày dạy : 19/10/2009 Luyện tập Polime –Vật liệu polime I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Củng cố,khắc sâu kiến thức về polime và vật liệu polime 2.Kỹ năng: -So sánh phản ứng trùng hợp và phản ứng trùng ngưng -Nhận dạng polime trùng hợp và polime trùng ngưng,từ polime suy ra monome và ngược lại -Bài tập sản xuất polime II. CHUẨN BỊ: Gv: các bài tập HS: ôn bài polime,vật liệu polime III. PHƯƠNG PHÁP: đàm thoại hệ thống hóa kiến thức,phát vấn,giải bài tập IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh NỘI DUNG RÈN LUYỆN Hoạt động 1: GV phát vấn HS để củng cố kiến thức: -Thế nào là phản ứng trùng hợp?trùng ngưng?.So sánh? -Tính chất của các polime? -Phân loại polime? Hoạt động 2: giải các câu hỏi trắc nghiệm GV cho HS giải các câu hỏi và nhận xét,sửa bài Hoạt động 3:Giải bài tập Hướng dẫn HS giải bài 1,2,3. HS tham gia đàm thoại với GV để củng cố kiến thức về polime và vật liệu polime HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm B D D D A nC2H2"nCH2=CHCl"(-CH2-CHCl-)n 26n 62,5n 13kg 31,25 kg (-CH2-CH2-)n =984Þ n=178 (C6H10O5) =162n=162000, Þn=1000 PTPƯ: nC6H5CH=CH2"(-CH2-CH(C6H5)-) C6H5CH=CH2+Br2"C6H5CHBrCH2Br Br2 + KI " I2 +2KBr Số mol I2=0,635:254=0,0025mol Số mol brom còn dư sau khi phản ứng với stiren dư = 0,0025mol Số mol brom phản ứng với stiten dư =0,015-0,0025=0,0125mol Khối lương stiren dư =1,3g Khối lượng stiren trùng hợp = khối lượng polime=5,2-1,3=3.9g Câu1.Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A.stiren B.toluen C.propen D.isopren Câu 2. Trong các nhận xét dưới đây ,nhận xét nào không đúng A.các polime không bay hơi B.đa số các polime khó hòa tan trong dung môi thông thường C.các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định D.các polime đều bền vững dưới tác dụng của axit Câu 3.Tơ nilon-6,6 thuộc loại A.tơ nhân tạo B.tơ bán tổng hợp C.tơ thiên nhiên D.tơ tổng hợp Câu 4.Để điều chế polime người ta thực hiện A.phản ứng cộng B.phản ứng trùng hợp C.phản ứng trùng ngưng D.phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng Câu 5.Đặc điểm của các mônome tham gia phản ứng trùng hợp là A.phân tử phải có liên kết đôi hoặc mạch vòng không bền B.phân tử phải có 2 nhóm chức khác nhau C.phân tử phải có cấu tạo mạch không nhánh D.phân tử phải có cấu tạo mạch nhánh Bài tập: Bài 1. Từ 13kg axetilen có thể điều chế được bao nhiêu kg PVC (H=100%) Bài 2.Tính hệ số polime hóa của polietilen M=984g/mol và của polisaccarit M=162000g/mol. -HS làm bài tập 2-GV nhận xét và bổ sung HS làm bài tập 3 –GV chữa Bài 3. Tiến hành trùng hợp 5,2g stiren.Hỗn hợp sau phản ,ứng cho tác dụng với 100ml dung dịch brom 0,15M, cho tiếp dung dịch KI dư vào thì được 0,635g iot.Tính khối lượng polime tạo thành. Hoạt động 4: Củng cố GV hệ thống lại và nhấn mạnh trọng tâm Tuần 13 Ngày soạn : 20/10/2009 Tiết 13 Ngày dạy : 27/10/2009 Luyện tập : Cấu tạo và vị trí của kim loại I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: -Củng cố vị trí của kim loại và đặc điểm cấu tạo của kim loại:cấu tạo nguyên tử và cấu tạo đơn chất -cấu hình electron của kim loại -liên kết kim loại 2.Kỹ năng: -xác định cấu hình e của ion và nguyên tử kim loại -Giải được bài tập tìm tên kim loại,toán hỗn hợp kim loại II. CHUẨN BỊ: Gv: các bài tập HS: ôn bài học III. PHƯƠNG PHÁP: đàm thoại hệ thống hóa kiến thức,phát vấn,giải bài tập IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh NỘI DUNG RÈN LUYỆN Hoạt động 1: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: -vị trí của kim loại -cấu tạo nguyên tử kim loại so với nguyên tử phi kim? -kim loại có cấu tạo tinh thể như thế nào? -liên kết kim loại là gì?So sánh với liên kết cộng hóa trị và liên kết ion HS ôn lại kiến thức và trả lời các câu hỏi của GV I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1.Vị trí kim loại 2.Cấu tạo nguyên tử kim loại:So với nguyên tử phi kim,nguyên tử kim loại thường có +R lớn hơn và Z nhỏ hơn +số e ngoài cùng thường ít Þnguyên tử kim loại dễ nhường e 3.Cấu tạo tinh thể kim loại: Kim loại có mạng tinh thể kim loại gồm các nguyên tử và ion kim loại ở các nút mạng và các e tự do 4.Liên kết kim loại: hình thành giữa các nguyên tử và ion kim loại trong tinh thể kim loại có sự tham gia của các ion tự do. Hoạt động 2:giải câu hỏi trắc nghiệm SGK Cho HS giải 4 câu hỏi trắc nghiệm HS tự làm ,GV sửa B D.Na+,F-,Ne B. Na II.BÀI TẬP VẬN DỤNG: Viết cấu hình e của a)Ca và Ca2+ b)Fe,Fe2+,Fe3+ Cho biết số e ngoài cùng BT 4/82 BT 5/82 BT 6/82 Hoạt động 3: Toán tìm tên kim loại GV gợi ý cho HS giải câu 5 -phải tìm số mol axit phản ứng với M=số mol axit bđ – số mol axit còn dư. -tìm M trên phương trình Þ tên Kim loại Câu 6: GV hướng dẫn từng bước,HS thực hiện. Câu 5: =0,15.0,5=0,075 mol =0,03.1=0,03 mol M + H2SO4 ® MSO4+ H2 (1) 0,06..0,06 H2SO4+2NaOH ® Na2SO4+2H2O (2) 0,0150,03 ở (1)=0,075-0,015=0,06 mol M= Þ M là Mg Câu 6: A + Cl2 ® ACl2 (1) Fe + ACl2 ® FeCl2 + A (2) x x x Khối lượng thanh Fe tăng là x(A-56)=12-11,2 Þ số mol FeCl2=0,25.0,4=0,1 mol Þ Þ A=64(g/mol) Þ A là Cu * CM(CuCl2)= BT7/82 Hòa tan 1,44g một kim loại hóa tri II trong 150 ml dd H2SO4 0,5M.Để trung hòa lượng axit dư phải dùng hết 30 ml dd NaOH 1M. Kim loại đó là A.Ba B.Ca C.Mg D.Be BT 9/82 12,8g kim loại A hóa tri II phản ứng hoàn toàn với Cl2® muối B. Hòa tan B vào nước ®400 ml dd C. Nhúng thanh Fe nặng 11,2g vào dd C một thời gian thấy kim loại A bám vào thanh Fe và khối lượng thanh sắt lúc này là 12,0g; nồng độ FeCl2 trong dd là 0,25M.Xác định kim loại A và CM muối B trong dd C. Hoạt động 4:Toán hỗn hợp GV gợi ý để HS lập hệ phương trình tìm x,y.Từ đó tính khối lượng muối. GV cho biết có thể áp dụng phương pháp giải nhanh vì mmuối=mKL =mgốc axit. Câu 7: Mg +2HCl ® MgCl2 + H2 x x.x Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2 y yy Ta có:Þ Vậy mmuối=95.0,1+136.0,2=36,7g Hòa tan hoàn toàn 15,4g hỗn hợp Mg và Zn trong dd HCl dư ® 0,6gH2.Khối lượng muối tạo ra trong dd là A.36,7g B.35,7g C.63,7g D.53,7g Hoạt động 5:Củng cố -cách giải tìm tên kim loại -toán hỗn hợp Dặn dò: xem trước bài Tính chất kim loại Tuần 14 Ngày soạn : 20/10/2009 Tiết 14 Ngày dạy : 05/11/2009 Luyện tập Tính chất kim loại Dãy điện hóa của kim loại I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: -Củng cố tính chất vật lí và tính chất hóa học của kim loại. -Củng cố dãy điện hóa của kim loại. 2.Kỹ năng: -nhớ được các phản ứng của kim loại và các trường hợp cần lưu ý -biết xác định phản ứng có xảy ra hay không,pthh minh họa -toán kim loại tác dụng dd muối,toán hỗn hợp,toán xđ tên kim loại. II. CHUẨN BỊ: Gv: các bài tập HS: ôn bài học III. PHƯƠNG PHÁP: đàm thoại hệ thống hóa kiến thức,phát vấn,giải bài tập IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG: Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh NỘI DUNG RÈN LUYỆN Hoạt động 1: Củng cố kiến thức cơ bản GV phát vấn HS về tính chất vật lí và tính chất hóa học,dãy điện hóa HS ôn lại kiến thức cơ bản và trả lời câu hỏi của GV I.KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 1.Tính chất vật lí chung: do các e tự do trong mạng tinh thể gây ra 2.Tính chất hóa học:tính khử a.Td với phi kim:hầu hết kim loại đều phản ứng b.Td dd axit: *KL>H2 tác dụng dd HCl,H2SO4l ® H2 *KL đạt số oxi hóa cao nhất khi tác dụng HNO3và H2SO4đ *Al,Fe ko tác dụng với HNO3đ,ng và H2SO4đ,nguội. c.Td với H2O: chỉ có kim loại nhóm IA,Ca,Sr,Ba tan trong nước ® H2 d.Td dd muối: *Từ Mg trở đi,kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau khỏi dd muối. *Na,K,Ca,Sr,Ba phản ứng với nước trong dd muối trước. Hoạt động 2: Giải bài tập GV cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.GV nhận xét,giải thích. Câu 1.B.bột S Câu 2.B Câu 3.D Câu 4. a)tính khử giảm:Zn,Fe,Ni,H,Hg,Ag tính oxh tăng:Zn2+,Fe2+,Ni2+,H+,Fe3+,Hg2+,Ag+ b)tính khử giảm:I-,Br-,Cl-,F- tính oxh tăng:I,Br,Cl,F Câu 5: Nhúng 1 lá sắt vào dd cho đến phản ứng xong,lấy lá sắt ra Fe + Cu2+ ® Fe2+ + Cu Câu 6: B.4 Các dd tác dụng với Fe tạo muối sắt (II) là: FeCl3,CuSO4,Pb(NO3)2,HCl Câu 7: B nFe=X(mol) Þ nAl=2x 56x +27.(2x)=5,5 Þ x=0,05 mol Þ nAl=0,1 mol Al phản ứng với Ag+ trước: Al + 3Ag+ ® Al3+ + 3Ag 0,1 0,3 0,3 Þ Al hết,Ag+ hết,Fe không phản ứng Þ m(chất rắn)=mFe + mAg =56.0,05+108.0,3 =35,2g II.BÀI TẬP: 3/88 Dãy các kim loại nào được xếp theo chiều tính dẫn diện giảm dần? A.Al,Fe,Cu,Ag,Au B.Ag,Cu,Au,Al,Fe C.Au,Ag,Cu,Fe,Al D.Ag,Cu,Fe,Al,Au 8/89 7/88: Hãy sắp xếp theo chiều giảm tính khử và chiều tăng tính oxi hóa của các nguyên tử và ion trong 2 trường hợp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an tu chon 12.doc
Tài liệu liên quan