Giáo án Hóa học 8 - Tiết 53 Bài 34: Bài luyện tập 6

1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

- Củng cố, hệ thống hóa kiến thức và các khái niệm về tính chất, ứng dụng của khí H2, điều chế khí H2.

- So sánh được các tính chất và cách điều chế H2 so với O2.

- Củng cố, khác sâu kiến thức về phản ứng oxi hóa – khử và phản ứng thế.

b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học và kỹ năng giải bài toán hóa học.

c. Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức yêu thích môn học.

2. CHẨN BỊ :

- GVCB: Bảng phụ, hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập chương.

- HSCB: Ôn lại kiến thức chương hiđro.

3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

a. Ổn định lớp:

b. Kiểm tra bài cũ: trong bài mới

c. Bài mới:

 * Mở bài: Chúng ta đã tìm hiểu những tính chất, ứng dụng, điều chế khí hiđro và biết thêm 1 loại PƯHH là phản ứng thế. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức đó nhằm củng cố khắc sâu hơn.

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 04/03/2019 | Lượt xem: 41 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 8 - Tiết 53 Bài 34: Bài luyện tập 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: ............. Ngày dạy : ............... Tuaàn 27 - Tieát 53 Bài 34: BÀI LUYỆN TẬP 6 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Củng cố, hệ thống hóa kiến thức và các khái niệm về tính chất, ứng dụng của khí H2, điều chế khí H2. - So sánh được các tính chất và cách điều chế H2 so với O2. - Củng cố, khác sâu kiến thức về phản ứng oxi hóa – khử và phản ứng thế. b. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng viết phương trình hóa học và kỹ năng giải bài toán hóa học. c. Thái độ: Giáo dục cho HS ý thức yêu thích môn học. 2. CHẨN BỊ : - GVCB: Bảng phụ, hệ thống câu hỏi và bài tập ôn tập chương. - HSCB: Ôn lại kiến thức chương hiđro. 3. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: trong bài mới c. Bài mới: * Mở bài: Chúng ta đã tìm hiểu những tính chất, ứng dụng, điều chế khí hiđro và biết thêm 1 loại PƯHH là phản ứng thế. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những kiến thức đó nhằm củng cố khắc sâu hơn. HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH NỘI DUNG Hoạt động 1: Kiến thức cần nhớ -GV vaán ñaùp hs baèng heä thoáng caâu hoûi : 1. T/C hoaù hoïc cuûa H2 ? -GV: yeâu caàu Hs laøm BT 1 SGK 2. Ñònh nghóa phaûn öùng theá? 3. Caùc öùng duïng cuûa H2 chuû yeáu do tính chaát naøo cuûa H2? 4. Phöông phaùp ñieàu cheá H2 trong phoøng thí nghieäm? 5. Coù theå thu khí H2 baèng caùch naøo - GV : ghi toùm taét ôû baûng. Chuyeån yù: chuùng ta vaän duïng nhöõng kieán thöùc caàn nhôù naøy giaûi 1 soá baøi taäp + HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi. HS khaùc nhaän xeùt, boå sung.(neáu coù) to ñ Bài tập 1: to 1) 2H2 + O2 → 2H2O to 2) 3H2 + Fe2O3 → 2Fe + 3H2O to 3) 4H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O 4) H2 + PbO → Pb + H2O - Trong đó: 1: p/ư hóa hợp 2, 3, 4: p/ư thế → Phản ứng thế là PƯHH giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 ngtố khác trong hợp chất. → Do H2 raát nheï, tính khöû, khi chaùy toaû nhieàu nhieät → cho axit HCl hoaëc H2SO4 loaõng taùc duïng vôùi kim loaïi: Zn, Fe, Al → Có 2 cách: + Đẩy nước + Đẩy không khí I. Kiến thức cần nhớ: 1. T/C hoaù hoïc cuûa H2 2. Ñònh nghóa phaûn öùng theá 3. Caùc öùng duïng cuûa H2 4. Phöông phaùp ñieàu cheá H2 5. Thu khí H2 Hoạt động 2: Bài tập - Chia bảng ra làm 3 phần và gọi 3HS lên bảng lần lượt làm các bài tập sau: - Bài tập 2/118sgk HD HS trình töï laøm BT nhan bieát - Bài tập 4/119sgk - Bài tập 5a/119sgk - Hướng dẫn HS làm bài tập 5c/119sgk + Tính số mol Fe theo pt (2) + Tính số mol H2 dựa vào nFe + Tính theo pt (2) + Tìm khối lượng và số mol của Cu theo pt (1) + Tính số mol H2 dựa vào số mol của Cu + Tính theo (1) + Tính cần dùng để khử CuO và Fe2O3. 3 HS leân giaûi BT ñ Bài tập 2: - Ñaùnh daáu 3 loï - Laáy maãu thöû - Cho than hoàng vaøo 3 maãu, maãu naøo laøm than hoàng buøng chaùy laø O2 -Ñem ñoát 2 maãu coûn laïi, maãu naøo chaùy vôùi ngoïn löûa maøu xanh laø H2 ñ Bài tập 4: a) 1) CO2 + H2O → H2CO3 2) SO2 + H2O → H2SO3 3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 to 4) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4 5) PbO + H2 → Pb + H2O b) p/ư 1, 2, 4: p/ứ hóa hợp p/ư 3, 5: p/ứ thế ñ Bài tập 5: to a) PTPƯ: CuO + H2 → Cu + H2O (1)to 3H2+Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2) c) Tóm tắt : mhh = 6g mFe = 2,8 g VH2 = ? Giải Theo (2) ta có: → Ta có: mhh = mFe + mCu → mCu = mhh - mFe = 6 - 2,8 = 3,2 (g) → Theo (1) ta có: → = 1,12 + 1,68 = 2,8 (lit) II. Bài tập: ñ Bài tập 2: - Ñaùnh daáu 3 loï - Laáy maãu thöû - Cho than hoàng vaøo 3 maãu, than hoàng buøng chaùy laø mẫu O2 - Ñem ñoát 2 maãu coûn laïi, maãu naøo chaùy vôùi ngoïn löûa maøu xanh laø H2 ñ Bài tập 4: a) 1)CO2+H2O→ H2CO3 2)SO2 + H2O → H2SO3 3)Zn+2HCl→ZnCl2 + H2 to 4)P2O5+3H2O → 2H3PO4 5) PbO + H2 → Pb + H2O b) p/ư 1, 2, 4: p/ứ hóa hợp p/ư 3, 5: p/ứ thế to ñ Bài tập 5: a) PTPƯ: to CuO + H2 → Cu + H2O (1) 3H2+ Fe2O3 → 2Fe + 3H2O (2) c) VH2 = 2,8 (lit) d. Củng cố : - HD HS giải bài tập 6.b,c/119sgk: a, Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 (1) 1mol 1 mol 2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3 + 3H2 (2) 2mol 3 mol Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (3) 1mol 1mol b, cho khoái löôïng cuûa 3 KL ñeàu laø a thì soá mol cuûa 3 KL laø: < < theo PTHH : (1) nH2 = nZn (2) nH2 = nAl anH2 (2) lôùn nhaáùt a thu nhieàu H2 nhaát (3) nH2 = nFe c, Neáu thu cuøng theå tích H2 thì cuõng cuøng soá mol H2 theo PTHH : (1) nZn = nH2 (2) nAl = nH2 anAl (2) nhoû nhaáùt a Al ít nhaát (3) nFe = nH2 e. Dặn dò: - Học bài - Ôn lại những kiến thức từ bài 30 – 34. - Đọc trước bài 35: “Bài thực hành 5” f. Rút kinh nghiệm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 53_Bai 34_Bai luyen tap 6.doc
Tài liệu liên quan