Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 An Thuỷ - Tuần 13

Nêu tính chất của đồng và hợp kim của đồng?

? Nêu một số dụng cụ được làm từ đồng và cách bảo quản đồ dùng bằng đồng?

-Giới thiệu bài:

Tìm hiểu một số đồ dùng làm bằng nhôm.

-Yêu cầu HS quan sát các hình ở SGK / 52 , kết hợp sự hiểu biết của mình thảo luận nhóm 2 em với nội dung:

?Kể tên một số đồ dùng bằng nhôm mà em biết?

-GV nhận xét, chốt ý: Nhôm được sử dụng rộng rãi trong sản xuất để chế tạo các dụng cụ làm bếp, làm vỏ của những loại đồ hộp, làm khung cửa và 1 số bộ phận của các phương tiện giao thông như xe ô tô, tàu hoả .

 

doc4 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khoa học 5 - Trường Tiểu học số 1 An Thuỷ - Tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13 Khoa häc: TiÕt 1: nh«m i. môc tiªu : Sau bµi häc, HS biÕt: -Nguån gèc, tÝnh chÊt, c«ng dông vµ c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng nh«m hoÆc hîp kim cña nh«m. -HS biÕt quan s¸t nhËn xÐt tõ c¸c vËt thËt vµ h×nh ¶nh tr×nh bµy ®­îc tÝnh chÊt, c«ng dông vµ c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng nh«m hoÆc hîp kim cña nh«m. - Gi¸o dôc c¸c em biÕt c¸ch gi÷ g×n ®å dïng trong gia ®×nh ii. ®å dïng d¹y häc : -H×nh 52, 53 SGK -1 sè th×a vµ ®å dïng b»ng nh«m - PhiÕu häc tËp iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc : ho¹t ®éng ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®«ng cña HS Bµi cò: Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 (8 -10 phót) Ho¹t ®éng 2 (18 - 20 phót) Ho¹t ®éng 3 (2-3 phót) ?Nªu tÝnh chÊt cña ®ång vµ hîp kim cña ®ång? ? Nªu mét sè dông cô ®­îc lµm tõ ®ång vµ c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng ®ång? -Giíi thiÖu bµi: T×m hiÓu mét sè ®å dïng lµm b»ng nh«m. -Yªu cÇu HS quan s¸t c¸c h×nh ë SGK / 52 , kÕt hîp sù hiÓu biÕt cña m×nh th¶o luËn nhãm 2 em víi néi dung: ?KÓ tªn mét sè ®å dïng b»ng nh«m mµ em biÕt? -GV nhËn xÐt, chèt ý: Nh«m ®­îc sö dông réng r·i trong s¶n xuÊt ®Ó chÕ t¹o c¸c dông cô lµm bÕp, lµm vá cña nh÷ng lo¹i ®å hép, lµm khung cöa vµ 1 sè bé phËn cña c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng nh­ xe « t«, tµu ho¶ . T×m hiÓu vÒ nguån gèc tÝnh chÊt vµ c¸ch b¶o qu¶n ®å dïng b»ng nh«m hoÆc kîp kim cña nh«m. -GV ph¸t hiÕu bµi tËp, yªu cÇu HS t×m hiÓu néi dung SGK, kÕt hîp vèn hiÓu biÕt thùc tÕ hoµn thµnh phiÕu bµi tËp. - T theo theo dâi gióp ®ì HS cßn lóng tóng . -GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i. *Nh«m lµ kim lo¹i. *Khi sö dông nh÷ng ®å dïng b»ng nh«m hoÆc hîp kim cña nh«m cÇn l­u ý kh«ng nªn ®ùng thøc ¨n cã vÞ chua l©u v× nh«n dÔ bÞ a xÝt ¨n mßn. Cñng cè - DÆn dß: -Yªu cÇu HS ®äc môc b¹n cÇn biÕt SGK / 53. -GV nhËn xÐt tiÕt häc. -DÆn HS vÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. -HS th¶o luËn theo nhãm2 – KÓ tªn c¸c ®å dïng ®­îc lµm b»ng nh«m -HS giíi thiÖu c¸c ®å dïng b»ng nh«m hoÆc c¸c tranh ¶nh ®· s­u tÇm ®­îc. -HS quan s¸t vËt mµ c¸c em mang ®Õn líp ®­îc lµm b»ng nh«m kÕt hîp néi dung SGK hoµn thµnh phiÕu bµi tËp. -§¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, HS nhËn xÐt, bæ sung. 2 em ®äc nèi tiÕp. TiÕt 2: ®¸ v«i i. môc tiªu : Sau bµi häc HS biÕt: -Tªn mét sè vïng ®¸ v«i, hang ®éng cña chóng vµ lîi Ých cña ®¸ v«i. -BiÕt tù lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra tÝnh chÊt cña ®¸ v«i. ii. ®å dïng d¹y häc -H×nh ¶nh tranh 54, 5-5 SGK -Mét vµi mÉu ®¸ v«i, ®¸ cuéi, giÊm chua, axÝt. (nÕu cã) -S­u tÇm c¸c th«ng tin, tranh ¶nh vÒ c¸c day nói ®¸ v«i vµ hang ®éng. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc ho¹t ®éng ho¹t ®éng cña gi¸o viªn ho¹t ®«ng cña HS Bµi cò: Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 (8 -10 phót) Ho¹t ®éng 2 (18 - 20 phót) ? Nh«m cã tÝnh chÊt g×? Nh«m vµ hîp kim cña nh«m ®­îc sö dông ®Ó lµm g×? -Giíi thiÖu bµi: T×m hiÓu vÒ nh÷ng vïng ®Êt cã ®¸ v«i vµ Ých lîi cña ®¸ v«i. -Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh minh ho¹ trang 54 SGK vµ ®äc tªn c¸c vïng ®¸ v«i. ? Em cßn biÕt vïng nµo ë n­íc ta cã nhiÒu ®¸ v«i vµ nói ®¸ v«i? ? §¸ v«i th­êng dïng ®Ó lµm g×? Lµm thÝ nghiÖm ®Ó ph¸t hiÖn ra tÝnh chÊt ®¸ v«i. -HD HS ®äc môc 1 vµ 2, quan s¸t h×nh 55. -Yªu cÇu nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn lµm thÝ nghiÖm v#o phiÕu - GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i: ThÝ nghiÖm M« t¶ thÝ nghiÖm KÕt luËn -Cä x¸t mét hßn ®¸ v«i vµo hßn ®¸ cuéi. -Trªn mÆt ®¸ v«i, chç cä x¸t vµo ®¸ cuéi bÞ mµi mßn -Trªn mÆt ®¸ cuéi, chç cä x¸t vµo ®¸ v«i cã mµu tr¾ng -§¸ v«i mÒm h¬n ®¸ cuéi (®¸ cuéi cøng h¬n ®¸ v«i - Nhá vµi giät giÊm(hoÆc axÝt lo·ng) lªn mét hßn ®¸ v«i vµ 1 hßn ®¸ cuéi Khi bÞ giÊm chua(hoÆc axÝt lo·ng) nhá vµo: +Trªn hßn ®¸ v«i cã sñi bät vµ cã khÝ bay lªn. +Trªn hßn ®¸ cuéi kh«ng cã ph¶n øng g×, giÊm (hoÆc axÝt) bÞ ch¶y ®i. -§¸ v«i cã t¸c dông víi giÊm (hoÆc axÝt lo·ng) t¹o thµnh mét chÊt kh¸c vµ khÝ c¸cb«nic sñi lªn -§¸ cuéi kh«ng cãp ph¶n øng víi axÝt 2 HS -HS nèi tiÕp nªu. -§éng H­¬ng TÝch ë Hµ T©y, vÞnh H¹ Long ë Qu¶ng Ninh,...... -Cã nhiÒu lo¹i ®¸ v«i, ®­îc dïng vµo nhiÒu viÖc kh¸c nhau nh­: l¸t ®­êng, x©y nhµ, nung v«i, s¶n xuÊt xi m¨ng, t¹c t­îng, lµm phÊn viÕt,..... -HS ®äc môc 1 vµ 2, quan s¸t h×nh SGK/55. -Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn nhãm m×nh lµm thÝ nghiÖm vµ ghi l¹i hiÖn t­îng, kÕt qu¶ cña thÝ nghiÖn vµo phiÕu bµi tËp. Ho¹t ®éng 3 (2-3 phót) GV kÕt luËn: §¸ v«i kh«ng cøng l¾m. D­íi t¸c dông cña axÝt th× ®¸ v«i bÞ sñi bät. Cñng cè - DÆn dß: ? Lµm thÕ nµo ®Ó nhËn biÕt ®­îc ®¸ v«i? 2 em nèi tiÕp ®äc ghi nhÝ SGK.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doctuan 13.doc