Giáo án Lớp 2 Tuần 1 - GV: Cù Thị Hồng Hoa

TẬP VIẾT

CHỮ HOA A

A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được

1.Kiến thức:

 - Biết viết chữ cái viết hoa A theo cỡ vừa và nhỏ.

 - Biết viết câu ứng dụng theo cỡ nhỏ, viết đúng mẫu, đều nét và nối nét đúng quy định.

2.Kỹ năng : Rèn kỹ năng viết sạch, đẹp.

3.Thái độ: Ý thức rèn chữ giữ vở.

B. CHUẨN BỊ:

 Mẫu chữ A, bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng Anh em thuận hòa.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

 

docx17 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 29/11/2018 | Lượt xem: 139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 1 - GV: Cù Thị Hồng Hoa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 1: Ngày soạn: 10/8/2018 Ngày dạy: 13/8/2018 TẬP ĐỌC CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc : - Ñoïc trôn toaøn baøi, ñoïc ñuùng caùc töø môùi: naén noùt, maûi mieát oân toàn, thaønh taøi. Caùc töø coù vaàn khoù: quyeån, ngueäch ngoaïc. Caùc töø coù aâm vaàn deã sai do aûnh höôûng cuûa ñòa phöông. - Bieát nghæ hôi sau daáu chaám, daáu phaåy vaø caùc cuïm töø. - Bieát ñoïc phaân bieät lôøi keå chuyeän vôùi lôøi nhaân vaät. 2.Kyõ naêng : Reøn ñoïc hieåu : nghóa cuûa töø, nghóa ñen vaø nghóa boùng. 3.Thaùi ñoä : Ruùt ñöôïc lôøi khuyeân töø caâu chuyeän : laøm vieäc gì cuõng phaûi kieân trì nhaãn naïi môùi thaønh coâng. B.ĐỒ DÙNG: Bảng phụ ghi câu cần luyện đọc, SGK, đồ dùng dạy học. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ôn bài cũ: - GV kiểm tra SGK của HS - GV giới thiệu 8 chủ điểm của sách Tiếng Việt 2 tập 1. II. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu qua tranh và ghi tựa bài lên bảng lớp. Tiết 1 2. Luyện đọc. - GV đọc mẫu diễn cảm toàn bài. + Lời dẫn truyện: Thong thả, chậm rãi. + Lời cậu bé: tò mò, ngạc nhiên. + Lời bà cụ: Ôn tồn, hiền hậu. * Luyện đọc câu: - GV hướng dẫn HS đọc từng câu: Hết câu có dấu chấm (nghỉ hơi), ngắt hơi ở sau dấu phẩy. - GV hướng dẫn HS phát âm đúng các tiếng khó dễ lẫn: nắn nót, mải miết, thành tài, quyển, nguệch ngoạc. * Luyện đọc đoạn: - Bài có mấy đoạn ? - GV yêu cầu HS đọc đoạn trước lớp. Kết hợp giải nghĩa từ khó. - GV treo bảng phụ hướng dẫn HS luyện đọc ngắt hơi. - GV bao quát sửa sai. í GV đọc từng cụm từ để HS đọc theo. - GV chia nhóm hướng dẫn HS luyện đọc đoạn trong nhóm. - GV gọi HS các nhóm thi đọc. - GV nhận xét khen ngợi nhóm đọc tốt. - Cho cả lớp đọc lại bài. Tiết 2. 3.Tìm hiểu bài. - GV hướng dẫn HS đọc thầm tìm hiểu bài. + Lúc đầu cậu bé học hành thế nào ? + Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì ? + Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì ? + Cậu bé có tin là từ thỏi sắt mài được thành chiếc kim nhỏ không ? + Bà cụ giảng giải như thế nào ? + Cậu bé có tin lời bà cụ không ? + Câu chuyện này khuyên em điều gì ? + Có công mài sắt, có ngày nên kim là thế nào ? - GV giảng giải giáo dục HS :chăm chỉ chịu khó trong học tập, kiên nhẫn trong mọi công việc. 4. Luyện đọc lại. - GV đọc mẫu lại bài hướng dẫn HS đọc lời các nhân vật. - GV nhận xét tuyên dương HS. III.Củng cố, dặn dò - Em thích nhân vật nào trong câu chuyện? Vì sao? - Qua câu chuyện này em hiểu được điều gì? - Nhận xét tiết học. - Cả lớp mở mục lục sách. - Cả lớp theo dõi đọc thầm 8 chủ điểm. - HS theo dõi đọc lại tựa bài - Cả lớp mở SGK theo dõi. - HS nối tiếp nhau đọc câu cho đến hết bài. - HS luyện đọc từ khó: nắn nót, mải miết , thành tài, quyển, nguệch ngoạc.( cá nhân, cả lớp). - Bài có 4 đoạn. - HS nối tiếp nhau đọc theo đoạn, kết hợp đọc từ chú giải cuối bài. - HS luyện đọc ngắt hơi: Mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí, / sẽ có ngày nó thành kim .// Giống như cháu đi học,/ mỗi ngày cháu học một ít / sẽ có ngày cháu thành tài .// - HS luyện đọc theo nhóm bàn. - HS các nhóm thi đọc đoạn trước lớp. - Cả lớp theo dõi nhận xét. - Cả lớp đọc đồng thanh. - HS đọc từng đoạn trả lời câu hỏi. + Cậu học bài mau chán, viết nắn nót được vài dòng rồi viết nguệch ngoạc trông rất xấu. + Cậu thấy bà cụ đang cầm thỏi sắt mải miết mài vào tảng đá ven đường. + Bà mài thỏi sắt để làm thành một cái kim để khâu vá quần áo. + Cậu bé ngạc nhiên và không tin. - HS đọc lời giảng giải của bà cụ SGK. + Cậu bé tin và quay về học bài. + Khuyên em kiên trì nhẫn nại, chăm chỉ học. -Là kiên trì nhẫn nại trong mọi việc sẽ thành công. - HS lắng nghe và thực hiện. - HS luyện đọc theo yêu cầu của GV. + 3- 4 HS thi đọc diễn cảm trước lớp. + Cả lớp theo dõi và nhận xét. -HS trả lời. Ngày soạn: 10/8/2018 Ngày dạy: 14/8/2018 KỂ CHUYỆN CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: - Keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä noäi dung caâu chuyeän “ Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim” - Bieát keå töï nhieân phoái hôïp vôùi ñieäu boä, lôøi keå neùt maët, gioïng keå phuø hôïp vôùi noäi dung. 2.Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng nghe, nhaän xeùt, ñaùnh giaù lôøi keå cuûa baïn, keå tieáp ñöôïc lôøi baïn. 3.Thaùi ñoä : YÙ thöùc taäp luyeän tính kieân trì nhaãn naïi. B.ĐỒ DÙNG: Tranh minh họa sgk trang 5. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I.Mở đầu: Giới thiệu chung về yêu cầu của giờ kể chuyện lớp 2. II.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: GV giới thiệu bài, ghi lên bảng. 2. Hướng dẫn kể chuyện a) Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh: -Treo tranh minh họa, yêu cầu HS dựa vào tranh tập kể trong nhóm. - Nêu câu hỏi gợi ý: Tranh 1: +Cậu bé đang làm gì? +Cậu còn đang làm gì nữa? +Cậu có chăm học không? +Thế còn viết thì sao?Cậu có chăm viết bài không? Tranh 2: +Cậu bé nhìn thấy bà cụ đang làm gì? + Cậu hỏi bà cụ điều gì? + Bà cụ trả lời ra sao? + Bà cụ giảng giải như thế nào? Tranh 3: + Cậu bé làm gì sau khi nghe bà cụ giảng giải? -Yêu cầu HS dựa vào tranh tập kể trong nhóm. -Yêu cầu đại diện các nhóm lên kể chuyện. - Gọi HS nhận xét sau mỗi lần kể. a) Kể toàn bộ câu chuyện: - Kể lần 1 +Yêu cầu HS kể theo hình thức phân vai. -Kể lần 2 +GV làm người dẫn chuyện phối hợp kể cùng HS. + Gọi HS xung phong nhận vai kể, hướng dẫn HS nhận nhiệm vujcuar từng vai sau đó yêu cầu thực hành kể. + Yêu cầu HS nhận xét. III.Củng cố, dặn dò -Nhận xét tiết học. - Khuyến khích HS về nhà kể cho người thân nghe và làm theo lời khuyên của câu chuyện. Nghe. Nghe + ghi vở. -Cậu bé đang đọc sách. - Cậu đang ngáp ngủ. - Không. - Khi viết cũng chỉ nắn nót được vài dòng rồi nguệch ngoạc cho xong. -Đang mải miết mài thỏi sắt vào hòn đá. -Bà ơi, bà làm gì thế? - Bà đang mài...kim. - Mỗi ngày mài thành tài. -Quay về nhà học bài. -HS thực hiện. -HS kể. -HS tự nhận vai kể chuyện. -Lắng nghe. CHÍNH TẢ TẬP CHÉP: CÓ CÔNG MÀI SẮT ,CÓ NGÀY NÊN KIM PHÂN BIỆT: c/k. Bảng chữ cái. A.MỤC TIÊU : Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: Cheùp laïi chính xaùc ñoaïn trích trong baøi Coù coâng maøi saét coù ngaøy neân kim. Qua baøi taäp cheùp, hieåu caùch trình baøy moät ñoaïn vaên. 2.Kyõ naêng: Reøn caùch trình baøy moät ñoaïn vaên: chöõ ñaàu caâu vieát hoa, chöõ ñaàu ñoaïn vieát hoa vaø luøi vaøo 1 oâ. 3.Thaùi ñoä: Yeâu thích söï phong phuù cuûa ngoân ngöõ. B.CHUẨN BỊ : Bảng phụ chép sẵn bài chính tả. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động học Hoạt động học I.Ôn bài cũ : - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS. II. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: - GV nêu một số điểm HS cần lưu ý về yêu cầu giờ chính tả. - GV giới thiệu bài và ghi bảng tựa bài. 2. Giảng bài mới: a. Hướng dẫn chuẩn bị. - GV treo bảng phụ đọc bài chính tả. + Đoạn viết chép từ bài nào ? + Đoạn chép có mấy câu ? + Cuối mỗi câu có dấu gì ? + Những chữ nào trong bài được viết hoa ? + Chữ đầu đoạn viết như thế nào ? - GV đọc các chữ khó cho HS viết bảng con. (Mỗi ngày, thành tài, Giống, quay.) - GV nhận xét, sửa sai. b. Viết bài . - GV treo bảng phụ hướng dẫn HS chép bài. Nhắc nhở HS sửa tư thế ngồi, cách cầm bút, nhắc HS viết đúng trình bày sạch. - GV nhắc HS viết xong tự nhìn bảng soát lại bài viết và tự chữa lỗi. - GV thu bài chấm nhận xét. 3.Luyện tập: * Bài 2 -Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV hướng dẫn HS điền vào chỗ chấm c hay k. + Khi nào ta viết chữ k? Khi nào ta viết chữ c? - GV nhận xét, sửa sai. - GV cho HS đọc lại bài làm. *Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV treo bảng, hướng dẫn HS cách làm. GV mời 1 em lên bảng lớp làm mẫu. Cho cả lớp làm vào vở BTTV. - GV nhận xét. Cho HS làm tiếp. - GV nhận xét sửa sai. - GV cho HS đọc thuộc các chữ cái. III.Củng cố dặn dò: - GV cho HS đọc lại 9 chữ cái vừa viết. - GV cho cả lớp viết lại một số lỗi sai phổ biến. - Nhận xét tiết học. - HS để vở, phấn, bảng con, thước kẻ, bút chì lên mặt bàn. - HS theo dõi. - 1 HS đọc, cả lớp đọc lại. + Có công mài sắt, có ngày nên kim. + Đoạn chép có 2 câu. + Cuối mỗi câu có dấu chấm. + Những chữ đầu câu, đầu đoạn. + Viết hoa chữ cái đầu tiên lùi vào 1ô. - HS đọc lại và lần lượt viết bảng con: Mỗi ngày, thành tài, Giống, quay. - Cả lớp nhìn bảng chép bài vào vở. - HS viết xong tự soát lại bài và sửa lỗi. - HS nộp bài chính tả. -HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc lại. - 1 HS lên bảng lớp điền. Cả lớp làm vở BT. kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ. + Viết k khi đứng sau nó là các nguyên âm e, ê, i. Viết c trước các nguyên âm còn lại. - HS đọc lại bài làm. HS đọc yêu cầu của bài tập. Cả lớp đọc lại: Viết chữ cái vào bảng. - 1 HS làm mẫu. + Đọc: a, á, ớ, bê, xê, dê, đê, e, ê. + Viết: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê. - Cả lớp lắng nghe. - HS đọc thuộc các chữ cái. - 2 HS đọc lại không nhìn bảng. - HS thực hiện. - Cả lớp lắng nghe. Ngày soạn: 10/8/2018 Ngày dạy: 15/8/2018 TẬP ĐỌC TỰ THUẬT A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: - Bieát ñoïc moät vaên baûn töï thuaät vôùi gioïng roõ raøng, raønh maïch. - Ñoïc ñuùng caùc töø coù vaàn khoù,Ngaét nghæ ñuùng vò trí coù daáu caâu. 2.Kyõ naêng: Reøn ñoïc roõ , troâi chaûy, hieåu nhöõng thoâng tin chính veà baïn . 3.Thaùi ñoä: Coù khaùi nieäm veà moät vaên baûn töï thuaät lyù lòch. B.CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi câu cần luyện đọc, SGK, đồ dùng dạy học C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ôn bài cũ: - Gọi HS đọc bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim. + Lúc đầu cậu bé học hành thế nào ? + Câu chuyện này khuyên em điều gì ? - GV nhận xét. II.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: Tự thuật. 2. Luyện đọc . - GV đọc mẫu lần 1 bài tập đọc: Giọng đọc to, rõ ràng, mạch lạc. - GV hướng dẫn HS luyện phát âm đúng các từ khó, các số chỉ ngày, tháng, năm. * Luyện đọc câu: - GV hướng dẫn HS luyện đọc câu: HS đọc nối tiếp (Mỗi HS đọc 1 dòng). - GV hướng dẫn HS luyện phát âm đúng các từ khó, các số chỉ ngày, tháng, năm “nam, nữ, nơi sinh, quê quán, lớp, xã, huyện, tỉnh.” - GV theo dõi sửa sai. *Luyện đọc đoạn: - GV chia bài làm 2 đoạn như sau: + Đoạn 1 từ đầu đến quê quán. + Đoạn 2 còn lại. - GV mời HS luyện đọc từng đoạn trước lớp kết hợp giải nghĩa từ chú giải cuối bài. - GV hướng dẫn luyện đọc ngắt hơi. - GV chia nhóm hướng dẫn HS luyện đọc trong nhóm bàn. - Tổ chức cho các nhóm thi đọc. - GV nhận xét khen ngợi nhóm đọc tốt. - GV cho cả lớp đọc lại bài. 3.Tìm hiểu bài . - GV hướng dẫn HS đọc thầm tìm hiểu bài. + Em biết những gì về bạn Thanh Hà ? + Nhờ đâu em biết rõ về bạn Thanh Hà như vậy ? -Hãy nêu địa chỉ (thôn, xã, huyện,tỉnh) nơi em ở ? + Hướng dẫn HS trao đổi với bạn về ngày sinh, nơi ở của mình. - GV nhận xét, khen ngợi HS. 4.Luyện đọc lại - GV đọc mẫu lại bài tập đọc. - Cho HS luyện đọc lại cả bài theo nhóm đôi. -Tổ chức cho HS thi đọc. - GV nhận xét, tuyên dương . III.Củng cố, dặn dò: - Thế nào là tự thuật ? - GV nhận xét tiết học. - HS đọc bài. + Cậu học bài mau chán, chữ viết thì nguệch ngoạc. + Khuyên em cần làm việc kiên trì không ngại khó, ngại khổ mới thành công. - Cả lớp theo dõi nhắc lại tựa bài. - Cả lớp mở SGK theo dõi. - HS luyện đọc cá nhân, đồng thanh. - HS nối tiếp nhau đọc câu cho đến hết bài. (Mỗi HS đọc 1 dòng). - 3 HS đọc. Cả lớp đọc đúng các từ khó: “nam, nữ, nơi sinh, quê quán, lớp, xã, huyện, tỉnh.” - HS theo dõi. - HS đọc tiếp sức, kết hợp đọc từ chú giải cuối bài. - HS luyện đọc ngắt hơi. + Họ và tên:// Bùi Thanh Hà .// + Ngày sinh:// 23/4/1996.// - HS luyện đọc theo nhóm bàn. - Các nhóm thi đọc đoạn trước lớp. - Cả lớp theo dõi nhận xét. - Cả lớp đọc đồng thanh. - HS đọc thầm tìm hiểu bài, trả lời câu hỏi. + HS lần lượt trả lời từng chi tiết về bạn Thanh Hà. + Nhờ bản tự thuật của bạn. + 2 HS nêu. + HS thực hiện theo cặp, 2 cặp nêu trước lớp. - HS khác nghe và nhận xét. - Cả lớp theo dõi. - HS luyện đọc. - 3 ,4 em thi đọc trước lớp. - Cả lớp theo dõi, nhận xét. -Tự thuật là kể về mình. - HS lắng nghe . LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ VÀ CÂU A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: Böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc khaùi nieäm töø vaø caâu. bieát tìm töø, bieát ñaët caâu ñôn giaûn. 2.Kyõ naêng: Tìm töø ñaët caâu ñuùng , coù nghóa. 3.Thaùi ñoä: Yeâu thích söïï phong phuù cuûa ngoân ngöõ. B.ĐỒ DÙNG: Tranh minh họa các sự vật, hoạt động trong sgk. Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2. Bút dạ và 4 tờ giấy khổ to để HS các nhóm làm bài tập 2. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I.Mở đầu: Giới thiệu phân môn luyện từ và câu II.Bài mới 1.Giới thiệu bài GV giới thiệu bài. 2.Hướng dẫn làm bài tập *Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Hướng dẫn: 8 bức tranh vẽ người, vật hoặc việc. Bên mỗi tranh có đánh số thứ tự. Em hãy chỉ tay vào và đọc số đó lên. - 8 bức tranh có 8 tên gọi, em hãy đọc 8 tên gọi đó lên. - Em cần xem tên gọi nào là của người,vật hoặc việc nào. - Yêu cầu HS làm bài. - GV đọc tên hoặc ngược lại đọc số. - Nhận xét *Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Yêu cầu HS làm bài theo nhóm. - Nhận xét bài làm của HS . - Gọi HS đọc các từ vừa tìm được. *Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài. - Hướng dẫn: Quan sát kĩ hai tranh,thể hiện nội dung mỗi tranh bằng một câu. - Yêu cầu HS làm bài. - Nhận xét bài làm của HS. =>GV chốt: + Tên gọi của các vật , việc gọi là từ. + Ta dùng từ đặt thành câu để trình bày một sự việc. III.Củng cố, dặn dò -Nhận xét tiết học. -Dặn dò bài sau. -HS nghe. -HS đọc. -Nghe. -2HS đọc: học sinh, nhà , xe đạo, múa, trường, chạy, hoa hồng, cô giáo. -HS chỉ vào tranh vẽ và đọc số thứ tự của trang đó lên( VD: trường – số 1) hoặc ngược lại. -HS từng nhóm lần lượt làm miệng. 3,4 HS làm lại bài tập. -HS đọc. - Các nhóm thảo luận, tìm từ. - Đại diện các nhóm đọc to kết quả,lớp nhận xét. -3,4 HS đọc tất cả các từ tìm được. -HS đọc . - Nghe. -Đại diện các nhóm trình bài. -Nghe. -HS nghe. Ngày soạn: 10/8/2018 Ngày dạy: 16/8/2018 TẬP VIẾT CHỮ HOA A A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: - Bieát vieát chöõ caùi vieát hoa A theo côõ vöøa vaø nhoû. - Bieát vieát caâu öùng duïng theo côõ nhoû, vieát ñuùng maãu, ñeàu neùt vaø noái neùt ñuùng quy ñònh. 2.Kyõ naêng : Reøn kyõ naêng vieát saïch, ñeïp. 3.Thaùi ñoä: YÙ thöùc reøn chöõ giöõ vôû. B. CHUẨN BỊ: Mẫu chữ A, bảng phụ viết sẵn câu ứng dụng Anh em thuận hòa. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ôn bài cũ: - GV kiểm tra vở Tập viết, ĐDHT của HS và nhận xét. II.Bài mới: 1.Giới thiệu bài: - GV nêu mục đích yêu cầu của phân môn Tập viết. Giới thiệu bài và ghi bảng tựa bài. 2. Tập viết chữ hoa A. - GV gắn lên bảng chữ hoa A hỏi: + Chữ A cao mấy ô li, gồm mấy nét ? - GV viết mẫu và hướng dẫn cách viết A Nét 1: ĐB ở đường kẻ 3 viết nét móc ngược trái từ dưới lên và lượn ở phía trên, dừng bút ở ĐK6. Nét 2: Từ điểm dừng bút chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải, dừng bút ở ĐK 2. Nét 3: Lia bút lên khoảng giữa thân chữ viết nét lượn ngang từ trái sang phải. - GV cho cả lớp viết chữ hoa A 2 lần. - GV nhận xét, sửa sai. 3.Tập viết ứng dụng. - GV treo bảng phụ yêu cầu HS đọc từ: Ai và câu thành ngữ - GV giảng: Câu Thành ngữ khuyên anh em trong nhà phải thương yêu nhau. - Yêu cầu HS nhận xét độ cao các chữ, khoảng cách và vị trí ghi dấu thanh. - GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết chữ Anh trên dòng kẻ. Anh * Lưu ý: HS nét cuối chữ A nối với nét 1 chữ n. - GV cho HS viết bảng con chữ Anh 2 lần. - GV nhận xét, sửa sai. 4.Viết vở - Yêu cầu HS viết vở: chữ A và chữ Anh 1 dòng cỡ vừa,1 dòng cỡ nhỏ; 2 dòng câu ứng dụng . - GV bao quát, uốn nắn cho HS. - GV thu vở chấm và nhận xét. III. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Về nhà các em học bài.Quan sát tìm hiểu trước chữ hoa Ă –Â – Ă n chậm nhai kĩ. - HS để vở Luyện viết, ĐDHT lên bàn. - HS theo dõi, lắng nghe nhắc lại tên bài - HS quan sát nhận xét. + Chữ hoa A cao 5 ô li. Có 3 nét l: Nét 1 gần giống nét móc ngược trái hơi lượn ở phía trên. Nét 2 là nét móc ngược phải. Nét 3 là nét lượn ngang. - Theo dõi cô viết mẫu ,nắm cách viết - Cả lớp viết bảng con 2lần chữ hoa A A - HS nhận xét và sửa sai. - 1 HS đọc: Cả lớp đọc lại. - HS lắng nghe. - HS nhận xét: + Các chữ cao 2,5 ô li là: A, h + Chữ cao 3 ô li là: t + Các chữ cao 1 ô li là: n, m, o, a. - Cả lớp theo dõi. - Cả lớp viết bảng con chữ Anh 2 lần. Anh - HS nhận xét và sửa sai. - Cả lớp viết trong vở tập viết theo yêu cầu. - HS nộp vở chấm nhận xét . -HS nghe. CHÍNH TẢ NGHE – VIẾT :NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI PHÂN BIỆT: l /n, an/ ang. Bảnh chữ cái A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1.Kieán thöùc: -Nghe vieát moät khoå thô trong baøi “ Ngaøy hoâm qua ñaâu roài ?”. Bieát caùch trính baøy moät baøi thô 5 chöõ. Vieát ñuùng caùc tieáng khoù. -Ñieàn ñuùng caùc chöõ caùi, hoïc thuoäc teân 10 chöõ caùi tieáp theo. 2.Kyõ naêng: Reøn vieát ñuùng, trình baøy ñeïp. 3.Thaùi ñoä: Phaùt trieån tö duy ngoân ngöõ. B.CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi BT2, 3. C.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ôn bài cũ: - GV đọc cho HS viết các chữ: nên kim, nên người, lên núi. - GV nhận xét. II. Bài mới: 1.Giới thiệu bài: - GV giới thiệu bài và ghi bảng tên bài. 2. Hướng dẫn chuẩn bị : - GV đọc bài chính tả. + Bài chính tả có mấy dòng thơ ? + Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ? + Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào ? - GV đọc các từ khó để cả lớp viết bảng con. - Mời 1 HS lên bảng lớp viết. (trong vở hồng, học hành, vẫn còn.) - GV nhận xét. 3. Viết bài : - GV cho cả lớp đọc bài thơ: Ngày hôm qua đâu rồi ? - GV đọc bài chính tả để HS viết vào vở. - GV đọc lại bài chính tả để HS soát bài, sửa lỗi. - GV chấm bài, nhận xét. 4. Luyện tập: * Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV hướng dẫn HS điền vào chỗ chấm lịch hay nịch, bàng hay bàn, thang hay than. - GV mời 2 HS lên bảng lớp làm. Cho cả lớp làm vở BTTV. - GV nhận xét, sửa sai. - GV cho HS đọc lại bài làm. *Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV treo bảng, hướng dẫn HS cách làm. - Mời 1 HS lên bảng lớp làm mẫu. - GV nhận xét, sửa sai. - Cho HS làm tiếp cho đến hết bài. Cho cả lớp làm vào vở BTTV. - GV nhận xét, sửa sai. Cho HS đọc thuộc các chữ cái. III.Củng cố, dặn dò: - GV cho HS đọc lại 10 chữ cái vừa viết. - GV trả bài viết, nhận xét. - GV cho cả lớp viết lại một số lỗi sai phổ biến. - GV nhận xét tiết học. -1 HS lên bảng lớp viết. Cả lớp viết bảng con. - 1 HS nhắc lại bài. Cả lớp đồng thanh nhắc lại. - Cả lớp theo dõi đọc lại. + Bài chính tả có 4 dòng thơ. + Mỗi dòng thơ có 5 tiếng. + Viết hoa chữ cái đầu sát lề sửa lỗi. - HS đọc lại và lần lượt viết bảng con. - 1 HS lên bảng lớp viết: trong vở hồng, học hành, vẫn còn. - HS nhận xét. Cả lớp đọc lại các chữ khó. - Cả lớp đọc. - Cả lớp nghe đọc viết bài vào vở. - HS soát bài và sửa lỗi. - HS nộp bài viết. - HS đọc yêu cầu bài. - 2 HS lên bảng lớp điền. Cả lớp làm vở BTTV. + quyển lịch chắc nịch + cây bàng cái bàn + hòn than cái thang - HS nhận xét bài làm trên bảng lớp. - HS đọc yêu cầu bài. - Viết chữ cái vào bảng. - 1 HS lên bảng lớp làm mẫu. - 2 HS làm trên bảng lớp, cả lớp làm vở bài tập TV. + Đọc: giê, hát, i, ca, em mờ, en nờ, o, ô, ơ. + Viết: g, h, i, k, l, m, n, o, ô, ơ. - HS nhận xét ,đọc thuộc các chữ cái. - 2 HS đọc lại không nhìn bảng. - HS nhận bài viết. - Cả lớp viết bảng con theo yu cầu của GV. - HS lắng nghe và thực hiện. Ngày soạn: 10/8/2018 Ngày dạy: 17/8/2018 TẬP LÀM VĂN TỰ GIỚI THIỆU. CÂU VÀ BÀI. A.MỤC TIÊU: Sau bài học học sinh nắm được 1. Kiến thức : - HS bước đầu làm quen với cách tự giới thiệu về bản thân mình. Làm quen với câu và bài. 2. Kĩ năng : - HS biết nghe và trả lời đúng một số câu hỏi về bản thân mình. biết nghe và nói lại những điều em biết về một bạn trong lớp. HS nổi trội biết quan sát và kể lại nội dung 4 tranh thành một câu chuyện. 3. Thái độ : - HS có ý thức bảo vệ của công, nói và viết phải thành câu. B. CHUẨN BỊ: Bảng phụ ghi bài tập 1. Tranh bài tập 3. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ôn bài cũ: - GV kiểm tra vở của HS và nhận xét. II. Bài mới: 1.Giới thiệu bài - Trong tiết TLV hôm nay các em sẽ tập tự giới thiệu về mình và về bạn mình, các em sẽ tập làm quen với cách sắp xếp các câu trong bài thành một đoạn văn. - GV giới thiệu bài và ghi bảng tên bài. 2.Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV hướng dẫn HS làm mẫu. - GV nhận xét, sửa sai. - GV hướng dẫn HS thực hành hỏi đáp theo cặp. - GV theo dõi nhận xét tuyên dương các em . *Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV mời HS hỏi đáp trước lớp. - GV nhận xét, sửa sai. *Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. - GV gắn tranh lên bảng lớp, hướng dẫn HS quan sát 4 bức tranh và nhận biết 4 bức tranh có mối quan hệ với nhau. Em có thể đặt tên cho bạn nữ mặc áo màu tím và bạn nam mặc áo màu cam để dễ đặt câu. - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm. - GV mời HS trình bày các câu thành một câu chuyện. - GV nhận xét. * Kết luận: Ta có thể dùng từ để đặt câu, kể một sự việc. Cũng có thể dùng một số câu để tạo thành bài. III.Củng cố, dặn dò: - Qua bài TLV các em vừa học chúng ta cần ghi nhớ điều gì ? - Nhận xét tiết học. - HS để vở lên bàn. - Cả lớp theo dõi, lắng nghe. - 1 HS nhắc lại tên bài. Cả lớp đồng thanh. - HS đọc yêu cầu của bài tập. + HS1: Đọc câu hỏi. + HS2: Trả lời câu hỏi. - HS hỏi nhau về tên bạn, tên quê bạn ở, bạn học lớp nào, trường nào, bạn thích những môn học nào, bạn thích làm những việc gì ? - HS đọc yêu cầu bài tập. - HS hỏi đáp trước lớp, nói lại điều em biết về bạn. + VD: Bạn Thanh quê ở phường Phú Lương. Bạn học lớp 2C, trường Tiểu học Phú Lương I. Thanh thích học các môn Tiếng Việt, Toán, Âm nhạc, Mĩ thuật. Bạn rất thích múa hát và vẽ tranh. - HS nhận xét bài làm của bạn. - HS đọc yêu cầu của bài tập. - HS quan sát nhận xét nội dung tranh 4 bức tranh. - HS thảo luận theo 4 nhóm đặt câu cho từng bức tranh. + Tranh 1: Các bạn nhỏ đang chơi trong vườn hoa. + Tranh 2: Một bạn gái đang đứng ngắm bông hoa hồng mới nở + Tranh 3: Bạn gái giơ tay định ngắt một bông hoa. Ngay lúc đó, bạn trai vội đi đến và ngăn lại. + Tranh 4: Bạn trai ôn tồn nói với bạn gái: “Bạn hái hoa là vi phạm nội quy của vườn hoa đấy!” - HS nhận xét bài làm của bạn. - Cả lớp lắng nghe. -HS trả lời. - HS lắng nghe. MÔN: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ BÀI : SINH HOẠT LỚP. I/ MỤC TIÊU: - Biết nhận xét công việc đã làm trong tuần. - Biết phương hướng tuần tới. - Học sinh biết được một số trò chơi. - Giáo dục học sinh yêu thích giờ sinh hoạt tập thể II/ CHUẨN BỊ: - Gv:bảng nhận xét. III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Cho HS đánh giá nhận xét công tác tuần 1. - Cho lớp trưởng điều khiển lớp - Cho từng tổ lên nhận xét tổ mình như: chuyên cần, kỉ luật, nền nếp, vệ sinh, phong trào học tập. - Cho cả lớp bình bầu từng tổ, nêu ưu khuyết điểm, bình bầu tổ xuất sắc, cá nhân xuất sắc. GV nhận xét chốt lại. Phương hướng tuần tới. - Duy trì tỉ lệ chuyên cần, kỉ luật, nền nếp , vệ sinh, phong trào học tập - Khắc phục nhược điểm - Phát huy ưu điểm vào tuần sau. - Cho hs chơi trò chơi. Chơi trò chơi “ Diệt con vật có hại” - Giáo viên nêu cách chơi. - Cho hs chơi thử. - Tổ chức cho hs chơi trò chơi. - Nhận xét. - Nhận xét tiết học - Từng tổ nhận xét về tổ mình. Ý kiến cá nhân. - Lớp trưởng ghi nhận xét của từng tổ lớp nhận xét và bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc. ****************************************************************** TỔ TRƯỞNG KÍ DUYỆT Ngày.. tháng năm 2018 GIÁO VIÊN Ngày.. tháng năm 2018 Cù Thị Hồng Hoa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxGiao an Tuan 1 Lop 2_12416533.docx
Tài liệu liên quan