Giáo án Lớp 2 Tuần 11 - GV: Trịnh Phương Huyền

Toaùn

52 – 28

I. MỤC TIÊU:

- Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 - 28 .

- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28.

II/CHUẨN BỊ :

- Bảng gài - que tính, VBT

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU :

 

doc42 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 11 - GV: Trịnh Phương Huyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n boä caâu chuyeän: - Goïi 4 HS noái tieáp nhau keå laïi caâu chuyeän theo ñoaïn. - GV nhaän xeùt, boå sung. Döïng laïi caâu chuyeän theo vai: - Moãi nhoùm cöû 5 HS keå chuyeän theo vai (ngöôøi daãn chuyeän, baø, 2 anh em, coâ tieân) - GV nhaän xeùt. 4.Cuûng coá – Daën doø -GV toång keát giôø hoïc -Daën doø HS veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe -HS nhaéc laïi töïa baøi -Chia nhoùm, moãi nhoùm 4 em, laàn löôït töøng em keå töøng ñoaïn chuyeän theo gôïi yù. Khi moät em keå caùc em khaùc laéng nghe - Ba baø chaùu vaø coâ tieân - Ngoâi nhaø raùch naùt - Raát khoå cöïc, rau chaùo nuoâi nhau nhöng caên nhaø raát aám cuùng. - Coâ tieân - Khi baø maát nhôù gieo haït ñaøo leân moä, caùc chaùu seõ ñöôïc giaøu sang, sung söôùng. - 3 HS keå ñoaïn 1. - Lôùp nhaän xeùt. - Khoùc tröôùc moä baø - Moïc leân moät caây ñaøo - Naûy maàm, ra laù, ñôm hoa, keát toaøn traùi vaøng, traùi baïc -Tuy soáng trong giaøu sang nhöng caøng ngaøy caøng buoàn baõ - Vì thöông nhôù baø. - Ñoåi laïi ruoäng vöôøn, nhaø cöûa ñeå baø soáng laïi. - Baø soáng laïi nhö xöa vaø moïi thöù cuûa caûi ñeàu bieán maát. - 4 HS keå - Lôùp nhaän xeùt. - Thaûo luaän phaân vai. - Caùc nhoùm leân baûng thi keå laïi chuyeän. - Caùc nhoùm khaùc nhaän xeùt, boå sung -Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. Lôùp nhaän xeùt Töï nhieân vaø xaõ hoäi gia ®×nh I.Muïc tieâu: -Bieát ñöôïc caùc coâng vieäc thöôøng ngaøy cuûa töøng ngöôøi trong gia ñình. - Coù yù thöùc giuùp ñôõ boá meï laøm vieäc nhaø tuøy theo söùc cuûa mình. - Yeâu quyù vaø kính troïng nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. II.Chuaån bò : Hình veõ SGK/24, 25 III.Caùc hoaït ñoäng daïy- hoïc chuû yeáu : 1. æn ñònh toå chöùc : 2.Kieåm tra baøi cuõ :- Chuùng ta caàn aên, uoáng, vaän ñoäng nhö theá naøo ñeå khoûe maïnh, choùng lôùn? 3. Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Giôùi thieäu baøi: 2. Noäi dung: Hoïat ñoäng 1: Laøm vieäc sgk theo nhoùm nhoû Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm nhoû - GV höôùng daãn hs quan saùt hình 1-5/SGK vaø taäp ñaët caâu hoûi: + Gia ñình Mai coù nhöõng ai ? + OÂng baïn Mai ñang laøm gì? + Ai ñang ñi ñoùn em beù ôû tröôøng maàn non? + Boá cuûa Mai ñang laøm gì? + Meï cuûa Mai ñang laøm gì? + Hình naøo moâ taû caûnh gia ñình Mai ñang nghæ ngôi? - HS laøm vieäc trong nhoùm Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy * Keát luaän:Gia ñình Mai goàm: oâng, baø, boá, meï vaø em trai cuûa Mai. - Caùc böùc tranh cho thaáy moïi ngöôøi trong gia ñình Mai ai cuõng tham gia laøm vieäc nhaø tuøy theo söùc vaø khaû naêng cuûa töøng ngöôøi. - Moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu phaûi thöông yeâu, quan taâm giuùp ñôõ laãn nhau vaø phaûi laøm toát nhieäm vuï cuûa mình. Hoaït ñoäng 2: Lieân heä baûn thaân Böôùc 1: Yeâu caàu töøng em nhôù laïi veà ngöôøi thaân vaø vieäc laøm cuûa töøng ngöôøi. Böôùc 2: Trao ñoåi trong nhoùm - Töøng HS keå vôùi caùc baïn veà coâng vieäc ôû nhaø mình vaø ai thöôøng laøm coâng vieäc ñoù. Böôùc 3: Trao ñoåi caû lôùp. - GV goïi 1 soá em chia seû vôùi caû lôùp: + Moãi ngöôøi trong gia ñình coù nhöõng coâng vieäc nhö theá naøo? + Ñieâuø gì seõ xaûy ra neáu moái ngöôøi trong gia ñình khoâng laøm troøn traùch nhieäm cuûa mình? + Nhöõng luùc raûnh roãi, em vaø caùc thaønh vieân trong gia ñình thöôøng coù nhöõng hoaït ñoäng gì? + Vaøo cuoái tuaàn, ngaøy leã, gia ñình em thöôøng ñi ñaâu? * Keát luaän: Moãi ngöôøi ñeàu coù 1 gia ñình. - Tham gia coâng vieäc gia ñình laø boån phaän vaø traùch nhieäm cuûa töøng ngöôøi trong gia ñình - Moãi ngöôøi trong gia ñình ñeàu phaûi thöông yeâu, quan taâm giuùp ñôõ laãn nhau vaø phaûi laøm toát nhieäm vuï cuûa mình goùp phaàn xaây döïng gia ñình vui veû, haïnh phuùc. - Sau nhöõng ngaøy laøm vieäc vaát vaû, moãi gia ñình neân coù keá hoaïch nhö:Hoïp maët vui veû, Thaêm hoûi ngöôøi thaân, Du lòch daõ ngoaïi 4.Cuûng coá, daën doø: - Vaøo nhöõng ngaøy nghæ, ngaøy leã em thöôøng ñöôïc boá meï ñöa ñi chôi nhöõng ñaâu? - GV nhaéc HS aùp duïng nhöõng ñieàu ñaõ hoïc vaøo thöïc teá cuoäc soáng haøng ngaøy. -Nhaän xeùt tieát hoïc -Chuaån bò baøi sau. - HS quan saùt SGK, - HS laøm vieäc trong nhoùm, Taäp daët caùc caâu hoûi + OÂng, baø, boá, meï, Mai vaø em. + OÂng töôùi caây. + baø ñoùn em Mai. + Boá söûa xe. + Meï naáu côm, Mai nhaët rau. + hình 5. - HS nhôù laïi vaø keå laïi trong nhoùm cho moïi ngöôøi nghe. - HS thaûo luaän nhoùm ñoâi. - HS traû lôøi. - HS laéng nghe. Ñaïo ñöùc THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ I I. Mục tiêu Ở tiết học này, HS được củng cố kiến thức về 5 chuẩn đạo đức đã học từ tuần 1 đến tuần 10. Có kỹ năng học tập, sinh hoạt đúng giờ. Biết nhận và sửa lỗi khi mắc lỗi. Biết sống gọn gàng ngăn nắp, có ý thức chăm chỉ học tập II. Đồ dùng học tập Phiếu thảo luận, vở bài tập III.Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp học: 2.Kiểm tra bài cũ: -Thế nào là chăm chỉ học tập? -Cố gắng hoàn thành các bài tập được giao, không bỏ học, trốn học. Cần hăng hái phát biểu ý kiến, chú ý nghe giảng, thực hiện giờ nào việc nấy. -Nhận xét 3.Bài mới: Hoạt động của Gv Hoạt động của HS 1.Giới thiệu bài Ghi đầu bài. 2.Nội dung -Yêu cầu học sinh lên bốc thăm câu hỏi. -Yêu cầu trả lời câu hỏi mình bốc được. +Tại sao cần phải học tập, sinh hoạt đúng giờ? +Nhận lỗi và sửa lỗi có tác dụng gì? +Gọn gàng ngăn nắp có tác dụng gì? +Tại sao chúng ta phải chăm làm việc nhà. +Chăm chỉ học tập có lợi gì? 4.Củng cố - Dặn dò: Để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người học sinh. Ngay từ khi còn nhỏ các em cần phải rèn luyện cho mình có ý thức tự giác, tích cực trong học tập. Có ý thức sống gọn gàng, ngăn nắp, thực hiện mọi công việc học tập, sinh hoạt cho đúng giờ giấc - Nhận xét tiết học. -Nhắc lại. -Từng học sinh lên bốc thăm. -Suy nghĩ trả lời +Học tập sinh hoạt đúng giờ đạt kết quả tốt hơn và đảm bảo sức khoẻ cho bản thân. +Nhận lỗi và sửa lỗi giúp ta mau tiến bộ và được mọi người yêu quý. Còn thể hiện mình đã dũng cảm +Gọn gàng, ngăn nắp làm cho nhà cửa thêm sạch, đẹp khi cần sử dụng không mất công tìm kiếm lâu. +Chăm làm việc nhà để giúp ông bà, cha mẹ là thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm đối với ông bà, cha mẹ +Giúp cho học tập đạt kết quả tốt hơn, được thầy cô bạn bè yêu mến, bố mẹ vui lòng. Thực hiện tốt quyền được học tập của trẻ em. Thứ tư ngày 7 tháng 11 năm 2018 Taäp ñoïc CAÂY XOAØI CUÛA OÂNG EM I.MUÏC TIEÂU: - Ñoc trôn toaøn baøi: ñoïc ñuùng caùc töø ngöõ. Bieát nghæ hôi hôïp lyù sau daáu chaám, daáu phaåy vaø giöõa caùc cuïm töø. Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng nheï nhaøng, tình caûm - Naém ñöôïc nghóa caùc töø môùi: laãm chaãm, ñung ñöa, ñaäm ñaø - Naém ñöôïc yù nghóa cuûa baøi: mieâu taû caây xoaøi oâng troàng, tình caûm cuûa 2 meï con vôùi ngöôøi oâng II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : -Tranh minh hoïa baøi ñoïc trong saùch giaùo khoa. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1. OÅn ñònh toå chöùc 2. Kieåm tra baøi cuõ - Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi baøi Baø chaùu. -GV nhaän xeùt 3. Baøi môùi 1: Giôùi thieäu baøi 2: Luyeän ñoïc - Giaùo vieân ñoïc maãu. - Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc töøng caâu . + Höôùng daãn HS ñoïc töø khoù: lẫm chẫm, lúc lỉu, đu đưa, thanh ca, tượng, đậm đà, - Höôùng daãn hoïc sinh chia đoạn, luyeän ñoïc töøng ®o¹n. +Luyện đọc các câu dài -Mùa xoài nào,/ mẹ em cũng chọn những quả chin vàng và to nhất /bày lên bàn thờ ông.// -Ăn quả xài cát chin/ trảy từ cây của ông em trồng,/ kèm với xôi nếp hương/ thì đối với em / không thứ quà gì ngon bằng. - GV cho HS tìm từ khó hiểu-giải nghĩa từ -Luyện đọc trong nhóm. - Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh - Nhaän xeùt caùch ñoïc 3: Tìm hieåu baøi -GV höôùng daãn HS laàn löôït traû lôøi caùc caâu hoûi trong saùch giaùo khoa. - Nhaän xeùt choát yù ñuùng. + Tìm nhöõng hình aûnh ñeïp cuûa caây xoaøi caùt. + Quaû xoaøi caùt coù muøi vò, maøu saéc nhö theá naøo? + Taïi sao meï laïi choïn nhöõng quaû xoaøi caùt ngon nhaát baøy leân baøn thôø oâng? + Tai sao baïn nhoû cho raèng quaû xoaøi caùt nhaø mình laø thöù quaø ngon nhaát? - GV nhaán maïnh: Baïn nhoû nghó nhö vaäy vì moãi khi nhìn thaáy thöù quaû ñoù, baïn laïi nhớ oâng. Nhôø coù tình caûm ñeïp ñeõ vôùi oâng, baïn nhoû thaáy yeâu quyù caû söï vaät trong moâi tröôøng ñaõ gôïi ra hình aûnh ngöôøi thaân. 4: Luyeän ñoïc laïi - GV ñoïc maãu laàn 2 -Nhaän xeùt, ñaùnh giaù IV: Cuûng coá daën doø. - Hoûi veà noäi dung baøi. - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông. - Veà nhaø luyeän ñoïc. -Chuẩn bị bài sau: Sự tích cây vú sữa. - 3 HS leân baûng - Ñoïc noái tieáp töøng caâu - Ñoïc töøng töø - Noái tieáp nhau ñoïc -HS đọc phần chú giải - Caùc nhoùm luyeän ñoïc - Ñoïc thi giöõa caùc nhoùm - Ñoïc ñoàng thanh. -Ñoïc caâu hoûi - Traû lôøi. + cuoái ñoâng, hoa nôû traéng caønh. Ñaàu heø, quaû sai luùc læu. Töøng chuøm quaû to ñung ñöa theo gioù. + coù muøi thôm dòu daøng, vò ngoït ñaäm ñaø, maøu saéc vaøng ñeïp. + ñeå töôûng nhôù ñeán oâng. + Vì caây xoaøi voán thôm ngon, laïi gaén kyû nieäm veà ngöôøi oâng ñaõ maát. -Caùc nhoùm ñoïc thi + mieâu taû caây xoaøi oâng troàng, tình caûm cuûa 2 meï con vôùi ngöôøi oâng Toán 32 - 8 I. Mục tiêu - Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 32 - 8. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32 - 8. - Biết tìm số hạng của một tổng. II. Đồ dùng dạy học: - Que tính. III. Các Hoạt động dạy học chủ yếu 1.Ổn định lớp học: 2.Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 HS đọc thuộc lòng bảng trừ 12 trừ đi một số - Nhận xét. 3.Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Giới thiệu bài: 2.Giới thiệu phép trừ 32 - 8 - Nêu bài toán : - Có 32 que tính bớt đi 8 que tính . còn lại bao nhiêu que tính ? - Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? - Viết lên bảng 32 - 8 + Tìm kết quả : - Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả . - Lấy 32 que tính , suy nghĩ tìm cách bớt 8 que tính , yêu cầu trả lời xem còn bao nhiêu que tính - Yêu cầu học sinh nêu cách bớt của mình. * Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất . - Có bao nhiêu que tính tất cả ? - Đầu tiên ta bớt 2 que rời trước . Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa ? Vì sao ? - Để bớt được 6 que tính nữa ta tháo 1 bó thành 10 que tính rời . Bớt đi 6 que còn lại 4 que . -Vậy 32 que tính bớt 8 que tính còn mấy que tính ? - Vậy 32 trừ 8 bằng mấy ? -Viết lên bảng 32 - 8 = 24 + Đặt tính và thực hiện phép tính . - Yêu cầu một em lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình . - Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ . thực hiện tính viết . - Mời một HS khác nhận xét . 3. Luyện tập Bài tập 1: - Yêu cầu 1 em đọc đề bài . - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài tập 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Yêu cầu 3 em lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính . - Nhận xét. Bài tập 3 - Gọi một học sinh đọc đề bài . - Bài toán cho biết gì ? -Hướng dẫn HS đọc và đặt câu hỏi vào chỗ trống - Nhận xét Giải Số quả táo còn lại là : 32 -9 = 23 ( quả ) Đáp số: 23 quả . Bài tập 4: - Yêu cầu 1 HS đọc đề bài . -Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm gì? - Giáo viên nhận xét đánh giá 4. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà xem lại bài học và làm bài tập; Chuẩn bị bài tiết sau: 52 - 28. - HS nhắc lại tựa bài. - Quan sát và phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 32 - 8 - Thao tác trên que tính và nêu còn 24 que tính - Nêu cách làm . - Có 32 que tính ( gồm 3 bó và 2 que rời ) - Bớt 6 que nữa . - Vì 2 + 6 = 8 - Còn 24 que tính . - 32 trừ 8 bằng 24 32 (2 không trừ được 8 lấy 12 trừ 8 - 8 bằng 4 . Viết 4 , nhớ 1 . 3 trừ 1 24 bằng 2, viết 2) - Một HS đọc đề bài . - 4 HS làm bài trên bảng; Cả lớp tự làm vào vở . - Một HS đọc đề bài - Lớp thực hiện vào vở , 3 HS lên bảng thực hiện . - HS nhận xét - HS đọc đề bài. - Có 32 quả táo, cho bạn 9 quả -Hỏi Hoa còn lại mấy quả táo? -HS làm VBT, 2 bạn lên bảng - HS khác nhận xét bài bạn - Một HS đọc đề - Lấy tổng trừ đi số hạng đã biết -HS làm VBT, vài em lên bảng. - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa luyện tập . - Lắng nghe Luyện từ và câu TÖØ NGÖÕ VEÀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ I/ Mục tiêu -Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng của đồ vật vẽ ẩn trong tranh - Tìm được từ ngữ chỉ công việc đơn giản trong nhà có trong bài thơ Thỏ Thẻ II/ Đồ dùng dạy học: tranh,VBT III/ Các hoạt động dạy học: 1.Ổn định lớp học: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài: 2. Hướng dẫn làm bài tập: * Bài 1: Tìm những từ ngữ chỉ đồ vật được vẽ ẩn trong bức tranh sau và cho biết mỗi đồ vật dùng để làm gì? -Yêu cầu các nhóm thi tìm và ghi kết quả trên giấy. -GV nhận xét, chốt ý: Trong tranh có: 1 b¸t hoa to ®Ó ®ùng thøc ¨n 1 c¸i th×a ®Ó xóc thøc ¨n 1 c¸i ch¶o ®Ó xµo thøc ¨n 1C¸i cèc in hoa 1 c¸i chÐn to ®Ó uèng trµ 2 ®Üa hoa ®ùng thøc ¨n 1 ghÕ tùa ®Ó ngåi 1 c¸i kiÒng ®Ó nÊu 1 c¸i thít ®Ó th¸i thÞt 1 con dao ®Ó th¸i 1 c¸i thang ®Ó trÌo 1 c¸i gi¸ treo mò 1 bµn lµm viÖc 1 bµn häc sinh 1 c¸i chæi quÐt nhµ 1 c¸i nåi nÊu thøc ¨n 1 c©y ®µn ch¬i nh¹c *Bài 2: -Cho HS tìm các từ chỉ những việc mà bạn nhỏ trong bài thơ ( thỏ thẻ) muốn làm giúp ông và muốn ông làm giúp. -GV nhận xét, chốt ý: + Những việc bạn nhỏ muốn làm giúp ông: đun nước, rút rạ. + Những việc bạn nhỏ nhờ ông làm : xách( siêu), ôm (rạ), dập (lửa), thổi (khói) -Lời nói của bạn nhỏ trong bài ngộ nghĩnh như thế nào? 3. Củng cố, dặn dò: -Tổ chức cho 2 nhóm lên thi tìm các từ chỉ đồ dùng trong nhà. -Nhận xét giờ học. -Chuẩn bị bài sau. - Nhắc lại. -HS nêu yêu cầu - Các nhóm thi tìm. - Đại diện nhóm trình bày kết quả. -Nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Thảo luận nhóm đôi. - Đại diện nhóm trình bày: - Nhóm khác nhận xét- bổ sung. - Lời nói của bạn nhỏ rất ngộ nghĩnh, đáng yêu khi muốn làm giúp ông những công việc nhỏ. Mó thuaät Veõ trang trí: vÏ tiÕp ho¹ tiÕt vµo ®­êng diÒm vµ vÏ mµu I. MUÏC TIEÂU: - Hoïc sinh bieát caùch trang trí ñöôøng dieàm ñôn giaûn. - Veõ tieáp ñöôïc hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm. - Thaáy ñöôïc veû ñeïp cuûa ñöôøng dieàm. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: - GV: - Moät vaøi ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm nhö: Caùi ñóa, caùi quaït, giaáy khen, - Hình minh hoaï höôùng daãn caùch trang trí ñöôøng dieàm. - Baøi veõ ñöôøng dieàm cuûa HS naêm tröôùc. - Phaán maøu. - HS : - Giaáy veõ hoaëc vôû taäp veõ 2 - Thöôùc, buùt chì, maøu veõ . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1.OÅn ñònh lôùp hoïc: 2. Kieåm tra baøi cuõ: Kieåm tra ñoà duøng hoïc veõ, Vôû taäp veõ 2. 3.Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS 1.Giôùi thieäu baøi: - GV giôùi thieäu 1 soá ñoà vaät coù trang trí ñöôøng dieàm ñeå HS nhaän bieát ñöôïc caùch trang trí ñöôøng dieàm. 2. Noäi dung: Hoaït ñoäng 1: quan saùt, nhaän xeùt. * Giaùo vieân cho HS xem moät soá ñöôøng dieàm trang trí ôû ñoà vaät nhö: aùo, vaùy, thoå caåm vaø gôïi yù ñeå HS nhaän bieát theâm veà ñöôøng dieàm: + Trang trí ñöôøng dieàm laøm cho ñoà vaät theâm ñeïp. + Caùc h/tieát gioáng nhau thöôøng veõ baèng nhau vaø veõ cuøng maøu. - Yeâu caàu HS tìm theâm veà ñöôøng dieàm. Hoaït ñoäng 2: Caùch veõ hoaï tieát vaøo ñöôøng dieàm vaø veõ maøu: *Giaùo vieân neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp roài treo hình minh hoïa höôùng daãn caùch veõ: + Veõ theo hoaï tieát maãu cho ñuùng; + Veõ maøu ñeàu vaø cuøng maøu ôû caùc hoaï tieát gioáng nhau hoaëc veõ maøu khaùc nhau xen keõ giöõa caùc hoaï tieát. *Yeâu caàu HS quan saùt hình 1 vaø hình 2 ôû Vôû taäp veõ 2. *Höôùng daãn HS veõ maøu: + Veõ maøu ñeàu, khoâng ra ngoaøi hoaï tieát (khoâng veõ nhieàu maøu) + Neân veõ theâm maøu neàn,maøu neàn khaùc vôùi maøu h.tieát khuoân maët cho vöøa vôùi phaàn giaáy ñaõ ch/ bò. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn thöïc haønh: *Höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh. - Caù nhaân: Veõ ñöôøng dieàm hình 1 (tuyø choïn). Ñöôøng dieàm hình 2 laø baøi taäp veà nhaø. - Veõ theo nhoùm: + Veõ treân baûng (yeâu caàu 2 hoaëc 3 HS töï veõ ñöôøng dieàm treân baûng baèng phaán maøu). Hoaït ñoäng 4: Nhaän xeùt, ñaùnh giaù. *Höôùng daãn HS nhaän xeùt veà: + Veõ hoaï tieát (ñeàu hay chöa ñeàu), + Caùch veõ maøu hoïa tieát, maøu neàn IV. Cuûng coá, daën doø: - GV heä thoáng noäi dung baøi. - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Hoaøn thaønh baøi ôû nhaø (neáu chöa xong) - Quan saùt caùc loaïi côø. + HS quan saùt tranh vaø traû lôøi: + AÙo, vaùy, thoå caåm hoaëc ñóa, baùt, loï, khaên, + Caùc nhoùm hoûi laãn nhau theo söï höôùng daãn cuûa GV. *HS laøm vieäc theo 4 nhoùm + Hình 1: Hình veõ “hoa thò” haõy veõ tieáp hình ñeå coù ñöôøng dieàm (veõ theo neùt chaám). + Hình 2: Haõy nhìn hình maãu ñeå veõ tieáp hình hoa. + Baøi taäp: Veõ tieáp hoaï tieát vaø veõ maøu vaøo ñöôøng dieàm. - HS tìm ra caùc baøi veõ ñeïp theo yù thích. Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2018 Chính taû- Nghe vieát CAÂY XOAØI CUÛA OÂNG EM I. MUÏC TIEÂU Nghe – vieát ñuùng ñoaïn trích trong baøi: Caây xoaøi cuûa oâng em. Luyeän vieát phaân bieät caùc phuï aâm ñaàu g/gh, s/x vaø vaàn öôn/öông. II. CHUAÅN BÒ - GV: SGK, Baûng phuï: Cheùp ñoaïn chính taû. -HS: Vôû, baûng con III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG OÅn ñònh lôùp hoïc: Kieåm tra baøi cuõ: GV cho HS vieát baûng con, 2 HS vieát baûng lôùp caùc töø sau: caây xoan, sieâng naêng, vöông vaõi. GV nhaän xeùt Baøi môùi: Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS Giôùi thieäu: 2. Höôùng daãn HS nghe vieát: -GV ñoïc maãu ñoaïn vieát. -Höôùng daãn HS naém noäi dung vaø nhaän xeùt: + Cây xoài có gì đẹp? +Tìm caùc töø khoù hoaëc deã laãn: caây xoaøi, laãm chaãm, cuoái -GV ñoïc cho HS vieát vôû. GV uoán naén, höôùng daãn -GV chaám sô boä, nhaän xeùt. 3. Höôùng daãn laøm baøi taäp: Baøi 1: -GV giuùp HS naém yeâu caàu cuûa BT -Nhaéc laïi qui taéc chính taû vôùi g/gh -GV nhaän xeùt, choát yù: Lên thác xuống ghềnh Con gà cục tác lá chanh Gạo trắng nước trong Ghi lòng tạc dạ Baøi 2: -GV choát yù: a. s hay x ? Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm Cây xanh thì lá cũng xanh Cha mẹ hiền lành để đức cho con. b. ươn hay ương? Thương người như thể thương thân Cá không ăn muối cá ươn Con cãi cha mẹ trăm đường con hư 4.Cuûng coá – Daën doø -Yeâu caàu HS neâu laïi qui taéc chính taû vôùi g/gh. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Chuaån bò baøi sau - Cuối đông hoa nở trắng cành, đầu hè, quả sai lúc lỉu, từng chùm quả to đu đưa theo gió - HS vieát baûng con - HS vieát baøi -HS neâu yeâu caàu -HS nhaéc laïi -HS laøm VBT -HS phaùt bieåu yù kieán -HS ñoïc yeâu caàu. -HS laøm VBT Toaùn 52 – 28 I. MỤC TIÊU: - Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 52 - 28 . - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52 – 28. II/CHUẨN BỊ : - Bảng gài - que tính, VBT III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập về nhà - Giáo viên nhận xét. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài: - Tựa bài: 52 - 28 * Hoạt động 1: Giới thiệu phép trừ 52 - 28 + Nêu bài toán : - Có 52 que tính bớt đi 28 que tính . còn lại bao nhiêu que tính ? - Muốn biết có bao nhiêu que tính ta làm như thế nào ? - Viết lên bảng 52 - 28 + Tìm kết quả : - Yêu cầu sử dụng que tính để tìm kết quả . - Lấy 5 bó que tính và 2 que tính rời, suy nghĩ tìm cách bớt 28 que tính , yêu cầu trả lời xem còn bao nhiêu que tính . - Yêu cầu học sinh nêu cách bớt của mình . * Hướng dẫn cách bớt hợp lí nhất . - Có bao nhiêu que tính tất cả ? - Chúng ta phải bớt bao nhiêu que tính ? - 28 que gồm mấy chục và mấy que tính? - Đầu tiên ta bớt 2 que rời trước . Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa ? Vì sao ? - Để bớt được 6 que tính nữa ta tháo 1 bó thành 10 que tính rời . Bớt đi 6 que còn lại 4 que với 2 bó còn nguyên là 24 que tính -Vậy 52 que tính bớt 28 que còn mấy que tính? - Vậy 52 trừ 28 bằng mấy ? - Viết lên bảng 52 - 28 = 24 + Đặt tính và thực hiện phép tính . - Yêu cầu một HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình . - Yêu cầu nhiều em nhắc lại cách trừ . thực hiện tính viết . - Mời một em khác nhận xét . * Hoạt động 2: Luyện tập : Bài tập 1: - Yêu cầu 1 HS đọc đề bài . -Yêu cầu đọc chữa bài . - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài tập 2: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài - Muốn tìm hiệu ta làm như thế nào ? - Yêu cầu tự làm bài vào vở - Yêu cầu 3 HS lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của từng phép tính 52 92 82 72 - 36 -76 -44 -47 16 16 38 25 - Nhận xét . Bài tập 3 - Mời một học sinh đọc đề bài . -Hướng dẫn HS phân tích đề. -GV nhận xét: Bài giải Số kilogam đường buổi chiều cửa hàng đó bán được là: 72- 28 = 44(kg) Đáp số 44kg. 4. Củng cố - Dặn dò - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn HS về nhà xem lại bài học và làm bài tập; Xem trước bài: Luyện tập. - Hát - HS1 - Đặt tính và tính . - HS2 . Lên bảng thực hiện tìm x. - Học sinh khác nhận xét . - HS nhắc lại tựa bài. - Quan sát và lắng nghe GV phân tích đề toán . - Thực hiện phép tính trừ 52 - 28 - Thao tác trên que tính và nêu còn 24 que tính - Trả lời về cách làm . - Có 52 que tính (gồm 5 bó và 2 que rời) - phải bớt 28 que tính . - Gồm 2chục và 8 que rời . - Bớt 6 que nữa . - Vì 2 + 6 = 8 - Còn 24 que tính . - 52 trừ 28 bằng 24 52 (2 không trừ được 8 lấy 12 trừ -28 8 bằng 4 . Viết 4 , nhớ 1 , 1 24 thêm 2 bằng 3 ,5 trừ 3 bằng 2). - Nhiều Hs thực hiện - Một HS đọc đề bài . - HS tự làm vào vở . 72 92 62 42 - 58 - 69 - 34 - 35 14 23 28 07 - Em khác nhận xét bài bạn . - Lắng nghe - Một em đọc đề bài - Lấy số bị trừ, trừ đi số trừ . - Lớp thực hiện vào vở . - Ba HS lên bảng thực hiện . - 3 Hs nêu cách thực hiện - HS nhận xét - Đọc đề . - Hs làm VBT - Hai em nhắc lại nội dung bài vừa học - Về học bài và làm các bài tập còn lại; Xem trước bài mới Tập viết CHỮ HOA I Mục tiêu: Biết viết chữ cái I viết theo cỡ vừa và nhỏ. Biết viết ứng dụng câu Ích nước lợi nhà theo cở nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định. Đồ dùng dạy-học: Giáo viên: Mẫu chữ cái I Học sinh: vở Tập viết, bảng con,... Các hoạt động dạy-học chủ yếu: Ổn định lớp học: Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở tập viết của HS và yêu cầu HS viết vào bảng con chữ H, Hai. Nhắc lại câu ứng dụng đã tập viết ở bài trước (Hai nắng một sương).GV nhận xét Dạy bài mới Giáo viên Học sinh 1.Giới thiệu bài: Ghi bảng tên đầu bài. 2.Hướng dẫn viết chữ hoa: GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét: Chữ hoa I cao mấy li, gồm mấy đường kẻ ngang? Chữ hoa này được viết bởi mấy nét? -Chữ I hoa gồm 2 nét: Nét 1 là nét kết hợp 2 nét cong trái và lượn ngang. Nét 2 móc ngược trái, phần trái lượn vào trong. Chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu: Đặt bút trên ĐK 5, viết nét cong trái rồi lượn ngang. DB trên ĐK 6. Từ điểm DB của nét 1, đổi chiều bút, viết nét móc trái, phần cuối uốn vào trong như nét 1 của chữ B, DB trên ĐK 2. Viết chữ I trên bảng, nhắc lại cách viết Hướng dẫn HS viết trên bảng con. 3.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng: GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Ích nước lợi nhà. -Hướng dẫn HS hiểu được nội dung câu ứng dụng: Đưa ra lời khuyên nên làm những việc tốt cho gia đình cho đất nước. Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét: + Những chữ nào cao 2,5 li? +Các chữ còn lại cao mấy li? +Dấu thanh đặt ở vị trí nào trên các chữ? + Khoảng cách giữa các con chữ là bao nhiêu? + Trong cụm từ trên chữ nào được viết hoa? - Gv viết mẫu: Ích Ích nước lợi nhà Hướng dẫn HS viết chữ Ích vào bảng con. - GV nhận xét, uốn nắn, sửa sai. 4.Hướng dẫn HS viết vào vở TV -GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS viết vào vở -Theo dõi, uốn nắn, sửa sai cho HS. -Chấm 5-7 bài viết của HS -Nhận xét. 5.Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học -Nhắc HS hoàn thành nốt bài tập. -HS nhắc lại tên bài -Cao 5 li, gồm 6 đường kẻ ngang -HS theo dõi -HS viết trên bảng con -HS theo dõi -Chữ I,h,l cao 2,5 li -cao 1 li - Dấu sắc đặt trên i ở chữ ích, đặt trên ơ của chữ nước, dấu nặng dưới ơ, dấu huyền trên a. -Bằng một con chữ o. -Ích -3 HS lên bảng viết -Cả lớp viết vào bảng con. -HS viết vào vở Tập viết. Thể dục Tiết 1 OÂN BAØI THEÅ DUÏC PHAÙT TRIEÅN CHUNG TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” Mục tiêu: -Ôn 7 động tác của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu HS thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác . -HS biết cách chơi trò chơi. II. Phương tiện, địa điểm: - Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. - Phương tiện : chuẩn bị 1 còi. III. Nội dung và phương pháp lên lớp: 1. Phần mở đầu - Nhận lớp - GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học - Giậm chân tại chỗ, đếm theo nhịp điệu. - Chạy theo vòng tròn, hít thở sâu 2. PhÇn c¬ b¶n a) Ôn bài thể dục phát triển chung: -Lần 1 GV điều khiển cả lớp tập mỗi động tác 2x8 nhịp -Lần 2 Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập -GV quan sát, sửa cho HS. -Chia tổ, gọi từng tổ lên tập lại 7 động tác - GV cùng cả lớp nhận xét, biểu dương. -HS tập -HS tập b)Trò chơi: Bỏ khăn - GV neâu teân troø chôi. - GV giaûi thích caùch chôi. - Toå chöùc cho HS tham gia chôi. -HS tiến hành trò chơi. 3.Phần kết thúc - GV củng cố nội dung bài. - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.. -Cúi người thả lỏng cơ thể. -G V nhận xét giờ học, nhắc nhở HS về nhà ôn tập lại 7 động tác

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 11 Lop 2_12468059.doc
Tài liệu liên quan