Giáo án Lớp 2 Tuần 15 - Trường TH Giai Xuân

 

TOÁN:

BÀI 41:15;16;17;18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (Tiết 2)

1. Dự kiến trước khi dạy:

a. Chuẩn bị:HS-bảng con,vở ô li

b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 58- 59

*BT1: GV cho cá nhân nêu nhanh kết quả

*BT3: Các bước tương tự bài 1

?Qua các phép tính,em có nhận xét gì?(Mối quan hệ giữa phép tính cộng và trừ )

*BT4: GV cho HS nối kết quả ở bảng lớp

*BT 2: HS làm vở ô li-Nêu cách thực hiện

 

doc12 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 15 - Trường TH Giai Xuân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT TÂN KÌ LÞch b¸o gi¶ng -LỚP 2A TRƯỜNG TH GIAI XUÂN TUẦN : 15 Từ ngày 10/12/2018 đến ngày 14/12/2018 Thø Buæi TiÕt Líp M«n Tªn bµi d¹y §å dïng d¹y häc 2 _ 10/12 Sáng 1 Chào Cờ 2 T.Việt Bài 15A: Anh em yêu thương .. ( T1) Tranh ở TL 3 T.Việt Bài 15A: Anh em yêu thương .. ( T2) Tranh ở TL 4 Toán Em thực hiên phép tính dạng... (T2) HDHT 3 _ 11 Sáng 1 2C L.Toán Luyện tập chung 2 L.TV Luyện đọc:Bím tóc đuôi sam 3 2A T.Việt Bài 15A: Anh em yêu thương .. ( T3) Tranh ở TL 4 T.Việt Bài15B:Anhemyêuthươngnhau..(T1) Tranh ở TL Chiều 1 Toán Em ôn lại những gì đã học. TLHDHT 2 L.Toán Luyện tập chung 3 LTV Luyện tập chung 4 4 _ 12 Sáng 1 T.Việt Bài15B:Anhemyêuthươngnhau..(T2) Bộ chữ TV 2 T.Việt Bài15B:Anhemyêuthươngnhau..(T3) TLHDHTV 3 Toán 15 ;16; 17; 18 Trừ đi một số (T1) Bảng con 4 LTV Luyện tập chung SHCM 5 _ 13 Sáng Chiều 1 T.Việt Bài 15C: Chị yêu em bé (T1) TLHDHTV 2 T.Việt Bài 15C: Chị yêu em bé (T2) TLHDHTV 3 Toán 15 ;16; 17; 18 Trừ đi một số (T2) TLHDHT 4 6 _ 14 Sáng 1 T.Việt Bài 15C: Chị yêu em bé (T3) TLHDHTV 2 Toán Em thực hiên phép tính dạng... (T1) Bảng con 3 LTV Luyện tập chung 4 L.Toán Luyện tập chung Chiều 1 L.Toán Luyện tập chung 2 HDTH Hướng dẫn HS hoàn thành các BT 3 SHL Nhận xét đánh giá Tuần 15 4 Hiệu Trưởng: Tổ Phó : GV: Cao Đăng Minh Nguyễn Thị Châu Hiệp Lê Thị Bạch Tuyết TUẦN 15 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT : BÀI 15A: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: A-HĐCB: *BT1: GV cho 2-3 Hs kể miệng về anh(chị,em) của mình *BT2:-GV đọc mẫu bài-HS lắng nghe. - GV HD HS cách đọc toàn bài *BT4: GV cho HS đọc từ ngữ khó và câu dài * BT3: Cho HS HĐ cặp đôi-Đặt câu với từ công bằng,kì lạ. * BT5: Cho HSHĐ nhóm 4.Đọc trong nhóm,trước lớp. B-HĐTH: *BT1: - Việc 1: Làm việc cá nhân. - Việc 2: Làm việc nhóm -Việc 3: CTHĐTQ hỏi các câu hỏi-Đại diện nhóm trả lời *Câu hỏi 4: GV hỏi:Tên gọi nào nêu đúng ý nghĩa của câu chuyện? -HS chọn tên gọi *GV chốt : Câu chuyện muốn nói đến tình cảm của hai anh em rất thương yêu,nhường nhịn,sẻ chia những khó khăn...cùng nhau. *BT2: -GV cho đại diện các nhóm thi đọc trước lớp -Cá nhân,bạn nhận xét,bình chọn bạn đọc hay -GV nhận xét,tuyên dương. 3.Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại mục tiêu nắm được hôm nay.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN : BÀI 39 : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 54- 18 ; 34 – 8 NHƯ THẾ NÀO?(Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị:HS-bảng con,vở ô li b. Hoạt động dạy - học:B-HĐTH: *BT1: HS làm vở ô li,nêu cách thực hiện *BT2: HS làm bảng con,nêu cách đặt tính và thực hiện *GV chốt : Khi thực hiện tính -số có 2 CS với số có 1,2 CS có nhớ,ta thực hiện lần lượt từ phải sang trái,thực hiện trả rồi trừ tiếp ở hàng chục.Đặt tính phải thẳng hàng,dóng cột. *BT3: Cho HS nêu các thành phần trong phép tính x ?Muốn tìm SH chưa biết,ta làm ntn? ?Muốn tìm SBT ,ta làm ntn? *BT4: Cho HS nhận diện,giải bài toán -HS làm vở ô li,bảng lớp ?BT thuộc dạng toán gì?(trừ số có 2 CS với số có 2 CS có nhớ) *BT5: Cho HS nối tiếp nêu bài toán ?Em cân nặng bao nhiêu kg? ?Biết em cân nặng 26 kg,em đã làm phép tính gì? Củng cố ,dặn dò: GV cho HS nhắc lại kiến thức nắm được hôm nay.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. . Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 2018 LỚP 2C+2A:LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Luyện viết 1 đoạn trong bài Hai anh em để rèn chữ viết cho HS. II. Nội dung: 1. Luyện viết: Hai anh em - HS chép đoạn – Trang 76, trong bài Hai anh em vào vở luyện viết. - Lưu ý: Viết hoa chữ cái đầu câu, viết đúng dấu ngoặc kép. - GV theo dõi. - HS đổi vở để soát và sửa lỗi. 2. Cñng cè dÆn dß: NhËn xÐt tiÕt häc LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh nhÈm. - KÜ n¨ng tÝnh viÐt chñ yÕu c¸c phÐp tÝnh d¹ng 54- 18. - T×m mét sè h¹ng cña tæng vµ t×m sè bÞ trõ . II.Nội dung: 1.LuyÖn tËp Bµi 1: TÝnh nhÈm 14 - 6 = 14 – 7 = 14 – 9 = 14 - 4 - 2= 14 – 4 - 3 = 14 – 4 - 5 = - HS lµm bµi dùa vµo b¶ng trõ ®· häc ®Ó lµm bµi. - HS lµm bµi vµo vë sau ®ã nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶. - GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ tõng cét tÝnh. Bµi 2: TÝnh 34 94 44 64 84 - - - - - 7 29 18 46 35 ____ ____ ____ ____ ____ - HS lµm bµi vµo vë. - GV: Khi thùc hiÖn phÐp tÝnh chó ý thùc hiÖn tõ ph¶i sang tr¸i, b¾t ®Çu tõ sè ®¬n vÞ . Bµi 3: T×m x a. x + 18 = 64 x- 14 = 34 b. 25 + x = 84 - 30 x - 15 =18 +16 - HS lµm bµi vµo vë. ( HS nổi trội lµm thªm phÇn b) - GV h­íng dÉn thªm cho nh÷ng em yÕu kÐm. - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch t×m mét sè h¹ng trong mét tæng vµ t×m sè bÞ trõ . Bµi 4: HS nổi trội làm vở BTT nâng cao. - Hs lµm bµi vµo vë. 2. Cñng cè dÆn dß: Gv nhËn xÐt tiÕt häc. TIẾNG VIỆT : BÀI 15A: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy – học: (Dạy BT3) -GV cho HS đọc yêu cầu. -HS HĐ cặp đôi trong bàn,trước lớp ?Mẫu câu các em vừa dặt thuộc mẫu câu gì?(Ai/thế nào?) *GV chốt:Dùng mẫu câu Ai/thế nào? để hỏi về đặc điểm,tính chất(hình dáng),màu sắc của người,đồ vật,con vật ,cây cối 2. Củng cố,dặn dò: Cho HS nhắc lại kiến thức vừa nắm.GV nhận xét tiết.Chuyển bài mới. TIẾNG VIỆT : BÀI 15B: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU LÀ HẠNH PHÚC (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: GV chuẩn bị mẫu chữ hoa N, thẻ từ b. Hoạt động dạy - học: A-HĐCB: *BT1: Cho HS chơi trò chơi như HDHTV ?TC giúp em củng cố mẫu câu nào vừa học?(Ai/thế nào?) ?Dùng mẫu câu Ai/thế nào? Để nói về điều gì?(đặc điểm,tính chất(hình dáng),màu sắc của người,vật.. *BT 2:-Cho HS đọc yêu cầu -Cho HS kể chuyện trong nhóm,trước lớp -Cho HS nêu lại ND câu chuyện “Hai anh em” *BT3: GV HDHS viết chữ hoa N *BT4: Cho HS viết bc,vở ô li.GV chấm,nhận xét. 2.Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại ND học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. TOÁN: BÀI 40: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ Đà HỌC 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS –bảng con,vở ô li b. Hoạt động dạy - học: *BT1: - Thay trò chơi kết bạn ở BT1 bằng trò chơi truyền điện bảng trừ 11,12,13,14 trừ đi một số. * BT2: HS làm bảng con,nêu cách thực hiện *BT 4: HS làm bảng con ,nêu cách so sánh,điền dấu. *BT3,5,6: HS làm vở ô li -Cho HS nhắc lại cách tìm các thành phần SH,SBT ở BT5 -Cho HS nêu miệng bài toán.Nhận diện bài toán *GV chốt: BT 3 giúp củng cố tìm SH chưa biết,SBT.BT5 giúp củng cố trừ số có 2 CS cho số có 2 CS có nhớ. 2. Củng cố.Dặn dò: Gv cho HS nhắc lại kiến thức vừa nắm.GV nhận xét tiết,dặn dò về nhà Thứ tư ngày 12 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT : BÀI 15B: ANH EM YÊU THƯƠNG NHAU LÀ HẠNH PHÚC (Tiết 2,3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: Tranh ở tài liệu b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 76-78 *BT 1: -Cho HS làm việc nhóm -Cho đại diện nhóm báo cáo kết quả *GV chốt: BT1 giúp em mở rộng vốn từ chỉ đặc điểm thuộc mẫu câu Ai/thế nào? *BT2: -Cho HS HĐ cặp đôi -Cá nhân nối tiếp đọc câu -Gv nhận xét,tuyên dương *GV chốt:BT2 giúp em nói được câu hoàn chỉnh với các từ chỉ đặc điểm thuộc mẫu câu Ai/thế nào? *BT3: Cho HS chép câu vừa đặt vào vở *BT4: Gv đọc chính tá-HS viết-GV theo dõi,giúp HS *BT5,6: GV tổ chức trò chơi truyền điện cho HS viết trên bảng lớp *BT7: -Cho HS đọc tình huống -HS đóng vai theo nhóm,trước lớp ?BT giúp em điều gì?(Biết nói lời chúc mừng trong tình huống giao tiếp hằng ngày) Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại ND bài học.GV nhận xét tiết.Dặn về nhà TOÁN: BÀI 41: 15; 16; 17; 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: HS: HS:18 que tính b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 57- 58 2.Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết.Dặn về nhà LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN ĐỌC: ÔN: HAI ANH EM 1) Hoạt động 1. Hoạt động cả lớp: - Hướng dẫn đọc, đọc mẫu. (HS theo dõi) 2) Hoạt động 1. Hoạt động nhóm:. - Luyện đọc trong nhóm - HS GV nhận xét 3) Hoạt động 2. Hoạt động cả lớp:. - Luyện đọc trước lớp - HS GV nhận xét 4. Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học Thứ năm ngày 13 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT : BÀI 15C : CHỊ YÊU EM BÉ (Tiết 1,2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 79- 80 A-HĐCB: *BT1: Cho HS nêu nhanh các từ chỉ sự vật-đặc điểm,tính chất của sự vật đó. *BT2:-GV đọc mẫu bài “Bé Hoa” -GV HD đọc *BT4: Cho HS đọc từ ngữ khó *BT3: Cho HS HĐ cặp đôi-giải nghĩa từ *BT5: Cho HS luyện đọc nhóm 3-Các nhóm thi đọc *BT6,7:Cho HS HĐ cặp đôi-Hỏi đáp về nội dung bài *GV chốt: Bài học giúp em biết những việc làm của bé Hoa đối với em.Qua đó,là chị thì phải biết yêu thương em,biết sẻ chia công việc nhàcùng bố mẹ B-HĐTH: *BT1: Cho HS chơi trò chơi trên bảng lớp-Tìm từ có vần ay/ai 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết.Dặn về nhà TOÁN: BÀI 41:15;16;17;18 TRỪ ĐI MỘT SỐ (Tiết 2) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị:HS-bảng con,vở ô li b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 58- 59 *BT1: GV cho cá nhân nêu nhanh kết quả *BT3: Các bước tương tự bài 1 ?Qua các phép tính,em có nhận xét gì?(Mối quan hệ giữa phép tính cộng và trừ) *BT4: GV cho HS nối kết quả ở bảng lớp *BT 2: HS làm vở ô li-Nêu cách thực hiện *BT5: Cho HS nhận diện,giải bài toán ?Bài toán thuộc dạng gì? Lưu ý: BT5 đối với hs yếu chú ý cánh đặt lời giải 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND bài.GV nhận xét tiết,dặn về nhà. Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2018 TIẾNG VIỆT: BÀI 15C : CHỊ YÊU EM BÉ (Tiết 3) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 82- 83 B-HĐTH: *BT2:Cho HS chơi trò chơi trên bảng lớp :Tìm từ chứa tiếng s/x,ât/âc *BT3: Cho HS HĐ cặp đôi-Giải câu đố. *BT4,5:Viết 2-3 câu kể về anh,chị,em của em -Cho HS nói miệng -Gv chỉnh sửa,giúp đỡ -Cho HS viết vở ô li *GV chốt: Ai cũng có anh,chị,em trong nhà.Anh ,chị,em cần biết yêu thương,chia sẻ,đoàn kết với nhau 2. Củng cố.Dặn dò: GV cho HS nhắc lại ND hôm nay học.GV nhận xét tiết,dặn về nhà TOÁN: BÀI 42 : EM THỰC HIỆN PHÉP TÍNH DẠNG 55; 56; 57 ; 58 TRỪ ĐI MỘT SỐ NHƯ THẾ NÀO? (Tiết 1) 1. Dự kiến trước khi dạy: a. Chuẩn bị: b. Hoạt động dạy - học: Thực hiện theo hướng dẫn học trang 60- 61 -Cho HS nêu cách thực hiện trừ số có 2 CS cho số có 1 CS và số có 2 CS cho số có 2 CS -Cho HS rút ra kết luận khi thực hiện -Cho HS thực hành với 2 phép tính còn lại *GV chốt: Khi thực hiện ,ta thực hiện trừ từ phải sang trái,đặt thẳng hàng dóng cột,trả rồi mới trừ tiếp. 2. Củng cố.Dặn dò: Cho HS nhắc lại ND cần ghi nhớ.GV nhận xét tiết.Dặn về nhà. LUYỆN TIẾNG VIỆT: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Luyện cho HS biết đặt câu theo mẫu Ai/thế nào và viết được một đoạn văn ngắn kể về anh,chị ,em qua các bài tập II.Hoạt động trên lớp: -GV ra bài tập-HS làm bài Bµi 1 : §Æt 6 c©u theo mÉu : “Ai / thÕ nµo?” ®Ó t¶ vÒ ®Æc ®iÓm vµ tÝnh t×nh cña nh÷ng ng­êi trong gia ®×nh em ? VÝ dô : MÑ em rÊt hiÒn lµnh vµ tèt bông. M¸i tãc cña «ng em mµu h¹t dÎ. Bµi 2 : Dùa vµo c¸c c©u hái gîi ý sau .Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n tõ 3 – 5 c©u kÓ vÒ anh (hoÆc chÞ em) . + Anh ( chÞ ) em tªn lµ g× ? N¨m nay bao nhiªu tuæi ? + Anh ( chÞ ) em lµ con thø mÊy trong gia ®×nh ? + Anh ( chÞ ) em häc líp mÊy ? tr­êng nµo ? + Anh ( chÞ ) em häc cã giái kh«ng ? hoÆc ng­ßi ®ã ®· cã nghÒ nghiÖp th× lµm nghÒ g× ? + T×nh c¶m cña anh ( chÞ ) em ®èi víi em nh­ thÕ nµo vµ t×nh c¶m cña em ®èi víi anh ( chÞ ) em nh­ thÕ nµo ? -GV gọi HS trình bày:cá nhân -GV chữa bài chung cả lớp -GV nhận xét.Dặn dò. LUYỆN TOÁN LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: - Cñng cè kÜ n¨ng tÝnh nhÈm. - KÜ n¨ng tÝnh viÐt chñ yÕu c¸c phÐp tÝnh d¹ng 54- 18. - T×m mét sè h¹ng cña tæng vµ t×m sè bÞ trõ . II.Nội dung: 1.LuyÖn tËp Bµi 1: TÝnh nhÈm 14 - 6 = 14 – 7 = 14 – 9 = 14 - 4 - 2= 14 – 4 - 3 = 14 – 4 - 5 = - HS lµm bµi dùa vµo b¶ng trõ ®· häc ®Ó lµm bµi. - HS lµm bµi vµo vë sau ®ã nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶. - GV gäi HS nªu nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ tõng cét tÝnh. Bµi 2: TÝnh 34 94 44 64 84 - - - - - 7 29 18 46 35 ____ ____ ____ ____ ____ - HS lµm bµi vµo vë. - GV: Khi thùc hiÖn phÐp tÝnh chó ý thùc hiÖn tõ ph¶i sang tr¸i, b¾t ®Çu tõ sè ®¬n vÞ . Bµi 3: T×m x a. x + 18 = 64 x- 14 = 34 b. 25 + x = 84 - 30 x - 15 =18 +16 - HS lµm bµi vµo vë. ( HS nổi trội lµm thªm phÇn b) - GV h­íng dÉn thªm cho nh÷ng em yÕu kÐm. - GV yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸ch t×m mét sè h¹ng trong mét tæng vµ t×m sè bÞ trõ . Bµi 4: HS nổi trội làm vở BTT nâng cao. - Hs lµm bµi vµo vë. 2. Cñng cè dÆn dß: Gv nhËn xÐt tiÕt häc. LUYỆN TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Củng cố cho HS cách làm tính,giải toán qua một số bài tập II.Hoạt động trên lớp: -Gv ra bài tập-HS làm bài Bµi 1 : T×m x, biÕt : 100 – x = 56 28 + x = 74 100 – x = 27 + 34 x – 26 = 75 Bµi 2 : TÝnh . 26 + 34 – 28 = 56 + 44 – 75 = 100 – 28 – 72 = 100 – 78 + 15 = Bµi 3 : Tãm t¾t b»ng s¬ ®å vµ gi¶i bµi to¸n sau : Bµi to¸n :Mét cöa hµng cã tÊt c¶ 100 kil«gam g¹o. Cöa hµng ®· b¸n ®i mét sè kil«gam g¹o, th× cßn l¹i 67 kil«gam g¹o. Hái cöa hµng b¸n ®i bao nhiªu kil«gam g¹o ? -GV gọi cá nhân làm từng bài -GV nhận xét,chữa chung cho cả lớp H­íng dÉn tù häc I.Mục tiêu Học sinh hoàn thành kiến thức, kỹ năng các bài tập . II. Nội dung: - Học sinh nêu các bài tập mà mình chưa hoàn thành - Học sinh hoàn thành các bài tập - GV hướng dẫn, giúp đỡ học sinh - Học sinh nêu những điều mà mình chưa hiểu- GV giải quyết thắc mắc GDTT : SINH HOẠT LỚP TUẦN 15 I. Mục tiêu: + HS thấy được những ưu khuyết điểm trong tuần qua, nắm vững kế hoạch, biện pháp thực hiện trong tuần tới. + Giáo dục HS có tinh thần vươn lên trong học tập. Biết đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau. II. Nội dung sinh hoạt 1. CTHĐTQ đánh giá hoạt động trong tuần qua: - Về đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. - Về học tập: Đi học chuyên cần. Học bài, làm bài đầy đủ. Tích cực phát biểu xây dựng bài. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm cao. - Về lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh lớp học và khu vực được phân công. Vệ sinh trực nhật trong ngoài lớp hàng ngày sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Chăm bón bồn hoa xanh tốt. - Về hoạt động Đội, Sao: Tham gia đầy đủ các giờ HĐTT, thể dục nhịp điệu, tập Eropic, chơi trò chơi dân gian nhảy dây, ô ăn quan, sinh hoạt Sao, tập luyện nghiêm túc. Chấp hành tốt mọi nội quy cũng như mọi quy định. 2. Giáo viên triển khai kế hoạch - Đạo đức: Ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn, thầy cô. Đoàn kết, thân ái với bạn bè, biết yêu thương, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các hoạt động khác. - Học tập: Duy trì tốt việc đi học chuyên cần. Học thuộc bài, làm bài đầy đủ, tìm hiểu bài mới trước khi đến lớp. Tích cực học bài. Giữ gìn sách vở, luyện chữ viết. Các bạn HSKG tham gia giúp đỡ các bạn HS trung bình, yếu hoàn thành bài tập. - Lao động, vệ sinh: Thực hiện tốt vệ sinh trong, ngoài lớp học sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. Có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày tốt. - Hoạt động Đội, Sao: Thực hiện tốt các phong trào do Đội đề ra. Mặc đồng phục đúng quy định. Tích cực tham gia các trò chơi dân gian 3. Tổng kết: GV tổng kết, nhận xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 15 Lop 2_12497676.doc
Tài liệu liên quan