Giáo án Lớp 2 Tuần 5 - Trường Tiểu học Cát Thành

Tiết 4: Töï nhieân vaø Xaõ hoäi : Cô quan tieâu hoùa .

A. Muïc tieâu:

 - Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình.

- Phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa.

- Giáo dục học sinh ăn uống đều đặn để bảo vệ đường tiêu hóa.

B. Chuẩn bị:

 - GV: Mô hình hoặc tranh vẽ ống tiêu hóa, tranh phóng to (Hình 2) trang 13 SGK; bánh quy.

 - HS: SGK.

C. Các hoạt động dạy học:

 

doc35 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 44 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 5 - Trường Tiểu học Cát Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giaáy thuû coâng, keùo, buùt maøu, hoà daùn ñeå tieát sau thöïc haønh gaáp maùy bay ñuoâi rôøi. - Nhaän xeùt keát quaû hoïc taäp vaø tinh thaàn thaùi ñoä trong giôø hoïc. - Haùt. - HS ñaët duïng cuï hoïc taäp leân baøn . - 2 HS leân baûng thöïc haønh. -Laéng nghe. - Quan saùt. +Ñaàu , caùnh, thaân, ñuoâi maùy bay. -Quan saùt. + Hình vuoâng. + Hình chöõ nhaät. - Quan saùt, theo doõi. - 1-2 HS leân thöïc hieän vaø neâu caùc böôùc gaáp. -Caû lôùp thöïc haønh gaáp maùy bay ñuoâi rôøi. - 1 HS traû lôøi 4 böôùc. -Laéng nghe. @ Ruùt kinh nghieäm: .. ____________________________ Thöù tö ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2018 Tiết 1: Taäp ñoïc : Muïc luïc saùch. A. Muïc ñích yeâu caàu : 1.Reøn kó naêng ñoïc thaønh tieáng: Bieát ñoïc ñuùng gioïng moät vaên baûn coù tính chaát lieät keâ, bieát ngaét vaø chuyeån gioïng khi ñoïc teân taùc giaû, teân truyeän trong muïc luïc. 2.Reøn kó naêng ñoïc hieåu: - Luyeän kyõ naêng ñoïc vaø hieåu töø ngöõ : muïc luïc , tuyeån taäp, tieåu phaåm, taùc giaû, höông ñoàng coû noäi, vöông quoác. - Böôùc ñaàu bieát duøng muïc luïc saùch ñeå tra cöùu. 3. Giaùo duïc : giaùo duïc HS yù thöùc hoïc taäp. B. Phöông phaùp daïy- hoïc : ñaøm thoaïi, luyeän taäp, C. Ñoà duøng daïy- hoïc: - GV: Taäp truyeän thieáu nhi coù muïc luïc, baûng phuï, - HS: SGK. D. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 4’ 1' 12’ 10’ 10’ 2’ I. OÅn ñònh toå chöùc: II. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi 3 HS ñoïc baøi: “Chieác buùt möïc” vaø TLCH: + HS1 (ñoaïn 1vaø 2) : Traû lôøi caâu hoûi 1 SGK. + HS 2 (ñoaïn 3) : Traû lôøi caâu hoûi 3 SGK. + HS 3 (ñoaïn 4) : Traû lôøi caâu hoûi 4 SGK. Nhaän xeùt . III. Baøi môùi: 1. Giôùi thieäu baøi: Cho HS giôû muïc luïc saùch giaùo khoa hay taäp truyeän thieáu nhi vaø giôùi thieäu: Muïc luïc cho chuùng ta bieát trong saùch coù nhöõng baøi ( truyeän ) gì, ôû trang naøo, baøi ( truyeän ) aáy cuûa ai. Baøi hoïc hoâm nay giuùp caùc em bieát caùch ñoïc muïc luïc saùch, bieát tra muïc luïc tìm nhanh teân baøi.. - Giaùo vieân ghi ñeà baøi leân baûng. 2. Luyeän ñoïc. -Giaùo vieân ñoïc maãu toaøn baøi, toùm taét noäi dung baøi hoïc. - Höôùng daãn HS luyeän ñoïc keát hôïp giaûi nghóa töø : a. Ñoïc töøng muïc: -Höôùng daãn HS ñoïc 1 ; 2 doøng, ñoïc töø traùi sang phaûi, theo coät. + Moät./ Quang Duõng./ Muøa quaû coï./ Trang 7.// - Yeâu caàu HS ñoïc tieáp noái ( theo doøng ) - Höôùng daãn ñoïc ñuùng: Quaû coï, Quang Duõng, Phuøng Quaùn, vöông quoác, b. Ñoïc töøng muïc trong nhoùm. c. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. Cho HS nhaän xeùt; GV nhaän xeùt, tuyeân döông. d. HS ñoïc ñoàng thanh. 3. Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Yeâu caàu 2 HS ñoïc thaønh tieáng töøng muïc. H: Tuyeån taäp naøy coù nhöõng muïc naøo? H: Truyeän “Ngöôøi hoïc troø cuõ”õ ôû trang naøo? H: Truyeän “Muøa quaû coï” cuûa nhaø vaên naøo? H: Muïc luïc saùch duøng ñeå laøm gì? * Höôùng daãn HS ñoïc, taäp tra muïc luïc saùch:“Tieáng vieät 2, taäp 1, tuaàn 5”. - Yeâu caàu caû lôùp thi hoûi - ñaùp nhanh veà töøng noäi dung trong muïc luïc. Nhaän xeùt, tuyeân döông. 4. Luyeän ñoïc laïi: - Toå chöùc caùc nhoùm thi ñoïc toaøn baøi.. - GV vaø HS nhaän xeùt bình choïc HS ñoïc hay, ñuùng. IV. Cuûng coá – Daën doø : - Ñeå bieát saùch vieát veà nhöõng gì, coù nhöõng muïc naøo, em caàn xem tröôùc phaàn muïc luïc. - Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi:“ Maãu giaáy vuïn”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Lôùp haùt - 3 HS ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - HS ñoïc thaàm. - Tieáp noái nhau ñoïc töøng doøng. - HS laàn löôït ñoïc noái tieáp theo doøng. - HS luyeän ñoïc ( Caù nhaân – ÑT ) - Laàn löôïc töøng HS trong nhoùm ñoïc. - Thi ñoïc. - Caû lôùp ñoàng thanh. - HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm. + Neâu teân töøng muïc. + Trang 52. + Quang Duõng. + Cho bieát cuoán saùch vieát veà caùi gì, coù nhöõng phaàn naøo, - HS thöïc haønh tra cöùu. - Caû lôùp thi hoûi - ñaùp nhanh. - Thi ñoïc. -Laéng nghe. -Laéng nghe. @ Ruùt kinh nghieäm: .... _____________________________ Tiết 2: Toaùn : Hình chöõ nhaät – Hình töù giaùc A. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: - Giuùp HS nhaän daïng ñöôïc hình chöõ nhaät, hình töù giaùc. 2.Kyõ naêng: - HS böôùc ñaàu veõ ñuùng hình chöõ nhaät, hình töù giaùc, ñoïc ñuùng teân hình. 3.Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS tính caån thaän, chính xaùc, nhanh nheïn, chaêm hoïc, yeâu thích hoïc toaùn. B. Phöông phaùp daïy- hoïc : quan saùt, ñaøm thoaïi, luyeän taäp ,.. C. Ñoà duøng daïy- hoïc: - GV: SGK , boä ñoà duøng toaùn 2 , baûng phu,ï... - HS: Baûng con, phaán, SGK. D. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 4’ 1’ 5’ 5’ 10’ 8’ 4’ 2' I. OÅn ñònh toå chöùc: II. Kieåm tra baøi cuõ : - GV goïi 2 HS leân baûng ñaët tính vaø tính : HS 1 : 78 + 9 ; 69 + 24 HS 2 : 58 + 26 ; 59 + 18 Nhaän xeùt . III. Baøi môùi : 1. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em hoïc baøi:“HCN, hình töù giaùc”. - Giaùo vieân ghi ñeà baøi leân baûng. 2. Giôùi thieäu hình chöõ nhaät. - GV ñöa 1 soá hình tröïc quan daïng hình chöõ nhaät giôùi thieäu: “Ñaây laø hình chöõ nhaät”. - Höôùng daãn HS nhaän bieát chieàu daøi, chieàu roäng HCN vaø giuùp HS nhaän bieát HCN coù nhieàu daïng. - Höôùng daãn HS ghi teân hình, ñoïc teân hình chöõ nhaät. 3. Giôùi thieäu hình töù giaùc. -Tieán haønh töông töï nhö giôùi thieäu HCN. - Cho HS thaáy ñöôïc söï khaùc nhau giöõa HCN vaø hình töù giaùc. GV nhaän xeùt , söûa chöõa. 4. Luyeän taäp – Thöïc haønh. Baøi 1: Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Goïi 2 HS leân baûng laøm baøi. Baøi 2 : Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Yeâu caàu HS tìm hình töù giaùc trong moãi hình (4nhoùm). * Caâu c: HS laøm mieäng. Baøi 3: Toå chöùc cho HS 2 nhoùm thi ñua thöïc hieän . GV nhaän xeùt, tuyeân döông. IV. Cuûng coá – Daën doø : - GV cuûng coá veà hình chöõ nhaät, hình töù giaùc : Neâu ñöôïc söï khaùc nhau giöõa hình chöõ nhaät vaø hình töù giaùc. - Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi sau: “Baøi toaùn veà nhieàu hôn”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt. - 2 HS leân baûng ñaët tính roài tính – Lôùp laøm vaøo baûng con - Laéng nghe. - Quan saùt. - 2 caïnh daøi baèng nhau laø chieàu daøi, 2 caïnh ngaén baèng nhau laø chieàu roäng. - Vaøi HS ñoïc. - Quan saùt. - Phaân bieät ñöôïc HCN, hình töù giaùc. - 1 HS neâu. - Thöïc haønh noái caùc ñieåm taïo HCN, hình töù giaùc roài ñoïc teân hình. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi. - Ñaïi dieän nhoùm leân thi ñua laøm caâu avaø caâu b. + Caâu a: Coù 1 hình töù giaùc. + Caâu b: Coù 2 hình töù giaùc. - HS neâu mieäng: Coù 1 hình töù giaùc. - Hai nhoùm thi ñieàn. - Vaøi HS neâu . - Laéng nghe. @ Ruùt kinh nghieäm: . . ___________________________________ Tiết 3: Taäp vieát : Chữ hoa : D A. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Giuùp HS bieát vieát chöõ hoa D theo côõ vöøa vaø côõ nhoû .Vieát caâu öùng duïng “Dân giàu nöớc mïnh” theo côõ chöõ nhoû, ñuùng maãu, ñeàu neùt, noái chöõ ñuùng quy ñònh. 2.Kyõ naêng: Reøn vieát ñeàu ñeïp , ñuùng maãu, noái chöõ ñuùng quy ñònh. 3.Thaùi ñoä: GD HS tính caån thaän, chaêm chæ hoïc taäp. B. Phöông phaùp daïy- hoïc: quan saùt, luyeân taäp, C. Ñ oà duøng daïy- hoïc : -GV: Chöõ maãu , baûng con, -HS: Vôû taäp vieát, baûng con , phaán. D. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 3’ 1’ 10’ 10’ 12’ 3’ I. OÅn ñònh toå chöùc: II. Kieåm tra baøi cuõ : - Goïi HS leân vieát baûng chöõ C , Chia. - Nhaän xeùt baøi vieát ôû vôû taäp vieát. Nhaän xeùt . III. Baøi môùi : 1. Giôùi thieäu baøi: Ghi ñeà baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa. a. Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. * Gaén maãu chöõ D : H: Chöõ hoa D cao maáy li? H: Chöõ hoa D goàm coù maáy neùt ? Ñoù laø nhöõng neùt naøo? - Chæ daãn caùch vieát treân chöõ maãu. -GV vieát maãu chöõ D treân baûng, vöøa vieát vöøa nhaéc laïi caùch vieát. - Cho HS toâ khan. b. HS vieát baûng con. - GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït. - GV nhaän xeùt uoán naén. 3 Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng “ Dân giàu nước mạnh”. * Treo baûng phuï: a. Giôùi thieäu caâu öùng duïng: “Dân giàu nöóc mïnh” theo côõ chöõ nhoû. - Yeâu caàu HS giaûi nghóa caâu öùng duïng. + Giaûi nnghóa: nhaân daân giaøu coù, ñaát nöôùc huøng maïnh. Ñaây laø moät öôùc mô,cuõng coù theå hieåu laø moät kinh nghieäm (Daân coù giaøu thì nöôùc môùi maïnh). b. Quan saùt vaø nhaän xeùt: H: Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi?. H: Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ?. H: Caùc chöõ vieát caùch nhau moät khoaûng baèng chöøng naøo? - GV vieát maãu chöõ: “ Dân”. c. HS vieát baûng con: * Vieát: “ Dân” - GV nhaän xeùt vaø uoán naén. 4. Vieát vaøo vôû. * Vôû taäp vieát: GV neâu yeâu caàu vieát. - GV yeâu caàu HS thi ñua vieát baøi. - GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm. - Thu 7-8 vôû chaám. - GV nhaän xeùt chung. IV. Cuûng coá – Daën doø : - Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát ôû nhaø. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. -2 HS leân baûng - Lôùp vieát vaøo baûng con. - Laéng nghe. - Quan saùt chöõ maãu. - 5 li. -1 neùt laø keát hôïp cuûa 2 neùt cô baûn: neùt löôïn 2 ñaàu (doïc) vaø neùt cong phaûi keà lieàn nhau, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ.. - Theo doõi, laéng nghe. - HS toâ khan. - 2 HS leân baûng vieát – Lôùp vieát vaøo baûng con. - Quan saùt. - Neâu caùch hieåu nghóa caâu öùng duïng. - HS traû lôøi. - HS traû lôøi. - Baèng con chöõ o. - 2 HS leân baûng vieát – Lôùp vieát vaøo baûng con. - Vieát baøi vaøo vôû taäp vieát. - L aéng nghe. @Ruùt kinh nghieäm: .... __________________________ Tiết 4 + 5: Tiếng Anh: Giáo viên chuyên dạy Thöù năm ngaøy 11 thaùng 10 naêm 2018 Tiết 1: Mĩ thuật: Giáo viên chuyên dạy Tiết 2: Luyeän töø vaø caâu: Teân rieâng vaø caùch vieát teân rieâng – Caâu kieåu Ai laø gì ? A. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Giuùp HS phaân bieät caùc töø chæ söï vaät noùi chung vôùi teân rieâng cuûa töøng söï vaät. Bieát vieát hoa teân rieâng.Taäp ñaët caâu theo maãu: Ai laø gì? 2.Kyõ naêng: Vieát hoa teân rieâng. Ñaët caâu ñuùng theo maãu: Ai laø gì? 3.Thaùi ñoä: HS coù yù thöùc hoïc taäp toát, yeâu thích tieáng meï ñeû. B. Phöông phaùp daïy- hoïc: luyeän taäp, C. Ñoà duøng daïy-hoïc: - GV: SGK, baûng phuï cheùp saün baøi taäp SGK. D. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc : TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 4’ 1’ 10’ 10’ 12’ 2’ I. OÅn ñònh toå chöùc: II. Kieåm tra baøi cuõ :- Goïi 2 HS leân baûng,moãi em ñaët 2 caâu theo maãu: + Ai ( Caùi gì, con gì) laø gì? - Nhaän xeùt. III. Baøi môùi : 1. Giôùi thieäu baøi: GV giôùi thieäu ngaén goïn teân baøi sau ñoù ghi teân baøi leân baûng. 2. Höôùng daãn HS laøm baøi taäp: * Baøi 1:( mieäng) Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Höôùng daãn HS so saùnh caùc töø ôû nhoùm 1 vôùi caùc töø naèm ngoaøi ngoaëc ñôn ôû nhoùm 2. - Goïi HS ñöùng taïi choã traû lôøi. - Höôùng daãn HS ruùt ra ghi nhôù nhö SGK. * Baøi 2: (vieát) Goïi HS neâu yeâu caàu BT. - Höôùng daãn HS laøm baøi: Löu yù vieát ñuùng chính taû,vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi teân rieâng. - Goïi 2 HS leân baûng laøm thi ñua. - Nhaän xeùt – Tuyeân döông. * Baøi 3: ( vieát )- Goïi HS neâu yeâu caàu BT. - Goïi HS ñoïc caâu maãu ( nhö SGK). - Höôùng daãn caùch laøm. - Chia 3 nhoùm, moãi nhoùm laøm 1 caâu. - Goïi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy baøi laøm. - Nhaän xeùt, tuyeân döông. IV. Cuûng coá – Daën doø: - Goïi HS nhaéc laïi caùch vieát teân rieâng. - Daën: Xem tröôùc baøi sau: “Luyeän töø vaø caâu”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt -2 HS leân baûng ñaët caâu. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - 1 HS neâu yeâu caàu . - Laéng nghe. + Töø ôû coät 1: Teân chung. + Töø ôû coät 2: Teân rieâng. - 2-3 em nhaéc laïi ghi nhôù. - 1 HS neâu yeâu caàu. - 2 HS leân laøm thi ñua-Lôùp laøm vaøo vôû. - 1 HS neâu yeâu caàu. - Ñaët caâu theo maãu: Ai laø gì? - 3 nhoùm thaûo luaän vaø laøm baøi. - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. - Chuù yù laéng nghe. - Vieát hoa chöõ caùi ñaàu moãi tieáng. - Chuù yù laéng nghe. @Rút kinh nghiệm: . Tiết 3: Toaùn : Baøi toaùn veà nhieàu hôn. A. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Giuùp HS cuûng coá khaùi nieäm “nhieàu hôn”, bieát caùch giaûi vaø trình baøy baøi giaûi veà baøi toaùn nhieàu hôn ( daïng ñôn giaûn.) 2.Kyõ naêng: HS laøm tính, giaûi baøi toaùn veà nhieàu hôn ñuùng chính xaùc, nhanh nheïn, thaønh thaïo. 3.Thaùi ñoä: Tính chòu khoù, caån thaän, ham thích hoïc toaùn. B. Phöông phaùp daïy- hoïc : quan saùt, luyeän taäp, C. Ñoà duøng daïy- hoïc : - GV: Baûng phuï, que tính. - HS: Saùch giaùo khoa, baûng con. D. Caùc hoaït ñoäng daïy-hoïc: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 3’ 1’ 10’ 10’ 10’ 12’ 3’ I. OÅn ñònh toå chöùc: II. Kieåm tra baøi cuõ :- Goïi HS leân baûng ñoïc teân hình chöõ nhaät, hình töù giaùc. - Nhaän xeùt. III. Baøi môùi : 1. Giôùi thieäu baøi: Tìm hieåu baøi toaùn veà “nhieàu hôn”. Ghi teân baøi leân baûng. 2. Giôùi thieäu baøi toaùn veà nhieàu hôn. - Ñoïc baøi toaùn nhö (SGK). - Vöøa hoûi, vöøa toùm taét baøi toaùn leân baûng. * Toùm taét: Haøng treân : 5 quaû cam Haøng döôùi : nhieàu hôn 2 quaû cam Haøng döôùi : . Quaû cam ? - Giaûi thích “nhieàu hôn” töùc laø ñaõ coù nhö haøng treân, roài theâm 2 quaû nöõa. - Höôùng daãn HS giaûi baøi toaùn: -H: Muoán bieát haøng döôùi coù maáy quaû cam em laøm nhö theá naøo ? -H: Em haõy neâu lôøi giaûi cuûa baøi toaùn? - Goïi 1 HS leân baûng giaûi. - GV nhaän xeùt, söûa chöõa. 3. luyeän taäp. * Baøi 1 : - Goïi HS ñoïc ñeà toaùn. - GV ghi toùm taét leân baûng (nhö SGK). - Höôùng daãn HS giaûi. - Goïi 1 HS leân baûng giaûi. - Nhaän xeùt . * Baøi 2 : Goïi 1 HS ñoïc ñeà toùan. - Höôùng daãn toùm taét : Nam coù : 10 vieân bi. Baûo nhieàu hôn Nam: 5 vieân bi. Baûo coù : ? vieân bi. -Höôùng daãn HS giaûi baøi toán . - Goïi 1 HS leân baûng giaûi - Nhaän xeùt . * Baøi 3 : -Goïi 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - Giaûi thích “cao hôn” ôû ñaây ñöôïc hieåu nhö laø “nhieàu hôn”. - Höôùng daãn giaûi baøi toaùn. - Goïi 1 HS leân baûng toùm taét roài giaûi baøi toaùn. - Nhaän xeùt . IV. Cuûng coá – Daën doø : * Troø chôi: Thi giaûi toaùn nhanh. - Ñính leân baûng toùm taét 1 baøi toaùn veà “nhieàu hôn” Yeâu caàu HS thi ñua giaûi. - Daën HS veà nhaø xem tröôùc baøi sau: “ Luyeän taäp”. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Haùt. - 3 HS leân ñoïc teân hình. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - Laéng nghe. - Vöøa traû lôøi, vöøa theo doõi. - 1-2 HS nhìn toùm taét ñoïc laïi ñeà toaùn. - Laáy soá quaû cam haøng treân coäng vôùi soá quaû cam nhieàu hôn ôû haøng döôùi. - 1 HS ñoïc lôøi giaûi. - 1HS leân baûng, lôùp giaûi vaøo vôû nhaùp. + Baøi giaûi : Soá quaû cam haøng döôùi laø: 5 + 2 = 7 (quaû) Ñaùp soá: 7 quaû cam. - 1HS ñoïc. - Theo doõi. - 1 HS leân baûng lôùp giaûi, caû lôùp laøm vaøo vôû * Baøi giaûi : Soá hoa Bình coù : 4 + 2 = 6 boâng ) Ñaùp soá : 6 boâng hoa. -1 HS ñoïc ñeà toaùn, lôùp theo doõi. - 1-2 HS nhìn toùm taét neâu laïi ñeà toùan -1 HS leân baûng, lôùp laøm vaøo vôû. * Baøi giaûi : Soá bi cuûa Baûo coù laø : 10 + 5 = 15 ( vieân ) Ñaùp soá : 15 vieân bi. - 1 HS ñoïc ñeà. - HS chuù yù laéng nghe. - 1 HS leân toùm taét roài giaûi, caû lôùp laøm vaøo vôû. * Baøi giaûi : Chieàu cao cuûa Ñaøo laø : 95 + 3 = 98 ( cm ) Ñaùp soá : 98 cm - 2 em ñaïi dieän nhoùm leân thi ñua giaûi. - Laéng nghe. @ Ruùt kinh nghieäm: .. ... __________________________________ Bài 5: CƠ QUAN TIÊU HÓA I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình. - Học sinh khá giỏi phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. 2. Kĩ năng: - HS có kĩ năng quan sát, so sánh , mô tả. 3. Thái độ: - HS có ý thức giữ vệ sinh trong ăn uống hằng ngày để cơ quan tiêu hóa được khỏe mạnh. II. CHUẨN BỊ: - GV: Tranh vẽ cơ quan tiêu hóa, phiếu học tập (hoặc mô hình hệ tiêu hóa). - GHS : Vở ghi chép khoa học. Sach giáo khoa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 4’ 1’ 30’ 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bì cũ: Bài: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? ? Để cơ và xương phát triển tốt chúng ta cần làm gì? ? Chúng ta không nên làm gì để cơ và xương phát triển tốt? - GV nhận xét chung. 3. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của bài học. b. Phát triển bài: Hoạt động 1: Tìm hiểu đường đi của thức an trong ống tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa. Bước 1: Đưa tình huống xuát phát: - Trò chơi khởi động: “ Chế biến thức ăn” - GV hô: “ Nhập khẩu”, “ Vận chuyển”, “ Chế biến” nhưng tay không làm theo nói. - Hỏi: Em học được gì qua trò chơi này? - Vậy thức ăn sau khi vào miệng được nhai nuốt rồi sẽ đi đâu và những bộ phận nào được dung để tiêu hóa thức ăn? Đó chính là vấn đề cần nghiên cứu trong bài học hôm nay. Bước 2: Làm bộc lộ những hiểu biết ban đầu của HS: GV yêu cầu HS mô tả bằng lời hoặc sơ đồ những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép khoa học về tên các bộ phận dùng để tiêu hóa thức ăn và đường đi của thức ăn, sau đó thảo luận nhóm 4 để ghi chép vào bảng nhóm. Bước 3: Đề xuất các câu hỏi và phương án tìm tòi: - Từ việc suy đoán của HS, gió viên giúp các em đề xuất các câu hỏi lien quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về các bộ phận dung để tiêu hóa thức ăn và đường đi của thức ăn qua các bộ phận đó. - GV tổng hợp và chỉnh sửa các câu hỏi để đưa ra câu hỏi cần có: + Các bộ phận nào dùng để tiêu hóa thức ăn? + Thức ăn sau khi vào miệng, được nhai, nuốt sẽ đi đâu? - Ngoài việc dựa vào hiểu biết bản thân, em cần làm gì để giải đáp thắc mắc của mình? - Theo em cách nào là thuận tiện nhất? - GV định hương cho HS cách ( quan sát hình vẽ) hoặc xem clip,. Bước 4: Thực hiện phương án tìm tòi: - Phát phiếu ghi kết quả thí nghiệm thảo luận nhóm. Câu hỏi Dự đoán Cách tiến hành Kết luận Cơ quan tiêu hóa gồm những bộ phận nào? Xem clip (quan sát hình vẽ) - Yêu cầu HS quan sát rồi ghi kết quả. Bước 5: Kết luận và hợp thức hóa kiến thức: - Tổ chức cho HS các nhóm báo cáo kết quả. - Hướng dẫn HS so sánh lại với biểu tượng ban đầu của các em (ở bước 2) để khắc sâu kiến thức. - GV khắc sâu kiến thức: + Cơ quan tiêu hóa gồm có: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, hậu môn và các tuyến tiêu hóa như: tuyến nước bọt, gan tiết ra dịch mật chứa trong túi mật, tụy tiết ra dịch tụy để tiêu hóa thức ăn. + Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non và biến thành chất bổ dưỡng. Ở ruột non, các chất bổ dưỡng được thấm vào máu đi nuôi cơ thể, các chất bã được đưa xuống ruột già và thải ra ngoài theo đường hậu môn. Bài học hôm nay em biết được gì? - GV: Các bộ phận đó chính là “ Cơ quan tiêu hóa” ghi đề bài lên bảng. Hoạt động nối tiếp: Trò chơi: “ Gọi đúng, chỉ nhanh” (Hoặc trò chơi khác). - Lần lượt từng cặp HS lên chỉ và gọi tên các bộ phận của cơ quan tiêu hóa. Liên hệ: Em cần làm gì để bảo vệ cơ quan tiêu hóa? - Dặn HS về nhà làm bài tập trong vở để củng cố kiến thức. - HS bắt bài hát. - 2HS trả lời. Lớp nhận xét. + Ăn uống đủ chất. Đi, đứng ngồi,đúng tư thế. Luyện tập thể thao. Làm việc vừa sức. + Ăn uống không đủ chất. Đi đứng leo trèo không đúng tư thế. Không tập luyện thể thao. Làm việc, xách các vật nặng quá sức. - HS làm theo thầy nói, không làm theo thầy làm. - HS trình bày ý kiến. - Ghi chép vào vở khoa học. - Thảo luận nhóm 4, ghi kết quả của nhóm vào bảng nhóm. - Các nhóm trình bày kết quả trước lớp. - HS nêu câu hỏi đề xuất: + Các bộ phận nào dung để tiêu hóa thức ăn? + Thức ăn vào miệng rồi sẽ đi đâu? + Thức ăn nuốt xuống cổ rồi đi đâu? + Thức ăn nuốt xuống cổ, xuống dạ dày rồi đi đâu? + Thức ăn sau khi vào bụng sẽ nuôi giun sán phải không? - HS thảo luận trong nhóm 4, đề xuất trước lớp phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi: Thảo luận nhóm, tìm hiểu qua sách báo, quan sát hình vẽ, hỏi người lớn, - Các nhóm báo cáo kết quả: + Các bộ phận dùng để tiêu hóa thức ăn gồm: miệng, thực quản, dạ dày ruột non, ruột già, hậu môn, tuyến nước bọt, gan, tụy. + Thức ăn vào miệng rồi xuống thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và đến hậu môn. - Một số HS nhắc lại nội dung. - Bài học hôn nay các em biết được các bộ phận dùng để tiêu hóa thức ăn. - HS nhắc lại đề bài. - 2 HS lên chơi, 1 em gọi tên cơ quan tiêu hóa, 1 em chỉ nhanh trên mô hình. - Đánh răng súc miệng, ăn uống hợp vệ sinh,.. - Chuẩn bị bài; Tiêu hóa thức ăn. @ Rút kinh nghiệm: Tiết 4: Töï nhieân vaø Xaõ hoäi : Cô quan tieâu hoùa . A. Muïc tieâu: - Nêu được tên và chỉ được vị trí các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa trên tranh vẽ hoặc mô hình. - Phân biệt được ống tiêu hóa và tuyến tiêu hóa. - Giáo dục học sinh ăn uống đều đặn để bảo vệ đường tiêu hóa. B. Chuẩn bị: - GV: Mô hình hoặc tranh vẽ ống tiêu hóa, tranh phóng to (Hình 2) trang 13 SGK; bánh quy. - HS: SGK. C. Các hoạt động dạy học: TG HOẠT ĐỘNG CỦAGV HỌT ĐỘNG CỦA HS 1’ 4' 1’ 17’ 7’ 7’ 3’ 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: “Làm gì để cơ và xương phát triển tốt” - Để cơ và xương phát triển tốt chúng ta cần làm gì? - GV nhận xét , tuyên dương. 3. Bài mới: a/ Giới thiệu bài: GV giới thiệu ghi tựa bài lên bảng. b/ Giảng bài: Hoạt động 1: Tìm hiểu đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. a) Đưa ra tình huống xuất phát và nêu vấn đề: - GV mời 1 HS ăn cái bánh quy và uống 1 ngụm nước. ? Theo em, bánh quy và nước sau khi vào miệng được nhai nuốt rồi sẽ đi đâu? b) Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu của HS: GV yêu cầu HS mô tả bằng lời hoặc sơ đồ những hiểu biết ban đầu của mình vào vở ghi chép khoa học về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa, sau đó thảo luận nhóm 4 để ghi chép vào bảng nhóm. c) Đề xuất câu hỏi và phương án tìm tòi: - Từ việc suy đoán của HS, GV tập hợp thành các nhóm biểu tượng ban đầu rồi hướng dẫn HS so sánh sự giống nhau và khác nhau của các ý kiến, sau đó giúp các em đề xuất các câu hỏi lien quan đến nội dung kiến thức tìm hiểu về đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa. - GV tổng hợp và chỉnh sửa các câu hỏi để đưa ra câu hỏi cần có: + Sau khi vào miệng, được nhai, nuốt, thức ăn sẽ đi đâu? - GV lắng nghe, định hướng cho HS chọn cách quan sát hình vẽ số 1 (SGK). d) Thực hiện phương án tìm tòi: - Yêu cầu HS viết câu hỏi 1 và dự đoán vào vở Ghi chép khoa học. GV cho HS quan sát hình vẽ số 1 (SGK). e) Kết luận kiến thức: - Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả - Hướng dẫn HS so sánh lại với biểu tượng ban đầu của các em ( ở bước 2) để khắc sâu kiến thức. - Yêu cầu HS ghi lại (vẽ lại) đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa vào vở Ghi chép khoa học. - Gọi 1 số HS nhắc lại nội dung. Hoạt động 2: Quan saùt vaø nhaän bieát caùc cô quan tieâu hoùa treân sô ñoà. * Muïc tieâu : Nhaän bieát treân sô ñoà vaø noùi teân caùc cô quan tieâu hoùa. * Tieán haønh : Yeâu caàu HS quan saùt hình 2 SGK vaø chæ ñaâu laø tuyeán nöôùc boït, gan, tuùi maät, tuïy. H: Haõy keå caùc cô quan tieâu hoùa? GV nhaän xeùt, keát luaän. Hoạt động 3: Trò chơi “Ghép chữ vào hình” * Nhận biết và nhớ vị trí các cơ quan tiêu hóa. - Phát cho mỗi nhóm 1 bộ tranh gồm hình vẽ các cơ quan tiêu hóa. (Tranh câm) - GV yêu cầu HS viết chữ vào bên cạnh các cơ quan tiêu hóa tương ứng cho đúng. - Nhận xét chung. 4. Củng cố - Dặn dò: H: Cơ quan tiêu hóa gồm những bộ phận nào? - GV tổng kết bài, GDHS - Chuẩn bị bài: “ Tiêu hóa thức ăn” - Nhận xét tiết học. - HS bắt bài hát. - Cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng HS nhận xét. HS lắng nghe. 1 HS thực hiện – Cả lớp theo dõi. HS suy nghĩ. HS ghi chép KH Thảo luận nhóm 4, ghi kết quả của mình vào bảng nhóm. Trình bày trước lớp. - HS nêu các câu hỏi đề xuất. + Có phải thức ăn đi vào miệng không? + Thức ăn có đi qua thực quản không? + Có phải thức ăn đựng trong dạ dày không? - HS thảo luận nhóm 4, đề xuất trước lớp phương án tìm tòi để trả lời câu hỏi. - HS viết dự đoán vào vở Ghi chép khoa học. + Câu hỏi: Đường đi của thức ăn trong ống như thế nào? + Dự đoán: Đi từ miệng, xuống dạ dày rồi tan ra tại đó. + Cách tiến hành: + Kết luận: - Thực hành theo nhóm 4 - Thống nhất ý kiến - Điền các thông tin còn lại vào vở Ghi chép khoa học. - Các nhóm báo cáo kết quả. - HS ghi lại (vẽ lại) đường đi của thức ăn trong ống tiêu hóa vào vở Ghi chép khoa học. Thức ăn Miệng Thực quản Dạ dày Ruột non Ruột già Thải ra ngoài. - 1-2 HS leân baûng chæ caùc cô quan tieâu hoùa. - Hoaït ñoäng nhoùm : Mieäng, thöïc quaûn, daï daøy, ruoät non, ruoät giaø vaø caùc tuyeán tieâu hoùa nhö tuyeán nöôùc boït, gan, tuïy. - Theo doõi, laéng nghe. - Nhóm trưởng nhận tranh và phiếu, đọc yêu cầu. - Thảo luận viết chữ vào bên cạnh các cơ quan tiêu hóa. - Đại diện nhóm dán lên bảng và trình bày. - Lớp nhận xét. - HS trả lời. - HS lắng nghe. @ Ruùt kinh nghieäm: .. . _____________________________ Thöù saùu ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2018. Tiết 1: Chính taû: (Nghe- vieát) : Caùi troáng tröôøng em. A. Muïc tieâu: 1.Kieán thöùc: Giuùp HS nghe vieát chính xaùc 2 khoå thô ñaàu cuûa baøi: “Caùi troáng tröôøng em”. Bieát caùch trình baøy 1 baøi thô 4 chöõ. 2.Kyõ naêng: HS vieát ñuùng chính taû, trình baøy baøi ñuùng,ñeïp. 3.Thaùi ñoä: Tính caån thaän, chòu khoù, hoïc sinh coù yù thöùc hoïc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an Tuan 5 Lop 2_12442841.doc