Giáo án Lớp 2 Tuần 9 - Trường TH1 xã Tam Giang

 KỂ CHUYỆN

TIẾT 17: ÔN TẬP (TIẾT 5)

I/ MỤC TIÊU :

- Đọc đúng, rõ ràng các đoạn(bài) tập đọc đã học trtong 8 tuần đầu.( phát âm rõ, tốc độ đọckhoảng 35 tiếng/ phút). Hiểu nội dung chính của từng đoạn, nội dung của cả bài; trả lời được câu hỏi về nội dung bài tập đọc. Thuộc khoảng 2 đoạn ( hoặc bài) thơ đã học.

- Trả lời được câu hỏi về nội dung tranh ( BT2).

II/ CHUẨN BỊ :

Giáo viên : - Phiếu ghi tên các bài tập đọc và HTL đã học

 - Sử dụng tranh ở sgk.

Học sinh : Sách Tiếng việt, vở .

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc34 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Lớp 2 Tuần 9 - Trường TH1 xã Tam Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oá ño theo ñôn vò lít. - Bieát söû duïng chai 1 lít hoaëc ca 1 lít ñeå ñong, ño nöôùc, daàu,.. -Bieát giaûi baøi toaùn coù lieân quan ñeán ñôn vò lít. 2. Kó naêng : Reøn tính nhanh, giaûi toaùn coù keøm teân ñôn vò ñuùng chính xaùc. 3. Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc cho hoïc sinh. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT3. -Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1; Baøi 2; Baøi 3. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. II/ CHUAÅN BÒ : Vieát baûng baøi 2 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1: KT baøi cuõ : -Ghi : 7l + 8l = 3l + 7l + 4l = 14l + 8l = 6l + 15l + 4l = -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 2 : Laøm baøi taäp. Baøi 1 :Yeâu caàu gì? -Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû -Em neâu caùch tính 35l – 12l ? Baøi 2 : Tröïc quan vôùi coác nöôùc 1l, 2l, 3l. -Hoûi : Coù maáy coác nöôùc ? -Ñoïc soá ño treân coác. -Baøi toaùn yeâu caàu gì ? -Em laøm nhö theá naøo ñeå tính soá nöôùc cuûa 3 coác ? -Keát quaû laø bao nhieâu ? -Phaàn b vaø c cho HS quan saùt tranh ôû sgk vaø töï laøm baøi. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? - Baøi toaùn cho bieát gì? - Baøi toaùn hoûi gì? -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá : - Neâu: Lít laø ñôn vò ño dung tích chaát loûng. - Coù caùi can 2 lít, neáu ñoå nöôùc ñaày can ñoù thì ñöôïc maáy lít nöôùc? -Nhaän xeùt tieát hoïc - Daën doø -2 em leân baûng tính. Lôùp baûng con. - Tính nhaåm. -3 em leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vôû. 2 l + 1 l = 3l 15l-5l=10l 16l+5l=21l 35l-12l=23l 3l+2l-1l=4l 16l-4l+15l=27l -35 – 12 = 23. Vaäy 35l – 12l = 23l -Quan saùt. -Coù 3 coác nöôùc ñöïng 1l, 2l, 3l. -Ñoïc 1l, 2l, 3l. -Tính soá nöôùc cuûa 3 coác . -Thöïc hieän pheùp tính 1l + 2l + 3l. -1l + 2l + 3l = 6l b) 3l+5l=8l c)10l+20l=30l -Giaûi toaùn - Thuøng nhaát coù 16 lít daàu, thuøng thöù hai coù ít hôn thuøng thöù nhaát 2 lít. - Thuøng thöù hai coù bao nhieâu lít daàu? -thuoäc daïng ít hôn. Baøi giaûi: Soá lít daàu thuøng thöù hai coùlaø: (hoaëc thuøng thöù hai coù soá lít daàu laø: ) 16 – 2 = 14 (l) Ñaùp soá : 14 l daàu Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 4. Thöïc haønh ñoå 1 l nöôùc sang caùc coác nhö nhau. -2 lít nöôùc. TAÄP ÑOÏC TIEÁT 25: OÂN TAÄP/ TIEÁT 2 I/ MUÏC TIEÂU : -Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát ñaët caâu theo maãu Ai laø gì ?( BT2).Bieát xeáp teân ngöôøi theo thöù töï baûng chöõ caùi ( BT3). - OÂn caùch saép xeáp teân rieâng theo ñuùng thöù töï baûng chöõ caùi. - Phaùt trieån naêng löïc caûm thuï vaên hoïc. II/ CHUAÅN BÒ : 1.Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Keû saün baøi 2. 2.Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : OÂn ñaët caâu theo maãu Ai ( caùi gì, con gì) laø gì ? -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi 2. -Goïi 2 HS ñaët caâu theo maãu treân baûng. - Goïi 5 – 7 ñoïc baøi cuûa mình. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 3 : OÂn luyeän caùch xeáp teân ngöôøi. -Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu BT3. -HSHS môû muïc luïc saùch tuaàn 7, 8. -Goïi 1 soá HS ñoïc teân baøi taäp ñoïc keøm trang trong tuaàn 7. -HD HS tìm teân caùc nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc tuaàn 7. GV ghi baûng: Khaùnh( Ngöôøi thaày cuõ). Tieán haønh töông töï vôùi tuaàn 8. Ghi baûng: Minh, Nam( Ngöôøi meï hieàn), An( Baøn tay dòu daøng) - Haõy xeáp laïi 5 teân theo thöù töï baûng chöõ caùi vaøo vôû. -Nhaän xeùt, Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : -Khi xeáp teân ngöôøi caàn döïa vaøo ñaâu ñeå xeáp? Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -Ñaët 2 caâu theo maãu Ai (caùi gì, con gì laø gì? -2 em leân baûng ñaët caâu : Ai ( caùi gì, con gì) laø gì? M: baïn Lan Chuù Haûi Boá em laø hoïc sinh gioûi. laøbaùc só. laø giaùo vieân. -5-7 em ñoïc caâu cuûa mình. -Nhaän xeùt. -Ñoïc: Ngöôøi thaày cuõ, trang 56; Thôøi khoùa bieåu, trang 58; Coâ giaùo lôùp em, trang 60. -Tìm teân caùc nhaân vaät trong caùc baøi taäp ñoïc tuaàn 7. -HS xeáp theo thöù töï baûng chöõ caùi. An– Duõng- Khaùnh- Minh- Nam. baûng chöõ caùi. TAÄP ÑOÏC TIEÁT 26: OÂN TAÄP / TIEÁT 3 I/ MUÏC TIEÂU : -Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát tìm töø chæ hoaït ñoäng cuûa vaät, cuûa ngöôøi vaø ñaët caâu noùi veà söï vaät ( BT2, BT3). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Cheùp saün baøi : Laøm vieäc thaät laø vui. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 7 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 1 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 1 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. * Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : OÂn luyeän töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät. -Goïi 1 Hs ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Tröïc quan : Treo baûng baøi “Laøm vieäc thaät laø vui” - GV keû baûng vaø ghi caùc töø ôû coät 1. - Goïi 2 HS leân baûng: Töø chæ söï vaät, chæ ngöôøi Töø chæ hoaït ñoäng - Ñoàng hoà - Gaø troáng - Tu huù -Chim -Caønh ñaøo - Beù .. - Haõy keå teân moät soá töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi vaø vaät? Hoaït ñoäng 3 : OÂn taäp veà ñaët caâu keå veà moät con vaät, ñoà vaät, caây coái. Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? Gôïi yù: Döïa vaøo Laøm vieäc thaät laø vui neâu hoaït ñoäng cuûa con vaät, ñoà vaät, caây coái vaø ích lôïi cuûa hoaït ñoäng aáy. -Em haõy ñoïc leân caùc caâu em vöøa laøm. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : - Em haõy tìm theâm 3 töø chæ hoaït ñoäng cuûa ngöôøi? - Giaùo duïc HS - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -Tìm nhöõng töø ngöõ chæ hoaït ñoäng cuûa moãi vaät moãi ngöôøi trong baøi Laøm vieäc that laø vui. -Quan saùt. -2 em ñoïc thaønh tieáng. -2 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû. Töø chæ söï vaät, chæ ngöôøi Töø chæ hoaït ñoäng -Ñoàng hoà - Gaøtroáng - Tu huù -Chim -Caønh ñaøo - Beù Baùo phuùt baùo giôø. gaùy vang oø où o baùo trôøi saép saùng. keâu tu huù, tu huù baùo saép ñeán muøa vaûi chín. baêùt saâu baûo veä muøa maøng. nôû hoa cho saéc xuaân theâm röïc rôõ. ñi hoïc, queùt nhaø, nhaët rau, chôi vôùi em. - VD: chaïy, nhaûy, - Ñaët caâu vôùi töø chæ hoaït ñoäng cuûa con vaät, ñoà vaät, caây coái. -Laøm baøi vaøo vôû VD: a)-Con choù nhaø em troâng nhaø raát toát. -Con caù ñang bôi trong hoà. b)-Xe coä chaïy treân ñöôøng phoá. -Con thuyeàn troâi vaøo bô.ø c)-Hoa mai nôû nhieàu vaøo muøa xuaân. -HS laàn löôït ñoïc caâu cuûa mình. - VD: noùi, vieát, Thöù tö ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2011 CHÍNH TAÛ TIEÁT 9: OÂN TAÄP / TIEÁT 4 I/ MUÏC TIEÂU : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi chính taû Caân voi ( BT2); toác ñoä vieát khoaûng 35 chöõ/ 15 phuùt. II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Vieát baøi chính taû leân baûng. Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. * Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau.. * Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : Vieát chính taû. a/ Giaùo vieân ñoïc maãu baøi Caân voi. -Ñoaïn vaên keå veà ai? -Löông Theá Vinh ñaõ laøm gì ? b/Höôùng daãn trình baøy. -Ñoaïn vaên coù maáy caâu ? -Nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ? Vì sao phaûi vieát hoa ? c/Höôùng daãn vieát töø khoù : - GV ñoïc caùc töø:Trung Hoa, Löông, xuoáng thuyeàn, Löông Theá Vinh d/Vieát chính taû. -Giaùo vieân ñoïc. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. -Ñoïc laïi baøi: 1 laàn. ñ/ Chaám vôû, chöõa baøi. -Thu 6-8 baøi chaám. -Chaám xong,nhaän xeùt, söûa loãi leân baûng. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi vieát ñuùng, roõ raøng baøi CT ( toác ñoä treân 35 chöõ/ 15 phuùt). Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá : -Haõy nhaéc laïi caùch trình baøy moät ñoaïn vaên? Giaùo duïc HS Nhaän xeùt tieát hoïc Daën doø - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -2 em ñoïc laïi. -Traïng nguyeân Löông Theá Vinh. -Duøng trí thoâng minh ñeå caân voi. -4 caâu. -Môùi, Sau, Khi vieát hoa vì laø chöõ ñaàu caâu. Löông Theá Vinh, Trung Hoa vieát hoa laø vì teân rieâng. -Hoïc sinh vieát baûng con : - Nghe ñoïc vieát vôû.. -Soaùt loãi - Caùc em coøn laïi nhìn vaøo sgk töï soaùt laïi baøi. - Chöõ ñaàu caâu vieát hoa, chöõ ñaàu ñoaïn vieát luøi vaøo moät oâ. TOAÙN Tieát 43: LUYEÄN TAÄP CHUNG I/ MUÏC TIEÂU : 1.Kieán thöùc : Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà : - Bieát thöïc hieän pheùp coäng vôùi caùc daïng ñaõ hoïc, pheùp coäng vôùi caùc soá keøm theo ñôn vò: kg, l. - Bieát soá haïng, toång. - Bieát giaûi baøi toaùn vôùi moät pheùp coäng. 2.Kó naêng : Reøn kó naêng coäng ñuùng, nhanh, chính xaùc. 3.Thaùi ñoä : Phaùt trieån tö duy toaùn hoïc. - HTTV veà lôøi giaûi ôû BT4. - Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 ( doøng 1, 2); baøi 2; Baøi 3 ( coät 1,2, 3); Baøi 4. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Baøi 3 ( coät 4,5); Baøi 5. II/ CHUAÅN BÒ : Hình veõ baøi 2. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : Laøm baøi taäp. Baøi 1 ( doøng 1, 2): Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Chöõa baøi: Yc HS noái tieáp nhau ñoïc keát quaû Baøi 2 : Treo tranh 25kg 20kg kg 30l 15l l a) Coù mấy bao gaïo, bao thöù nhaát naëng bao nhieâu kg, bao thöù hai naëng bao nhieâu kg? - Baøi toaùn yeâu caàu laøm gì? - Điền số nào vào các dấu chấm? - Phần b HD tương tự sau đó gọi 1 HS lên bảng điền. -Ñaët caâu hoûi höôùng daãn. Baøi 3 ( coät 1,2,3) Yc HS laøm baøi vaøo vôû. * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); Baøi 3 ( coät 4,5); -Em cho bieát 43 + 17 = ? -Nhaän xeùt. Baøi 4 : Yeâu caàu gì ? -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? - Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. - Goïi 1 HS leân baûng laøm. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. Hoaït ñoäng 2: Cuûng coá : -Neâu caùch thöïc hieän 68 + 32, 74 + 26 -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø: Tieát toaùn sau kieåm tra ñònh kì. -HS laøm baøi vaøo vôû. 6+5=11 16+5=21 8+7=15 27+8=35 40+5=45 4+16=20 30+6=36 3+47=50 Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 1 ( doøng 3); -HS noái tieáp baùo caùo keát quaû. a/ Coù hai bao gaïo bao thöù nhaát naëng 25 kg, bao thöù hai naëng 20 kg. - Hoûi caû hai bao naëng bao nhieâu kiloâgam ? -Laáy: 25 + 20 = 45 (kg) - soá 45 b/ Thuøng thöù nhaát ñöïng 15 lít nöôùc, thuøng thöù hai ñöïng 30 lít. Hoûi caû hai thuøng ñöïng bao nhieâu lít nöôùc ? -Laáy: 15 + 30 = 45 (l) - soá 45 -Laøm baøi. Soá haïng 43 45 63 Soá haïng 17 48 29 Toång 60 93 92 * Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 3 ( coät 4,5); -43 + 17 = 60 -Giaûi baøi toaùn theo toùm taét. -Laàn ñaàu baùn 45 kg, laàn sau baùn 38 kg. -Caû hai laàn baùn bao nhieâu kg. VD: Laàn ñaàu cöûa haøng baùn ñöôïc 45 kg gaïo, laàn sau cöûa haøng baùn ñöôïc 38 kg gaïo. Hoûi caû hai laàn cöûa haøng baùn ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam gaïo? -1 em leân baûng laøm. Baøi giaûi: Soá gaïo caû hai laàn baùn laø: ( hoaëc Caû hai laàn cöûa haøng baùn ñöôïc laø: ) 45 + 38 = 83 (kg) Ñaùp soá: 83 kg gaïo. Daønh cho HS khaù/ gioûi: Baøi 5. -1 em neâu. KEÅ CHUYEÄN TIEÁT 17: OÂN TAÄP (TIEÁT 5) I/ MUÏC TIEÂU : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung tranh ( BT2). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Söû duïng tranh ôû sgk. Hoïc sinh : Saùch Tieáng vieät, vôû. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt tranh & TLCH. -Giôùi thieäu baøi vaên. Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. -Tröïc quan : Treo 4 böùc tranh -Ñeå laøm toát baøi naøy caùc em caàn chuù yù gì ? - Yc töøng caëp quan saùt tranh hoûi ñaùp theo caâu hoûi ôû sgk. + Tranh 1: Haèng ngaøy ai ñöa Tuaán ñi hoïc? + Tranh 2: Vì sao hoâm nay meï khoâng ñöa Tuaán ñi hoïc ñöôïc? + Tranh 3: Tuaán laøm gì ñeå giuùp meï? + Tranh 4: Tuaán ñeán tröôøng baèng caùch naøo? -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. * Goïi moät vaøi em Khaù / Gioûi nhìn tranh traû lôøi caùc caâu hoûi thaønh moät ñoaïn vaên. -Nhaän xeùt, chaám ñieåm. Hoaït ñoäng 3:Cuûng coá : Goïi 1 HS nhìn tranh keå caâu chuyeän. -Nhaän xeùt tieát hoïc. Daën doø - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -1 em neâu yeâu caàu : Döïa vaøo tranh vaø traû lôøi caâu hoûi. -Quan saùt -Quan saùt kó töøng tranh, ñoïc caâu hoûi vaø traû lôøi. -Hoaït ñoäng caëp - VD:+Haøng ngaøy, meï vaãn ñöa Tuaán ñi hoïc. + Hoâm nay, chaúng may meï bò oám phaûi naèm ôû nhaø. + Tuaán roùt nöôùc môøi meï uoáng. + Tuaán töï ñi boä moät mình ñeán tröôøng. -Nhaän xeùt baøi baïn. Thöù naêm ngaøy 20 thaùng 10 naêm 2011 TAÄP ÑOÏC TIEÁT 27: OÂN TAÄP / TIEÁT 6 I/ MUÏC TIEÂU : -- Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát caïc noùi lôøi caûm ôn, xin loãi phuø hôïp tình huoáng cuï theå( BT2); ñaët ñöôïc daáu chaám hay daáu phaåy vaøo choã troáng thích hôïp trong maåu chuyeän ( BT3). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Ghi saün baøi 3. Hoïc sinh : Saùch, vôû, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS. Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït 4 ñeán 5 HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 :OÂn luyeän caùch noùi lôøi caûùm ôn xin loãi. Baøi 2 :Yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp ôû sgk, trang 73. - Cho HS luyeän noùi theo caëp. - Goïi nhieàu caëp thöïc haønh tröôùc lôùp caùc caâu a,b,c,d. GV ghi caùc caâu hay leân baûng. -Cho ñieåm töøng caëp. Hoaït ñoäng 3 :OÂn luyeän caùch duïng daáu chaám, daáu phaåy. Baøi 3: vieát. -Treo baûng phuï. - Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu. -Suy nghó xem ta ñaët daáu phaåy, daáu chaám nhö theá naøo ? - Daáu chaám thöôøng ñaët ôû ñaâu trong caâu? - Daáu phaåy thöôøng ñaët ôû ñaâu trong caâu? - Goïi1 em leân baûng laøm. - Meï ôi, ñeâm qua con naèm mô. Con chæ nhôù laø con bò maát moät vaät gì ñoù.Nhöng con chöa kòp tìm thaáy thì meï ñaõ goïi con daäy roài Theá veà sau meï coù tìm thaáy vaät ñoù khoâng hôû meï ? - OÂ hay, con naèm mô thì laøm sao meï bieát ñöôc! - Nhöng luùc mô con thaáy meï cuõng ôû ñaáy, meï ñang tìm hoä con cô maø. - Chaám 5- 7 baøi. -Nhaän xeùt. - Goïi 1 soá HS ñoïc laïi truyeän vui khi ñaõ ñieàn. Hoaït ñoäng 4:Cuûng coá : - Haõy noùi lôøi caûm ôn, xin loãi “Em ñöôïc baïn giuùp cho möôïn buùt khi em queân buùt ôû nhaø. “Em laøm baån vôû cuûa baïn vì voâ yù” -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø . - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -SGK/ tr 73 -Laøm theo töøng caëp . VD: a) HS1:Caäu seõ noùi gì khi baïn höôùng daãn caäu gaáp thuyeàn ? HS2: Tôù seõ noùi: Caûm ôn caäu ñaõ giuùp mình gaáp thuyeàn. HS2:b) Caäu seõ noùi gì khi caäu laøm rôi buùt cuûa baïn. HS1: Tôù seõ noùi:Xin loãi, toâi voâ yù quaù. -Choïn daáu chaám hay daáu phaåy ñeå ñieàn vaøo choã troáng. ôû cuoái caâu. ñaët ngaên caùch caùc töø cuøng laøm moät chöùc vuï trong caâu. -1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû . - Meï ôi, ñeâm qua con naèm mô. Con chæ nhôù laø con bò maát moät vaät gì ñoù.Nhöng con chöa kòp tìm thaáy thì meï ñaõ goïi con daäy roài. Theá veà sau meï coù tìm thaáy vaät ñoù khoâng, hôû meï ? - OÂ hay, con naèm mô thì laøm sao meï bieát ñöôc! - Nhöng luùc mô, con thaáy meï cuõng ôû ñaáy, meï ñang tìm hoä con cô maø. - VD:Caûm ôn baïn ñaõ cho mình möôïn buùt. -Xin loãi baïn mình voâ yù quaù TOAÙN Tieát 44: KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ (GIÖÕA KÌ I) Theo ñeà baøi nhaø tröôøng phaùt ********************* LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU TIEÁT 9: OÂN TAÄP / TIEÁT 7 I/ MUÏC TIEÂU : - Ñoïc ñuùng, roõ raøng caùc ñoaïn(baøi) taäp ñoïc ñaõ hoïc trtong 8 tuaàn ñaàu.( phaùt aâm roõ, toác ñoä ñoïckhoaûng 35 tieáng/ phuùt). Hieåu noäi dung chính cuûa töøng ñoaïn, noäi dung cuûa caû baøi; traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. Thuoäc khoaûng 2 ñoaïn ( hoaëc baøi) thô ñaõ hoïc. - Bieát caùch tra muïc luïc saùch ( BT2); noùi ñuùng lôøi môøi, nhôø, ñeà nghò theo tình huoáng cuï theå ( BT3). II/ CHUAÅN BÒ : Giaùo vieân : - Phieáu ghi teân caùc baøi taäp ñoïc vaø HTL ñaõ hoïc - Ghi saün baøi 3. Hoïc sinh : Saùch, vôû, nhaùp. III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Hoaït ñoäng 1 : OÂn luyeän taäp ñoïc vaø HTL: - Goïi laàn löôït taát nhöõng HS ( tieát tröôùc chöa chaám ñieåm) leân boác thaêm baøi ñoïc. - Goïi HS ñoïc vaø traû traû lôøi 1 caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa ñoïc. - Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn vöøa ñoïc. - GV nhaän xeùt, chaám ñieåm tröïc tieáp töøng HS. - Chaám ñieåm theo tieâu chí sau: + Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø; 3 ñieåm + Ngaét nghæ hôi ñuùng choã, gioïng ñoïc ñuùng yeâu caàu: 0,5 ñieåm + Ñaït toác ñoä ñoïc: 0,5 ñieåm + Traû lôøi ñuùng caâu hoûi: 1 ñieåm. Vôùi nhöõng HS chöa ñaït yeâu caàu GV cho HS veà nhaø luyeän laïi vaø yeâu caàu ñoïc trong tieát sau. Ñoái vôùi HS Khaù/ Gioûi ñoïc töông ñoái raønh maïch ñoaïn vaên, ñoaïn thô (toác ñoä ñoïc treân 35 tieáng/ phuùt). Hoaït ñoäng 2 : OÂn luyeän caùch tra muïc luïc saùch. Baøi 2 :Yeâu caàu gì ? - Yc HS môû muïc luïc saùch tuaàn 8 vaø ñoïc thaàm moät laàn. - Goïi 1 soá HS ñoïc theo hình thöùc noái tieáp. -Theo doõi hoïc sinh ñoïc. -Nhaän xeùt, cho ñieåm . Hoaït ñoäng 3 : OÂn luyeän caùch tra muïc caùch noùi lôøi môøi, nhôø, yeâu caàu, ñeà nghò. Baøi 3 : Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -Treo baûng phuï : Tình huoáng a. -Höôùng daãn hoïc sinh noùi. -Nhaän xeùt, chænh söûa. - Caâu b, c tieán haønh töông töï. - Sau ñoù yeâu caàu caû lôùp laøm baøi vaøo vôû. -Kieåm tra vôû, chaám 5-7 em. Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá : Trong nhöõng tröôøng hôïp naøo em noùi lôøi môøi, nhôø, yeâu caàu, ñeà nghò. Laáy moät ví duï. Em môøi baïn em ñi döï sinh nhaät em. -Em nhôø chò giuùp em giaûng baøi toaùn khoù. -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën doø - HS ñöôïc goïi teân leân boác thaêm baøi ñoïc vaø chuaån bò. - Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi. - Theo doõi vaø nhaän xeùt. -Döïa theo muïc luïc ôû cuoái saùch, haõy noùi teân caùc baøi em ñaõ hoïc ôû Tuaàn 8. -1 em ñoïc, caùc em khacù theo doõi ñoïc tieáp: Tuaàn 8, Chuû ñieåm: Thaày coâ. Taäp ñoïc Ngöôøi meï hieàn, trang 63. keå chuyeän Ngöôøi meï hieàn, trang 64. -1 em ñoïc. -Thöïc haønh noùi. VD:a)Meï ôi! Meï mua giuùp con taám thieáp chuùc möøng coâ giaùo nhaân ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam , meï nheù! b) Ñeå chaøo möøng ngaøy Nhaø giaùo Vieät Nam, xin môøi baïn Khaùnh Linh haùt baøi Buïi phaán! Caû lôùp mình cuøng haùt baøi Ôn thaày nheù! C)Thöa coâ, xin coâ nhaéc laïi duøm em caâu hoûi cuûa coâ! -Lôùp laøm vôû . -Baïn boû ít thôøi gian ñeán chia vui vôùi mình nheù. -Em nhôø chò giuùp em hieåu baøi toaùn naøy. -Hoaøn chænh baøi taäp, chuaån bò cho baøi KTÑK THUÛ COÂNG Tieát 9:Gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ( tieát 1) I. Muïc tieâu: - HS bieát caùch vaän duïng caùch gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui ñeå gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui. - Gaáp ñöôïc thuyeàn phaúng ñaùy coù mui, caùc neáp gaáp töông ñoái phaúng, thaúng - HS höùng thuù gaáp thuyeàn. *-Nội dụng tích hợp tiết kiệm năng lương. - Thuyền này sử dụng nhiên kiệu xăng, dầu để chạy.Khi sử dụng thuyền máy cần tiết kiệm xăng dầu. II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : -Maãu thuyeàn phaúng ñaùy coù mui ñöôïc gaáp baèng tôø giaáy thuû coâng . - Maãu gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui . - Quy trình gaáp thuyeàn phaúng ñaùy coù mui coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc gaáp. - Giaáy thuû coâng ñeå höôùng daãn gaáp. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 1. OÅn ñònh : 2. KTBC : Goïi HS leân gaáp thuyeàn phaúng ñaùy khoâng mui . 3.Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi - Gv höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt. Hoaït ñoäng 1: Quan saùt vaø nhaän xeùt: - GV cho HS quan saùt maãu gaáp thuyeàn: so saùnh gioáng khaùc thuyeàn coù mui vaø khoâng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 9.doc
Tài liệu liên quan