Giáo án lớp 4 - Trường Tiểu học Bắc Hưng

I. Mục tiêu:

- Nhận biết được tên gọi, kí hiệu, độ lớn của đề-ca-gam, héc-tô-gam; quan hệ giữa đề-ca-gam, héc-tô-gam và gam.

- Biết chuyển đổi đơn vị đo khối lượng.

- Biết thực hiện phép tính với số đo khối lượng.

* Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp.

 + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi.

 + Hợp tác tốt với bạn trong nhóm.

 + Mạnh dạn trong giao tiếp.

 + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm.

* Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập.

 

doc305 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 - Trường Tiểu học Bắc Hưng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lé m­u gian. - Hs ®äc thÇm. - khiÕp sî... - kho¸i chÝ c­êi v× ®· lõa ®­îc C¸o . - Kh«ng bãc trÇn m­u gian cña C¸o mµ gi¶ bé tin, sau ®ã b¸o l¹i cho C¸o chã s¨n còng ®ang.... - Hs ®äc. - ý 3 - Khuyªn con ng­êi h·y c¶nh gi¸c.... -HS nªu - Hs ®äc ®o¹n. - Hs ®äc ®o¹n. - Hs ®äc ®o¹n.- HS ®äc ®o¹n m×nh thÝch. - HS ®äc c¶ bµi. - NhÈm thuéc 1 -2 phót. - HS ®äc thuéc lßng. 3. Cñng cè, dÆn dß(2-4’): - Nªu l¹i néi dung bµi. - Liªn hÖ trong cuéc sèng. *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:  __________________________________ TiÕt 5: Khoa häc TiÕt 9: Sö dông hîp lý c¸c chÊt bÐo vµ muèi ¨n I. Môc tiªu: Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - Gi¶i thÝch ®­îc lý do cÇn ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc tõ §V vµ TV. - Nãi ®­îc lîi Ých cña muèi Ièt. - Nªu ®­îc t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn. * Năng lực: + Hợp tác tốt với bạn trong nhóm. + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. * Phẩm chất : + Biết cách ăn uống phù hợp để đảm bảo sức khỏe II. §å dïng d¹y häc: - Tranh h×nh trang 20 - 21 SGK, tranh ¶nh, th«ng tin vÒ muèi Ièt III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: 1 – KiÓm tra bµi cò: T¹i sao ph¶i ¨n phèi hîp ®¹m §V vµ ®am TV? Gi¸o viªn Häc sinh 2 – Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi – ViÕt ®Çu bµi. a) Ho¹t ®éng 1: “Trß ch¬i” * Môc tiªu: LËp ra ®­îc danh s¸ch tªn c¸c mãn ¨n cã nhiÒu chÊt bÐo - H­íng dÉn häc sinh thi kÓ. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. B) Ho¹t ®éng 2: * Môc tiªu: BiÕt tªn thøc ¨n cung cÊp chÊt bÐo §V vµ TV. - Nªu lîi Ých cña viÖc ¨n phèi hîp chÊt bÐo cã nguån gèc §V vµ TV. + T¹i sao chóng ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo §V vµ TV? * Lu ý: Ngoµi thÞt mì, ãc vµ c¸c phñ t¹ng §V cã chøa nhiÕu chÊt lµm t¨ng huyÕt ¸p vµ c¸c bÖnh vÒ tim m¹ch nªn h¹n chÕ ¨n nh÷ng thø nµy. c ) Ho¹t ®éng 3: *Môc tiªu: Nãi vÒ lîi Ých cña muèi Ièt. Nªu t¸c h¹i cña thãi quen ¨n mÆn. - Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh ¶nh ®· su tÇm ®îc vÒ vai trß cña muèi Ièt. - Gi¸o viªn gi¶ng: Khi thiÕu muèi Ièt tuyÕn gi¸p ph¶i t¨ng c­êng ho¹t ®éng v× vËy dÔ g©y ra u tuyÕn gi¸p ( cßn gäi lµ b­íu cæ). ThiÕu Ièt g©y rèi lo¹n nhiÒu chøc n¨ng trong c¬ thÓ, lµm ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ, trÎ em kÐm ph¸t triÓn c¶ vÒ thÓ chÊt lÉn trÝ tuÖ. + Lµm thÓ nµo ®Ó bæ sung muèi Ièt cho c¬ thÓ? + T¹i sao kh«ng nªn ¨n mÆn? - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. Thi kÓ tªn c¸c mãn ¨n cung cÊp nhiÒu chÊt bÐo VÝ dô: C¸c mãn ¨n b»ng mì, dÇu, thÞt r¸n, c¸ r¸n, b¸nh r¸n - C¸c mãn ¨n luéc hay nÊu: Ch©n gµ luéc, thÞt lîn luéc, canh sên, lßng luéc - C¸c mãn ¨n tõ lo¹i h¹t, qu¶ cã dÇu: Võng, l¹c, ®iÒu, m¾c ®en ¡n phèi hîp chÊt bÐo §V vµ chÊt bÐo TV. - Th¶o luËn: Danh s¸ch c¸ mãn ¨n - Häc sinh nªu: Lîi Ých cña muèi Ièt vµ t¸c h¹i cña ¨n mÆn - Häc sinh quan s¸t tranh ¶nh - Th¶o luËn 2 c©u hái: + CÇn ¨n muèi cã chøa Ièt vµ n­íc m¾m, m¾m t«m + ¡n mÆn cã liªn quan ®Õn bÖnh huyÕt ¸p cao. 3 . Cñng cè – DÆn dß: - T¹i sao ta nªn ¨n phèi hîp chÊt bÐo §V vµ TV ? - VÒ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. _____________________________________________________________________ Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 2017 Buổi sáng TiÕt 1: ThÓ dôc Bµi 10: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” I. Mục tiêu: - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái dúng hướng và đứng lại. (Chú ý: Từ tuần 5 trở đi bỏ nội dung đổi chân khi đi đều sai nhịp. Lớp có nhiều HS năng khiếu GV vẫn có thể giới thiệu nội dung này) - Trò chơi "Bỏ khăn". YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : + HS tích cực trong các hoạt động học tập. + Tham gia chơi trò chơi “Bỏ khăn” tích cực. I.Chuẩn bị: -Sân tập,dụng cụ: Sân tập sạch sẽ, an toàn. GV chuẩn bị còi. II.Cơ bản: 1. Tiến trình thực hiện:(Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học) Mội dung Định lượng PH/pháp và hình thức tổ chức - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. -Chạy theo hàng dọc quanh sân trường(200-300m - Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" 1-2p 1-2p 1-2p X X X X X X X X X X X X X X X X r - Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. +GV điều khiển lớp tập, có quan sát sửa chữa sai sót cho HS. + Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển.GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ. + Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn.GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót, biểu dương thi đua. - Trò chơi"Bỏ khăn". GV nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi. 2-3p 4-5p 2-3p X X X X X X X X X X X X X X X X r X O O X X X X X r 2.Kết thúc: - GV cho cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp. - GV cùng HS hệ thống bài. - GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà. ______________________________ TiÕt 2: To¸n TiÕt 24: BiÓu ®å I . môc tiªu : - Gióp h/s b­íc ®Çu nhËn biÕt ®­îc vÒ biÓu ®å tranh. - BiÕt ®äc vµ ph©n tÝch sè liÖu trªn biÓu ®å tranh.b­íc ®Çu xö lý sè liÖu trªn biÓu ®å tranh. * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi. + Hợp tác tốt với bạn trong nhóm. + Mạnh dạn trong giao tiếp. + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập. II.Đå dïng: +BiÓu ®å tranh :(c¸c con cña 5 gia ®×nh ,c¸c m«n thÓ thao khèi líp 4 tham gia) III. ho¹t ®éng d¹y häc 1, KiÓm tra bµi cò :(3') G/v kiÓm tra ®å dïng h/s ,chuÈn bÞ treo biÓu ®å tranh. 2, D¹y bµi míi Gi¸o viªn Häc sinh a, Lµm quen víi biÓu ®å tranh:(13'-15') - Th¶o luËn nhãm ®«i c¸c c©u hái sau : BiÓu ®å cã mÊy cét ,c¸c cét ghi g×? BiÓu ®å cã mÊy hµng ,c¸c hµng cho biÕt g× ? g/v nhËn xÐt vµ chèt ý ®óng . b,Thùc hµnh ®äc biÓu ®å (15-17’) Bµi 1/29 - GV chèt ý ®óng . Bµi 2: (TiÕn hµnh nh­ bµi 1) + G/V chèt kiÕn thøc : c¸ch ®äc biÓu ®å tranh + H/s quan s¸t biÓu ®å SGK/28vµ biÓu ®å trªn b¶ng , +1 sè h/s tr¶ lêi , + H/s quan s¸t biÓu ®å,tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái a,b,c,d,e. + Líp nhËn xÐt ,bæ sung . + H/s ®äc ®Ò to¸n ,tãm t¾t vµ nªu c¸ch gi¶i + H/s nªu c¸ch lµm - nhËn xÐt * Dù kÕn sai lÇm : - HS lóng tóng khi x¸c ®Þnh cét vµ ®¬n vÞ ®o t­¬ng øng. * KP: H­íng dÉn HS quan s¸t kü biÓu ®å tr­íc khi lµm 3, Cñng cè (2-4'): - G/V nhËn xÐt giê häc - DÆn H/S vÒ nhµ s­u tÇm , tËp ®äc biÓu ®å tranh. *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:...................................................................... ........................................................................ ______________________________ TiÕt 3: TËp lµm v¨n TiÕt 9: ViÕt th­ ( KiÓm tra viÕt) I. Môc ®Ých, yªu cÇu: - Cñng cè kü n¨ng viÕt th­: HS viÕt ®­îc mét l¸ th­ th¨m hái, chóc mõng hoÆc chia buån, bµy tá t×nh c¶m ch©n thµnh, ®óng thÓ thøc ( ®ñ 3 phÇn: ®Çu th­, phÇn chÝnh vµ phÇn cuèi th­). * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp. * Phẩm chất : +Giáo dục tình cảm yêu thường, quan tâm tới bạn bè và người thân II. §å dïng d¹y häc: Phong b×, tem. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1.Kiểm tra bài cũ:(2p’) - Kiểm tra sách vở của HS. 2.Bài mới: (37p’) - Giới thiệu bài - Ghi đề. HĐ1: HD HS nắm yêu cầu của đề bài. - Gọi 1 HS đọc lại nội dung cần ghi nhớ về 3 phần của một lá thư. - GV treo bảng phụ có ghi ghi nhớ của văn viết thư. - GV yêu cầu HS lần lượt đọc 4 đề bài gợi ý trong SGK. - GV nhắc HS chú ý : + Lời lẽ trong thư cần chân thành, thể hiện sự quan tâm. + Viết xong thư, em cho vào phong bì, ghi ngoài phong bì tên, địa chỉ người gửi; tên, địa chỉ người nhận. HĐ2 : Thực hành. - Mỗi HS viết thư theo đề bài tự chọn trong 4 gợi ý SGK. - GV theo dõi và nhắc nhở HS làm bài. 3.Củng cố - dặn dò:(2p’) - Thu bài, nhận xét tiết học. - Về nhà viết một lá thư khác vào vở luyện tập. - HS kiểm tra lẫn nhau. - 1 em đọc lại đề. - 1 em đọc, lớp theo dõi. - Theo dõi. - HS đọc - Theo dõi, lắng nghe. - HS viết bài. - Lắng nghe, ghi nhận. - Theo dõi, lắng nghe. - Thực hiện theo yêu cầu của GV 3. Cñng cè, dÆn dß(2-4’): - HS ®äc ghi nhí. ______________________________ TiÕt 4: LuyÖn tõ vµ c©u TiÕt 10: DANH TỪ I . Mục tiêu: - Hiểu được danh từ (DT) là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị). - Nhận biết được danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ cho trước và tập đặt câu (BT mụcIII) * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. + Biết phối hợp với bạn khi làm việc nhóm,lớp + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn, nói đúng nội dung cần trao đổi + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV : Giấy khổ lớn viết bài tập 1, bài tập 2 (phần nhận xét) và bút dạ. Một số tranh ảnh có liên quan. III.Các hoạt động dạy và học : Giáo viên Học sinh 1.Kiểm tra bài cũ:(5p’) H. Tìm một từ cùng nghĩa với từ trung thực, đặt câu với từ đó. H.Viết những từ trái nghĩa với từ trung thực, chọn 1 từ và đặt câu.. 2.Bài mới: (33p’) Giới thiệu bài – Ghi đề. a)HĐ1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu bài Bài 1: - Gọi HS đọc nội dung BT1, cả lớp đọc thầm. - Yêu cầu HS làm việc nhóm hoàn thành BT1 - GV tổng hợp xem nhóm nào làm đúng và nhanh nhất – Tuyên dương trước lớp. - GV sửa bài trên bảng, yêu cầu nhóm làm sai sửa bài. Bài 2: - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung BT2. - Phát giấy kẻ sẵn bảng+ bút dạ cho từng nhóm. - Yêu cầu các nhóm thảo luận và thực hiện yêu cầu bài tập 2. -Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận. - GV chốt lại lời giải đúng. ? thế nào là danh từ ? - GV theo dõi và chốt, rút ghi nhớ b)HĐ2:Luyện tập - Yêu cầu HS đọc bài tập 1. - Yêu cầu Hs trao đổi nhóm đôi và thực hiện vào vở bài tập. - Yêu cầu 2 nhóm thực hiện vào phiếu, sau khi thực hiện xong dán kết quả lên bảng. - Gv nhận xét và sửa bài - Gv nêu tiếp yêu cầu của bài 2 : Đặt câu với một danh từ khái niệm em vừa tìm được. - Yêu cầu HS chọn danh từ và thực hiện đặt câu. - Gv theo dõi và sửa câu cho Hs. - GV nhận xét và tuyên dương những em có câu hay. 3.Củng cố - dặn dò:(2p’) H: Cho ví dụ về một danh từ chỉ đơn vị, hiện tượng tự nhiên, các khái niệm gần gũi. - Giáo viên nhận xét tiết học. - Về làm lại bài 2,3 và chuẩn bị bài sau. - 2 HS lên bảng - Dưới lớp làm nháp. - Đổi nháp chấm đ/s theo đáp án. Lắng nghe - 1 em đọc, lớp theo dõi, lắng nghe. - Thực hiện nhóm 2 em. - Thi đua giữa các nhóm. - Theo dõi. - Sửa bài nếu sai. - 2 HS đọc. - Nhận đồ dùng. - Thảo luận trong N4. - Nhóm xong trước lên dán, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - HS trả lời. - Lắng nghe. - 1HS đọc. - Thảo luận nhóm đôi và thực hiện vào vở bài tập. - 2nhóm dán kết quả lên bảng. - HS sửa nếu sai. - Cả lớp thực hiện đặt câu. Nối tiếp nhau đọc câu. - Theo dõi, lắng nghe. - Ghi nhận. - 2HS - Lắng nghe. - Thực hiện theo yeu cầu của GV *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:  ______________________________ Buæi chiÒu TiÕt 1: bæ sung to¸n LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Củng cố cách tìm số trung bình cộng của nhiều số. * Năng lực: Biết cách giải toán về số trung bình cộng. * Phẩm chất: Giáo dục học ý thức tự giác học tập. II. Phương tiện dạy học - GV: Bảng nhóm. - HS: Vở LT. III. Tiến trình 1. Khởi động: Trưởng ban văn nghệ điều hành lớp. 2. Luyện tập Giáo viên Học sinh * HĐ1: Làm việc cá nhân * HĐ2: Làm việc chung cả lớp - Bài 1, 2: Củng cố cách tìm trung bình cộng của nhiều số. - Bài 3, 4: Củng cố cách giải toán trung bình cộng. -> Chữa bài và chữa câu trả lời cho HS. - Bài 6: Củng cố tìm thành phần chưa biết của phép tính. + Gợi ý : Gọi số lớn là x. + Ta có: (x + 67) : 2 = 75 -> Nêu cách tìm số lớn ? - HS làm bài 1, 2, 3, 4, 6 trong VBT/13. - Tổ trưởng điều hành thống nhất cách giải vào bảng nhóm, đại diện nhóm treo trước lớp chữa bài - Lớp trưởng điều hành cá nhân chữa bài: + Nêu đáp án a - Đ , b, c, - S + Nêu cách tìm trung bình cộng của nhiều số ? - Các nhóm tương tác. 3. Củng cố - dặn dò Nhận xét giờ học ______________________________ TiÕt 2: bæ sung tiÕng viÖt LUYỆN TẬP I. Mục tiêu - Luyện từ và câu : Mở rộng và củng cố vốn từ thuộc chủ điểm: Trung thực - Tự trọng. - Tập làm văn: Củng cố về thể loại văn viết thư. * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. *Phẩm chất : + HS tích cực trong các hoạt động học tập. II. Phương tiện dạy học - GV: Bảng nhóm. - HS: Vở LT. III. Tiến trình 1. Khởi động: Trưởng ban văn nghệ điều hành lớp. 2. Luện tập a. Luyện từ và câu * HĐ1: Làm việc chung cả lớp - Ôn lại kiến thức đã học. - Nhận xét tuyên dương nhóm thắng cuộc. * HĐ2: Làm việc cá nhân * HĐ3: Làm việc chung cả lớp - Bài 7: + Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ Trung thực. + GV nhận xét chốt đáp án đúng: ý C. - Bài 8: Tìm từ cùng nghĩa và trái nghĩa với trung thực. + Nhận xét chốt từ đúng - Bài 9, 10: Củng cố cách hiểu nghĩa của từ tự trọng. - Câu tục ngữ nào thể hiện tính trung thực ? b. Tập làm văn * HĐ1: Làm việc cá nhân * HĐ2: Làm việc chung cả lớp - Nêu dàn ý một bức thư ? - Ngoài phong bì thư cần ghi những gì ? - Lớp trưởng điều hành: Các nhóm thi tìm các câu chuyện nói về tính Trung thực - Tự trọng. - HS đọc thầm y/c , làm VBT bài số 7, 8, 9, 10, 11/19. - HS chữa bài. - HS nêu miệng. - Lớp theo dõi nhận xét. - Đại diện 2 nhóm treo bảng nhóm trước lớp chữa bài. - 1-> 2 HS đọc lại từ đúng. - HS nêu. - Các nhóm dùng biển đỏ. - HS đọc thầm y/c và làm bài 16, 17 /21. - Lớp trưởng điều hành chữa bài. - Cá nhân báo cáo kết quả. - Nhận xét. - HS nêu. 3. Củng cố - dặn dò - Nhận xét giờ học ______________________________ TiÕt 3: gi¸o dôc tËp thÓ biÓn b¸o hiÖu giao th«ng ®­êng bé I. Môc tiªu :Gióp H - BiÕt thªm néi dung 10 biÓn b¸o giao th«ng ®­êng bé - HiÓu ý nghÜa ,t¸c dông ,tÇm quan träng cña biÓn b¸o giao th«ng.Tõ ®ã nhËn biÕt ®­îc néi dung cña c¸c biÓn b¸o hiÖu ë khu vùc gÇn tr­êng häc, gÇn nhµ hoÆc th­êng gÆp. * Năng lực: + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : +Cã ý thøc chó ®Õn biÓn b¸o giao th«ng II.ChuÈn bÞ G:44 biÓn b¸o hiÖu (23 biÓn ®· häc vµ 10 biÓn b¸o ch­a häc) H:Quan s¸t trªn ®­êng ®i vµ vÏ 3-5 biÓn b¸o hiÖu mµ em biÕt vµ gi¶i thÝch ®· gÆp biÓn b¸o ®ã ë ®©u III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1. ¤n l¹i c¸c biÓn b¸o giao th«ng ®· häc - ? KÓ tªn c¸c biÓn b¸o ®· häc ë giê tr­íc? H nhËn xÐt, bæ sung - G ®­a biÓn b¸o ,H nªu tªn biÓn b¸o 2. T×m hiÓu biÓn b¸o míi - G ®­a biÓn b¸o míi ? H·y nhËn xÐt mµu s¾c ,h×nh d¸ng,h×nh vÏ cña biÓn b¸o ®ã ? BiÓn b¸o ®ã thuéc nhãm nµo? B¸o hiÖu g×? - G chèt l¹i - G ®­a tiÕp c¸c biÓn cßn l¹i; TiÕn hµnh t­¬ng tù 3. NhËn biÕt mét sè biÓn b¸o th­êng gÆp - G chia líp lµm 4 nhãm - H ®­a ra c¸c biÓn b¸o m×nh ®· chuÈn bÞ. Gi¶i thÝch trong nhãm c¸c biÓn ®ã(Néi dung biÓn ,gÆp ë ®©u? - Mçi nhãm cö 1b¹n lªn tr×nh bµy tr­íc líp. - G nhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung.Tuyªn d­¬ng nhãm vÏ ®óng tr×nh bµy hay. 4. Cñng cè-G hÖ thèng bµi - Nh¾c H ®i ®­êng tu©n theo chØ dÉn giao th«ng. ____________________________________________________________ Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 9 n¨m 2017 Buổi sáng TiÕt 1: To¸n Tiết 25: BiÓu ®å I. Mục tiêu : - Gióp h/s b­íc ®Çu nhËn biÕt biÓu ®å h×nh cét ,biÕt c¸ch ®äc vµ ph©n tÝch sè liÖu trªn biÓu ®å h×nh cét ,b­íc ®Çu xö lý sè liÖu trªn b¶n ®å ,hoµn thiÖn biÓu ®å ®¬n gi¶n . * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân trên lớp. + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn. * Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập. II.ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò:(3') H/s lµm miÖng bµi 2/29 2,D¹y bµi míi Gi¸o viªn Häc sinh a) Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu biÓu ®å h×nh cét (13'-15') - §äc tªn c¸c th«ng sè ghi trªn biÓu ®å? (hµng d­íi ) - C¸c cét biÓu thÞ c¸i g× ?chiÒu cao cña mçi cét cho biÕt g× ? b) Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh (15-17’) Bµi 1: - KT: C¸ch ®äc vµ x¸c ®Þnh th«ng sè trªn b¶n ®å - GV chèt ý ®óng Bµi 2: tiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 1 - KT: GV h­íng dÉn ®äc c¸c sè liÖu ghi trªn biÓu ®å thËt chÝnh x¸c. + Chèt kiÕn thøc: c¸ch ®äc biÓu ®å tranh + H/s quan s¸t h×nh vÏ SGK /30 vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái: +Vµi h/s ®äc biÓu ®å ,so s¸nh sè liÖu ghi trªn biÓu ®å .. + H/s quan s¸t h×nh ë SGK/30 vµ lµm miÖng + H/s nhËn xÐt , + H/s ®äc ®Ò to¸n ,tãm t¾t vµ nªu c¸ch gi¶i + H/s nªu c¸ch lµm - nhËn xÐt * Dù kÕn sai lÇm :- HS lóng tóng khi x¸c ®Þnh cét vµ ®¬n vÞ ®o t­¬ng øng. * KP: - H­íng dÉn HS quan s¸t kü biÓu ®å tr­íc khi lµm 3. Ho¹t ®éng 3:Cñng cè :(3') - NhËn xÐt giê häc *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:  ____________________________________ TiÕt 2: TiÕng anh (Gi¸o viªn bé m«n d¹y) ____________________________________ TiÕt 3: TËp lµm v¨n TiÕt 10: ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN. I. Mục tiêu - HS hiểu thế nào là đoạn văn kể chuyện. - Viết được những đoạn văn kể chuyện : lời lẽ hấp dẫn, sinh động, phù hợp với cốt truyện và nhân vật. * Năng lực: + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập. II. Đồ dùng dạy học: - GV : Giấy khổ to, bút dạ. III. Các hoạt động dạy - học : HĐ của GV HĐ của HS 1. Kiểm tra bài cũ:(5p’) H: Cốt truyện là gì? H: Cốt truyện thường gồm những phần nào? - Nhận xét câu trả lời của HS và đánh giá HS 2. Bài mới: (33p’) - Giới thiệu bài - Ghi đề. HĐ1 : Hình thành kiến thức mới Bài 1:- Gọi HS đoc nội dung yêu cầu BT1, 2. - HS đọc thầm truyện: Những hạt thóc giống. - HS từng cặp trao đổi làm bài trên phiếu - Phát phiếu cho HS làm bài. - Gọi nhóm xong trước dán phiếu lên bảng, các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung. - Kết luận lời giải đúng trên phiếu. Bài 2:- Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn. - Gọi HS đọc nội dung BT3. - Yêu cầu HS đọc thầm, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi để rút ghi nhớ. H: Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể điều gì? H: Đoạn văn được nhận ra nhờ dấu hiệu nào? - GV lắng nghe HS trình bày, tổng hợp các ý kiến và rút ra ghi nhớ. - Cho HS lấy thêm VD để khắc sâu phần ghi nhớ. HĐ2 : Luyện tập - Gọi HS đọc ND và nêu yêu cầu của BT. H: Câu chuyện kể lại truyện gì? H: Đoạn nào đã viết hoàn chỉnh, đoạn nào còn thiếu và thiếu phần nào? H: Đoạn 1 và 2 kể sự việc gì? H: Theo em phần thân đoạn 3 kể lại chuyện gì? - Gọi HS nối tiếp nhau đọc kết quả bài làm của mình. nhận xét, bổ sung. - GV khen ngợi và đánh giá đoạn viết tốt. - 2HS. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 em đọc, lớp đọc thầm theo. - Mở SGK đọc thầm truyện. - Trao đổi hoàn thành phiếu trong N2. - Dán phiếu, nhận xét, bổ sung. - Lắng nghe, theo dõi. - 1 HS đọc. Lớp đọc thầm. - HS thảo luận cặp đôi và trả lời. - HS phát biểu ý kiến, mời bạn nhận xét, bổ sung ý kiến. - 3-5 em đọc ghi nhớ SGK, lớp đọc thầm. - HS lấy ví dụ. - 2 em đọc nối tiếp nhau nội dung BT, lớp đọc thầm. - Cả lớp thực hiện làm bài vào vở nháp. - HS cá nhân đọc bài làm của mình. Lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến. - 5 em đọc, lớp lắng nghe. - Lắng nghe. 3.Củng cố - dặn dò:(2p’) - Gọi 1 em đọc lại ghi nhớ. - Nhận xét tiết học. - Về nhà học thuộc nội dung ghi nhớ. Viết đoạn văn thứ 3 với cả 3 phần: mở đầu, thân đoạn và kết thúc. *Rót kinh nghiÖm sau giê d¹y:  ______________________________ TiÕt 4: Khoa häc TiÕt 10: ¡n nhiÒu rau vµ qu¶ chÝn. Sö dông thùc phÈn s¹ch vµ an toµn I. Môc tiªu: -Sau bµi häc häc sinh cã thÓ: - Gi¶i thÝch ®­îc lý do ph¶i ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. * Năng lực: Nªu ®­îc thùc phÈm an toµn. * Phẩm chất: KÓ ®­îc nh÷ng biÖn ph¸p vÖ sinh an toµn thùc phÈm. II. §å dïng d¹y häc: - Tranh h×nh trang 22 - 23 SGK, s¬ ®å th¸p dinh d­ìng Tr.17 SGK. - Mét sè rau qu¶ t­¬i, hÐo. Mét sè ®å hép hoÆc vá ®å hép. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: Gi¸o viªn Häc sinh 1. KiÓm tra bµi cò: T¹i sao ph¶i ¨n phèi hîp chÊt bÐo §V vµ chÊt bÐo TV? 2. Bµi míi: - Giíi thiÖu bµi – ViÕt ®Çu bµi. a) Ho¹t ®éng 1: * Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®­îc v× sao ph¶i ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn hµng ngµy. - Gi¸o viªn treo th¸p s¬ ®å dinh d­ìng. + Nh÷ng rau qu¶ chÝn nµo ®­îc khuyªn dïng? + KÓ tªn mét sè lo¹i rau, qu¶ c¸c em v½n ¨n hµng ngµy? + Nªu lîi Ých cña viÖc ¨n rau, qu¶? * KÕt luËn: Nªn ¨n phèi hîp nhiÒu lo¹i rau, qu¶ ®Ó cã ®ñ Vitamin , chÊt kho¸ng cÇn thiÕt cho c¬ thÓ. C¸c chÊt x¬ trong rau, qu¶ cßn gióp chèng tµo bãn. b) Ho¹t ®éng 2: * Môc tiªu: Gi¶i thÝch ®ù¬c thÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. + ThÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn? - Gi¸o viªn nhËn xÐt, bæ sung: §èi víi c¸c lo¹i gia cÇm, gia sóc cÇn ®­îc kiÓm dÞch. c) Ho¹t ®éng 3: * Môc tiªu: KÓ ®­îc c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm. - ChÝa líp thµnh 3 nhãm: + Nhãm 1: + Nhãm 2: + Nhãm 3: - Gi¸o viªn nhËn xÐt vµ nªu c¸ch chän rau qu¶ t­¬i. + Quan s¸t h×nh d¸ng bªn ngoµi. + Quan s¸t mµu s¾c, sê, n¾n. - Nh¾c l¹i ®Çu bµi. - CÇn ¨n nhiÒu rau, qu¶ chÝn - Häc sinh xem l¹i th¸p s¬ ®å dinh d­ìng. * Häc sinh nhËn ra ®­îc: Rau vµ qu¶ chÝn ®Òu cÇn ®­îc ¨n ®ñ víi sè l­îng nhiÒu h¬n so víi thøc ¨n chøa chÊt ®am vµ chÊt bÐo. - Rau muèng, rau ngãt, cµ chua, bÝ xoµi, nh·n, na, mÝt, cam, chanh, b­ëi - ¡n nhiÒu rau qu¶ ®Ó cã ®ñ lo¹i Vitamin, rau qu¶ cßn chèng t¸o bãn. Tiªu chuÈn thùc phÈm s¹ch vµ an toµn. - Häc sinh më SGK. - Th¶o luËn nhãm 2: + Thùc phÈm ®­îc coi lµ s¹ch vµ an toµn cÇn ®­îc nu«i trång theo ®óng quy tr×nh vµ hîp vÖ sinh. + C¸c kh©u thu ho¹ch, vËn chuyÓn, chÕ biÖn, b¶o quan hîp vÖ sinh. + Thùc phÈm ph¶i gi÷ ®­îc chÊt dinh d­ìng. + Kh«ng bÞ «i thiu. + Kh«ng nhiÔm ho¸ chÊt. + Kh«ng g©y ngé ®éc, hoÆc g©y h¹i l©u dµi cho søc khoÎ. - NhËn xÐt, bæ sung. C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm. - Th¶o luËn nhãm. - Mçi nhãm thùc hiÖn mét nhiÖm vô: + C¸ch chän thùc ¨n t­¬i sèng. + C¸ch nhËn ra thøc ¨n «i, hÐo + C¸ch chän ®å hép, chän nh÷ng thøc ¨n ®­îc ®ãng gãi (L­u ý h¹n sö dông) + Sö dông n­íc s¹ch ®Ó röa thùc phÈm dïng ®Ó nÊu ¨n. + Sù cÇn thiÕt ph¶i nÊu chÝn thøc ¨n. - §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy. - C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. 3 – Cñng cè – D¨n dß: + NhËn xÐt tiÕt häc + VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau _____________________________________________________________________ TuÇn 6 (Từ ngày 25/9 đến 29/9/2017) Thø hai ngµy 25 th¸ng 9 n¨m 2017 Buổi sáng TiÕt 1: GIÁO DỤC tËp thÓ CHÀO CƠ - SINH HOẠT LỚP I. Mục tiêu: - GV đánh giá những ưu khuyết điểm trong tuần 5 - Nắm vững phương hướng hoạt động của tuần 6 - Học sinh có ý thức tích cực, tự giác trong học tập và lao động. II. Hoạt động dayh học 1. Chào cờ trong lớp 2. Kiểm điểm, đánh giá nề nếp và kết quả học tập của tuần 5 Lớp trưởng điều hành. - Các tổ trưởng lên báo cáo về ưu khuyết điểm. tuyên dương cá nhân , nhóm thực hiện tốt. - Lớp trưởng tổng hợp chi tiết về mặt mạnh, mặt chưa được của lớp. - Giáo viên nêu các nhận xét: tuyên dương, phê bình. 3. Phương hướng tuần 6: - Thi đua học tốt chào mừng các đại hội đoàn thể. - Tiếp tục duy trì tốt mọi hoạt động, nề nếp học tập. - Phụ đạo HS yếu: Linh, Sơn, Tài, yên - Rèn chữ viết xấu cho HS: Nhi. Khánh, Hiếu 4. Văn nghệ: Lớp phó văn nghệ điều hành cho lớp hát và biểu diễn bài hát “Em yêu trường em” - Các nhóm chọn một bài hát về mái trường, luyện hát cả nhóm kết hợp các động tác phụ họa phù hợp. - Các nhóm thi đua biểu diễn - Bình chọn nhóm hát hay, biểu diễn phù hợp ______________________________ TiÕt 2: to¸n TiÕt 26: : LuyÖn tËp I. môc tiªu: - Gióp hs rÌn luyÖn kü n¨ng ®äc ,ph©n tÝch ,xö lý sè liÖu trªn 2 lo¹i biÓu ®å . - Thùc hµnh lËp biÓu ®å . * Năng lực: + Biết trình bày rõ ràng, ngắn gọn. + HS thực hiện nhiệm vụ học cá nhân, nhóm trên lớp. + Biết đánh giá, chia sẻ kết quả học tập của mình với bạn, với nhóm. * Phẩm chất : HS tích cực trong các hoạt động học tập. II. ®å dïng : B¶ng phô vÏ biÓu ®å bµi 3 III. ho¹t ®éng d¹y häc 1. KiÓm tra bµi cò:(3') HS lµm miÖng bµi 2 2. Bµi luyÖn ë líp (32-35'). Gi¸o viªn Häc sinh Bµi 1: + KT: NhËn bÕt gi¸ trÞ sè trªn biÓu ®å + Chèt: GV nhËn xÐt vµ chèt ý ®óng . Bµi 2: + KT: NhËn bÕt gi¸ trÞ sè trªn biÓu ®å + Chèt: GV nhËn xÐt vµ chèt ý ®óng . Bµi 3: + KT: HS thùc hµnh vÏ biÓu ®å + Chèt:c¸ch ®äc biÓu ®å h×nh cét ,biÓu ®å tranh + HS ®äc yªu cÇu cña bµi + Líp quan s¸t biÓu ®å SG K/33 vµ lµm vµo nh¸p . + HS tr×nh bµy - nhËn xÐt + Líp quan s¸t biÓu ®å SG K/33 vµ lµm vµo nh¸p . + HS tr×nh bµy - nhËn xÐt + HS ®äc yªu cÇu cña bµi + Líp lµm vµo vë . + HS tr×nh bµy - nhËn xÐt * Dù kiÕn sai lÇm: HS lÉn gi÷a c¸c sè l­îng ®o * KP: GV quan s¸t h­íng dÉn HS lµm bµi. 3, Cñng cè :(3') + GV nhËn xÐt bµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an 4 tuan 111 nam 2017_12397517.doc
Tài liệu liên quan