Giáo án lớp 4 tuần 2 môn Địa lí - Tiết 2: Dãy Hoàng Liên Sơn

1. Khôûi ñoäng:

2.Baøi cuõ: Caùch söû duïng baûn ñoà

- Yeâu caàu HS ñoïc noäi dung ghi nhôù.

- Yeâu caàu HS chæ vò trí 1 vaøi thaønh phoá treân baûn ñoà.

- GV nhaän xeùt – Tuyeân döông.

3.Baøi môùi: Daõy Hoaøng Lieân Sôn

- GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi .

4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng

Hoaït ñoäng 1 : Hoaøng Lieân Sôn – daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam .

Muïc tieâu : Giuùp HS bieát ñöôïc vò trí ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn

- GV chæ treân baûn ñoà Vieät Nam vò trí cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn.

- Yeâu caàu HS döïa vaøo baûn ñoà neâu teân caùc daõy nuùi chính.

- Yeâu caàu HS neâu ñaëc ñieåm cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn.

- GV yeâu caàu 1 HS leân xaùc ñònh daõy nuùi treân baûn ño.à

- GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 2 môn Địa lí - Tiết 2: Dãy Hoàng Liên Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ÑÒA LÍ TIEÁT 2 : DAÕY HOAØNG LIEÂN SÔN I . MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc: - HS bieát daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn laø daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam. - HS bieát ôû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn khí haäu laïnh quanh naêm . 2 . Kó naêng: - HS chæ ñöôïc treân löôïc ñoà vaø baûn ñoà Vieät Nam vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn. - Trình baøy moät soá ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn (vò trí, ñòa hình, khí haäu) - Moâ taû ñænh nuùi Phan – xi – paêng. - Böôùc ñaàu bieát döïa vaøo löôïc ñoà (baûn ñoà), tranh aûnh, baûng soá lieäu ñeå tìm ra kieán thöùc. 3 . Thaùi ñoä: - Giaùo duïc HS loøng töï haøo veà caûnh ñeïp thieân nhieân cuûa ñaát nöôùc Vieät Nam. II.CHUAÅN BÒ: GV : SGK - Baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam.Tranh aûnh veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø ñænh nuùi Phan-xi-paêng. HS : SGK , VBT . III . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : THÔØI GIAN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P.PHAÙP 1 phuùt 3 phuùt 1 phuùt 15 phuùt 12 phuùt 4 phuùt 1.Khôûi ñoäng: 2.Baøi cuõ: Caùch söû duïng baûn ñoà Yeâu caàu HS ñoïc noäi dung ghi nhôù. Yeâu caàu HS chæ vò trí 1 vaøi thaønh phoá treân baûn ñoà. GV nhaän xeùt – Tuyeân döông. 3.Baøi môùi: Daõy Hoaøng Lieân Sôn - GV giôùi thieäu, ghi töïa baøi . 4.Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1 : Hoaøng Lieân Sôn – daõy nuùi cao vaø ñoà soä nhaát Vieät Nam . Muïc tieâu : Giuùp HS bieát ñöôïc vò trí ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn GV chæ treân baûn ñoà Vieät Nam vò trí cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn. Yeâu caàu HS döïa vaøo baûn ñoà neâu teân caùc daõy nuùi chính. Yeâu caàu HS neâu ñaëc ñieåm cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn. - GV yeâu caàu 1 HS leân xaùc ñònh daõy nuùi treân baûn ño.à - GV söûa chöõa vaø giuùp HS hoaøn chænh phaàn trình baøy. Döïa vaøo löôïc ñoà hình 1, haõy ñoïc teân caùc ñænh nuùi vaø cho bieát ñoä cao cuûa chuùng ? Quan saùt hình 2 (hoaëc tranh aûnh veà ñænh nuùi Phan-xi-paêng), moâ taû ñænh nuùi Phan-xi-paêng ? - GV nhận xét , chốt ý. Hoaït ñoäng 2: Khí haäu nhöõng nôi cao laïnh quanh naêm Muïc tieâu : Giuùp HS naém ñöôïc ñaëc ñieåm khí haäu cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn . - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm muïc 2 SGK vaø neâu ñaëc ñieåm khí haäu ôû HLS. - GV yeâu caàu HS chæ vò trí Sa Pa treân baûn ñoà vaø cho bieát ñoä cao. - Yeâu caàu HS döïa vaøo baûng soá lieäu, neâu nhaän xeùt khí haäu ôû Sa Pa. - GV chốt ý. Giáo dục BVMT. 5.Toång keát – daën doø : GV yeâu caàu HS trình baøy laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà vò trí, ñòa hình vaø khí haäu cuûa daõy Hoaøng Lieân Sôn. GV giôùi thieäu moät soá tranh aûnh veà daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn. - GV nhaän xeùt tieát hoïc. Chuaån bò: Moät soá daân toäc ôû HLS - Haùt . 3 HS ñoïc.. 3 HS leân chæ vò trí thaønh phoá treân baûn ñoà - HS neâu laïi töïa baøi . Hoaït ñoäng caù nhaân - HS döïa vaøo kí hieäu ñeå tìm vò trí cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn ôû löôïc ñoà hình 1. - HS chæ vò trí vaø neâu teân caùc daõy nuùi chính. - HS döïa SGK neâu ñaëc ñieåm cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn. - HS chæ treân baûn ñoà Vieät Nam vò trí daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn vaø moâ taû daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn (vò trí, chieàu daøi, ñoä cao, ñænh, söôøn vaø thung luõng cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn) . - HS chæ löôïc ñoà hình 1 vaø neâu . - HS quan saùt vaø traû lôøi. - Lôùp nhaän xeùt, boå sung. Hoaït ñoäng lôùp - HS ñoïc thaàm muïc 2 vaø traû lôøi theo yeâu caàu. - HS leân chæ vò trí cuûa Sa Pa treân baûn ñoà Vieät Nam. - HS döïa SGK neâu nhaän xeùt khí haäu ôû Sa Pa - HS neâu vaø laéng nghe. Hoaït ñoäng lôùp HS trình baøy laïi nhöõng ñaëc ñieåm tieâu bieåu veà vò trí, ñòa hình vaø khí haäu cuûa daõy nuùi Hoaøng Lieân Sôn. Kieåm tra Tröïc quan Thöïc haønh Thöïc haønh Tröïc quan Ñaøm thoaïi Thöïc haønh Ñaøm thoaïi MT-KNS Cuûng coá Ruùt kinh nghieäm :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDIA LI.doc