Giáo án lớp 5 môn An toàn giao thông - Bài 1 đến bài 5

I. MỤC TIÊU:

 - Kiến thức: Học sinh biết những qui định đối với những người đi xe đạp trên đường phố theo luật GT lên xuống và dừng đổ xe an toàn

 - Kĩ năng: Học sinh điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau có hoặc không có vòng xuyến.

 - Thái độ: Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Tạo một mô hình (hoặc sa bàn) đường phố có những loại đường (hai chiều, một chiều có nhiều làn xe, hai đường phụ đi)

- Học sinh: Vào đường chính vào một ngã tư không có vòng xuyến.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

s*H§1: (12phót) Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i xe ®¹p.

- HS nèi tiÕp nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh: §i xe ®¹p an toµn cÇn thùc hiÖn nh÷ng g×?

- HS kh¸c bæ sung.

- GV tæng hîp, söa sai, kÕt luËn.

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 159 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn An toàn giao thông - Bài 1 đến bài 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: ATGT: Bài 1 BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nhớ và giải thích nội dung của 25 biển báo hiệu đã học Hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của 9 biển báo giao thông mới. - Kĩ năng: Giải thích sự cần thiết của biển báo hiệu giao thông. Có thể mô tả lại bằng lời hoặc bằng hình vẻ nội dung các biển báo hiệu giao thông. - Thái độ: Có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của biển báo hiệu giao thông khi đi đường. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị trước câu hỏi cho học sinh để học sinh phỏng vấn người khác về các biển báo. Hai bộ biển báo, phiếu học tập. - Học sinh: Quan sát 2 biển báo hiệu ở gần nhà, tìm hiểu ý nghĩa của biển báo không. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: *HĐ1: (10phút) Ôn tập các biển báo giao thông đã học: - GV treo các biển báo giao thông; - HS lớp nối tiếp nhau tìm và nêu tên, nội dung ý nghĩa của từng biển báo giao thông đã học ở lớp 4. - GVkết luận, chốt ý, bổ xung nếu HS nêu còn thiếu sót. *HĐ2: (15phút) Học mới các biển báo giao thông: - Cho HS lần lượt dự đoán tên gọi và ý nghĩa của các biển báo giao thông mà HS chưa từng được học còn lại ở trên bảng. - HS trao đổi thảo luận, báo cáo. - GV tổng hợp, sửa sai, kết luận và cung cấp thêm thông tin cho HS. *HĐ3: (10phút) Luyện tập - HS làm BT ở SGK; - Nêu nghi nhớ, liên hệ bản thân. Ngày dạy: ATGT: Bài 2 KĨ NĂNG ĐI XE ĐẠP AN TOÀN I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết những qui định đối với những người đi xe đạp trên đường phố theo luật GT lên xuống và dừng đổ xe an toàn - Kĩ năng: Học sinh điều khiển xe an toàn qua đường giao nhau có hoặc không có vòng xuyến. - Thái độ: Có ý thức điều khiển xe đạp an toàn. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Tạo một mô hình (hoặc sa bàn) đường phố có những loại đường (hai chiều, một chiều có nhiều làn xe, hai đường phụ đi) - Học sinh: Vào đường chính vào một ngã tư không có vòng xuyến. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: s*H§1: (12phót) Nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt khi ®i xe ®¹p. - HS nèi tiÕp nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña m×nh: §i xe ®¹p an toµn cÇn thùc hiÖn nh÷ng g×? - HS kh¸c bæ sung. - GV tæng hîp, söa sai, kÕt luËn. *H§ 2: (10phót) (Nhãm ®«i) - GV ph¸t phiÕu häc tËp: Nªu nh÷ng ®iÒu cÊm khi ®i xe ®¹p? - HS th¶o luËn, b¸o c¸o, bæ sung. - GV tæng hîp, kÕt luËn, söa sai. *H§ 3: (13phót) Thùc hµnh - GV cho HS thùc hµnh ®i xe ®¹p trªn h×nh kÎ ë s©n tr­êng, HS tù rót ra bµi häc ®i xe ®¹p an toµn. - GV nh¾c nhë, dÆn dß HS. š&› Ngày dạy: ATGT: Bài 3 CHỌN CON ĐƯỜNG AN TOÀN PHÒNG TRÁNH TNGT I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: Học sinh biết những điều kiện an toàn và không an toàn từ nhà đến trường hoặc một số nơi khác để chọn con đường đi an toàn. - Kĩ năng: Xác định những tình huống không an toàn đôiứ với người đi bộ và xe đạp để phòng tránh. - Thái độ: - Đội mủ bảo hiểm, đi đúng làn đường -Vận động mọi người chú ý để phòng tránh những đoạn đường dễ xảy ra tai nạn. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Một bộ tranh vẽ về những đoạn đường an toàn và không an toàn, phiếu học tập. - Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: *Ho¹t ®éng 1: (12phót) -Nhãm ®«i: + Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn cña con ®­êngg an toµn vµ con ®­êng kh«ng an toµn? +HS b¸o c¸o, bæ sung. +GV tæng hîp, kÕt luËn. +Treo b¶ng phô cho HS ®äc ND nh­ tµi liÖu. *Ho¹t ®éng2: (20phót) -C¸ nh©n: +HS nèi tiÕp nhau nªu nh÷ng lùa chän con ®­êng nµo an toµn nhÊt tõ nhµ m×nh ®Õn tr­êng ®Ó ®i. Gi¶i thÝch t¹i sao? + HS nªu vµ vÏ trªn b¶ng phô; +GV gîi ý, bæ sung, kÕt luËn. *Ho¹t ®éng 3: (3phót) -Cñng cè: +Nh¾c l¹i néi dung bµi; +DÆn dß HS thùc hiÖn tèt ATGT. Ngày dạy: ATGT: Bài 4 NGUYÊN NHÂN TAI NẠN GIAO THÔNG I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS hiểu được các nguyên nhân khác nhau gây ra TNGT (do điều kiện đường xá, phương tiện GT, những hành vi, hành động không an toàn của con người). Nhận xét, đánh giá được các hành vi an toàn và không an toàn của người tham gia giao thông. - Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học để phán đoán nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông (những trường hợp mà các em biết). - Thái độ: - Có ý thức chấp hành đúng Luật GTĐB để tránh TNGT. -Vận động các bạn và những người khác thực hiện đúng Luật GTĐB để bảo đảm ATGT. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị một câu chuyện về TNGT hoặc do em chứng kiến, hoặc do người khác để lại hay sưu tầm trên báo chí - Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: SGV *Ho¹t ®éng 1: (10phót) -C¶ líp: +Vµi HS kÓ vÒ c¸c vô giao th«ng mµ em biÕt hoÆc ®­îc chøng kiÕn; Nªu nguyªn nh©n x¶y ra c¸c vô tai n¹n ®ã. *Ho¹t ®éng 2: (10phót) +-Nhãm ®«i: +GV ph¸t phiÕu häc tËp, HS ghi c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn tai n¹n giao th«ng, GV gióp nhãm cã HS yÕu. +HS c¸c nhãm, b¸o c¸o, bæ sung. +GV tæng hîp kÕt luËn. *Ho¹t ®éng 3: (15phót) -C¸ nh©n: +H: §Ó phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng ta cÇn ph¶i lµm g×: +HS ghi nh¸p, b¸o c¸o, bæ sung. GV kÕt luËn, söa sai. Ngày dạy: ATGT: Bài 5 EM LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG I. MỤC TIÊU: - Kiến thức: HS hiểu nội dung, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về TNGT. - HS biết phân tích nguyên nhân của TNGT theo Luật GTĐB. - Kĩ năng: HS hiểu và giải thích các điều luật đơn giản cho bạn bè và những người khác. - Đề ra các phương án phòng tránh tai nạn giao thông ở cổng trường hay ở các điểm xảy ra tai nạn. - Thái độ: - Tham gia các hoạt động của lớp, Đội Thiếu niên tiền phong (TNTP) về công tác bảo đảm ATGT - Hiểu được phòng ngừa TNGT là trách nhiệm của mọi người - Nhắc nhở những bạn hoặc người chưa thực hiện đúng quy định của Luật GTĐB. II. CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Chuẩn bị số liệu thống kê về TNGT hàng năm của cả nước và địa phương. - Học sinh: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: SGV *Ho¹t ®éng 1: (15phót) - Nhãm ®«i: + Nªu nh÷ng nhiÖm vô cña ng­êi häc sinh vµ cña mäi ng­êi khi tham gia giao th«ng? + HS b¸o c¸o, GV gióp nhãm häc sinh. + GV tæng hîp, kÕt luËn. *Ho¹t ®éng 2: (20phót) - C¸ nh©n: + H·y lËp ph­¬ng ¸n phßng tr¸nh tai n¹n giao th«ng trªn ®­êng ®i häc tõ nhµ ®Õn tr­êng? + LÇn l­ît häc sinh nªu, nhËn xÐt, bæ sung. + GV kÓ s¬ ®å, c¾m biÓn b¸o giao th«ng, cho HS lùa chän con ®­êng an toµn nhÊt tõ nhµ ®Õn tr­êng. + NhËn xÐt, nh¾c nhë, dÆn dß HS. š&›

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12439197.doc
Tài liệu liên quan