Giáo Án - Lớp 5 Tuần 18 2 buổi

HĐ2: Rèn luyện kĩ năng phân biệt hành vi

- GV phát phiếu học tập

Yêu cầu: Khoanh vào những ý em cho là đúng.

- Trực quan: Dán 1 tờ phiếu lớn lên bảng

a ,Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già.

b,Dùng 2 tay đưa vật gì đó cho người già.

c ,Nhường đường, nhường chỗ cho người già.

d , Bắt nạt em nhỏ

đ , Đọc chuyện cho em nhỏ nghe

e , Không nhường đồ chơi cho em nhỏ.

- Thu phiếu – sửa bài - Nhận xét .

 

doc18 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo Án - Lớp 5 Tuần 18 2 buổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Tõng HS lªn bèc th¨m vµ chuÈn bÞ bµi - HS ®äc bµi, tr¶ lêi. - HS ®äc bµi tËp - Tªn bµi, tªn t¸c gi¶, thÓ lo¹i - Ba cét däc - S¸u hµng ngang - HS Lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm viÖc ®éc lËp - Mét sè em tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt TiÕt 4: To¸n 86. DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c I. Môc tiªu: BiÕt tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. * HS kh¸, giái lµm ®­îc BT2, BT3. II. §å dïng d¹y häc: - Hai h×nh tam gi¸c b»ng nhau - B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. T×m hiÓu bµi (15 phót) a/ C¾t h×nh tam gi¸c - GV h­íng dÉn HS thùc hµnh b/ GhÐp h×nh GV h­íng dÉn HS c/ So s¸nh - HS so s¸nh vµ rót ra nhËn xÐt d/ Quy t¾c, c«ng thøc - Gîi ý ®Ó HS nªu nhËn xÐt. - Nªu quy t¾c tÝnh. - Gäi mét em viÕt c«ng thøc 3. Thùc hµnh (21 phót) Bµi 1: TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c - GV ch÷a bµi Bµi 2: TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c GV kiÓm tra kÕt qu¶ 4. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - LÊy mét trong hai h×nh tam gi¸c - VÏ mét ®­êng cao trªn h×nh ®ã - C¾t theo ®­êng cao ®­îc hai m¶nh 1 vµ 2 - GhÐp hai m¶nh 1 vµ 2 vµo h×nh tam gi¸c cßn l¹i ®­îc h×nh ch÷ nhËt ABCD. - VÏ ®­êng cao EH H×nh ch÷ nhËt ABCD cã: - ChiÒu cao CD b»ng ®¸y CD - ChiÒu réng AD b»ng chiÒu cao EH - DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD gÊp 2 lÇn diÖn tÝch h×nh EDC. - HS nhËn xÐt: DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ABCD = DC x AD = DC x EH VËy diÖn tÝch h×nh tam gi¸c EDC lµ: DC x EH : 2 - HS ph¸t biÓu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c S = a x h : 2 - Mét em ®äc ®Ò bµi - HS ¸p dông quy t¾c ®Ó tÝnh a/ 8 x 6 : 2 = 24 (cm2) b/ 2,3 x 1,2 : 2 = 1,38 (dm2 HS kh¸, giái ®æi ®¬n vÞ ®o råi tÝnh diÖn tÝch a/ 5 m = 50 dm 50 x 24 : 2 = 600 (dm2) b/ 42,5 x 5,2 : 2 = 110 (m2) TiÕt 1: §¹o ®øc 18. Thùc hµnh cuèi häc kú i I/MỤC TIÊU: - Củng cố KT các bài học từ bài 6 đến bài 8. Giúp hS hiểu ý nghĩa của việc giúp đỡ người già và trẻ nhỏ- ý nghĩa của việc hợp tác với người xung quanh, hiểu vì sao phải tôn trọng phụ nữ. -Thực hiện đúng, biết xử lí đúng các tình huống theo nội dung trên. - Đồng tình với những hành vi thái độ đúng đắn. II/CHUẨN BỊ: - GV: Bài tập xử lí tình huống- sắm vai.. - HS: Ôn tập III/CÁC HOẠT ĐỘNG ( 35 phút ) . Hoạt động của giáo viên 1. Ổn định: Nhắc trật tự (1 pht) 2.Kiểm tra: Từ tuần 12 đến tuần 17 các em được học bài nào? 3.Dạy bài mới: a/ Giới thiệu bài: HĐ1: HĐ cả lớp Đàm thoại: - Vì sao kính trọng người già và thương yêu em nhỏ? + Tại sao phụ nữ là những người đáng được tôn trọng? + Biết hợp tác với những người xung quanh sẽ có lợi gì? HĐ2: Rèn luyện kĩ năng phân biệt hành vi - GV phát phiếu học tập Yêu cầu: Khoanh vào những ý em cho là đúng. - Trực quan: Dán 1 tờ phiếu lớn lên bảng a ,Chào hỏi, xưng hô lễ phép với người già. b,Dùng 2 tay đưa vật gì đó cho người già. c ,Nhường đường, nhường chỗ cho người già. d , Bắt nạt em nhỏ đ , Đọc chuyện cho em nhỏ nghe e , Không nhường đồ chơi cho em nhỏ. - Thu phiếu – sửa bài - Nhận xét . HĐ3: Bày tỏ thái độ trước các hành vi - GV phát thẻ màu. Qui định: Màu đỏ: tán thành Màu vàng: không tán thành. - GV nêu từng ý kiến : Con gái không được làm lớp trưởng. Bạn gái cũng học giỏi và thông minh như bạn trai. Phụ nữ cũng làm rất tốt ở những chức vụ cao trong xã hội. Bạn trai không nên làm công việc nhà. Gv và cả lớp nhận xét. HĐ4: Sắm vai – xử lí tình huống - Giao tình huống cho các nhóm chuẩn bị sắm vai. 1) Để chuẩn bị tham gia hội diễn văn nghệ của trường, mỗi lớp phải có 4 tiết mục dự thi. Là thành viên của lớp em sẽ thực hiện như thế nào? 2) Chuẩn bị phong trào trồng cây nhớ ơn Bác, cô giao nhiệm vụ cho mỗi tổ trồng 2 cây. Là thành viên của tổ em sẽ làm gì? - Bình chọn nhóm sắm vai tự nhiên thể hiện đúng vai… - Nhận xét – kết luận HĐ5: Liên hệ H : Em hãy nêu những việc em đã làm để thể hiện sự kính trọng đối với người già và yêu thương em nhỏ. H : Những việc em làm để thể hiện em biết hợp tác với người xung quanh. - GV + cả lớp nhận xét. 4.Củng cố – dặn dò: - Tổ chức: Thi kể chuyện- hát – đọc thơ…theo chủ đề trên GV _ cả lớp nhận xét. - Nhận xét tiết học. Hoạt động của học sinh =>Kính già yêu trẻ Tôn trọng phụ nữ Hợp tác với những người xung quanh. Nhắc lại tựa =>Người già và trẻ em là…………..truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. =>Phụ nữ có vai trò quan trọng…..tôn trọng. =>..Công việc sẽ thuận lợi hơn và đạt kết quả tốt hơn. - Hs làm việc cá nhân 1 em lên bảng làm - Hs lựa chọn ý đúng a, b, c, d. đ Hs suy nghĩ – bày tỏ thái độ. Giải thích vì sao em tán thành hoặc không tán thành. - Ý kiến tán thành: b;c - Các nhóm phân vai trao đổi trong nhóm Sắm vai trước lớp. =>Tập hợp phân công những bạn hát hay múa dẻo. Bạn không biết hát- múa thì giúp đỡ chuẩn bị trang phục … - Phân công mỗi bạn một việc cụ thể chuẩn bị cây- đào hố – lắp đất – tưới cây- rào cây… - HS tự bình chọn. - Hs tự liên hệ - Hs xung phong hát – đọc thơ kể chuyện về mẹ- hoặc về cô giáo – về nữ anh hùng… ******************************************* TiÕt 2: Khoa häc 35. Sù chuyÓn thÓ cña chÊt I. Môc tiªu: Nªu ®­îc vÝ dô vÒ mét sè chÊt ë thÓ r¾n, thÓ láng vµ thÓ khÝ. II. §å dïng d¹y häc: H×nh ë SGK / 75, c¸c b¶ng ch÷, b¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. T×m hiÓu bµi * Ho¹t ®éng 1 (9 phót) Trß ch¬i: TiÕp søc: Ph©n biÖt 3 thÓ cña chÊt B­íc 1: Tæ chøc h­íng dÉn - Chia líp thµnh 2 ®éi - Treo b¶ng phô cã kÎ s½n mÉu - GV phæ biÕn luËt ch¬i B­íc 2: TiÕn hµnh ch¬i \B­íc 3: KiÓm tra - GV cïng HS d­íi líp kiÓm tra kÕt qu¶ - NhËn xÐt * Ho¹t ®éng 2 (6 phót) Trß ch¬i "Ai nhanh ai ®óng" B­íc 1: Phæ biÕn luËt ch¬i vµ c¸ch ch¬i - GV ®äc c©u hái B­íc 2: Tæ chøc trß ch¬i - Gäi HS nªu kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt * Ho¹t ®éng 3 (8 phót) Quan s¸t vµ th¶o luËn B­íc 1: - Nªu sù chuyÓn thÓ cña n­íc - GV chèt ý B­íc 2: - Yªu cÇu HS t×m thªm c¸c vÝ dô kh¸c - §äc vÝ dô ë môc "B¹n cÇn biÕt" - GV kÕt luËn * Ho¹t ®éng 4 (8 phót) Trß ch¬i "Ai nhanh ai ®óng" B­íc 1: Tæ chøc, h­íng dÉn - Chia líp thµnh 4 nhãm - Ph¸t phiÕu tr¾ng cho nhãm - Phæ biÕn c¸ch ch¬i B­íc 2: B­íc 3: - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - Mçi ®éi cö n¨m em ch¬i - Hai ®éi xÕp hµng däc - LÇn l­ît tõng thµnh viªn trong ®éi g¾n tÊm phiÕu rót ®­îc vµo cét t­¬ng øng trªn b¶ng. - HS ch¬i theo nhãm - C¸c nhãm th¶o luËn råi ghi ®¸p ¸n - C¸c nhãm tham gia ch¬i - KÕt qu¶: 1 - b ; 2 - c ; 3 - a HS quan s¸t h×nh ë SGK / 73 - HS tr¶ lêi - HS ph¸t biÓu - Hai HS ®äc - C¸c nhãm theo dâi - C¸c nhãm tham gia ch¬i - D¸n phiÕu lªn b¶ng - C¶ líp kiÓm tra **************************************** Tiết 3:Tiếng việt: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (TIẾT 4) I/MỤC TIÊU: Kiến thức : -Mức độ y/c về kĩ năng đọc như tiết 1. Kĩ năng : -Nghe viết đúng bài chính tả, viết đúng ten phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài Chợ Ta- sken, tốc độ viết khoảng 95 chữ/ 15 phút Thái độ: Bồi dưỡng HS cảm thụ văn học. Rèn tính cẩn thận – óc thẩm mĩ - yêu quý và viết đúng Tiếng Việt. Gio dục HS yêu quí Tiếng Việt. II/CHUẨN BỊ : - GV: Phiếu viết tên bài tập đọc và HTL Tranh ảnh người Tas-ken trong trang phục dân tộc và chợ Tas-ken. - HS: Xem trước bài III/CÁC HOẠT ĐỘNG ( 35 phút ). Hoạt động của giáo viên 1. Ổn định: Nhắc trật tự 2.Kiểm tra: Khơng kiểm tra HĐ1: Kiểm tra tập đọc và HTL - GV đính phiếu bốc thăm ghi sẵn tên các bài tập đọc và HTL - GV nhận xét và ghi điểm HĐ2: HD HS nghe viết bài: Chợ Tas-ken a)Đọc đoạn viết b)Tìm hiểu nội dung H : Bài văn tả cảnh gì? Tas-ken: Thủ đô nước Udơpekistan c)Luyện viết từ khó - GV nêu các từ khó - Hs đọc thầm bài viết – ghi nhận từ khó viết - Hs viết bảng con d)Viết chính tả - GV đọc chính tả đ)Chữa lỗi – chấm bài - GV đọc bài chính tả - GV thu vở – chấm – nhận xét. 4.Củng cố – dặn dò: - Nhận xét tiết học. Hoạt động của học sinh - HS lên bốc thăm đọc bài- trả lời câu hỏi 1 HS đọc bài chính tả. - Cả lớp theo dõi SGK - Tả cảnh hoạt động nhộn nhịp của chợ Tas-ken Tas-ken, nẹp, thêu, xúng xính, chờn vươn, thõng dài, ve vẩy. - Hs chép chính tả vào vở. - Hs đổi bài cho nhau để soát lỗi Lắng nghe *********************************************************************************Thứ ba 27/12/2011 TiÕt 1: To¸n 87. LuyÖn tËp I. Môc tiªu: BiÕt: - TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c. - TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng biÕt ®é dµi 2 c¹nh gãc vu«ng. * HS kh¸, giái lµm ®­îc BT4. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. LuyÖn tËp (34 phót) Bµi 1 TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c Hái vÒ c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c Bµi 2 (b¶ng phô) Gäi HS nªu kÕt qu¶ Bµi 3 a/ TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng ABC b/ TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng DEG - H­íng dÉn c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng. - Gäi HS nªu nhËn xÐt Bµi 4 GV kiÓm tra. 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - HS ®äc ®Ò to¸n - HS nªu quy t¾c - HS tÝnh vµ nªu kÕt qu¶ a/ 30,5 x 12 : 2 = 183 (dm2) b/ 16 dm = 1,6 m 1,6 x 5,3 : 2 = 4,24 (m2) - HS quan s¸t h×nh - HS chØ ra ®¸y vµ ®­êng cao t­¬ng øng. - HS ®äc ®Ò, quan s¸t h×nh tam gi¸c vu«ng - HS theo dâi - LÊy tÝch ®é dµi hai c¹nh gãc vu«ng chia cho 2. - HS vËn dông ®Ó tÝnh - KÕt qu¶ lµ: a/ 4 x 3 : 2 = 6 (cm2) b/ 5 x 3 : 2 = 7,5 (cm2) HS kh¸, giái ®äc ®Ò to¸n vµ gi¶i a/ AB = DC = 4 cm AD = BC = 3 cm 4 x 3 : 2 = 6 (cm2) b/ MN = QP = 4 cm QM = NP = 3 cm 4 x 3 : 2 = 6 (cm2) ***************************************** TiÕt 2: TiÕng ViÖt «n tËp cuèi häc kú I (TIẾT 2) I. Môc tiªu: - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t bµi tËp ®äc ®· häc; biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 2- 3 bµi th¬, ®o¹n v¨n dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n. - BiÕt lËp b¶ng thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm "V× h¹nh phóc con ng­êi"(BT2). - BiÕt tr×nh bµy c¶m nhËn vÒ c¸i hay cña mét sè c©u th¬ theo yªu cÇu cña BT3. II. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu bèc th¨m - PhiÕu khæ to kÎ s½n mÉu III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng (15 phót) - Gäi HS lªn bèc th¨m chän bµi - Gäi HS ®äc bµi - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm Bµi 2 (10 phót) - CÇn thèng kª c¸c bµi tËp ®äc theo néi dung nh­ thÕ nµo? - CÇn lËp b¶n th«ng kª gåm mÊy cét däc? - B¶ng thèng kª cã mÊy dßng ngang? - GV ph¸t phiÕu - D¸n kÕt qu¶ - GV nhËn xÐt Bµi 3 (11 phót) - Gäi HS tr×nh bµy 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - Tõng HS bèc th¨m vµ chuÈn bÞ bµi - HS ®äc bµi vµ tr¶ lê c©u hái - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Tªn bµi, t¸c gi¶, thÓ lo¹i - Bèn cét däc - HS tr¶ lêi - HS lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - HS nhËn xÐt - HS nªu yªu cÇu bµi tËp - HS lµm bµi - Mét sè em tr×nh bµy - Líp nhËn xÐt, b×nh chän ****************************************** TiÕt 4: TiÕng ViÖt «n tËp cuèi häc kú i (tiết 5) I. Môc tiªu: ViÕt ®­îc l¸ th­ göi ng­êi th©n ®ang ë xa vµ kÓ l¹i kÕt qu¶ häc tËp, rÌn luyÖn cña b¶n th©n trong häc k× I, ®ñ ba phÇn (phÇn ®Çu th­, phÇn chÝnh vµ phÇn cuèi th­), ®ñ néi dung cÇn thiÕt. II. §å dïng d¹y häc: GiÊy viÕt th­ (hoÆc vë) III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. ViÕt th­ (35 phót) - Gäi HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp vµ c¸c gîi ý - L­u ý HS: viÕt ch©n thËt, kÓ ®óng nh÷ng thµnh tÝch vµ cè g¾ng cña b¶n th©n, thÓ hiÖn t×nh c¶m víi ng­êi th©n. - Gäi HS tr×nh bµy th­ ®· viÕt - GV nhËn xÐt 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) Xem l¹i kiÕn thøc vÒ tõ nhiÒu nghÜa. - Mét em ®äc ®Ò bµi - Hai em ®äc gîi ý - Líp theo dâi ë SGK -HS viÕt th­ - HS ®äc tiÕp nèi - Líp nhËn xÐt, b×nh chän ng­êi viÕt th­ hay nhÊt. ******************************************* TiÕt 1: LÞch sö 18. KiÓm tra ®Þnh kú (§Ò do chuyªn m«n Phßng GD ) ******************************** Tiết 2: Tiếng Việt * TIẾT 1 I.MỤC TIÊU: - Củng cố những từ ngữ thuộc chủ đề : Quê hương. - Cách viết hoa danh từ riêng. - Đọc, nắm nội dung và trả lời câu hỏi thông qua đoạn văn “Rừng mùa thu” II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở thực hành Tiếng Việt, bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Giới thiệu bài: (2phút) 2.Thực hành: (32 phút) B Bài 1 Giáo viên gọi HS đọc bài tập Giáo viên kết luận Bài 2: GV gọi HS đọc đề. GV kết luận Bài 3: Gäi HS lÇn l­ît nªu ®¸p ¸n GV kết luận 3.Củng cố, dặn dò: (2 phút ) - HS đọc đề bài - HS thảo luận nhóm đôi và điền dấu vào ô thích hợp - Học sinh trình bày: Gắn bó với quê hương. Kiên trì nhẫn nại. Có lòng biết ơn. Gắn bó với quê hương. Có lòng biết ơn. g) Kiên trì nhẫn nại. h) Gắn bó với quê hương. - HS đọc đề và làm bài - HS trình bày: Trần Quốc Tuấn, Nguyên, Lê Lợi, Minh. - Lớp nhận xét - 1 HS đọc to, lớp đọc thầm và chọn câu trả lời đúng a) Có tiếng sóng vỗ, sương mù , khí ẩm, rêu và tiếng vọng. b) Là ©m thanh được các vách đá dội lại như nhại giọng. c) Vách đá dựng đứng- cầu thủ đá bóng d) Bé vỗ vào mặt trống e) Con kh­íu - Lớp nhận xét ********************************************************************************* Thứ tư ngày 28/12/2011 TiÕt 1: TiÕng ViÖt «n tËp cuèi häc kú i (tiết 3) I. Môc tiªu: - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t bµi tËp ®äc ®· häc; biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 2- 3 bµi th¬, ®o¹n v¨n dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n. - LËp ®­îc b¶ng tæng kÕt vÒ m«i tr­êng. * HS kh¸, giái nhËn biÕt mét sè biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®­îc sö dông trong c¸c bµi th¬, bµi v¨n. II. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu bèc th¨m - GiÊy khæ to, bót d¹ III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng (20 phót) - Gäi HS lªn bèc th¨m chän bµi - GV ®Æt c©u hái - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm - NhËn xÐt Bµi 2 (15 phót) - GV gi¶i thÝch c¸c tõ: Sinh quyÓn, thñy quyÓn, khÝ quyÓn - Ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm - GV chèt ý 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - Lµm l¹i bµi tËp 2 ë vë - TiÕp tôc luyÖn ®äc - LÇn l­ît tõng HS lªn bèc th¨m, chuÈn bÞ bµi - HS ®äc bµi - HS tr¶ lêi - HS ®äc néi dung bµi tËp - C¸c nhãm lµm bµi tËp - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ - Líp nhËn xÐt, bæ sung ************************************** TiÕt 2: To¸n 88. LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: HS biÕt: - Gi¸ trÞ theo vÞ trÝ cña mçi ch÷ sè trong sè thËp ph©n. - T×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè. - Lµm c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n. - ViÕt sè ®o ®¹i l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. * HS kh¸, giái lµm ®­îc bµi tËp 3, 4. II. §å dïng d¹y häc: B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. HS lµm bµi tËp (34 phót) PhÇn 1 (10 phót) Gäi HS nªu kÕt qu¶ PhÇn 2 (24 phót) Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh GV ch÷a bµi Bµi 2: ViÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chç chÊm: GV nhËn xÐt Bµi 3:(HS kh¸, giái) GV kiÓm tra Bµi 4: (HS kh¸, giái) 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - HS ®äc ®Ò bµi - HS lµm vµo vë nh¸p. - Mét sè em tr¶ lêi Bµi 1: khoanh vµo B Bµi 2: khoanh vµo C Bµi 3: khoanh vµo C HS tù ®Æt tÝnh råi tÝnh KÕt qu¶: a/ 85,9 b/ 68,29 c/ 80,73 d/ 31 HS lµm bµi råi ch÷a bµi a/ 8m 5dm = 8,5 m b/ 8m2 5dm2 = 8,05 m2 - HS ®äc kÕt hîp quan s¸t h×nh vÏ - HS lµm vµo vë 25 + 15 = 40 (cm) 2400 : 40 = 60 (cm) 60 x 25 : 2 = 750 (cm2) HS tù lµm bµi vµ nªu kÕt qu¶: x = 4 vµ x = 3,91 ******************************************** TiÕt 3: TiÕng ViÖt «n tËp cuèi häc kú i (tiết 6) I. Môc tiªu: - §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t c¸c bµi tËp ®äc ®· häc; biÕt ®äc diÔn c¶m ®o¹n th¬, ®o¹n v¨n; thuéc 2- 3 bµi th¬, ®o¹n v¨n dÔ nhí; hiÓu néi dung chÝnh, ý nghÜa c¬ b¶n cña bµi th¬, bµi v¨n. - §äc bµi th¬ vµ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái cña BT2. II. §å dïng d¹y häc: - PhiÕu bèc th¨m - B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng (15 phót) - Gäi HS bèc th¨m - Gäi HS ®äc bµi - GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm Bµi 2 (20 phót) - Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp - Gäi HS nªu kÕt qu¶ - GV chèt ý 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi vµ chuÈn bÞ bµi. - HS ®äc bµi, tr¶ lêi c©u hái. - Mét em ®äc bµi th¬ - C¶ líp ®äc thÇm - Mét em ®äc yªu cÇu - HS trao ®æi nhãm ®«i - Mét sè em tr¶ lêi a/ Tõ ®ång nghÜa víi biªn c­¬ng lµ biªn giíi. b/ §­îc dïng víi nghÜa chuyÓn c/ Em , ta d/ HS ®Æt c©u ***************************************** Tiết 5: Kĩ thuật ( tiết 18 ) : THỨC ĂN NUÔI GÀ ( tiết 2 ) . I/MỤC TIÊU : Kiến thức: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà. Kĩ năng: Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của 1 số thức ăn được sử dụng nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương. Thái độ: Có ý thức nuôi gà, chăm sóc gà, vận dụng bài học vào thực tế. II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - GV: Tranh ảnh SGK một số loại thức ăn, phiếu học tập . - Phiếu đánh giá kết quả học tập . III/HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ( 35 phút ). Hoạt động của giáo viên 1. Ổn định: Nhắc trật tự 2.Kiểm tra: Nêu các nhóm thức ăn nuôi gà? Nhận xét – đánh giá. 3.Hướng dẫn ôn tập: HĐ1: Hoạt động cả lớp Tổ chức : trò chơi học tập - Trực quan: Chỉ bảng (gồm 5 ô tương ứng 5 chất). Đánh giá kết quả –qua cuộc chơi. HĐ2: HĐ cá nhân - GV phô to phiếu bài tập 1 và 3 trong Sách thực hành KT. GV dán 2 tờ phiếu lớn lên bảng. - GV + cả lớp nhận xét - GV thu nhận kết quả làm bài của Hs C.Tổng kết: H : Bài ôn tập củng cố kiến thức nào? - Liên hệ: GĐ em cho gà ăn gì? - GDHS: chăm sóc gà nuôi- Không ăn thịt gà bị bệnh. - Nhận xét tiết học. Hoạt động của học sinh 2 em: =>Chất đạm- bột đường – khoáng. Vitamin-thức ăn tổng hợp. - Thi đua theo 2 dãy bàn. - Mỗi tốp 3 em lên thi . - Từng em của mỗi đội lên chỉ vào nhóm thức ăn nào –Hs phải nêu được tác dụng của các chất có trong thức ăn đó. - Mỗi câu trả lời đúng được ghi 1 điểm.. - HS làm bài vào phiếu. - 2 em lên sửa bài tập. - Hs đổi phiếu đánh giá kết quả. - Các nhóm thức ăn nuôi gà. Tác dụng của từng nhóm thức ăn. ********************************************* TiÕt 1-2: Luyªn viÕt Bµi 18 ( CÇu ngãi Thanh Toµn) I. Môc tiªu: - HS viÕt ®óng, ®Òu, ®Ñp hai kiÓu ch÷ ®øng vµ nghiªng trong bµi viÕt. - BiÕt thªm mét kiÕn tróc cæ cã gi¸ trÞ lÞch sö, v¨n hãa nghÖ thuËt ë ViÖt Nam. II. §å dïng d¹y häc: Vë luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. LuyÖn viÕt (32 phót) - Gäi HS ®äc bµi viÕt - Nªu néi dung cña bµi viÕt - H­íng dÉn HS viÕt, tr×nh bµy bµi viÕt - GV theo dâi HS viÕt - ChÊm ®iÓm mét sè em ®· hoµn thµnh bµi viÕt - NhËn xÐt 3. Cñng cè - dÆn dß (2 phót) HS hoµn thµnh bµi viÕt ë nhµ. - Hai em ®äc tiÕp nèi, HS ®äc thÇm. - HS tr¶ lêi - HS luyÖn viÕt theo 2 kiÓu ch÷ ®øng vµ nghiªng trong bµi. - HS thu vë ********************************************************************************* Thứ năm ngày 29/12/2011 TiÕt 1: To¸n 89. KiÓm tra ®Þnh k× (§Ò do chuyªn m«n Phßng GD ra) ***************************************** TiÕt 2: LuyÖn tõ vµ c©u KiÓm tra ®Þnh kú (§äc) (§Ò do chuyªn m«n Phßng GD ra) ******************************************** Tiết 1: Toán:* TIẾT 1 I. MỤC TIÊU: - Củng cố tính diện tích hình tam giác. - Rèn kĩ năng vận dụng vào bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở thực hành Toán, bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (1 phót) 2. Thùc hµnh (33 phót) Bài 1 Gäi mét em lªn b¶ng lµm GV kết luận, đối chiếu kết quả. Hái ®Ó cñng cè c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c Bài 2 GV theo dâi GV ch÷a bµi, nhËn xÐt Bài 3: Gäi HS nªu kÕt qu¶ Bài 4: §ố vui 3. Củng cố, dặn dò: (2phút) - 1 HS đọc đề - HS làm vào vở. Giải Diện tích hình tam giác là: (12 x 8) : 2 = 48 ( m2 ) Đáp số: 48 m2 - Lớp nhận xét - HS tr¶ lêi - HS đọc ®Ò ,tìm hiểu đề và làm bài. - 1 HS làm ở bảng, lớp làm vở Giải Chiều cao mảnh đất là : x 4/5 =16 ( m) Diện tích mảnh đất: (20 x 16 ) : 2 =160 (m2 ) Đáp số:160 m2 HS ®äc ®Ò, lµm bµi KÕt qu¶: Chu vi : 24 cm Diện tích : 24 cm2 Kết quả đúng: D. S = 4 x 10 :2 = ( 20 cm2 ) ***************************************** TiÕt 2: TiÕng ViÖt TiÕt 2 I MỤC TIÊU: - Học sinh viết được bài văn tả người đang hoạt động. - Rèn viết văn ®úng yêu cầu đề, rõ ràng, mạch lạc, có cảm xúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở thực hành Tiếng Việt, bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giới thiệu bài (2phút) 2.Thực hành (32phút) - Gọi HS đọc đề - Gäi HS tr×nh bµy dµn ý - GV nhắc nhở HS viết văn đúng yêu cầu đề, rõ ràng, mạch lạc, có cảm xúc. - Giáo viên theo dõi - Thu bµi, chÊm ®iÓm mét sè em ®· hoµn thµnh bµi viÕt. - NhËn xÐt bµi lµm cña HS 3. Củng cố, dặn dò: (2phút) VÒ nhµ hoµn thµnh bµi v¨n - 1 HS đọc đề - Lớp đọc thầm và tìm hiểu đề. - Mét sè em ®äc l¹i dµn ý ®· lËp ë tuÇn 17. - HS tiếp thu - Học sinh viết bài văn tả em bé đang hoạt động - HS nộp bài *********************************************************************************Thứ sáu ngày 30/12/2011 TiÕt 1: To¸n 90. H×nh thang I. Môc tiªu: - HS cã biÓu t­îng vÒ h×nh thang. - NhËn biÕt ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm cña h×nh thang, ph©n biÖt ®­îc h×nh thang víi mét sè h×nh ®· häc. - NhËn biÕt h×nh thang vu«ng. * HS kh¸, giái lµm ®­îc BT3 II. §å dïng d¹y häc: - Bé ®å dïng d¹y To¸n - B¶ng phô III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. H×nh thµnh biÓu t­îng (5 phót) - Giíi thiÖu h×nh vÏ c¸i thang - Giíi thiÖu h×nh thang ABCD (b¶ng phô) 3. NhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña h×nh thang (10 phót) - H×nh thang ABCD cã mÊy c¹nh? - Cã hai c¹nh nµo song song víi nhau? - GV kÕt luËn vÒ h×nh thang - Giíi thiÖu ®­êng cao AH - KÕt luËn vÒ ®Æc ®iÓm cña h×nh thang - Gäi vµi HS nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh thang 4. Thùc hµnh (21 phót) Bµi 1: Yªu cÇu HS t×m h×nh thang trong c¸c h×nh ®· cho Ch÷a bµi vµ kÕt luËn Bµi 2: - Gäi HS nªu kÕt qu¶ - NhÊn m¹nh ®Æc ®iÓm cña h×nh thang Bµi 3:VÏ thªm ®o¹n th¼ng ®Ó ®­îc h×nh thang GV kiÓm tra Bµi 4: - Giíi thiÖu h×nh thang vu«ng - GV kÕt luËn 5. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) - HS quan s¸t ë SGK - HS quan s¸t - HS quan s¸t m« h×nh l¾p ghÐp vµ h×nh vÏ - Bèn c¹nh - C¹nh AB vµ DC - HS nªu nhËn xÐt - HS nhËn xÐt vÒ ®­êng cao AH vµ quan hÖ gi÷a ®­êng cao víi hai ®¸y - HS chØ h×nh vÏ vµ tr¶ lêi - HS ®äc yªu cÇu ®Ò bµi - Quan s¸t h×nh vÏ / 91 - HS lµm bµi råi ®æi vë kiÓm tra chÐo - HS tù lµm bµi - HS tr¶ lêi HS kh¸, giái tù vÏ h×nh - HS ®äc ®Ò bµi - HS quan s¸t h×nh vÏ - HS nhËn xÐt vÒ ®Æc ®iÓm cña h×nh thang vu«ng ******************************************** TiÕt 2: Địa lí KiÓm tra ®Þnhh kú (ViÕt) (§Ò do chuyªn m«n Phßng GD ra) ***************************************** TiÕt 3: Khoa häc 36. hçn hîp I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc mét sè vÝ dô vÒ hçn hîp. - Thùc hµnh t¸ch c¸c chÊt ra khái mét sè hçn hîp (t¸ch c¸t tr¾ng ra khái hçn hîp n­íc vµ c¸t tr¾ng, …) - KÜ n¨ng lùa chän lùa chän ph­¬ng ¸n thÝch hîp. - KÜ n¨ng b×nh luËn ®¸nh gi¸ vÒ c¸c ph­¬ng ¸n ®· thùc hiÖn. II. §å dïng d¹y häc: - H×nh vÏ ë SGK/75 - ChuÈn bÞ theo nhãm : Mét sè gia vÞ, th×a, chÐn. C¸t, n­íc, phiÔu, b«ng thÊm n­íc DÇu ¨n, n­íc, cèc, th×a. III. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS A. Bµi cò (3 phót) Sù chuyÓn thÓ cña chÊt B. Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi (2 phót) 2. T×m hiÓu bµi: * Ho¹t ®éng 1 (8 phót) B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm GV giao nhiÖm vô - §Ó t¹o ra mét hçn hîp gia vÞ cÇn cã nh÷ng chÊt nµo? - Hçn hîp lµ g×? B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp - Gäi HS tr×nh bµy - GV kÕt luËn * Ho¹t ®éng 2 (6 phót) B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm B­íc 2: - GV kÕt luËn * Ho¹t ®éng 3 (6 phót) B­íc 1: Tæ chøc vµ h­íng dÉn B­íc 2: Tæ chøc ch¬i - GV ®äc c©u hái (øng víi mçi h×nh) * Ho¹t ®éng 4 (8 phót) B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm B­íc 2: - GV kÕt luËn 3. Cñng cè - DÆn dß (2 phót) Thùc hµnh - C¸c nhãm t¹o ra hçn hîp gåm muèi, m× chÝnh, tiªu bét. - Muèi tinh, m× chÝnh, h¹t tiªu bét. - HS tr¶ lêi - §¹i diÖn nhãm nªu c«ng thøc trén gia vÞ - C¸c nhãm kh¸c nÕm - NhËn xÐt Th¶o luËn - C¸c nhãm th¶o luËn c©u hái ë SGK / 74 - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy - Trß ch¬i - HS theo dâi - HS ®­a ®¸p ¸n (ghi ë b¶ng) H1: lµm l¾ng H2: s¶y H3: läc Thùc hµnh - C¸c nhãm thùc hiÖn nh­ yªu cÇu ë SGK / 75 - §¹i diÖn nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ ******************************************** TiÕt 4: TËp lµm v¨n KiÓm tra ®Þnhh kú (ViÕt) (§Ò do chuyªn m«n Phßng GD ra) ********************************************** TiÕt 1: Toán* tiÕt 2 I. MỤC TIÊU: - Củng cố tỉ số phần trăm, diện tích các hình: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. - Rèn kĩ năng vận dùng vào bài tập. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Vở thực hành Toán, bảng phụ. III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1. Giới thiệu bài: (2 phút ) 2.Thực hành: (32 phú ) PhÇn 1: Gäi HS nªu kÕt qu¶ GV nhËn xÐt Phần 2: Bài 1: Đặt tính rồi tính. Gäi mét em lªn b¶ng lµm GV ch÷a bµi, nhận x

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo Án - Lớp 5 Tuần 18 2 buổi.doc
Tài liệu liên quan