Giáo án lớp Mầm - Chủ đề: Bản thân - Trường Mầm Non Tam Quan Bắc

Phân biệt được một số đặc điểm giống và khác nhau của bản thân so với người khác qua họ, tên, giới tính và 1 số đặc điểm hình dạng bên ngoài.

- Biết một số đặc điểm của cơ thể qua các thời kì phát triển của cơ thể.

- Biết sử dụng các giác quan để tìm hiểu thế giới xung quanh.

- Có khả năng phân loại đồ dùng cá nhân, đồ chơi theo 2 dấu hiệu. Ôn số lượng từ 1 đến 4.

- Biết đặt điểm giống và khác nhau của các hình.

-Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng.(cs 96)

- Biết viết chữ theo trình tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. (cs 90)

- Nhận ra giai điệu ( vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (CS99)

- Nói được ý tưởng thể hiện trong tác phẩm tạo hình của mình (CS103)

- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình (CS118)

- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (CS119)

 

doc97 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 27/02/2019 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp Mầm - Chủ đề: Bản thân - Trường Mầm Non Tam Quan Bắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ược kĩ năng toâ maøu vaø saép xeáp boá cuïc tranh hôïp lyù. - Reøn luyeän kó naêng kheùo leùo, söï töôûng töôïng saùng taïo cho treû. - Nói được ý tưởng thể hiện trong tác phẩm tạo hình của mình (CS103) - Qua ñoù treû bieát giöõ gìn ñoà duøng cuûa baûn thaân. II. CHUẨN BỊ 1.Ñoà duøng cuûa coâ: Moät soá ñoà duøng: baøn chaûi ñaùnh raêng, thau, ca coác, tranh veõ ñoà duøng. 2.Ñoà duøng cuûa treû: giaáy veõ, buùt chì ñen, buùt chì toâ. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1.Hoaït ñoäng 1: * OÅn ñònh - Gaây höùng thuù. - Cô nói: Cô đố, cô đố - Trẻ nói: Đố gì, đố gì ? “ Luôn luôn làm bạn với chân Đường đi muôn nẻo xa gần ngại chi” Là cái gì? (đôi dép) “Dệt từ đôi bông Mà lại có công Giúp người rửa mặt” Đố biết là ai? (khăn mặt) “Có răng mà chẳng có mồm Dùng để chải tóc cho luôn mượt mà” Là cái gì? (cái lược) - Các con rất giỏi, giải đáp câu đố rất đúng, để thưởng cho các con hôm nay cô sẽ dẫn các con đi xem hội triển lãm tranh. Trẻ vừa đi vừa đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” 2.Hoaït ñoäng 2: * Noäi dung. -Daãn treû đến phòng triển lãm tranh. -Tranh veõ baøn chaûi ñaùnh raêng, kem ñaùnh raêng, khaên maët. +Tranh veõ nhöõng ñoà duøng gì? +Keát hôïp nhöõng neùt cô baûn naøo ñeå veõ nhöõng ñoà duøng naøy? +Ñeám xem coù maáy loaïi ñoà duøng? +Maøu saéc cuûa tranh nhö theá naøo? +Duøng nhöõng kyõ naêng gì ñeå veõ ñöôïc ñoà duøng naøy? Cô khái quát. -Tranh veõ quaàn, aùo, muõ, deùp. +Ñeám ñoà duøng ? +Trong tranh coù nhöõng ñoà duøng naøo ? +Môøi treû nhaän xeùt veà boá cuïc cuûa böùc tranh? +Duøng kyõ naêng gì ñeå veõ ñöôïc nhöõng ñoà duøng naøy? Cô khái quát. -Tranh veõ löôït chaûi, taát, duø. +Nhöõng ñoà duøng naøy duøng ñeå laøm gì? +Môøi treû nhaän xeùt veà maøu saéc cuûa nhöõng ñoà duøng? +Boá cuïc cuûa tranh nhö theá naøo? Cô khái quát. -Tranh veõ : Thìa, cheùn, ca – coác: +Vì sao Nam veõ nhöõng ñoà duøng naøy? +Maøu saéc cuûa nhöõng ñoà duøng naøy nhö theá naøo? +Duøng kyõ naêng gì ñeå veõ? Cô khái quát. -Taäp trung treû quanh coâ : +Hoûi yù ñònh cuûa treû? +Duøng kyõ naêng gì ñeå veõ? Nhaéc nhôû treû caùch caàm buùt, tö theá ngoài, cách tô màu -Cho treû veà baøn veõ. Kết hợp nghe nhạc nền -Coâ bao quaùt, ñoäng vieân, khuyeán khích treû. -Gôïi yù, höôùng daãn vôùi nhöõng treû gaëp luùng tuùng. 3. Hoaït ñoäng 3: * Nhaän xeùt saûn phaåm. -Coâ nhaän xeùt chung. -Môøi treû choïn baøi treû thích, vì sao con thích? +Môøi taùc giaû noùi yù töôûng? -Coâ nhaän xeùt baøi ñeïp, saùng taïo. +Môøi taùc giaû noùi yù töôûng Coâ nhaän xeùt qua moät soá baøi ñeïp, saùng taïo coøn laïi, vôùi baøi chöa ñeïp, chöa hoaøn thaønh, coâ nhaän xeùt nheï nhaøng. +Nếu như chúng ta không có những đồ dùng này thì sao? +Haøng ngaøy phaûi laøm gì ñeå nhöõng ñoà duøng naøy luoân saïch seõ? Giaùo duïc treû saép xeáp ñoà duøng goïn gaøng, giöõ gìn veä sinh saïch seõ. Kết thúc chuyển hoạt động. * Tình traïng söùc khoûe .. * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû . Thứ 5 ngày 9 tháng 10 năm 2014 Hoạt động học Chữ cái: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Dạy trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a, ă, â - Trẻ biết tô chữ cái đúng theo yêu cầu. - Biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (CS90) - Rèn kỹ năng tô màu không để lem ra ngoài. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc. - Củng cố chữ cái trẻ đã học. II. CHUẨN BỊ 1. Đồ dùng của cô: Bộ thẻ chữ cái a, ă, â Tranh “Bàn tay”, “Đôi mắt” ,“Bàn chân”, “Bé tập thể dục” 2. Đồ dùng của trẻ: Vở tập tô, bút chi, bút màu, bàn ghế III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: * Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú - Tập trung trẻ. - Cho trẻ đi tự do đọc bài đồng dao “Dung dăng dung dẻ” - Cô đưa lần lượt các chữ cái: a, ă, â mời lớp đọc , cá nhân đọc. *Hoạt động 2: Nội dung *Trò chơi: “Gạch chữ cho từ” - Cho trẻ xem tranh “bàn tay” +Tranh vẽ gì? +Bàn tay dùng để làm gì? Cho trẻ đọc từ: “Bàn tay” cùng cô. +Cho trẻ tìm chữ cái đã học gạch chân. -Cho trẻ xem tranh vẽ “đôi mắt” Trẻ đọc từ “đôi mắt” cùng cô. +Đôi mắt dùng để làm gì? +Nếu không có đôi mắt mình có thể nhìn thấy mọi vật không? Cho trẻ gạch chân chữ cái đã học. - Cho trẻ xem tranh tập thể dục. +Tranh vẽ gì? - Cho trẻ đọc từ trong tranh “Tập thể dục”. +Tập thể dục giúp ích gì cho cơ thể? Cho trẻ gạch chân chữ cái đã học. -Tập trung trẻ quanh cô. Cho trẻ quan sát tranh photo có chữ cái a. Cho trẻ đọc chữ cái a trong tranh, cô giới thiệu chữ a viết thường, in thường, in hoa. +Hướng dẫn trẻ tô màu hình vẽ, nối chữ cái a với chữ a có trong từ. +Hướng dẫn trẻ tô chữ a in mờ, nối chấm mờ của hình vẽ và tô hình vẽ. +Viết hàng chữ chấm in mờ. Cho trẻ về bàn thực hiên tập tô trong vở tập tô. Cô bao quát nhắc nhở trẻ cách cầm bút, tư thế ngồi, cách tô. -Cho trẻ dừng bút. Cho trẻ xem tranh photo có chữ cái ă. (Hướng dẫn trẻ tương tự như trên) Cho trẻ tô trong vở tập tô. -Cho trẻ dừng bút. Cho trẻ xem tranh photo có chữ cái â. (Hướng dẫn trẻ tương tự như trên) *Hoạt động 3: Trò chơi “Sao chép chữ” Có 3 đội chơi, với các tranh: tập thể dục, bàn tay, đôi mắt, khăn mặt Các đội phải cắt các chữ cái còn thiếu trong từ dưới tranh dán vào chỗ thiếu. Đội nào hoàn thành nhanh, đúng sẽ thắng. Cô nhận xét kết quả của 3 đội. -Kết thúc: chuyển hoạt động * Tình traïng söùc khoûe .. * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû ........................................................................................................................................................................ Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2014 HOAÏT ÑOÄNG HOÏC AÂm nhaïc: Troïng taâm nghe haùt (Trònh Coâng Sôn) NDKH: Vaän ñoäng baøi “Tay thơm tay ngoan” Troø chôi aâm nhaïc: “Nốt nhạc may mắn” Tích hôïp: Kpxh I.MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - Treû laéng nghe coâ haùt, caûm nhaän ñöôïc giai ñieäu tình caûm cuûa baøi haùt. - Treû nhôù teân baøi haùt, taùc giaû, hieåu ñöôïc noäi dung baøi haùt, bieát höôûng öùng theo giai ñieäu baøi haùt. - Treû haùt vaø vaän ñoäng nhòp nhaøng baøi : “Tay thôm – tay ngoan” - Nhận ra giai điệu ( vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc (CS99) - Trẻ nhớ cách chơi, luật chơi höùng thuù khi tham gia troø chôi âm nhaïc. - Qua nội dung bài nghe hát trẻ biết mình phải chăm ngoan để là bông hồng của mẹ. II.CHUAÅN BÒ 1. Ñoà duøng cuûa coâ: Maùy haùt, tranh veõ noäi dung baøi, nghe haùt, 2. Ñoà duøng cuûa treû: Nhaïc cuï goõ, nốt nhạc, quà tặng III.CAÙCH TIEÁN HAØNH 1.Hoaït ñoäng 1: * OÅn ñònh - Gaây höùng thuù. -Taäp trung treû. -Toå chöùc cho treû chôi:“Giấu tay” Khi nghe cô nói “giấu tay- giấu tay” trẻ giấu tay và khi nghe cô nói “tay đâu- tay đâu” trẻ đưa tay lên và nói “tay đây- tay đây”. + Hàng ngày đôi tay giúp các con làm điều gì ? + Để đôi tay sạch sẽ thì chúng ta phải làm gì ? + Nhắc đến đôi tay thì các con nhớ đến bài hát nào ? -Bài haùt: “Tay thôm tay ngoan” (Buøi Ñình Thaûo). -Treû haùt nhuùn 2 laàn. -Treû haùt theå hieän minh hoïa theo noäi dung baøi haùt 2 laàn. -Taäp trung treû quanh coâ . +Ñoâi baøn tay ngoan haøng ngaøy laøm gì giuùp meï? +Ñoâi chaân thì laøm gì ? +Môøi treû keå caùc boä phaän treân cô theå cuûa treû Coâ khaùi quaùt. 2.Hoaït ñoäng 2: * Noäi dung. -Duøng tranh giôùi thieäu baøi haùt: “Em laø boâng hoàng nhoû (Trònh Coâng Sôn). -Troø chuyeän veà noäi dung tranh. + Tranh vẽ điều gì ? + Xem tranh chúng ta nghĩ tới điều gì ? Cô khái quát. - Bài hát: “Em là bông hồng nhỏ” -Coâ haùt cho treû nghe 2 laàn keát hôïp nhaïc ñeäm. -Troø chuyeän veà noäi dung baøi haùt. +Hoûi treû teân baøi haùt? +Taùc giaû? +Trong giaác mô baïn nhoû thaáy mình laø gì? +Baïn ñaõ mô ñieàu gì? +Vì sao baøi haùt laïi coù teân laø em laø boâng hoàng nhoû? Coâ khaùi quaùt, giaùo duïc. +Coâ haùt keát hôïp muùa cho treû xem 2 laàn. +Môû maùy môøi 2 treû muùa cuøng coâ 2 laàn. -Treû ñi voøng troøn haùt vaø theå hieän minh hoïa theo noäi dung baøi: “Tay thôm tay ngoan” 2 laàn. 3. Hoaït ñoäng 3: *Trò chơi -Troø chôi âm nhaïc: “Noát nhaïc may maén". -Coâ cùng trẻ nhắc lại caùch chôi: chia treû laøm 4 ñoäi, caùc ñoäi laéng tai nghe coâ ñaøn caùc noát nhaïc vd: ñoà, reâ, mi; mi, fa, sol... caùc ñoäi laéc troáng baùo hieäu, ñoäi naøo laéc tröôùc ñöôïc quyeàn xöôùng aâm, xöôùng aâm ñuùng seõ ñöôïc thöôûng moät noát nhaïc may maén, keát thuùc troø chôi ñoäi naøo nhieàu noát nhaïc may maén ñoäi ñoù thaéng. Đội thắng sẽ được tặng một món quà. - Toå chöùc cho treû chôi. - Cô nhận xét sau khi chơi. -Môû maùy baøi haùt: “Em laø boâng hoàng nhoû” +Coâ muùa cho treû xem 1 laàn, laàn 2 môøi moät treû muùa cuøng coâ. -Treû tìm baïn cuøng nhau haùt baøi: “Tay thôm – Tay ngoan” 2 laàn. -Taäp trung treû quanh coâ. -Môû maùy baøi haùt: “Em laø boâng hoàng nhoû”, “Naêm ngoùn tay ngoan” cho treû nghe. * Tình traïng söùc khoûe .. * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû .. . (Thực hiện từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2015) HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG Đón trẻ Điểm danh - Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đế sức khỏe vệ sinh cơ thể trẻ , thói quen giữ gìn vệ sinh, sức khỏe cá nhân.(cs16) - Trò chuyện cùng với trẻ về chất dinh dưỡng trong một số loại thực phẩm. - Tổ trưởng điểm danh tổ của mình. Thể dục sáng *Trẻ tập các động tác: HH1, T3, B3, C1, B1 vào các ngày 2, 4, 6. Ngày thứ 3, 5 kết hợp bài hát “Mời bạn ăn” * Khởi động: - Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau. * Trọng động: -Hô hấp1: Hít vào thở ra. “Mời bạn ănchóng lớn” -Tay3: Hai tay đưa lên cao sang ngang. “Mời bạn uốngđẹp da” - Bụng3: Hai tay chống hông xoay người sang hai bên. “Thịt và raucá tôm” - Chân1: Khuỵu gối. “Mình cùng ănlớn nhanh” -Bật : Được đi thibé ngoan” *Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng. Hoạt động học Thứ 2 TD Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m TCVĐ: “Nhặt bóng” Thứ 3 LQVT Chắp ghép các hình hình học: vuông, tròn, tam giác, chữ nhật. Thứ 4 VH Kể chuyện: Câu chuyện của tay trái và tay phải. Thứ 5 KPXH Trò chuyện tìm hiểu bé lớn lên như thế nào. Thứ 6 ÂN Ca hát: “Mời bạn ăn” NDKH: Nghe hát “Năm ngón tay ngoan” TCÂN: Bao nhiêu bạn hát Hoạt động ngoài trời *Hoạt động có chủ đích: - Trò chuyện về nhu cầu dinh dưỡng đối với sức khoẻ - Dạo chơi sân trường, quan sát môi trường xanh, sạch, đẹp đối với sức khoẻ trẻ. - Nhặt lá rụng làm sạch sân trường. Chăm sóc cây sân trường tưới nước, nhỏ cỏ. *Trò chơi vận động : " Nhaûy tieáp söùc","Chuyeàn boùng","Taäp taàm voâng" *Chơi tự do Hoạt động góc * Phân vai: Gia đình. Bác sĩ. Bán hàng(cs14) - Gia đình: Bố mệ chăm sóc cho con. Đi chợ nấu các món ăn cho gia đình - Bán hàng: cô bán hàng sắp xếp gọn gàng, lau chùi các kệ hàng cho sạch sẽ, giới thiệu hàng mới vui vẽ mời khách mua. - Bác sĩ: Bác sĩ nha khoa hỏi bệnh nhân đau răng như thế nào, có thường xuyên đánh răng hay không, bác sĩ khám răng, nhắc nhở bệnh nhân uống thuốc và nhớ đánh răng. *Xây dựng: Xây công viên thiếu nhi. - Cô gợi ý dể trẻ xây đẹp hơn công viên có hồ bơi, có nhiều cây xanh, vườn hoa , ghế đá, thảm cỏ. phải có nhiều khu vui chơi. khuyến khích trẻ sáng tạo trong việc bố trí các khu vui chơi trong công viên. * Tạo hình: Cho trẻ vẽ các loại củ quả mà trẻ thích. (cs6) * Học tập: ( Bổ sung thêm các tranh về các loại thực phẩm) - Cô cùng trẻ làm một quyển sách về các loại thực phẩm. Khi quyển sách hoàn thành cô cùng trẻ đọc quyển sách này theo sự sáng tạo cũa trẻ. * Thiên nhiên: (Góc chơi mới) cô cho trẻ gieo hạt đổ, trồng các loại rau xanh. Cho trẻ chơi đổ nước vào chai. Vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa - Trẻ rửa tay, lau mặt đúng thao tác, sạch sẽ, gòn gàng.(cs16) - Động viên khuyến khích trẻ ăn hết xuất. Chú ý trẻ ăn chậm. - Trẻ ngũ đủ giấc, sửa tư thế ngủ cho trẻ Hoạt động chiều -Ôn kiến thức đã học. - Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc. - Sắp xếp đồ chơi gọn gàng đúng qui định. Vệ sinh trả trẻ - Vệ sinh, nêu gương cuối ngày, chơi tự do, trả trẻ. - Trao đổi với phụ huynh. Thứ 2 ngày 12 tháng 10 năm 2015 Hoạt động học Thể dục: Trò chơi vận động: “Nhặt bóng” Tích hợp: Âm nhạc I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: -Treû bieát phoái hôïp baøn tay, baøn chaân, boø tieán veà phía tröôùc, ñaàu khoâng cuùi, maét nhìn thaúng; Treû taäp caùc ñoäng taùc baøi taäp phaùt trieån chung ñeàu ñeïp; -Treû chôi ñuùng caùch chôi, luaät chôi, rèn tính nhanh nhẹn và kỹ năng khéo léo của đôi bàn tay, bàn chân. - Höùng thuù khi tham gia chôi, thực hiện tốt các yêu cầu của cô. II.CHUẨN BỊ: 1.Ñoà duøng cuûa coâ: Saân taäp roäng raõi, an toaøn. 2.Ñoà duøng cuûa treû: Boùng, roã, caùc vaïch keû. III.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1.Hoạt động 1: -Ổn ñònh, gây hứng thú. -Tình huống có chú bộ đội đến thăm lớp mình. - Chú Bộ Đội hỏi: Các cháu có thích làm chú Bộ Đội giống như chú không nào? - Để trở thành chú Bộ Đội thì các cháu phải chăm ngoan học giỏi, rèn luyện sức khỏe để lớn lên trở thành chú Bộ Đội giống như chú nhé! - Để có sức khỏe tốt thì các cháu phải làm gì ? - Bây giờ cả lớp chúng mình cùng cô và chú ra sân tập thể dục nào. + Khôûi ñoäng: Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp đi kiểng chân, đi thường, đi gót chân, đi khom lưng, đi giậm chân, chạy chậm, chạy nhanh, về đội hình hàng dọc, hàng ngang. 2. Hoạt động 2: +Troïng ñoäng: * * * * * * * * * -Ñoäi hình 3 haøng ngang. * * * * * * * * * *Baøi taäp phaùt trieån chung. * * * * * * * * * -Tay 3: Ñaùnh xoay troøn 2 caùnh tay. (Cuoän leân), (3 lx8n) CB4 1.3 2 -Chaân 2: Ñöa chaân sang caùc phía . (3l x 8n) -Buïng 1: Ñöùng cuùi ngöôøi veà tröôùc. (2l x 8n). CB4 1.3 2 -Bật: bật nhảy về trước. CB4 1.3 2 *Vaän ñoäng cô baûn: “Boø baèng baøn tay baøn chaân 4 - 5 meùt”. +Ñoäi hình 2 haøng ngang, ñöùng đối dieän. - Cô giới thiệu vận động cơ bản “Chuyền bóng qua đầu qua chân” - Cô làm mẫu ( Cô gọi 6-7 trẻ lên làm mẫu) - Lần 1: Toàn phần. - Lần 2: giaûi thích. Choáng 2 baøn tay xuoáng saøn, ngöôøi nhoåm cao leân, boø veà phía tröôùc. Chaân noï tay kia, maét nhìn thaúng, ñaàu khoâng cuùi, boø veà phía tröôùc ñeán heát vaïch ñöùng leân vaø xeáp vaøo haøng; trong khi boø khoâng ñöôïc la to. - Lần 3: cô nhắc lại chỗ khó. -Môøi 2 treû leân thöïc hieän thöû “Coâ sửa sai”. -Toå chöùc cho treû taäp luyeän , moãi laàn 4 treû. -Môøi treû taäp 3 – 4 laàn. -Coâ bao quaùt , ñoäng vieân, khuyeán khích vaø söûa sai cho treû. -Nhöõng laàn taäp sau , coâ cho treû thi ñua giöõa hai ñoäi. *Troø chôi vaän ñoäng: “Nhaët boùng”. - Cô nói tên trò chơi, cách chơi: -Chia treû ra 3 ñoäi, xeáp haøng doïc, caùc ñoäi laàn löôït chaïy qua vaïch caùc chöôùng ngaïi vaät, leân nhaët boùng vaø ñoïc soá treân quaû boùng. OÂâm boùng chaïy veà boû vaøo roå cuûa ñoäi mình, ñoäi naøo nhaët ñöôïc boùng nhieàu hôn, ñoäi ñoù thaéng. -Quaû boùng naøo khoâng ñoïc soá vaø chaïy chaïm chöôùng ngaïi vật sẽ khoâng ñöôïc tính. -Toå chöùc cho treû chôi, trong khi chôi khoâng la heùt to. -Coâ nhaän xeùt sau khi chôi. 3. Hoạt động 3: -Hoài tænh: Cho treû ñi laïi nheï nhaøng , hít thôû saâu. -Giaùo duïc: Khen nhaéc nhôû treû thöôøng xuyeân taäp theå duïc ñeå reøn luyeän söùc khoûe. - Cả lớp chào tạm biệt chú Bộ Đội . - Keát thuùc, chuyeån hoaït ñoäng. * Tình traïng söùc khoûe .. * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû .. .. Thứ 3 ngày 12 tháng 10 năm 2015 Hoạt động học: Toán: Tích hợp: Âm nhạc I)MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -Treû nhaän bieát caùc hình vuoâng, troøn, tam giaùc, chữ nhaät; Bieát ñöôïc tính chaát cuûa caùc hình ñoù; Treû bieát gheùp caùc hình hoïc, phaân loaïi chuùng thoâng qua troø chôi; Treû phaân bieät caùc vaät theo hình daïng. -Goùp phaàn phaùt trieån kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích, kỹ năng chép ghép các hình học đẹp. -Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện.(cs75) II)CHUẨN BỊ: 1)Ñoà duøng cuûa coâ: Coâ chuaån bò caùc hình hoïc: vuoâng, troøn, tam giaùc, chữ nhaät... 2)Ñoà duøng cuûa treû:Caùc hình hoïc: vuoâng , troøn , tam giaùc, chữ nhaät. III)CÁCH TIẾN HÀNH: 1)Hoaït ñoäng 1: Ổn ñònh, gây hứng thú. - Cô cùng trẻ vừa hát và vận động bài hát “ Các hình cơ bản” (Ngọc Lan), trò chuyện về bài hát: + Bài hát nói về điều gì? + Trong bài hát có những hình học nào? + Lớp mình đã được học những hình học nào? - Hôm nay cô sẽ cho các con đoán xem cô có những hình học nào nhé. * Ôn nhaän bieát caùc hình: -Trò chơi “Chiếc túi kì lạ”: Trẻ nghe nhạc, hát và chuyền tay nhau chiếc túi, khi ngưng hát, bé nào đang cầm chiếc túi thì lấy và gọi tên một hình: + Đây là hình tròn, có màu gì ? -Cô hỏi: + Hình tròn lăn được hay không lăn được? + Tại sao hình tròn lăn được? (Trẻ thực hiện kĩ năng sờ, lăn hình tròn) - Tương tự với các hình còn lại. - Với hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, cô có thể gợi ý mời trẻ đặt câu hỏi cho các bạn trả lời. 2)Hoaït ñoäng 2: * Noäi dung *Chaép gheùp caùc hình, hình hoïc. -Coâ keå chuyeän: Baïn thoû con chaêm ngoan, hoïc gioûi, tuaàn naøo cuõng ñöôïc beù ngoan. Thaáy vaäy thoû meï mua cho thoû con 1 chieác oâ toâ nhöng treân ñöôøng ñi veà, thoû meï ñaõ laøm rôi nhöõng chieác baùnh xe luùc naøo khoâng bieát. Caùc con giuùp thoû meï gaén laïi nhöõng chieác baùnh xe. +Môøi treû leân gaén. +Hoûi treû gaén hình gì taïo thaønh baùnh xe? - Cô cho trẻ xem hình hình học chắp ghép thành ngôi nhà trên slide, trò chuyện với trẻ: + Hình ảnh được xem là hình ảnh gì? + Ngôi nhà được chắp ghép từ những hình hình học nào? - Coâ gheùp hình hình hoïc taïo thaønh ngoâi nhaø Moãi treû moät roå hình, cho treû gheùp hình ngoâi nhaø. Coâ quan saùt, hoûi treû duøng hình gì ñeå gheùp ngoâi nhaø? +Khi duøng caùc hình chaép gheùp ñöôïc ngoâi nhaø thì caùc con caûm thaáy nhö theá naøo? - Cô cho trẻ xem hình ảnh chắp ghép đường đi trên slide và trò chuyện cùng trẻ: + Hình ảnh về gì? + Đường đi được chắp ghép từ những hình học nào? - Coâ gheùp ñöôøng ñi. Cho treû gheùp ñöôøng ñi theo yù thích Coâ bao quaùt, quan saùt, ñoäng vieân treû. +Ñöôøng ñi ñöôïc gheùp baèng nhöõng hình gì? -Treû chaép, gheùp caùc hình theo yù thích. +Coâ quan saùt, hoûi treû gheùp hình gì? Duøng hình gì ñeå gheùp? 3. Hoaït ñoäng 3: *Cuûng coá. -Troø chôi: “Thi xem ai nhanh” - Cô nêu luật chơi, cách chơi: Coù 4 ñoäi chôi, moãi ñoäi coù moät soá hình hình hoïc, khi nghe hieäu leänh, caùc ñoäi choïn hình chaép gheùp taïo thaønh moät soá hình aûnh theo söï thoaû thuaän cuûa ñoäi. Moãi ñoäi cöû 1 baïn thieát minh veà hình ñaõ chaép gheùp cuûa ñoäi mình. +Coâ nhaän xeùt keát quaû cuûa caùc ñoäi. -Keát thuùc: Chuyeån hoaït ñoäng. * Tình traïng söùc khoûe .. * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû .. ` Thứ 4 ngày 14 tháng 10 năm 2015 Hoạt động học Văn học: Kể chuyện: Tích hợp: Âm nhạc - Trò chơi dân gian I .MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -Trẻ nhớ tên câu chuyện ,tên các nhân vật trong chuyện ,biết được tính cách của các nhân vật trong chuyện; Trẻ hiểu được nội dung câu chuyện ,biết bộc lộ cảm xúc của mình. Qua đó trẻ biết được sự cần thiết và quan trọng của các bộ phận cơ thể ; Biết ăn uống đầy đủ chất, thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh - Góp phần phát triển kỹ năng phát âm, nói mạch lạc cho trẻ, nói rõ ràng trọn câu (CS65) -Trẻ chú ý lắng nghe cô kể chuyện, hứng thú trong giờ học. II.CHUẨN BỊ 1.Đồ dùng của cô: Tranh vẽ nội dung câu chuyện ,rối, máy hát... 2.Đồ dùng của trẻ: cây dài, gạch bằng nhựa, rỗ.. III.CÁCH TIẾN HÀNH 1.Hoạt động 1: *Ổn định,gây hứng thú -Tổ chức cho trẻ múa hát bài "Múa cho mẹ xem "( Xuân Giao) +Hỏi trẻ tên bài hát? +Bài hát chúng mình vừa hát nói về điều gì? +Bàn tay còn có thể làm việc gì khác nữa ? (Trẻ kể theo sự hiểu biết của trẻ) Cô khái quát: Đôi bàn tay có thể làm được nhiều việc có ích, không có đôi bàn tay chúng ta không thể làm được những việc trong cuộc sống, cho nên phải luôn bảo vệ, yêu quý và giữ gìn đôi bàn tay sạch sẽ. 2.Hoạt động 2: *Nội dung Dẫn dắt giới thiệu câu chuyện:"Câu chuyện của tay phải, tay trái" - Cô kể cho trẻ nghe lần 1 ( kể thể hiện điệu bộ) Cô cho trẻ di chuyển đội hình và đọc theo bài: Đi cầu đi quán Đi bán lợn con Đi mua cái xoong Đem về đun nấu Mua quả dưa hấu Về biếu ông bà Mua một đàn gà Về cho ăn thóc Mua lược chải tóc Mua cặp gài đầu Đi mau về mau Kẻo trời sắp tối - Cô kể lần 2 kết hợp mô hình. - Đàm thoại + Tên câu chuyện ? + Trong câu chuyện có những nhân vật nào ? + Tay phải đã nói gì với tay trái ? + Nghe Tay phải nói vậy, Tay trái cảm thấy thế nào ? + Nếu bị mắng bản thân các con sẽ thế nào ?(trẻ trả lời theo cảm nhận của trẻ) + Tay trái không giúp đỡ Tay phải nữa và chuyện gì đã sảy ra? + Tay phải làm việc một mình, Tay phải cảm thấy thế nào và bạn đã làm gì? + Cuối cùng Tay phải đã nói gì với Tay trái? - Giáo dục: Mỗi chúng ta, trong gia đình hay tập thể lớp cũng vậy, nếu biết phối hợp giúp đỡ lẫn nhau thì làm việc gì cũng dễ dàng. - Cô hỏi trẻ: Các con đã làm gì để thể hiện mình biết giúp đỡ hay phối hợp với mọi người? ( Giúp đỡ cô giáo, bố mẹ, biết phối hợp khi chơi trẻ trả lời theo sự hiểu biết của trẻ) - Qua câu chuyện này bạn nào có thể đặt cho cô một câu hỏi? - Cô cho trẻ di chuyển đội hình. - Cô kể cho trẻ nghe lần 3: kể kết hợp với tranh minh họa trên slide. - Cô vừa kể vừa hỏi trẻ một số nội dung trong câu chuyện, tạo không khí như trẻ kể chuyện cùng với cô. 3.Hoạt động 3 * Trò chơi dân gian :'' Vuốt nổ " - Cô nêu luật chơi và cách chơi. - Bài Vuốt nổ được chơi với bốn bàn tay của hai người chơi xen kẻ nhau mà vuốt nhẹ. Sau đó, tự vỗ tay và lại vuốt tay bạn. Sau ba lần như vậy, tay trái của mình vỗ tay trái bạn, rồi tự vỗ tay. Xong đổi lại tay phải mình vỗ tay phải bạn, lại tự vỗ tay. Tiếp tục cho đến hết bài. Người nào vỗ trật tay hay trật nhịp coi như bị thua. + Trẻ vừa chơi vừa đọc bài đồng dao “ Vuốt nổ” + Tổ chức cho trẻ chơi +Cô nhận xét kết quả của trẻ sau mỗi lần chơi Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh. *Kết thúc :hát "Mời bạn ăn ". * Tình traïng söùc khoûe * Traïng thaùi caûm xuùc vaø haønh vi cuûa treû .. * Kieán thöùc vaø kyõ naêng cuûa treû . Thứ 5 ngày 15 tháng 10 năm 20145 Hoạt động học Khám phá khoa học: Tích hợp: Âm nhạc I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: - Trẻ biết được quá trình lớn lên của bản thân theo trình tự thời gian. - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ; Qua hoạt động giúp trẻ mạnh dạn nói ý kiến của bản thân (CS34) - Giáo dục trẻ ăn uống, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. II. CHUẨN BỊ Đồ dùng của cô: búp bê lúc mới sinh, biết ngồi, biết đi, đi học trường. Tranh vẽ lớn lên của bé. Đồ dùng của trẻ: bút, màu, tranh vẽ các bé trai bé gái. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG: 1. Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú - Cô tập trung trẻ. - Cô cùng trẻ hát vận động theo nhịp bài “Mời bạn ăn” (Trần Ngọc). + Bài hát nói về điều gì? + Chúng ta cần gì để lớn lên và khỏe mạnh? + Cô khái quát: Con người cần phải ăn và uống thì mới có thể sống và làm việc được, cho nên cần phải ăn uống đầy đủ chất. Vậy thức ăn rất quan trọng với cơ thể con người, còn nước uống có cần thiết cho cơ thể không? + Những lợi ích của nước? Cô khái quát: Nước rất cần thiết với con người, không có nước con người không thể sống và sinh hoạt được cho nên chúng ta phải biết quý trọng và tiết kiệm nước. Không những tiết kiệm nước mà chúng ta còn phải tiết kiệm điện, Qua bài hát này, các bạn có biết các bạn lớn lên như thế nào không, hôm nay cả lớp mình cùng tìm hiểu. 2. Hoạt động 2: Nội dung “Tìm hiểu bé lớn lên như thế nào?” - Từ khi sinh ra đến lớn lên chúng ta phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Để được sinh ra lớn lên chúng ta phải trải qua những giai đoạn nào các con biết không? Các con hãy lắng nghe câu chuyện cô kể sẽ biết nhé. - Cô kể cho bé nghe câu chuyện “Sự lớn lên của bé” cô kể kết hợp xem hình ảnh trên slide. + Các con thấy khi bé mới sinh ra bé như thế nào? - Sau thời gian bé sẽ biết ngồi. + Khi biết ngồi bé làm được những việc gì? - Được mẹ chăm sóc, ăn uống điều độ bé biết đi. + Khi đi bé biết làm những gì? + Khi bé lớn bằng các con thì bé được đi đâu?(Đi học) + Tại sao bé lại đi học. + Các con có nhận xét gì về trang phục của bé trai và bé gái? + Các bạn trai thường thích chơi trò chơi gì? + Các bạn gái thì sao? + Nhờ điều gì mà chúng ta lớn lên và khỏe mạnh? + Qua những hình ảnh trên, bạn nào có thể đặt cho cô một câu hỏi? - Cô giáo dục trẻ ăn uống đủ chất và biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. * Trò chơi “Ai thông minh hơn” + Cách chơi: Chia trẻ làm 3 nhóm. Ở mỗi nhóm có các thẻ hình về các giai đoạn lớn lên của bé. Các bạn trong nhóm sẽ cùng nhau thảo luận để sắp xếp các hình ảnh đó thành quy trình về sự lớn lên của bé mà các bạn cho là đúng nhất. Thời gian sẽ là một đoạn nhạc. + Mời đại diện từng nhóm đứng lên kể về sự hiểu biết của nhóm mình về sự lớn lên của bé - Cô khái quát lại những điều trẻ kể. - Cô cùng trẻ xem xét kết quả thực hiện, điều chỉnh những bức tranh xếp chưa đúng. 3. Hoạt động 3: * Củng cố * Chia trẻ làm 5 nhóm về bạn tô màu tranh các giai đoạn lớn lên của bé. - Sa

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLop 5 tuoi_12533321.doc
Tài liệu liên quan