Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề: “Trường mầm non” năm 2018

5. Trẻ biết thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt khi được nhắc nhở. - Tập đánh răng, lau mặt.

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng.

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định. * Hoạt động ăn ngủ, ngủ, vệ sinh cá nhân:

- Trẻ biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi bị bẩn.

- Biết lấy, xếp gối trước khi ngủ.

* Hoạt động chơi:

- Biết kê bàn giúp cô khi chơi, hoạt động ở các góc

* Hoạt động lao động

- Giặt khăn lau mặt , đánh cốc uống nước cùng cô.

 

docx65 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 19/11/2018 | Lượt xem: 415 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi - Chủ đề: “Trường mầm non” năm 2018, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ới nhau?( có bằng nhau không) - Cô cho trẻ xếp que tính và hình tam giác tạo thành hình lá cờ,xếp thành 1 dãy ,sau đó lấy số bàn xếp tương ứng.Cho trẻ nhận xét số cờ và số bàn như thế nào với nhau. * Hoạt động 3: bé chơi gì? - Cho trẻ chơi ghép bằng nhau + Cho trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô ghép nhóm có số lượng 2,3,4 thì trẻ tìm và dừng theo nhóm có số lượng theo yêu cầu của cô Cho trẻ chơi 3-4 lần. 3. KÕt thóc: 1-2p C« vµ trÎ h¸t bµi : “ Em đi mẫu giáo” và ®i nhÑ nhµng ra ngoµi. TrÎ h¸t TrÎ tr¶ lêi TrÎ nghe TrÎ chơi theo hiệu lệnh TrÎ trả lời Trẻ trả lời TrÎ ch¬i høng thó TrÎ ch¬i TrÎ h¸t vµ ®i ra ngoµi * Hoạt động ngoài trời H§CM§: Quan sát vườn rau TCV§ : Cáo và thỏ Ch¬i tù do * Tiến trình hoạt động: Ho¹t ®éng cu¶ c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1.Hoạt động học có chủ đich quan sát vườn rau - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i vËn ®éng : “ Mét ®oµn tµu” - C« cïng trÎ ®i dạo quanh vườn rau của tr­êng, khuyÕn khÝch trÎ tr¶ lêi c¸c c©u hái. - §©y lµ vườn rau cña ai? - Có những loại rau gì? - Ăn rau thì có tác dụng gì,trong rau có những vitamin nào? - Các con cần chăm sóc rau như thế nào? - C« vµ trÎ cïng h¸t bµi : “ Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng MN’’ 2.Trß ch¬i vËn ®éng: cáo và thỏ - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i, nªu c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i - Cho trÎ ch¬i høng thó. 3. Cho trÎ ch¬i tù do an toµn - TrÎ ch¬i - TrÎ ®i - TrÎ Tr¶ lêi - TrÎ Tr¶ lêi - TrÎ Tr¶ lêi - TrÎ ch¬i *Hoạt động góc: + Gãc ph©n vai: đóng cô gáo,cô cấp dưỡng + Gãc x©y dùng: xây dựng mô hình trường mầm non lắp hàng rào. + Gãc nghÖ thuËt: VÏ,xe dán các đồ chơi ở trường mầm non. H¸t móa vÒ tr­êng mÇm non. + Gãc häc tËp - s¸ch: Xem s¸ch, tranh ¶nh, lµm anbum vÒ tr­êng mÇm non. * Hoạt động chiều: Hoạt động học có chủ định Làm quen bài hát vui đến trường +Chuẩn bị : - Nhạc: bài hát vui đến trường + Tiến hành - Cô mở nhạc cho các cháu hát theo bài hát vui đến trường - Cô cùng cả lớp vận động theo bài hát - Các con vừa được lắng nghe bài hát gì ? - Bài hát do ai sáng tác ? - Cô cho 1 số nhóm trẻ lên hát theo và vận động theo ý thích bài hát vui đến trường -Cô cho cả lớp hát lại bài hát * VÖ sinh, nêu gương,trả trẻ * §¸nh gi¸ cuèi ngµy ::.............................................................................. .......................................................................................................... .......................................................................................................... .......................................................................................................... ******************************************* Thứ 4 ngày 12 tháng 9 năm 2018 * Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng * Hoạt động học có chủ định: Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường( tiết mẫu) Mục đích -Yêu cầu: * Kiến thức: - trẻ biết dùng một số kĩ năng như vẽ nét thẳng,nét cong tròn khép kín,nét xiên để vẽ hoa và tô màu bông hoa trong vườn trường * Kỹ năng - Luyện kĩ năng thẩm mĩ cho trẻ,phát triển cơ tay,trí tưởng tượng,sáng tạo của trẻ * Thái độ - Trẻ hứng thú tham gia giờ học,biết yêu trường,yêu lớp,biết giữ gìn vệ sinh chung. 2. ChuÈn bÞ: Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ - Mét sè tranh mÉu cña c«. GiÊy A4, bót mµu cho trÎ. - Mỗi trẻ 1 vở tạo hình, bút màu 3. Tiến trình hoạt động: Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1. æn ®Þnh : (1-2p) Cho trÎ h¸t bµi "Vui ®Õn tr­êng" + H»ng ngµy ai ®­a c¸c con ®Õn tr­êng? + §Õn tr­êng cã vui kh«ng? v× sao? + Trong s©n tr­êng cã nh÷ng ®å ch¬i g×? - Tr­êng chóng m×nh ®· x©y xong nh­ng c¸c b¸c x©y dùng lại chưa trồng hoa vào sân trường nên hôm nay cô sẽ cho các con cùng vẽ nhưng bông hoa tô điểm lên bức tranh sân trường chúng ta thật đẹp nhé 2. Néi dung *Häat ®éng 1: Quan s¸t - ®µm tho¹i (3-5p) - Cho trÎ xem tranh vÒ khu«n viªn tr­êng mÇm non Sunny Kids - - §©y lµ bøc tranh vÏ g×? - Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt? Bè côc, mµu s¾c, ®­êng nÐt... - Hái ý ®Þnh trÎ + Con vÏ g×? + Con vÏ nh­ thÕ nµo? Häat ®éng 2: TrÎ thùc hiÖn: (12-14p) Khi trÎ vÏ c« theo dâi quan s¸t h­íng dÉn, gîi ý cho nh÷ng trÎ cßn lóng tóng thÓ hiÖn ®­îc bøc tranh vÒ tr­êng mÇm non theo sù s¸ng t¹o cña trÎ. Häat ®éng 3: NhËn xÐt s¶n phÈm (3-5p) + Ai cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh cña m×nh cña b¹n + Con thÝch bøc tranh nµo? v× sao? + TrÎ cã tranh ®Ñp lªn giíi thiÖu - C« nhËn xÐt (tïy vµo s¶n phÈm) 3 KÕt thóc: (1-2p)Cho trÎ h¸t bµi"Tr­êng chóng ch¸u lµ tr­êng mÇm non". - TrÎ móa h¸t - TrÎ tr¶ lêi - Tr­êng MN -3-4 trÎ kÓ: Cã líp häc, ®å ch¬i, c©y xanh, hoa... - Tr­êng MN... - TrÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt. - 3-4 trÎ nªu ý ®Þnh - TrÎ tr¶ lêi - TrÎ thùc hiÖn - TrÎ tr­ng bµy s¶n phÈm cña m×nh lªn gi¸. - TrÎ nªu lªn nhËn xÐt - TrÎ nªu ý thÝch cña m×nh - TrÎ giíi thiÖu bøc tranh cña m×nh. - TrÎ h¸t * Hoạt động ngoài trời Hoạt động có mục đích: Quan sát cây xoài ở sân trường Trò chơi vận động: gieo hạt Chơi tự do *Tiến trình hoạt động - HĐCMĐ:Cô cùng trẻ dạo chơi sau đó cho trẻ kể tên các cây xanh có trong sân trường và dừng chân lại dưới gốc cây xoài + Cô hỏi trẻ về đặc điểm của cây xoài (thân cây,lá cây,hình dáng quả xoài như thế nào...?) + Cô hỏi trẻ về cách chăm sóc cây xoài,bắt sâu,nhổ cỏ + Giáo dục trẻ không được leo trèo,bẻ cành cây - Trò chơi vận động: '' gieo hạt '' -Chơi tự do: Với các đồ chơi có trên sân trường - Trẻ dạo chơi. - Trẻ kể tên 2 loại cây theo yêu cầu. Trẻ trả lời trẻ chơi hứng thú * Hoạt động góc : + Gãc ph©n vai: đóng cô gáo,cô cấp dưỡng + Gãc x©y dùng: xây dựng mô hình trường mầm non lắp hàng rào. + Gãc nghÖ thuËt: VÏ,xe dán các đồ chơi ở trường mầm non. H¸t móa vÒ tr­êng mÇm non. + Gãc häc tËp - s¸ch: Xem s¸ch, tranh ¶nh, lµm anbum vÒ tr­êng mÇm non. * Hoạt  động chiều: Làm quen bài thơ “ Bàn tay cô giáo” 1. Mục đích yêu cầu - Kiến thức +Trẻ nhớ tên bài thơ,tên tác giả + Trẻ đọc bài thơ theo cô -Kĩ năng +Trẻ đọc rõ ràng bài thơ -Thái độ +Trẻ yêu thích bài thơ,hứng thú đọc bài * Tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Cô giới thiệu bài thơ “bàn tay cô giáo”,tên tác giả + Cô đọc diễn cảm bài thơ, + Cô đọc từng câu cho trẻ đọc theo cho đến hết bài +cho trẻ đọc 4-5 lần + Kết thúc: Cô nhận xét và tuyên dương trẻ. - Trẻ lắng nghe trẻ đọc bài thơ theo hiệu lệnh * Vệ sinh- trả trẻ. * Đánh giá cuối ngày: ... .... *************************************************** Thứ 5 ngày 13 tháng 09 năm 2018 * Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng * Hoạt động có chủ đích: Hoạt động có chủ đích làm quen tác phẩm văn học Thơ: “bàn tay cô giáo 1. Mục đích yêu cầu: * KiÕn thøc: -Trẻ nhớ tên bài thơ “bàn tay cô giáo”,tên tác giả. Trẻ hiểu được nội dung bài thơ,tình yêu thương của cô giáo giành cho các con. - Trẻ thích nghe cô đọc thơ và trả lời được 1 số câu hỏi của cô. *Kỹ năng: - Luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc,trả lời trọn câu hỏi của cô,phát âm rõ ràng. *Thái độ: -TrÎ thÝch ®äc th¬ 2. Chuẩn bị: Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ - Bài thơ bàn tay cô giáo - Tranh ảnh minh họa về bài thơ - vị trí học sạch sẽ thoáng mát,tâm thế thoải mái cho trẻ 3. Tiến trình hoạt động Hoạt động của cụ Hoạt động của trẻ 1. Ổn định (1-2p) - Hát cô và mẹ và trò chuyện với trẻ + Ở trường ai là người chăm sóc và dạy dỗ các con? + Hàng ngày cô giáo thường làm những việc gì? + Các con thấy cô giáo có yêu thương các con không? - Để đáp lại tình yêu thương của cô giáo thì các con phải như thế nào? - Bằng sự yêu mến và lòng biết ơn đối với cô giáo nhà thơ Định Hải đã sáng tác bài thơ “bàn tay cô giáo” đó chính là nội dung hôm nay cô muốn dạy cho cả lớp mình đấy! 2. Nội dung 2.1.HĐ 1: Cô đọc thơ (3-4p) - Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm + Cô vừa đọc bài thơ gì? - Lần 2: Cô đọc kết hợp với hình ảnh trên máy tính 2.2.HĐ 2: Đàm thoại, giảng giải- trích dẫn (10-12p) + Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác? - Bàn tay cô giáo làm những công việc gì? - Mẹ khen tay cô giáo như thế nào? Trích: “Bàn tay cô giáo Tết tóc cho em Về nhà mẹ khen Tay cô đến khéo” - Bàn tay cô giáo cũng làm những việc gì nữa? - Bàn tay cô giáo vá áo cho em, giống như tay ai? Trích: “ Bàn tay cô giáo Vá áo cho em Như tay chị cả Như tay mẹ hiền” - Chúng mình thấy cô giáo làm nhiều việc không? - Cô giáo có khéo tay không nào? Trích: “Hai bàn tay cô ..................... Dạy em múa dẻo” - Tình cảm của cô với các cháu như thế nào? - Các cháu phải như thế nào với cô giáo? -> Giáo dục trẻ biết ơn,yêu mến,kính trọng và nghe lời cô giáo. 2.3.HĐ 3. Dạy trẻ đọc thơ.( 10-11p) - Cô mời cả lớp đọc 1-2 lần(Cô chú ý bao quát sửa sai) - Mời tổ đọc - Trẻ đọc thơ theo tay chỉ của cô - Mời 2-3 nhóm trẻ đọc - Mời 1-2 trẻ khá lên đọc. *Củng cố: Các con vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác? - Mời cả lớp đọc lại 1 lần 3: Kết thúc. (1-2p) - Cho trẻ hát “Cô và mẹ” và đi ra ngoài chơi - Trẻ hát - Trẻ trả lời - Trẻ nghe - Trẻ nghe - Bàn tay cụ giáo - Trẻ quan sát và lắng nhe - Trẻ trả lời - Tết tóc cho em - Tay cô đến khéo - Trẻ nghe - Vá áo cho em - Tay chị cả, tay mẹ hiền - Trẻ nghe - Trẻ trả lời - Yêu thương các cháu - Ngoan ngoãn, nghe lời... - Trẻ nghe - Lớp đọc thơ - 3 tổ đọc thơ - Trẻ đọc theo tay chỉ - 2-3 nhóm đọc thơ - 1-2 trẻ khá lên đọc thơ - Trẻ trả lời - Lớp đọc lại 1 lần - Trẻ hát và đi ra ngoài * Hoạt động ngoài trời Hoạt động có mục đích: Quan sát thời tiết Trò chơi vận động : Bịt mắt bắt dê Chơi tự do : * Tiến trình hoạt động: Hoạt động của cô * Hoạt động có mục đích :quan sát thời tiết - Cô cho trẻ ra sân vừa đi vừa hát bài hát “một đoàn tàu”g Hỏi trẻ : - hôm nay các con thấy thời tiết như thế nào? - Bầu trời như thế nào? +Các con nhìn xem đám mây ở trên bầu trời có màu gì? +Có gió không? - giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn sức khỏe không được ra ngoài khi trời mưa hoặc nắng.nếu ra ngoài thì cần phải mặc áo che chắn cẩn thận... * Trò chơi vận động : Bịt mắt bắt dê - Cô giới thiệu trò chơi và cho trẻ chơi * Chơi tự do : Cô chú ý bao quát trẻ chơi vui vẻ ,an toàn Hoạt động của trẻ Trẻ hát theo hiệu lệnh 3-4 trẻ trả lời trẻ trả lời trẻ lắng nghe Trẻ chơi trò chơi vui vẻ * Hoạt động góc : + Gãc ph©n vai: đóng cô gáo,cô cấp dưỡng + Gãc x©y dùng: xây dựng mô hình trường mầm non lắp hàng rào. + Gãc nghÖ thuËt: VÏ,xe dán các đồ chơi ở trường mầm non. H¸t móa vÒ tr­êng mÇm non. + Gãc häc tËp - s¸ch: Xem s¸ch, tranh ¶nh, lµm anbum vÒ tr­êng mÇm non * Hoạt động chiều : * Hoạt động học có chủ định: Lĩnh vực phát triển kĩ năng xã hội * Đề tài:- Thực hành kỹ năng lau mặt + Cô chuẩn bị :- Khăn cho trẻ mỗi trẻ 1 khăn riêng - Xô,chậu +Tiến hành: -Cô hướng dẫn lại các thao tác lau mặt cho trẻ - Cô cho trẻ nhắc lại - Cho trẻ xếp hàng và lần lượt thực hiện - Khi trẻ thực hiện, cô chú ý sửa sai, nhắc nhở và động viên trẻ thực hiện đúng thao tác. * Vệ sinh- trả trẻ. * Đánh giá cuối ngày: ............... Thứ 6 ngày 14 tháng 09 năm 2018 * Đón trẻ, chơi, thể dục sáng: Đón trẻ vào lớp và cho trẻ chơi với các đồ chơi trong lớp, sau đó tập thể dục sáng * Hoạt động học có chủ định: Lĩnh vực phát triển thẩm mĩ * Đề tài : Âm nhạc : NDTT:DH: Trường chúng cháu là trường mầm non NDKH:Đi học Tc: ai nhanh nhất 1. Xác định mục đích- yêu cầu * Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài hát: “trường chúng cháu là trường mầm non”,biết tên tác giả, - Trẻ hát đúng lời,đúng nhịp điệ bài hát. - Thích nghe cô hát và hứng thú chơi trò chơi. * Kỹ năng: - Luyện kĩ năng hát đúng lời, đúng nhịp cho trẻ - Phát triển khả năng âm nhạc cho trẻ. * Thái độ: - trẻ biết yêu quý trường lớp của mình, yêu thích hát. 2. Chuẩn bị Đồ dùng của cô Đồ dùng của trẻ - 5 vòng thể dục - Đàn ghi bài hát,dụng cụ âm nhạc: xắc xô,trống,phách... - Tâm thế thoải mái - Bài hát Trường chúng cháu là trường mầm non 3. Tiến trình hoạt động Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ 1: Ổn định,giới thiệu bài (1-2p) - Lúc sáng ai đưa các con đi học? - Trước khi đi các con chào ai? - Đến trường các con có vui không? - Thế trường các con đi học được gọi là trường gì ? - Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đấy các con ạ,vì vậy đến trường chúng mình được học rất nhiều đièu thú vị,được đi chơi,được nô đùa cùng các bạn. Thấy thú vị như vậy nhạc sĩ Phạm tuyên đã sáng tác bài hát “trường chúng cháu là trường mầm non” mà hôm nay cô sẽ giới thiệu và dạy cho các con đấy! 2. Nội dung 2.1:Dạy hát: “trường chúng cháu là trường mầm non’ (12-14p) - Cô hát 2 lần. - Cho cả lớp hát ,cô chú ý sửa sai cho trẻCho c¶ líp h¸t. C« chó ý söa sai - Tổ ,nhóm,cá nhân hát - Tổ, nhóm,cá nhân, hát theo hình thức:nối tiếp,bạn gái la,bạn trai hát và ngược lại - Hỏi trẻ tên bài hát,tên tác giả - Cả lớp hát lại bài hát 2.2. Nghe hát: “đi học” (3-5p) - Cô giới thiệu tên bài hát,tên tác giả - Cô hát cho trẻ nghe 2 lần + Lần 1: không làm điệu bộ +Lần 2: kết hợp điệu bộ 2.3. Trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh (3-5p) -Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi, luật chơi và cùng chơi với trẻ. * Kết thúc: cho trẻ hát bài:”trường chun gs cháu là trường mầm non” 3. Kết thúc: 1p -Cô và trẻ hát lại 1 lần bài hát trường chúng cháu là trường mầm non - Trẻ trả lời - Trẻ lắng nghe Trẻ lắng nghe cô hát Trẻ hát theo hiệu lệnh của cô trẻ hứng thú hát Trẻ lắng nghe cô hát trẻ chơi hứng thú Trẻ hát và đi ra ngoài * Hoạt động ngoài trời- Quan sát bồn hoa TCVĐ - Bóng tròn to Chơi tự do: * Tiến trình hoạt động : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ HĐ1. Quan sát vườn cây ăn quả - Cô dẫn trẻ đi tham quan bồn hoa sau lớp học và cho trẻ quan sát . + Trong trường mình có những loại hoa gì đây? Đặc điểm: Thân , cành, lá, quả - Cho trẻ so sánh 2- 3 cây hoa + ở nhà bạn nào trồng những loại hoa này? + Còn trồng hoa gì khác nữa? Trông như thế nào? có thể tả lại cho cô và các bạn biết được không? + Muốn hoa luôn tươi tốt thì chúng ta phải làm gì? + GD: cần phải chăm sóc tưới nước hằng ngày,bắt sâu nổ cỏ cho hoa,k được hái hoa tùy tiện. HĐ2. Bóng tròn to Cô nêu tên trò chơi và tổ chức cho trẻ chơi. HĐ3. Chơi tự do: Cô bao quát trẻ chơi an toàn Trẻ quan sát Trẻ trả lời Trẻ so sánh Trẻ trả lời Trẻ tả Thảo luận cách chăm sóc hoa trẻ lắng nghe Trẻ chơi vui vẻ, hứng thú * Hoat động góc : + Gãc ph©n vai: đóng cô gáo,cô cấp dưỡng + Gãc x©y dùng: xây dựng mô hình trường mầm non lắp hàng rào. + Gãc nghÖ thuËt: VÏ,xe dán các đồ chơi ở trường mầm non. H¸t móa vÒ tr­êng mÇm non. + Gãc häc tËp - s¸ch: Xem s¸ch, tranh ¶nh, lµm anbum vÒ tr­êng mÇm non * Hoạt động chiều: Vui liên hoan văn nghệ, nêu gương cuối tuần * Tiến trình hoạt động 1. Hoạt động 1: Liên hoan văn nghệ. - Cho trẻ biểu diễn các bài hát , bài thơ trong chủ điểm - Trẻ biểu diễn dưới nhiều hình thức: lớp, tổ, nhóm, cá nhân 2. Hoạt động 2: Nêu gương cuối ngày * ổn định - Hát “Cả tuần đều ngoan” - Các con vừa hát bài gì? - Trong bài hát em bé hứa với cô như thế nào? * Bình bầu - Tiêu chuẩn của bé ngoan hàng ngày là gì? + Bé ngoan? + Bé sạch? + Bé chăm? - Sáng hôm nay cô đưa ra tiêu chí gì nào? ( không nói chuyện, ăn hết suất, ngủ ngoan..) - Từng tổ bình bầu bé ngoan: + bạn nào ngoan, bạn nào không ngoan? vì sao? + Bạn nhận xét như thế đã đúng chưa, ai có ý kiến gì nữa không? - Cô tổng quát lại * trẻ cắm cờ - Cô cho trẻ ngoan lên xếp hàng theo tổ, lần lượt trẻ cắm cờ - Cô tuyên dương những trẻ ngoan, khuyến khích những trẻ chưa đạt ngày mai cố gắng hơn. 3. Hoạt động 3: Phát phiếu bé ngoan: - Đếm cờ: Cô đọc số cờ từng bạn cắm được trong tuần qua sổ theo dõi - Những bạn được phát phiếu bé ngoan phải được mấy cờ trở lên các con? - Những bạn có từ 1 - 3 cờ có được phiếu bé ngoan không cả lớp? - Phát phiếu bé ngoan cho những trẻ đạt 4. Hoạt động 4: Kết thúc: - Cô dặn dò trẻ về hai ngày nghỉ - Vậy là hôm nay có nhiều bạn đã đạt phiếu bé ngoan, cô mong muốn rằng tuần sau các con sẽ phát huy hơn nữa, những bạn ngoan sẽ ngoan hơn, những bạn chưa ngoan thì tuần sau sẽ cố gắng hơn để được cắm nhiều cờ và cuối tuần được phiếu bé ngoan - Hát “hoa bé ngoan” và đi ra ngoài - Trẻ hát và biểu diễn - Cả lớp hát - Trẻ trả lời - Trẻ tự nhận xét mình và bạn - Trẻ cắm cờ - Trẻ trả lời - Nhận phiếu bé ngoan - Trẻ lắng nghe - Trẻ hát và đi ra ngoài * Vệ sinh- trả trẻ Đánh giá cuối ngày: .......................... ********************************************* Kế hoạch tuần 2 chủ đề nhánh : Bé vui đón tết trung thu ( Thời gian thực hiện từ ngày 17 tháng 09 đến ngày 21 tháng 09 năm 2018) Hoạt động Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Đón trẻ TDS Trò chuyện đầu tuần - Trẻ tập TDS với bài hát “ trường chúng cháu là trường mầm non -Trò chuyện với trẻ về trường mầm non Hoạt động có chủ đích PTTC - Thể dục: Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát -Tc: chuyền bóng PTNT: Làm quen với toán: Ôn nhận biết hình tròn, hình vuông PTTM: Tạo hình Tô màu đèn lồng ( tô màu theo ý thích) LQTPVH Thơ: Trăng sáng (Đa số trẻ đã thuộc) PTTM: Âm nhạc NDTT:DH: Chiếc đèn ông sao NDKH: chú cuội TC: Ai tinh nhất HĐNT HĐCMĐ - Nhặt lá bỏ vào thùng rác TCVĐ - Bắt bóng - Chơi tự do HĐCMĐ - Quan sát vườn rau TCVĐ - “ Cáo và thỏ” - Chơi tự do HĐCMĐ - Quan sát đu quay TCVĐ - “ Gieo hạt” - Chơi tự do HĐCMĐ - Quan sát thời tiết TCVĐ - “ Bịt mắt bắt dê” - Chơi tự do HĐCMĐ - Quan sát xích đu TCVĐ - Mèo đuổi chuột - Chơi tự do Hoạt động góc - Góc xây dựng : Tổ chức ngày lễ trung thu - Góc phân vai : Cửa hàng bán đồ trung thu - Góc học tập : Xem tranh đọc thơ về tết trung thu - Góc nghệ thuật : Vẽ, nặn tô màu, xé dán các đồ chơi, hát múa về tết trung thu Hoạt động chiều PTNT: MTXQ: Trò chuyện về ngày tết trung thu - Vệ sinh, nêu gương trả trẻ - Làm quen bài hát “chiếc đèn ông sao” - Vệ sinh, nêu gương trả trẻ Làm quen bài thơ “ trăng sáng” - Vệ sinh, nêu gương trả trẻ PT CKNXH - Thực hành kỹ năng biết cảm ơn, xin lỗi - Vệ sinh, nêu gương trả trẻ Sinh hoạt văn nghệ nêu gương cuối tuần -Phát phiếu bé ngoan Trả trẻ BÉ VUI ĐÓN TẾT TRUNG THU ( Thời gian từ ngày 17/9 đến 21/9/2018) MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Trẻ biết được một số đặc điểm của mùa thu: N¾ng vµng, thêi tiÕt dÔ chÞu, c©y cèi c¨ng trµn søc sèng - Trẻ hiểu được ý nghĩa của ngày hội trung thu là ngày tết của các em vào ngày 15-8 hàng năm. Trong ngày này mọi người đều quan tâm tổ chức rất vui. - Trẻ biết được các hoạt động diễn ra trong đêm trung thu như: Múa sư tử, rước đèn, phá cỗ, múa hát... - Biết được đêm trung thu trăng tròn và rất sáng trên cung trăng có chị Hằng Nga và chú cuội. - Biết được các đồ dùng, đồ chơi trong ngày tết trung thu. - TrÎ biÕt ph©n biÖt hình tròn hình vuông. BiÕt thùc hiÖn vËn ®éng c¬ b¶n đi trong đường hẹp,đầu đội túi cát - TrÎ biÕt t« mµu cho đèn lång. - TrÎ biÕt h¸t vµ thÓ hiÖn bµi h¸t rước đèn ông sao hay, ®óng nh¹c, ®óng nhÞp. 2. Kỹ năng: - LuyÖn cho trÎ kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh vµ tæng hîp. - LuyÖn cho trÎ kh¶ n¨ng ghi nhí vµ chó ý cã chñ ®Þnh. - Ph¸t triÓn cho trÎ diÔn ®¹t ng«n ng÷ m¹ch l¹c vµ kh¶ n¨ng biÓu diÔn tr­íc ®¸m ®«ng. 3. Thái độ: - Trẻ biết kính trọng vâng lời người lớn, ngoan ngoãn và luôn quan tâm đến mọi người, bạn bè. - Trẻ thích đến trường, lớp, giao tiếp và mong muốn đến ngày trung thu. - BiÕt chia sÎ quµ trung thu cïng b¹n bÌ trong ngµy trung thu KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC NỘI DUNG MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH Góc phân vai: - Cửa hàng bán đồ phục vụ tết trung thu Góc xây dựng: - Tổ chức vui đêm hội trăng rằm Góc học tập –sách truyÖn: - Làm sách truyện, xem sách truyện về mùa thu ,tết trung thu - Chơi ®Õm bi - Chơi phân loại các đồ dùng đồ chơi trong lớp Góc nghệ thuật - T« mµu ®Ìn lång - Nghe và hát các bài hát về tết trung thu, mùa thu Góc thể chất: - Chơi với các dụng cụ vận động Góc khám phá: - ch¬i víi c¸t, ch¨m sãc c©y - Trẻ biết đóng vai người bán hàng, người mua hàng. Biết kể tên ,phân biệt một số đồ chơi - Trẻ biết chuẩn bị một sân khấu với nhiều đồ chơi, trò chơi, có đèn lồng, ®Ìn ông sao.. để mội người vui chơi Trẻ biết cách mở sách, xem sách. Biết sử dụng các bức tranh có sẵn để tạo thành bộ sưu tập về tết trung thu - Phân loại các đồ chơi trong lớp - Trẻ biết sử dụng các kỹ năng ®· häc ®Ó t« nhiÒu chiÕc ®Ìn lång ®Ñp - Trẻ biết hát và tìm các hình thức vận động cho bài hát - Trẻ biết ch¬i trß ch¬i víi c¸t ch¨m sãc c©y xanh - Một số đồ chơi về ngày tết trung thu (Đèn lồng, mặt nạ, đèn ông sao) - Gạch, cây xanh, cây hoa, cột đèn, nhà, thảm cỏ, một số đồ chơi bằng sắt, cổng - Một số bộ sách truyện về mùa thu và tết trung thu. Giấy A4 ,bìa cứng, tranh ảnh về mùa thu, tết trung thu, hồ dán - Giấy màu, giấy vẽ, bút màu. - §àn ghi nhạc các bài hát về trung thu - bóng, vòng, gậy, boiing, dây nhảy, cử tạ ..... - BÓ ch¬i c¸t, n­íc, c©y xanh xung quanh líp 1. Ổn định: ( 1-3p) Cô và trẻ hát bài “R­íc ®Ìn d­íi tr¨ng” - Các con vừa hát bài hát gì? - Bài hát nói về cái gì? - Ngày tết trung thu chúng mình được làm gì?(Tổ chức vui đêm hội trăng rằm) - §i chơi trung thu có những gì?, mua ở đâu (Góc phân vai chơi cửa hàng bán đồ phục vụ trung thu) - Cô giới thiệu tên các trò chơi ở các góc - Cho trẻ về từng nhóm lấy ký hiệu rồi về góc chơi( Về từng góc) 2. Quá trình hoạt động: ( 25-30) Cô bao quát trẻ chơi, đi sâu vào các góc mà ngày hôm đó cô nhấn mạnh(mỗi ngày cô đi sâu 1-2 góc để rèn kỹ năng cho trẻ) - Gợi mở để trẻ giao lưu với các góc chơi Cứ mỗi ngày cô đổi góc để trẻ về quan sát 3. Nhận xét qt chơi: ( 4-5 p) -Trẻ giới thiệu góc chơi của nhóm và cùng nhau nhận xét - C« bao qu¸t trÎ khi trÎ nhËn xÐt + KÕt thóc: ( 1-2p) C« vµ trÎ cïng h¸t bµi h¸t chiÕc ®Ìn «ng sao. * Ho¹T ®éng ®ãn trÎ: 1. Yªu cÇu: - Líp s¹ch sÏ, tho¸ng khÝ, c« nhÑ nhµng - TrÎ ngoan ngo·n, tù gi¸c cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh 2.ChuÈn bÞ: Đồ dùng của trẻ Đồ dùng của cô - C« ®i sím, quÐt dän trong vµ ngoµi líp s¹ch sÏ, s¾p xÕp bµn ghÕ phï hîp, gän gµng. - Trang trÝ líp ®Ñp, phï hîp víi chñ ®iÓm - Tâm thế thoải mái 3.TiÕn trình hoạt động: - C« ®Õn sím më cöa th«ng tho¸ng, quÐt dän s¹ch sÏ. - C« vui vÎ ®ãn trÎ vµo líp, h­íng dÉn trÎ cÊt ®å dïng, ®å ch¬i ®óng n¬i quy ®Þnh, ng¨n n¾p. - C« chó ý t×nh h×nh søc khoÎ vµ t©m tr¹ng cña trÎ. - Trao ®æi víi phô huynh nh÷ng ®iÒu cÇn thiÕt: kÕ ho¹ch líp, t×nh h×nh søc khoÎ vµ häc tËp cña trÎ. - Cho trÎ vµo ho¹t ®éng tù chän. KÕt hîp trß chuyÖn víi trÎ: + Gia ®×nh con cã nh÷ng ai? + Mäi ng­êi trong gia ®×nh sèng víi nhau nh­ thÕ nµo? + Bè mÑ , g® con cã tæ chøc trung thu cho con kh«ng? - G§ con tæ chøc trung thu cho con nh­ thÕ nµo? - TrÎ vui vÎ chµo c«, chµo bè mÑ, cÊt ®å dïng ®óng n¬i quy ®Þnh. TrÎ ch¬i vui vÎ, tho¶i m¸i TrÎ trß chuyÖn cïng c« * ThÓ dôc s¸ng Tập kết hợp bài hát: Rước đèn dưới trăng 1.Mục đích yêu cầu: - KT: Trẻ tập các động tác thể dục kết hợp với bài hát: Rước đèn dưới trăng - KN: Phát triển cơ tay, vai, lưng, bụng cho trẻ. - TĐ: Thể dục sáng tạo cho trẻ 1 tâm trạng thoải mái vui vẻ cho trẻ. 2.Chuẩn bị: - Sân tập rộng, sạch. - Trang phôc cña c« vµ trÎ gän gµng. 3. Tiến trình hoạt động: a. Ho¹t ®éng1: Khëi ®éng: Cho trÎ ®i thµnh vßng trßn kÕt hîp c¸c kiÓu ®i (3-4 vßng) sau ®ã chuyÓn ®éi h×nh hµng ngang * Träng ®éng: b. Ho¹t ®éng 2: Träng ®éng Tay: Ch©n: Bông: BËt: Chôm, t¸ch ch©n t¹i chç. c. Ho¹t ®éng 3: Håi tÜnh * Håi tÜnh: TrÎ vÉy tay ®i nhÑ nhµng 1 vßng TC : Lén cÇu vång TrÎ khëi ®éng TrÎ tËp kÕt hîp víi lêi bµi h¸t 2lx2n 2lx2n 2lx2n 2lx2n - TrÎ høng thó ch¬i trß ch¬i * TRß CHUYỆN: N«i dung Yªu cÇu ChuÈn bÞ C¸ch tiÕn hµnh - Cho trÎ xem tranh, ¶nh vµ trß chuyÖn víi trÎ vÒ ngµy tÕt trung thu - TrÎ biÕt ®­îc mét sè häat ®éng trong ngµy tÕt trung thu: r­íc ®Ìn, móa l©n, móa h¸t... - Tranh ¶nh tÕt trung thu treo xung quanh líp. Cho trÎ xem tranh ¶nh vÒ ngµy tÕt trung thu + Tranh vÏ g×? + C¸c b¹n ®ang lµm g×? + Sắp đến ngày 15/8 là ngày gì/ + Ngày đó giành riêng cho ai? + Các con đã chuẩn bị gì cho ngày tết trung thu chưa? + Các con đã chuẩn bị những gì rồi? * ®iÓm danh - C« cho trÎ ngåi theo tæ. §iÓm danh theo sæ gäi tªn. * NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY 1. Yêu cầu: - KiÕn thøc: Trẻ biết ®¸nh gi¸ nhËn xÐt bạn ngoan, bạn chưa ngoan th«ng qua c¸c tiªu chuÈn bÐ ngoan, c¸c tiªu chÝ trong ngµy. TrÎ biÕt h¸t vµ biểu diễn một số bµi h¸t, bµi th¬ cã trong chủ đề, biÕt c¾m cê ®óng b×nh cña m×nh. - Kü n¨ng: RÌn cho trÎ tÝnh trung thùc khi nhËn xÐt, m¹nh d¹n tù tin khi biÓu diÔn. - Thái độ: Giáo dục trÎ ngoan ngo·n, s¹ch sÏ, ch¨m ngoan ®i häc, biÕt chÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña líp. 2. ChuÈn bÞ: chuẩn bị của cô chuẩn bị cho trẻ Bình cờ,cờ Tâm thế thoải mái 3. Tiến trình hoạt động: HOẠT ĐỘNG 1: liên hoan văn nghệ - Cho trẻ biểu diễn c¸c bµi h¸t trong chñ ®iÓm - TrÎ biÓu diÔn d­íi nhiÒu h×nh thøc: líp, tæ, nhãm, c¸ nh©n Hoạt động 2: Nêu gương cuối ngày * æn ®Þnh - H¸t “Hoa bÐ ngoan” - C¸c con võa h¸t bµi g×? - §Ó cuèi ngµy ®­îc c¾m cê ph¶i ®¹t mÊy tiªu chuÈn? * B×nh bÇu - Tiªu chuÈn cña bÐ ngoan trong ngµy lµ g×? + BÐ ngoan? + BÐ s¹ch? + BÐ ch¨m? - S¸ng h«m nay c« ®­a

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxphat trien ngon ngu 4 tuoi_12417914.docx
Tài liệu liên quan