Giáo án mầm non lớp chồi (trọn bộ)

Đón trẻ thể dục sáng 1. Đón trẻ :

Cô đón trẻ với thái độ niền nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cho trẻ chơi lắp ghép, xếp hình.

2. Thể dục s¸ng :

Thứ 2 chào cờ

Thứ 4,6 tập thể dục nhịp điệu theo bài “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

Thứ 3,5 tập thể dục động tác.

+ Hô hấp: Thæi bãng bay

+ Tay : Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang.

+ Vai : Hai tay đưa sang ngang, đưa lên cao.

+ lưng : Hai đưa dang ngang sang trái - phải.

+ Bụng : Cúi gập người phía trước

+ Chân : Đưa trước khụy gối

+ Bật : Chụm tách chân.

 

 

doc473 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 19/11/2018 | Lượt xem: 936 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp chồi (trọn bộ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
goµi n¾ng, em ®· ®i lÊy thãc cho gµ ¨n vµ lïa ®µn gµ vµo m¸t..” - Gi¶ng nghÖ thuËt bµi th¬: Víi nh÷ng c©u th¬ ng¾n gän dÔ hiÓu t¸c gi¶ ®· miªu t¶ h×nh ¶nh em bÐ thËt ®¸ng yªu.C« liªn hệ thực tế gi¸o dục trẻ th«ng qua nội dung bài thơ . Gi¸o dục trẻ ph¶i nghe lêi c« ch¨m ngoan ®i häc ®Òu ®Æn. * Gi¶ng tõ khã “ LËt ®Ët, m¶i miÕt” vµ cho trÎ ®äc . * C« ®äc th¬ diÔn c¶m lÇn 2. *§µm tho¹i: - C« võa ®äc bµi th¬ g×? - Trong bµi th¬ nãi vÒ ai? - Em bÐ ®Õn th¨m ai? - Em ®· nh×n thÊy g×? - Em ®· lÊy g× cho gµ ¨n? - Khi cã ¸nh n¾ng räi vµo ®µn gµ em bÐ ®· lµm nh­ thÕ nµo? * D¹y trÎ ®äc th¬ : - C« cho c¶ líp ®äc 1 -2 lÇn diÔn c¶m. - C« cho tæ ®äc thi ®ua. - C« cho nhãm, c¸ nh©n ®äc. 3. Ho¹t ®éng 3 : - C« dÆn dß trÎ vµ cho trÎ h¸t bµi “ Ch¸u yªu bµ ” -Trß chuyện vui vẻ - Trẻ nhớ tªn bài thơ - Chó ý nghe c« đọc thơ - Bµi th¬: Th¨m nhµ bµ. - TrÎ quan s¸t tranh. - Hiểu nội dung bài thơ -HiÓu nghÖ thuËt bµi th¬ - TrÎ hiÓu nghÜa tõ khã vµ ®äc tõ khã. - Nghe c« ®äc th¬. - Tr¶ lêi c©u hái cña c« . - Đọc thơ đồng thanh. - Đọc thi ®ua. - 1 số trẻ lªn đọc thơ -H¸t rồi ra chơi . Ngày dạy Thứ 4 ngày 30 /11/2011 Ph¸t triển thẩm mỹ NÆn ®«I ®òa ( §Ò tµi ) I. Mục đÝch yªu cầu : - Gióp trÎ ph¸t triÓn n¨ng khiÕu t¹o h×nh -TrÎ biÕt sö dông c¸c kü n¨ng nÆn ®Ó nÆn ®­îc ®«i ®òa. - TrÎ cã ý thøc trong giê häc.98% trÎ ®¹t yªu cÇu. II. Chuẩn bị: - Đồ dïng của c« : MÉu nÆn gîi ý (3 - 4 mÉu) - Đồ dïng của trẻ : Bàn ghế đủ cho số trẻ, ®Êt nÆn, kh¨n lau, b¶ng, ræ. III. H×nh thức tổ chức : Hoạt động của c« Hoạt động của trẻ 1. Ho¹t ®éng 1 : æn ®Þnh tæ chøc: - C« cïng trÎ trß chuyÖn theo néi dung chñ ®Ò - C« gi¸o dôc kÕt hîp lång gi¸o dôc trÎ b¶o vÖ m«i tr­êng. 2. Ho¹t ®éng 2 : Néi dung chÝnh. * C« cho trẻ quan sát nh÷ng mÉu nÆn gîi ý. - Gi¸o viªn cho trÎ cïng quan s¸t nhËn xÐt từng mẫu nặn. - C« cho trÎ nhËn xÐt vÒ h×nh d¸ng, mµu s¾c, cách nặn - Cô tæng hợp lại các ý kiến nhận xét của trẻ. - C« hái trÎ c¸ch nÆn. - C« hái trÎ t­ thÕ ngåi nặn.. * TrÎ thùc hiÖn : - C« cho trÎ thùc hiÖn. - C« ®Õn gÇn trÎ quan s¸t gîi ý ®éng viªn khÝch lÖ trÎ nÕu trÎ cßn lóng tóng c« h­íng dÉn trÎ nÆn ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm. * NhËn xÐt kÕt qu¶ häc tËp cña trΠ: - C« nhËn xÐt chung s¶n phÈm cña trÎ, ®éng viªn nh÷ng trÎ nặn đẹp, khuyÕn khÝch nh÷ng trÎ sản phẩm ch­a ®Ñp ®Ó giê sau trÎ cè g¾ng h¬n. Sau ®ã c« cho trÎ lªn xem s¶n phÈm. 3. Ho¹t ®éng 3 : - C« cho trÎ ®äc bµi th¬ “ Th¨m nhµ bµ” råi ra ch¬i. -Trß chuyện cïng c« - TrÎ quan s¸t. - TrÎ nhËn xÐt. - TrÎ tr¶ lêi. - Ngåi ngay ng¾n,l­ng th¼ng,kh«ng t× ngùc vµo bµn. - TrÎ lÊy ®Êt nÆn sao cho võa ®ñ vµ nÆn. - TrÎ chó ý thùc hiÖn t¹o ®­îc s¶n phÈm - TrÎ l¾ng nghe vµ lªn xem s¶n phÈm. - TrÎ h¸t råi ra ch¬i. Ngày dạy thứ 5/01/12/2011 Ph¸t triển nhận thức NhËn biÕt h×nh trßn,h×nh tam gi¸c,h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt.xÕp xen kÏ I. Mục đÝch yªu cầu : - Gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ th«ng minh,kh¶ n¨ng quan s¸t vµ ghi nhí cã chñ ®Þnh. - TrÎ nhËn biÕt ®­îc h×nh trßn,h×nh tam gi¸c,h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt vµ xÕp xen kÏ. - TrÎ nhí tªn vµ gäi tªn ®­îc c¸c h×nh. - TrÎ cã ý thøc trong giê häc. II. Chuẩn bị : + Đồ dïng của c«: H×nh trßn,h×nh tam gi¸c,h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt. + Đồ dïng của trẻ : Gièng cña c« nh­ng nhá h¬n. III. H×nh thức tổ chức: Hoạt động của c« Hoạt động của trẻ 1. Ho¹t ®éng 1 : æn ®Þnh tæ chøc. C« trß chuyÖn cïng trÎ theo néi dung chñ ®Ò. 2. Ho¹t ®éng 2 : Néi dung chÝnh . a.¤n nhËn biÕt h×nh trßn,h×nh vu«ng. - C« cho trÎ t×m xem trong líp cã ®å dïng,®å ch¬i g× cã d¹ng h×nh trßn vµ h×nh vu«ng. b.D¹y trÎ nhËn biÕt h×nh trßn,h×nh tam gi¸c,h×nh vu«ng,h×nh ch÷ nhËt. * C« cho trÎ lµm theo yªu cÇu cña c«: - Cho trÎ t×m trong ræ h×nh trßn vµ h×nh vu«ng. - Hái trÎ vÒ ®Æc ®iÓm cña h×nh trßn vµ h×nh vu«ng(h×nh trßn cã l¨n ®­îc kh«ng? H×nh vu«ng cã mÊy c¹nh?h×nh vu«ng cã l¨n ®­îc kh«ng?v× sao?) - Gäi 1-2 trÎ nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh trßn vµ h×nh vu«ng. * C« giíi thiÖu h×nh tam gi¸c vµ h×nh ch÷ nhËt : - C« ®­a ra h×nh tam gi¸c cho trÎ quan s¸t vµ c« giíi thiÖu vÒ ®Æc ®iÓm h×nh tam gi¸c.(H×nh tam gi¸c cã 3 c¹nh,t­¬ng øng víi 3 c¹nh lµ 3 gãc.) - Cho trÎ nh¾c l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c . - C« nãi l¹i ®Æc ®iÓm cña h×nh tam gi¸c mét lÇn n÷a cho trÎ nhí. - C« ®­a h×nh ch÷ nhËt cho trÎ quan s¸t. - Gíi thiÖu ®Æc ®iÓm h×nh ch÷ nhËt: H×nh ch÷ nhËt cã 4 c¹nh.2 c¹nh dµi b»ng nhau vµ 2 c¹nh ng¾n b»ng nhau.Hai c¹nh dµi ®­îc gäi lµ chiÒu dµi cßn 2 c¹nh ng»n ®­îc gäi lµ chiÒu réng.(C« nãi 2 lÇn ®Ó trÎ nhí) - Hái trÎ vÒ ®Æc ®iÓm h×nh ch÷ nhËt. - Cho 1-2 trÎ nh¾c l¹i. - H×nh ch÷ nhËt vµ h×nh tam gi¸c kh«ng l¨n ®­îc nh­ h×nh trßn v× h×nh tam gi¸c vµ h×nh ch÷ nhËt cã c¸c c¹nh vµ c¸c gãc nhän. * Liªn hÖ thùc tÕ: C« cho trÎ t×m xem trong líp cã ®å dïng g× cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt. - C« h­íng dÉn trÎ xÕp xen kÏ: + H×nh trßn – H×nh tam gi¸c. + H×nh vu«ng – H×nh trßn. + H×nh ch÷ nhËt – H×nh vu«ng. + H×nh tam gi¸c – H×nh ch÷ nhËt. *Trß ch¬i : “ VÒ ®óng nhµ “ - C« cã 2 ng«i nhµ: Mét ng«i nhµ h×nh tam gi¸c,mét ng«i nhµ h×nh ch÷ nhËt.TrÎ võa ®i võa h¸t bµi Ch¸u yªu bµ.khi nµo h¸t hÕt bµi c« nãi vÒ nhµ th× c¸c b¹n trai vÒ ng«i nhµ h×nh tam gi¸c cßn c¸c b¹n g¸i vÒ ng«i nhµ h×nh ch­a nhËt.B¹n nµo vÒ kh«ng ®óng nhµ lµ thua vµ ph¶i chÞu h×nh ph¹t ®ã lµ h¸t mét bµi h¸t.C« mêi c¶ líp cïng ch¬i. 3. Ho¹t ®éng 3 : kÕt thóc. - C« nhËn xÐt trÎ ch¬i ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ råi cho trÎ ra ch¬i. - Trẻ trß chuyÖn cïng c« - TrÎ «n l¹i bµi víi c«. - TrÎ t×m vµ gi¬ lªn. - TrÎ tr¶ lêi c©u hái cña c«. - 1-2 trÎ nh¾c l¹i. - TrÎ quan s¸t vµ nghe c« giíi thiÖu vÒ ®Æc ®iÓm h×nh tam gi¸c. - TrÎ nh¾c l¹i. - Nghe c« nh¾c l¹i. - TrÎ quan s¸t h×nh ch÷ nhËt. - Nghe vµ nhí ®Æc ®iÓm cña h×nh ch÷ nhËt. - TrÎ tr¶ lêi. - 1-2 trÎ nh¾c l¹i. - TrÎ nghe vµ hiÓu c« nãi. - C¸i b¶ng cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt,vë t¹o h×nh cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt. - TrÎ xÕp xen kÏ c¸c h×nh theo c« h­íng dÉn. - TrÎ nghe c« phæ biÕn vÒ trß ch¬i,hÓu c¸ch ch¬i ,luËt ch¬i vµ ch¬i trß ch¬i vui nhén. - TrÎ nghe c« dÆn dß råi ra ch¬i. Ngày dạy thứ 6 / 02/ 12 / 2011 Ph¸t triÓn thÈm mü H¸t móa : chiÕc kh¨n tay Nghe h¸t : Cho con Trß ch¬I ©m nh¹c : Ai ®o¸n giái I. Mục đÝch yªu cÇu: - Th«ng qua tiÕt ©m nh¹c gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷ mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ hoµn thiÖn h¬n. - Trẻ nhớ tªn bài h¸t , hiểu nội dung bài h¸t, h¸t thuộc và đóng giai điệu, nhịp điệu bài “ ChiÕc kh¨n tay” vµ biÕt h¸t kÕt hîp móa theo nhÞp cña bµi h¸t - Trẻ thÝch nghe c« h¸t , ph¸t triÓn n¨ng khiÕu m«n ©m nh¹c cho trÎ . - Rèn kỹ năng biểu diễn trước đông người ,trẻ yªu thÝch ca hát . II. Chuẩn bị : - Cho c« : +§µn, Đài - Đĩa nhạc bµi “ Cho con” + Gi¸o viªn h¸t chuẩn 2 bài h¸t : Dạy trẻ h¸t và h¸t cho trẻ nghe + mò ch¬i trß ch¬i - Cho trÎ : Lµm quen víi bµi h¸t ë mäi lóc mäi n¬i. III. H×nh thức tổ chức : Hoạt động của c« Hoạt động của trẻ 1. Ho¹t ®éng 1 : æn ®Þnh tæ chøc : C« cïng trÎ trß chuyÖn theo néi dung chñ ®Ò vµ kÕt hîp lång gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng 2. Ho¹t ®éng 2 : Néi dung chÝnh. a. H¸t vËn ®éng “ ChiÕc kh¨n tay “ - GV: Giíi thiÖu tªn bµi h¸t “ChiÕc kh¨n tay” *C« h¸t lÇn 1 - C« gi¶ng néi dung bµi h¸t: Bµi h¸t nói về sù vui s­íng cña em bÐ khi ®­îc mÑ may cho mét chiÕc kh¨n tay. Em bÐ ®· dïng chiÕc kh¨n mÑ may cho ®Ó lau bµn tay gi÷ s¹ch hµng ngµy.” *C« vµ c¶ líp h¸t hai lÇn. * §Ó bµi h¸t hay h¬n c« sÏ d¹y c¸c con h¸t kÕt hîp móa theo nhÞp bµi h¸t “ChiÕc kh¨n tay ” - C« móa lÇn 1 - C« móa lÇn 2 ph©n tÝch ®éng t¸c. - C« d¹y trÎ thùc hiÖn tõng c©u mét. - Cho c¶ líp thùc hiÖn 2-3 lÇn - C« mêi tæ, nhãm. c¸ nh©n thùc hiÖn. b. Nghe h¸t: Cho con - H¸t cho trÎ nghe lÇn 1: - Hái trÎ tªn bµi h¸t tªn t¸c gi¶. - Cô nêu nội dung bài hát: Với giai điệu thật vui t­¬i bài hát nói về lßng kÝnh yªu cña em bÐ ®èi víi cha mÑ, cha mÑ lµ ng­êi ®· sinh ra chóng ta nu«i n¾ng chóng ta kh«n lín v× vËy chóng ta kh«ng thÓ quªn c«ng ¬n cña cha mÑ ®­îc.” - LÇn 2: C« võa h¸t võa móa minh häa, khuyÕn khÝch trÎ h­ëng øng theo. c. Trß ch¬i ©m nh¹c: Ai ®o¸n giái. - C« giới thiệu tªn trß chơi, nªu luật chơi - Cho trẻ chơi 3. Ho¹t ®éng 3 : C« nhËn xÐt chung, khen trÎ häc ngoan, tÝch cùc. §éng viªn c¸c b¹n chó ý, ch¬i, råi ra ch¬i.. - TrÎ trß chuyÖn cïng c« - Nhớ tªn bài h¸t - Chó ý nghe c« h¸t - Hiểu nội dung bài h¸t - Cả lớp trẻ h¸t - TrÎ quan s¸t c« móa. - TrÎ nghe. - TrÎ thùc hiÖn. - Tæ, nhãm, c¸ nh©n thùc hiÖn. - TrÎ nghe. - Biết tªn bài h¸t c« h¸t cho trẻ nghe - Hiểu nội dung bài h¸t - Nghe c« h¸t vµ h­ëng øng theo c«. - Biết tªn trß chơi, nghe c« nªu luật chơi - Chơi trß chơi vui nhộn -Nghe c« nhËn xÐt råi ra chơi KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Thời gian thực hiện : 5 tuần ( Từ 05 tháng 03 n¨m 2012 đến hết ngày 06 tháng 04 n¨m 2012 ) TuÇn Thø 2 Thø 3 Thø 4 Thø 5 Thø 6 LÜnh vùc PTNT LÜnh vùc LÜnh vùc PTTC PTNN LÜnh vùc PTTM LÜnh vùc PTNT LÜnh vùc PTTM TuÇn 1 : Tõ 05 - 09/03/2012 * KPKH - Lµm quen víi nghÒ dÞch vô. * ThÓ dôc - NÐm xa b»ng mét tay, ch¹y nhanh 10m * V¨n häc - Th¬ : Ch¬i b¸n hµng. * T¹o h×nh - XÐ d¸n l¸ rông. * To¸n - §Þnh h­íng kh«ng gian bªn ph¶i bªn tr¸i. * ¢m nh¹c - H¸t vËn ®éng: Quµ 8-3. - Nghe h¸t : HuyÒn tho¹i mÑ. - TCAN : Tai ai tinh. TuÇn 2 : Tõ 12-16/03/2012 - Trß chuyÖn vÒ nghÒ gi¸o viªn - §i thay ®æi tèc ®é theo hiÖu lÖnh. - KÓ chuyÖn theo tranh. - T« mµu tranh c« gi¸o( §Ò tµi ) - Gép nhiÒu ®èi t­îng riªng rÏ thµnh mét nhãm cã ®èi t­îng. - H¸t vËn ®éng : C« gi¸o miÒn xu«i. - Nghe h¸t : C« gi¸o.. - TCAN : §o¸n tªn b¹n h¸t. TuÇn 3 : Tõ 19 -23/03/2012 - Trß chuyÖn ®µm tho¹i vÒ chó bé ®éi. - BËt qua d©y. -Th¬ : Chó gi¶i phãng qu©n - VÏ quµ tÆng chó bé ®éi - T¸ch mét nhãm cã 4 ®èi t­îng thµnh hai nhãm. - Hát vận động : Lµm chó bé ®éi - Nghe h¸t : Mµu ¸o chó b« ®éi - TCAN : Ai ®o¸n giái. TuÇn 4 : Tõ 26 - 30/03/2012 - Lµm quen víi nghÒ x©y dùng. - TËp ®Ëp b¾t bãng víi c«. -Th¬ : Em lµm thî x©y. - N¨n b¸nh ga t«. - T¸ch mét nhãm ®èi t­îng thµnh c¸c nhãm nhá h¬n. - H¸t vËn ®éng: Ch¸u yªu c« chó c«ng nh©n. - Nghe h¸t : Lý c©y ®a. - TCAN : nghe ph¸ch gâ t×m ®å vËt. TuÇn 5 : Tõ 02 - 06/03/2012 - Trß chuyÖn vÒ nghÒ b¸c sü. - §i thay ®æi h­íng theo ®­êng dÝch d¾c. - TruyÖn : Em bÐ dòng c¶m - T« mµu tranh b¸c sü. - T¹o nhãm ®å vËt theo mµu s¾c. H¸t móa : Móa cho mÑ xem - Nghe h¸t : §i cÊy. - Trß ch¬i : Ai nhanh nhÊt KÕ ho¹ch thùc hiÖn chñ ®Ò 8 BÐ biÕt nh÷ng nghÒ g× trong x· héi ? – ngµy 8-3 Thời gian thực hiện : 5 tuần ( Từ ngày 05 tháng 03 n¨m 2012 đến hết ngày 06 tháng 04 năm 2012 ) Lĩnh vực Mục tiêu của chñ ®Ò Nội dung Hoạt động Phát triển Thể chất -Trẻ biết các kỹ năng và tập các động tác của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc các bài hát - Biết được tác dụng của việc rèn luyện thân thể để mọi người trong gia đình luôn khoẻ mạnh - Thực hiện các vận động cơ bản : NÐm xa b»ng mét tay ch¹y nhanh 10m,di thay ®æi tèc ®é theo hiÖu lÖnh,bËt qua d©y, tËp ®Ëp b¾t bãng víi c«, ®i thay ®æi h­íng theo ®­êng dÝch d¾c. + Phối hợp chân, tay, mắt trong vận động + Thể hiện sự khéo léo trong vận động bình tĩnh tự tin khi tập các vận động theo hướng dẫn của cô - BiÕt ®ưîc c¸c lo¹i thøc ¨n ®ưîc gia đ×nh là bố mẹ «ng bà và c¸c anh chị nấu cho ăn và được c¸c c« b¸c trong trưêng mÇm non chÕ biÕn cho trÎ ¨n , trÎ cã ý thøc ¨n hÕt xuÊt khi ¨n kh«ng nãi chuyÖn - Cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh cho c¬ thÓ khoÎ m¹nh - Cã thãi quen vệ sinh c¸ nh©n và đóng thao t¸c vệ sinh, biÕt röa tay b»ng xµ phßng - Biết tiết kiệm điện và nước uống, bảo vệ m«i trường kh«ng vøt r¸c bừa b·i . - NÐm xa b»ng mét tay, ch¹y nhanh 10m. - §i thay ®æi tèc ®ä theo hiÖu lÖnh. - BËt qua d©y - TËp ®Ëp b¾t bãng víi c«. - §i thay ®æi h­íng theo ®­êng dÝch d¾c. - NhËn biÕt được sù liªn quan gi÷a viÖc ¨n uèng và luyện tập cho cơ thể lu«n khoẻ mạnh và c¸ch bảo vệ sức khoẻ và chèng ®ì bÖnh tËt - Biết c¸ch giữ vệ sinh th©n thể và vệ sinh trong ăn uống - Biết tác dụng của việc rửa tay + Thể dục sáng bài : - Lµm chó bé ®éi. - Biết dùng cơ thể của mình để tập các động tác + Biết nÐm xa b»ng mét tay vµ ch¹y nhanh 10m. + L¾ng nghe hiÖu lÖnh cña c« khi ®i ®Ó cã thÓ thay ®èi tèc ®é. + Bình tĩnh không sợ ngã khi đứng bật nh¶y qua d©y. + Biết phối hợp tay và mắt để đi ®Ëp bãng ®­îc xuèng sµn + BiÕt thay ®æi h­íng ®i theo ®­êng dÝch d¾c. - Thùc hµnh röa tay b»ng xµ phßng đóng thao t¸c Phát triển nhậnthức * KPXH: - TrÎ biết được nghề dịch vụ lµ nghề kinh doanh bán hàng. - Biết được nghÒ gi¸o viªn vµ biÕt ®­îc c«ng viÖc cña nghÒ gi¸o viªn. - BiÕt ®­îc c«ng viÖc cña c¸c chó bé ®éi vµ biÕt ®­îc ngµy 22-12 lµ ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam. - Biết được nghề xây dựng là nghề xây lên được những ngôi nhà, ngôi trường cho chúng ta ở, học. - Biết được những khái niệm đơn giản về cách thức lao động tự phục vụ cho bản thân và cho cộng đồng, nhận thức được sự cần thiết của môi trường sống xung quanh trẻ và các đồ dùng sinh hoạt trong gia đình của trẻ . - Biết được nghề bác sĩ là nghề chăm sóc sức khỏe và công việc của bác sĩ làm gì. * Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán : - TrÎ biÕt ®Þnh h­íng kh«ng gian bªn ph¶i bªn tr¸i. - TrÎ biÕt gép nhiÒu ®èi t­îng riªng rÏ ®Ó t¹o thµnh mét nhãm cã ®èi t­îng. - BiÕt sö dông kü n¨ng gép vµ t¸ch ®Ó t¸ch mét nhãm cã 4 ®èi t­îng thµnh hai nhãm. - TrÎ cã thÓ t¸ch riªng rÏ tõng ®èi t­îng cña nhãm ®Ó ®­îc mét nhãm. - Trẻ biết tạo nhóm đồ vật theo màu sắc. *KPXH : Về các ngành nghề - Làm quen với nghề dịch vụ. - Trß chuyÖn về nghề giáo viên . -Trò chuyện đàm thoại về c¸c chó bé ®éi. - Làm quen với nghề xây dựng. - Trò chuyện đàm thoại về nghề b¸c sü. + Cảm giác vui tươi thoả mái khi được sống trong một gia đình với sự chăm lo của những người xung quanh bé + Biết được sự cần thiết và công việc của mỗi nghề. * Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán : - §Þnh h­íng kh«ng gian bªn ph¶i bªn tr¸i. - Gép nhiÒu ®èi t­îng riªng rÏ thµnh mét nhãm cã ®èi t­îng. - T¸ch mét nhãm cã 4 ®èi t­îng thanh 2 nhãm. - T¸ch riªng rÏ tõng ®èi t­îng cña nhãm ®Ó ®­îc mét nhãm. - Tạo nhóm đồ vật theo màu sắc * KPXH : - Bé tự giới thiệu về các ngành nghề mµ bÐ biÕt và công việc của bố mẹ mình.. - Biết được sư cần thiết và ích lợi của các ngành nghề trong xã hội. + Trò chơi: Hãy nói nhanh tên các ngành nghề. - BÐ biÕt ®­îc mét sè nghÒ trong x· héi vµ biÕt bè mÑ cña m×nh lµm nghÒ g×? - Biết được c«ng viÖc sù cÇn thiÕt cña c¸c nghÒ ®ã ®èi víi ®êi sèng con ng­êi vµ ®èi víi x· héi. - BiÕt ®­îc ®å dïng cña mét sè nghÒ + Trß chơi: C«ng nh©n thi tµi + Ng­êi b¸n hµng giái + Xem tranh gäi tªn dông cô cña c¸c nghÒ + Ch¹y nhanh lÊy ®óng tranh * Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán : - TrÎ biÕt ®Þnh h­íng kh«ng gian bªn ph¶i bªn tr¸i theo tay cña m×nh,biÕt tay ph¶i lµ tay cÇm bót,xó c¬m,tay tr¸i lµ tay gi÷ vë khi häc bµi,gi÷ b¸t c¬m trong khi ¨n. - TrÎ sö dung kü n¨ng gép vµ t¸ch ®Ó gép nhiÒu ®èi t­îng riªng rÏ thµnh mét nhãm cã ®èi t­îng vµ t¸ch mét nhãm cã 4 ®èi t­îng thµnh hai nhãm. - BiÕt t¸ch riªng rÏ tõng ®èi t­îng cña nhãm ®Ó ®­îc mét nhãm. - BiÕt sö dông kh¶ n¨ng nhËn biÕt mÇu ®Ó t¹o nhãm ®å vËt theo mÇu s¾c. Phát triển ngôn ngữ -Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng sö dông ng«n ng÷ trong cuéc sèng hµng ngµy mét c¸ch phong phó, h×nh thµnh kü n¨ng cho viÖc ®äc. - Nghe vµ ph¶n x¹ nhanh víi c¸c từ chỉ về c¸c nghÒ trong x· héi. - Biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu, mong muốn của mình bằng lời nói - L¾ng nghe vµ nhËn xÐt ý kiÕn cña người đối thoại với mình - Kể lại được 1 số c«ng viÖc cña c¸c nghÒ trong x· héi theo trình tự có lô gích - Có thể miêu tả về viÖc lµm cña mét sè nghÒ một cách mạch lạc - Biết chọn sách và mở sách theo ý thích của chủ đề - Biết cách đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải - Biết dùng từ ngữ đơn giản để nói, có kỹ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép lịch sự - BiÕt thÓ hiÖn c¶m xóc cña m×nh khi ®­îc chóc mõng bµ,mÑ vµ c« gi¸o trong ngµy 8-3. -Lắng nghe và hiểu nội dung các bài thơ, câu chuyện trong chủ đề nghÒ nghiÖp - Thơ : Ch¬i b¸n hµng. - Thơ : D¸n hoa tÆng mÑ. - Thơ : Chú giải phóng quân - Thơ : Em làm thợ xây. - Chuyện : Em bé dũng cảm - Biết sử dụng ngôn ngữ của mình để kể chuyện cùng cô : Chuyện em bé dũng cảm. - Biết đọc thơ diễn càm theo toàn bộ nội dung các bài thơ trong chủ đề -Trß chuyÖn vÒ c¸c ngµnh nghÒ trong x· héi - KÓ tªn mét sè nghÒ mµ bÐ biÕt - §äc diÔn c¶m c¸c bµi th¬ : Ch¬i b¸n hµng,D¸n hao t¨ng mÑ,Chó gi¶i phãng qu©n,Em lµm thî x©y vµ kÓ truyÒn c¶m theo néi dung c©u truyÖn : Em bÐ dòng c¶m. - BiÕt dïng tõ ng÷ ng¾n gon dÔ hiÓu ®Ó nãi lªn c¶m xóc cña m×nh khi tíi ngµy 8-3. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội -Trẻ có ý thức về tình yêu đối với gia đình, biết thể hiện tình cảm với mọi người xung quanh - Có khả năng nhận biết và thể hiện tình cảm của mình đối với cô giáo và các bạn bè cũng như mọi người xung quanh - Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sống cho mọi người được khoẻ mạnh - Biết dùng các nét vẽ đơn giản vẽ theo ý thích những gì mang nội dung chủ đề - Cố gắng hoàn thành mọi công việc được cô giáo giao cho - Không vứt rác bừa bãi luôn giữ vệ sinh môi trường xanh- sạch đẹp - Có ý thức về những điều nên làm như: khoá nước khi rửa tay xong , tắt điện khi ra khỏi phòng, cất đồ dùng đúng nơi quy định - Mạnh dạn tự tin trong sinh hoạt hàng ngày . - Nói lên được ý hiểu của mình về một số nghề trong xã hội. - Yêu quý các ngành nghề và biết bảo ích lợi của những ngành nghề đó. - Thân thiện với các bạn trong lớp trò chuyện cùng các bạn về sinh hoạt hàng ngày ở nhà và ở trường - Chăm sóc các cây cảnh trong sân trường - Giúp cô giáo trực nhật lớp và những công việc vừa sức - Biết sử dùng từ ngữ tốt đẹp khi giao tiếp với cô giáo và các bạn trong lớp và trong trường - Chủ động và độc lập trong mọi hoạt động - Thân thiện và hợp tác với bạn bè -Thông qua hoạt động học, chơi, tập có chủ đích, dạo chơi, hoạt động chiều, mọi lúc mọi nơi. - Văn nghệ hát múa cùng nhóm bạn có ý thức tập thể Thực hiện trực nhật lớp, giúp cô những công việc vừa sức Sử dụng lời nói lịch sự với bạn và lễ phép với cô giáo - Biết quan tâm chia sẻ với người thân trong gia đình - Dùng những lời nói thân thiện và kính trọng đối với cô giáo. Phát triển thẩm mỹ -Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc của mình về chủ đề nghề nghiệp - Chăm chú lắng nghe và thể hiện được cảm xúc âm nhạc theo giai điệu các bài hát nói về nghề nghiệp . - Biết vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu bài hát và thể hiện đúng sắc thái vui tươi với các bài hát trong chủ đề - Biết phối hợp các nguyên liệu tạo hình cách vÏ tạo thành các sản phẩm tạo hình mang phong cách theo nội dung chủ đề gia đình - Phối hợp các kỹ năng tạo hình : vẽ, cắt, xé dán, nặn tạo thành những sản phẩm nói lên ý nghĩa của chủ đề - Biết vẽ theo ý thích của mình, thích thú ngắm nhìn và biết đặt tên cho sản phẩm và nói được cảm xúc của mình về sản phẩm mình đã tạo ra * Dạy hát vỗ tay theo nhịp bài : Quµ 8-3. + Nghe hát : HuyÒn tho¹i mÑ + Trò chơi: Tai ai tinh * Dạy hát vận động vỗ tay bài : C« gi¸o miÒn xu«i. + Nghe hát : C« gi¸o. + Trò chơi: §o¸n tªn b¹n h¸t. * Dạy hát móa : Làm chú bộ đội + Nghe hát: Màu áo chú bộ đội + Trò chơi: Ai đoán giỏi * Dạy hát vỗ tay bài : Cháu yêu cô chú công nhân. + Nghe hát: Lý c©y ®a. + Trò chơi: Nghe ph¸ch gâ t×m ®å vËt. * Hát múa : Múa cho mẹ xem + Nghe hát : §i cÊy. + Trò chơi : Ai nhanh nhất - Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc phách tre, xắc xô - Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra các âm thanh để vận động các bài hát - XÐ d¸n l¸ rông. - T« mµu tranh c« gi¸o. - VÏ quµ t¨ng chó bé ®éi. - NÆn b¸nh ga t«. - T« mµu tranh b¸c sü. - Cho trẻ được cảm nhận được vẻ đẹp của những con người xung quanh bé và ngôi nhà thân yêu nơi bé đang sinh sống -Vân động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu bài hát và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát trong chủ đề - Biết sử dụng các dụng cụ âm nhạc Phách tre, xắc xô - Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra các âm thanh để vận động các bài hát - Phối hợp các kỹ năng tạo hình vẽ, nặn theo chủ đề - Thích thú ngắm nhìn và biết đặt tên cho sản phẩm và nói lên cảm xúc của mình về sản phẩm * Vẽ và xé dán các loại hoa, tranh ảnh chào mừng ngày quèc tÕ phô n÷ 8-3. KẾ HOẠCH chĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ ( KẾ HOẠCH TUẦN ) Kế hoạch tuần I ( Từ 05 - 09 tháng 03 / 2012 ) Chñ ®Ò nh¸nh : C« nh©n viªn b¸n hµng Néi dung ho¹t ®éng Thø 2 (05/03/2012) Thứ 3 (06/03/2012) Thứ 4 (07/03/2012) Thø 5 (08/03/2012) Thứ 6 (09/03/2012) Đón trẻ thể dục sáng 1. Đón trẻ : Cô đón trẻ với thái độ niền nở, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cho trẻ chơi lắp ghép, xếp hình. 2. Thể dục s¸ng: Thứ 2: chào cờ, hát quốc ca T4 và T6 Cho trẻ tập bài thể dục nhịp điệu: §u quay T3 và T5 cho trẻ tập thể dục động tác + Hô hấp : Thổi nơ + Tay : Gập tách cổ tay + Chân : Ký trước sau, đổi bên + Bụng : Hai tay lên cao cúi người + Bật : Chụm tách chân Trò chuyện đầu tuần - Trò chuyện với trẻ về chủ đề “ C« nh©n viªn b¸n hµng ” - Gợi ý cho trẻ biết về chủ đề cña tuÇn tíi. - Giáo dục trẻ ý thức giữ vệ sinh thân thể sạch sẽ, biết được 1 số công việc lao động tự phục vụ và biết được c«ng viÖc cña nh÷ng ng­êi b¸n hµng,trÎ biÕt vøt r¸c ®óng n¬i quy ®Þnh , gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr­êng trong s¹ch. Hoạt động học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 LVPTNT LVPTTC LVPTNT LVPTTM LVPTNT LVPTTM * KPKH - Lµm quen víi nghÒ dÞch vô * Thể dục - NÐm xa b»ng mét tay, ch¹y nhanh 10m * Văn học : - Th¬ : Ch¬i b¸n hµng. * Tạo hình - XÐ d¸n l¸ rông ( §Ò tµi ) * Toán - §Þnh h­íng kh«ng gian bªn ph¶i, bªn tr¸i. * Âm nhạc - Hát vËn ®éng : Quµ 8-3. - Nghe hát : HuyÒn tho¹i mÑ. - TC: Tai ai tinh. Hoạt động ngoài trời HĐCMĐ : Quan s¸t c©y hoa s÷a. * TCVĐ : Gieo h¹t * Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời * HĐCMĐ : Quan sát cây trøng gµ. * TCVĐ : Mèo đuổi chuột * Chơi tự do: Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch. * HĐCMĐ : Quan sát vườn hoa * TCVĐ : Nu na nu nống. * Chơi tự do : Chơi với đồ chơi ngoài trời. * HĐCMĐ : §i d¹o quanh s©n tr­êng. * TCVĐ : Thá ¨n cá. * Chơi tự do : Chơi theo ý thích. * HĐCMĐ : Quan s¸t v­ên rau. * TCVĐ : Th¶ ®Øa ba ba. * Chơi tự do : Cho trÎ ch¬i tù do trong s©n tr­êng. Hoạt động góc Tên góc Chuẩn bị Kỹ năng chính của trẻ Góc phân vai : Trò chơi “ Gia đình- bán hàng“ - Chuẩn bị : Đồ dïng : Búp bê, bộ đồ nấu ăn. - Trẻ phản ánh đúng một số công việc của các thành viên trong gia đình và cách chăm sóc của mẹ dành cho em bé. Biết cách chơi bán hàng, chơi theo nhóm. Góc xây dựng Xây của hàng bách hóa” - ChuÈn bÞ : .Hàng rào, các hộp gỗ, bộ đồ lắp ghép, thảm cỏ, thảm hoa, khối gỗ, sỏi, vỏ hến... - Trẻ biết sử dụng các vật liệu khác nhau xây dựng được của hàng bách hóa. Gãc t¹o h×nh " Dán trang phục các nghề.” - ChuÈn bÞ : Hồ dán, ... - Trẻ biÕt dán trang phục của các nghề như nghÒ giáo viên, nghề bộ đội... Góc thiên nhiên Tưới cây - ChuÈn bÞ : B×nh t­íi, n­íc.. + T×m hiÓu vÞ trÝ c©y trång ë líp, b­íc ®Çu biÕt ch¨m sãc c©y, lau l¸ c©y và tưới cây. Gãc ©m nh¹c H¸t biÓu diÔn v¨n nghÖ theo chñ ®Ò - ChuÈn bÞ : C¸c dông cô ©m nh¹c: X¾c x«, trèng c¬m, ph¸ch tre. - Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng gõ đệm, múa theo bài hát, đọc thơ, kể chuyện . Hoạt động chiều * Vận động nhẹ sau ngủ dậy : Vận động tự do theo nhạc bài : Mẹ yêu không nào - Trò chuyện tìm hiểu về nghề bán hàng. - §äc th¬ : Ch¬i b¸n hµng. Học trong vở tạo hình. Häc trong vở toán Nªu g­¬ng bÐ ngoan - vÖ sinh tr¶ trÎ Rèn nền nếp thói quen - D¹y trÎ ®Ó giµy dÐp, ®å dïng c¸ nh©n ®óng n¬i quy ®Þnh, biÕt ®i vÖ sinh ®óng n¬i qui ®Þnh. - Nh¾c nhë trÎ chµo bè mÑ, c« gi¸o tr­íc khi ®Õn líp vµ ra vÒ - H×nh thành cho trẻ hành vi văn minh biết chào hỏi, xin lỗi cảm ơn .- RÌn cho trÎ c¸ch biÕt tự rửa mặt mũi ch©n tay, biết đi vệ sinh đóng nơi quy định và ý thức rÌn luyện th©n thể cho cơ thể lu«n khoẻ mạnh. - D¹y cho trÎ c¸ch ngåi ®óng t­ thÕ, c¸ch cÇm bót. - TiÕp tôc rÌn cho trÎ kü n¨ng röa tay , ®¸nh r¨ng. - RÌn thãi quen röa tay tr­íc vµ sau khi ¨n, khi ®i vÖ sinh vÒ. - D¹y trÎ nhËn kÝ hiÖu trªn vë ®å dïng c¸ nhân. - Biết chào hỏi khi có khách ra vào lớp. - Cho trẻ tô màu tranh theo ý thích. - Rèn nếp thể dục sáng. - Biết lấy cất đồ chơi đúng nơi quy định. - BiÕt gióp c« gi¸o nh÷ng c«ng viÖc võa søc. KÕ ho¹ch ngµy TuÇn 1 : C« nh©n viªn b¸n hµng ( Tõ ngµy 05 /03 ®Õn ngµy 09/03 /2012 ) Ngày dạy: Thứ 2 ngµy 05 /03/2012 Ph¸t triển nhận thức Khám phá xã hội Lµm quen víi nghÒ dÞch vô I. Mục đÝch yªu cầu : - Gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷. - Trẻ biết về nghÒ dÞch vô lµ nghÒ b¸n hµng. - BiÕt dïng tõ ng¾n gän dÔ hiÓu ®Ó miªu t¶ vÒ nghÒ b¸n hµng theo ý hiÓu cña trÎ. - Giáo dục trẻ biết yªu quý vµ lÔ phÐp víi nh÷ng ng­êi bµn hµng khi ®i mua hµng. II. Chuẩn bị : - Tranh ảnh về nghÒ dÞch vô. - Nội dung trß chuyện về nghÒ dÞch vô, vÒ c«ng viÖc hµng ngµy. - Một số bài hát, bài thơ nói về chủ đề nghÒ dÞch vô - Mét sè lo¹i rau,cñ,qu¶ ®Ó trÎ ch¬i trß ch¬i. III. H×nh thức tổ chức : Hoạt động của c« Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động 1 : Ổn định tổ chức: - Cô cùng trẻ h¸t bµi mÑ yªu kh«ng nµo sau đó dẫn dắt vào nội dung bài học chính . 2. Hoạt động 2 : Nội dung chính + giới thiệu bài học : Lµm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docgiao an 4 tuoi tron bo_12310166.doc