Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề: Bản thânc năm 2017

I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

-Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái

-Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô, phát triển tai nghe, ngôn ngữ.

-Giáo dục trẻ biết vâng lời cô, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

II.CHUẨN BỊ:

Tranh vẽ tay phải, tay trái.

Bút, giấy .

III.CÁCH TIẾN HÀNH:

 1.Hoạt động 1: Ổn định - trò chuyện.

-Trò chuyện về chủ đề bản thân.

-Đọc thơ"Cô dạy''.

-Cô hỏi trẻ: +Cô và các con vừa đọc bài thơ gì?

 +Bài thơ nói gì?

 

docx71 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 20/11/2018 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp lá - Chủ đề: Bản thânc năm 2017, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ó trÎ: Nh­ ao hå, phÝch n­íc, bµn lµ... - Qua xem c¸c h×nh ¶nh trªn c¸c con biÕt ®­îc ®iÒu g×? Mêi trÎ nªu ý kiÕn. *Ho¹t ®éng 4: Cho trÎ khoanh trßn nh÷ng h×nh ¶nh ®óng ®Ó gióp trÎ lín lªn * Còng cè bµi, kÕt hîp gi¸o dôc, tuyªn d­¬ng, c¾m. KẾ HOẠCH TUẦN 2 (NGÀY 16/10- 27/10/2017) CHỦ ĐỀ NHÁNH: “ CƠ THỂ BÉ CÓ GÌ” Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 ĐÓN TRẺ- TDS -Tập theo bài: “Tay thơm tay ngoan.” -Tiêu chuẩn bé ngoan: + Biết giữ gìn cơ thể sạch sẽ. + Bé đi học đều. + Biết bỏ rác vào thùng rác. HĐC PTVĐ: Chuyền bóng qua phải qua trái. TC:Tín hiệu KPKH: Trò chuyện về đôi bàn tay. PTNN: Thơ: Đôi mắt của em. PTTM: -DH: Tay thơm tay ngoan. -NH: Thật đáng chê. -TC: Tai ai tinh. PTNT: Tay phải tay trái của bé. HĐG - Góc phân vai: Cửa hàng bấn các loại nước giải khát,bán trang phục - Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây cảnh. - Góc nghệ thuật : Tô màu,vẽ tranh,, các bộ phận cơ thể. - Góc học tập: Xem tranh truyện về giữ gìn vệ sinh cơ thể - Góc xây dựng:xây nhà bé,xây công viên. HĐNT -QS:Tranh ảnh về cơ thể bé. -CVĐ:về đúng nhà, lộn cầu vồng,.... -CTD: HĐC - Ôn bài cũ,vệ sinh trả trẻ. HOẠT ĐỘNG GÓC *Néi dung: - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t, B¸n trang phôc cña bÐ, nấu ăn - Gãc x©y dùng: X©y nhµ bÐ, x©y c«ng viªn. - Gãc nghÖ thuËt: T« mµu, vÎ tranh ,xÐ, nÆn, c¾t, d¸n, c¸c bé phËn cßn thiÕu trªn c¬ thÓ cña bÐ, ®å dïng cña bÐ. - Gãc häc tËp: Xem tranh, kÓ chuyÖn theo tranh, lµm tËp s¸ch vÒ c¸c bộ phËn trªn c¬ thÓ trÎ, sö dông vë to¸n. - Gãc thiªn nhiªn. Ch¬i víi c¸t n­íc, t­íi n­íc cho c©y. *Môc tiªu : - TrÎ thÓ hiÖn ®­îc vai ch¬i: BiÕt ®ãng vai c« b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng. BiÕt b¸n hµng vµ s¾p xÕp cöa hµng gän gµng, ®Ñp m¾t,biết chế biến các món ăn. - TrÎ biÕt s÷ dông c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó x©y dùng nªn ng«i nhµ cña bÐ vµ x©y dùng nªn c«ng viªn. - TrÎ biÕt s÷ dông mµu phï hîp ®Ó t« vÏ, nÆn. BiÕt thÓ hiÖn c¸c bµi th¬, bµi h¸t, theo giai ®iÖu, nhÞp ®iÖu. - TrÎ biÕt vÒ c¬ thÓ bÐ qua tranh ¶nh, s¸ch b¸o. - TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y, in h×nh trªn c¸t. *ChuÈn bÞ: - Ch¬i b¸n hµng: §å ch¬i b¸n hµng, mét sè trang phôc cña bÐ . - Ch¬i x©y dùng: C¸c khèi gç, hµng rµo, mét sè lo¹i c©y, hoa. - Ch¬i gãc nghÖ thuËt: GiÊy A4, bót s¸p, ®Êt nÆn, bét mµu. - Ch¬i gãc häc tËp: Tranh ¶nh, tranh l« t«. - Ch¬i gãc thiªn nhiªn: Mét sè lo¹i c©y, n­íc ca cèc , kh¨n. * TiÕn hµnh: 1. Thâa thuËn tr­íc khi ch¬i. - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i : + Ch¬i ®ãng vai: BÐ ®ãng vai c« b¸n hµng, ng­êi mua hµng, kh¸ch hµng . + Ch¬i x©y dùng: L¾p ghÐp hµng rµo, trång c¸c lo¹i c©y, x©y dùng c«ng viªn, x©y dùng nªn ng«i nhµ cña bÐ. + Ch¬i gãc nghÖ thuËt: TrÎ t«, vÏ, xÐ d¸n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ h¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò b¶n th©n. + Ch¬i gãc häc tËp: TrÎ xem tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò b¶n th©n. + Ch¬i gãc thiªn nhiªn: TrÎ ch¨m sãc c©y, ®ong n­íc . 2. Qu¸ tr×nh ch¬i: - Sau khi tháa thuËn xong c« cho trÎ vÒ gãc ch¬i vµ tiÕn hµnh ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ gîi ý, gióp ®ë trÎ ®Ó trÎ thùc hiÖn tèt vai ch¬i cña m×nh. 3. NhËn xÐt sau khi ch¬i: - GÇn cuèi giê ch¬i c« th¨m c¸c gãc ch¬i vµ c« nhËn xÐt tõng gãc ch¬i. - Cho trÎ tham quan gãc ch¬i cã ®iÓm næi bËt. - NhËn xÐt giê ch¬i, tuyªn d­¬ng, thu dän ®å ch¬i, c¾m hoa bÐ ngoan Thứ 2 ngày 16 tháng 10 năm 2017 * ĐÓN TRẺ-THỂ DỤC SÁNG -Tập theo bài: “Tay thơm tay ngoan.” -Tiêu chuẩn bé ngoan: + Bé giữ gìn cơ thể sạch sẽ. + Bé đi học đều. + Biết bỏ rác vào thùng rác. *HOẠT ĐỘNG CHUNG: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT THỂ DỤC: CHUYỀN BÓNG QUA PHẢI, QUA TRÁI Tc:Tín hiệu I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: -Trẻ biết chuyền bóng qua phải qua trái cho bạn bên cạnh. -Biết đứng theo hàng ngang, 2 tay cầm bóng rồi chuyền cho bạn bên cạnh. 2.Kỹ năng: -Phát triển tố chất: khéo léo, khả năng định hướng trong không gian. -Phát triển khả năng phối hợp vận động với giác quan: tay và mắt. -Chuyền bóng cho bạn mà không làm rơi bóng. 3.Thái độ: -Trẻ tích cực tham gia vào hoạt động. -Tính kỷ luật, ý thức trong luyện tâp. II.CHUẨN BỊ: -Bóng đủ cho cô và trẻ. -Xắc xô, băng keo. III.CÁCH TIẾN HÀNH: 1.Hoạt động 1: Ổn định trẻ: -Cô lắc xắc xô tập trung trẻ thành vòng tròn, hết hợp đi các kiểu chân khác nhau: đi bình thường, đi bằng mũi bàn chân, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh... -Cô cho trẻ chuyển đội hình, tập BTPTC. 2.Hoạt động 2: Bé tập thể dục: Trọng động. *BTPTC: -Cô gọi tên động tác: vừa hô vừa tập cùng trẻ. +Động tác tay: Xoay cổ tay (4l x 2n). +Động tác chân: Đứng khụyu gối. Đứng 2 chân chụm vào nhau, 2 tay chống hông, nhún xuống, đầu gối khuỵu rồi đứng lên. (4l x 2n). +Động tác lườn: Nghiêng người sang 2 bên (4l x 2n). +Động tác bật: Bật tại chỗ. -Nhận xét, tuyên dương trẻ và chuyển đội hình tập VĐCB. 3.Hoạt động 3: Vận động viên tí hon. -Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau sau vạch kẽ. -Cô giới thiệu tên VĐCB: Chuyền bóng qua phải qua trái. -Cô làm mẫu: +Lần 1: Làm mẫu toàn phần. +Lần 2: Làm mẫu kết hợp với giải thích: Cô đứng đầu hàng, cầm bóng bằng 2tay dưa chuyền ngang sang cho trẻ đứng cạnh. Trẻ đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên cạnh, tiếp tục chuyền cho đến bạn cuối hàng thì chuyền ngược lại. -Cô cho trẻ thực hiện theo hàng 3-4 lần, thực hiện theo nhóm. -Tong quá trình trẻ tập luyện, cô quan sát, HD, sửa sai động viên trẻ luyện tập. -Cô nhận xét tuyên dương những trẻ ngoan, tích cực thực hiện tốt và nhắc nhở 1 số trẻ chưa tích cực lần sau cố gắng hơn. 4.Hoạt động 4: Chơi trò chơi: Tín hiệu. -Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi. -Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần. -Trong lúc trẻ chơi, cô bao quát, động viên hướng dẫn trẻ chơi. -Cô nhận xét tuyên dương trẻ. *Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng. * HOẠ ĐỘNG NGOÀI RỜI QS:Tranh ảnh về các bộ phận cơ thể bé. TCV§ : KÐo co. CTD: I:Mục Đích: -TrÎ ch¬i ®­îc trß ch¬i vµ thÝch thó ch¬i. -Trẻ biết được cách chơi,luật chơi. II. ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ - Bãng phÊn l¸ c©y - Tranh truyÖn: CËu bÐ mòi dµi III. TiÕn hµnh: 1.Quan sát: tranh ảnh về các bộ phận cơ thể bé. -Cô giới thiệu các bộ phận trên cơ thể cho bé . -Cho bé quan sát. 2. TCV§: ChuyÒn bãng - C« nªu luËt ch¬i ,c¸ch ch¬i cho trÎ râ vµ tæ chøc cho trÎ cïng ch¬i 3-4 lÇn .C« bao qu¸t ®éng viªn trÎ ch¬i. 3. Ch¬i tù do: C« cho trÎ ch¬i víi bãng, phÊn mµ trÎ thÝch. C« quan s¸t trÎ ch¬i. NhËn xÐt- Tuyªn d­¬ng giê ho¹t ®éng-TrÎ thÝch ch¬i víi ®å ch¬i c« ®· chuÈn bÞ *VỆ SINH ĂN TRƯA –NGỦ TRƯA –ĂN XẾ -Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ -Dặn trẻ ăn hết suất ăn của mình -Khi nằm ngủ không được nằm sấp *HOẠT ĐỘNG CHIỀU: -Ôn luyện lại bài học buổi sáng -Làm quen với bài mới -Vệ sinh, nêu gương trả trẻ . +Cô cho trẻ nhắc lại TCBN trong tuần +Dặn dò trẻ đi học đều để đạt Thứ 3 Ngày 17 tháng 10 năm 2017 KPKH: Trò chuyện về đôi bàn tay Mục đích yêu cầu: Trẻ biết mỗi người có 2 bàn tay, tay là một trong những bộ phận của cơ thể. Tay giúp chúng ta hoàn thành mọi việc. Giúp trẻ rèn luyện các kỹ năng khéo léo của bàn tay và ngón tay trong các công việc hằng ngày. Giáo dục trẻ biết tự chăm sóc cơ thể, chăm sóc bàn tay sạch sẽ. Chuẩn bị: Cho trẻ quan sát bàn tay mọi lúc mọi nơi, ghi nhớ các cử động của bàn tay. Tranh vẽ bàn tay phải, bàn tay trái. Trưng bày một số sản phẩm của bàn tay làm ra. 1 chiếc túi bí mật ( có đồ dùng mềm, cứng) Tiến trình hoạt động: Hoạt động đón trẻ: Đón trẻ, và trò chuyện cùng trẻ. Thể dục buổi sáng: Hô hấp: gà gáy. Tay vai: hai tay đưa ra trước, lên cao. Chân: đứng một chân đưa ra trước, lên cao. Bụng lườn: cúi gập người về phía trước. Bật: bật tại chỗ Hoạt động có chủ định: Mở đầu hoạt động: Cho trẻ hát bài hát “Múa cho mẹ xem” làm động tác minh họa. Các con vừa hát bài hát nói về gì? Hoạt động trọng tâm: Giới thiệu về bàn tay: Cháu nào giỏi cho cô biết mỗi người có mấy bàn tay? bàn chân? Hãy chỉ các bộ phận của bàn tay? Bàn tay và ngón tay của con người có đặc điểm gì? Hai bàn tay vung vẫy ra trước, ra sau theo nhịp bước giúp con người thế nào? Cháu nào giỏi kể cho cô nghe hai bàn tay giúp chúng ta làm gì trong sinh hoạt hằng ngày? Cô đưa ra 3 chai nước nóng và lạnh, và rồi chuyền cho 3 tổ dặt bàn tay xem chai nước nóng hay lạnh, nhờ có bàn tay cảm nhận. Trò chơi: “ Chiếc túi bí mật”. Cho cháu lên thò tay vào trong chiếc túi. Cháu sờ vào các đồ vật trong túi, chọn 1 đồ vật và nói đặc điểm , tên của đồ vật đó trước khi lấy ra cho các bạn xem. Sau đó cho cháu nhận xét. Cô lần lượt cho các cháu lên chơi. Hoạt động kết thúc: Cho cháu hát bài “hãy xoay nào”. Làm động tác minh họa và cho cháu nghỉ. Thứ 4 ngày 18 tháng 10 năm 2017 PNNT: THƠ: “Đôi mắt của em” I: Yêu cầu: -TrÎ biÕt tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶ hiÓu néi dung bµi th¬ - TrÎ ®äc thuéc th¬ , biÕt ®äc th¬ diÓn c¶m, biÕt ng¾t nhÞp vµ thay ®æi giäng ®iÖu phï hîp víi néi dung bµi th¬. -TrÎ biÕt yªu quý c¸c bé ph©n trªn c¬ thÓ cña m×nh. II ChuÈn bÞ: -Tranh minh häa th¬, c« ®äc th¬ diÓn c¶m - GiÊy, bót mµu. III TiÕn hµnh: Ho¹t ®éng 1: G©y høng thó, giíi thiÖu bµi. C« cho trÎ h¸t bµi ( Tay th¬m tay ngoan) - Trß chuyÖn víi trÎ : C¸c con võa h¸t bµi h¸t g×? Bµi h¸t nãivÒ bé phËn nµo trªn c¬ thÓ ? trªn c¬ thÓ chóng ta cã nhiÒu bé phËn kh¸c nhau, mçi bé phËn ®Òu cã 1 chøc n¨ng lµm viÖc riªng nÕu ®Ó 1 bé phËn nµo trªn c¬ thÓ bÞ tæn th¬ng th× c¬ thÓ sÏ kh«ng kháe m¹nh ®îc vµ nhµ th¬ Lª ThÞ Mü Ph¬ng ®· nãi ®Õn 1 bé phËn trªn c¬ thÓ ®ã lµ bµi th¬ “§«i m¾t cña em” vµ h«m nay líp m×nh häc ®Êy Ho¹t ®éng 2: Néi dung C« ®äc bµi th¬ diÔn c¶m: " §«i m¾t cña em" - C« ®äc lÇn 1: DiÔn c¶m - c¸c con võa nghe c« bµi th¬ g×? Ai s¸ng t¸c? - C« ®äc lÇn 2: C« ®äc kÕt hîp tranh minh häa. TrÝch dÉn ®µm tho¹i: Trªn c¬ thÓ chóng ta cã nhiÒu bé phËn kh¸c nhau, mçi bé phËn ®Òu cã chøc n¨ng riªng nh ®«i m¾t ®· gióp chóng ta nh×n thÊy ®îc mäi vËt xung quanh “§«i m¾t xinh xinh Mäi vËt xung quanh Chóng ta ph¶i lu«n g÷i cho ®«i m¾t cña m×nh s¹ch sÏ ®Ó ®«i m¾t ngµy ®îc s¸ng h¬n “Em yªu em quý ......................... Ngµy cµng s¸ng h¬n” + C« võa ®äc bµi th¬ g×? Bµi th¬ do ai s¸ng t¸c? +§«i m¾t cña em nh thÕ nµo?( xinh xinh, trßn trßn) +§«i m¾t ®· gióp lµm g×?( nh×n thÊy mäi vËt xung quanh + C¸c con ph¶i lµm g× ®Ó gi÷ cho ®«i m¾t s¸ng h¬n?( gi÷ g×n ®«i m¾t s¹ch.......) d) D¹y trÎ ®äc th¬: Mêi c¶ líp ®äc 2 lÇn diÔn c¶m thÓ hiÖn c¶m xóc ®iÖu bé minh häa. Tõng tæ 3 tæ, nhãm , c¸ nh©n trÎ ®äc. C¶ líp ®äc l¹i 1 lÇn. Ho¹t ®éng 3: KÕt thóc: C« cho trÎ vÏ vÒ ®«i m¾t Gi¸o dôc trÎ biÕt gi÷ g×n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ, gi÷ cho ®«i m¾t lu«n s¸ng.Nhận xét, tuyên dương. Thứ 5 ngày 19 tháng 10 năm 2017 Âm nhạc: - DH: “Tay thơm tay ngoan” -NH: “Thật đáng chê”. -TC: Tai ai tinh. I.Mục đích - yêu cầu: 1.Kiến thức: -Trẻ biết hát và vận động theo bài hát nhịp nhàng cùng bạn. -Biết lắng nghe và cảm nhận giai điệu bài hát,thông qua các hoạt động nghe hát,vận động. 2.Kỹ năng: -Rèn kỹ năng biểu diễn vận động minh họa theo bài hát. -Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc ở trẻ. -Phát triển thính giác, phản ứng nhanh thông qua trò chơi. 3.Thái độ: -Trẻ biết giữ gìn vệ sinh cho đôi tay sạch sẽ. -Tích cực tham gia vào hoạt động. II.Chuẩn bị: Tranh bé rửa tay. Thơ Cô dạy. Mũ chóp kín. Đĩa CD có bài hát Thật đáng chê. Hoa nơ cho trẻ múa minh họa. III.Cách tiến hành: 1.Hoạt động 1: -Đọc đồng dao''Tay đẹp''. -Trò chuyện về ích lợi của đôi bàn tay. -Cách giữ gìn đôi tay cho thật sạch: Rửa tay đúng cách, rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và những lúc tay bẩn. 2.Hoạt động 2:DH: “Tay thơm tay ngoan.” -Đọc thơ : Cô dạy. -Giới thiệu bài hát'' Tay thơm tay ngoan''. -Cô bắt nhịp cho cả lớp lại bài hát 2-3 lần. -Cô hát và vận động mẫu cho trẻ xem. -Phân tích các động tác minh họa theo lời ca. -Mời trẻ cùng hát và vận động với cô 2 lần. -Cho trẻ kêt sbạn trai, bạn gái cùng hát và vận động theo bài hát. -Luân phiên mời tổ nhóm, cá nhận hát và vận động kết hợp sử dụng hoa nơ. 3.Hoạt động 3: NH: “ Thật đáng chê”. -Cô hát trẻ nghe bài Thật đáng chê, 2lần. Lần 1: cô hát diễn cảm. Lần 2; cô hát kết hợp vận động biểu diễn diễn cảm. -Cô cho trẻ nghe máy, trẻ có thể vận động nhún nhảy theo nhịp bài hát. 4.Hoạt động 4: TC: “Tai ai tinh”. -Giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi. (Cháu ngồi vòng tròn, cho 1 bạn đứng giữa vòng tròn đội mũ chóp kín, mời 1 bạn hát. Bạn đội mũ đoán tên ai vừa hát. Cho cháu chơi 2-3 lần. -Kết thúc,nhận xét nhẹ nhàng chuyển hoạt Thứ 6 ngày 20 tháng 10 năm 2017 TOÁN: “TAY PHẢI TAY TRÁI CỦA BÉ”. I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: -Dạy trẻ nhận biết tay phải, tay trái -Trẻ thực hiện theo yêu cầu của cô, phát triển tai nghe, ngôn ngữ. -Giáo dục trẻ biết vâng lời cô, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. II.CHUẨN BỊ: Tranh vẽ tay phải, tay trái. Bút, giấy.. III.CÁCH TIẾN HÀNH: 1.Hoạt động 1: Ổn định - trò chuyện. -Trò chuyện về chủ đề bản thân. -Đọc thơ"Cô dạy''. -Cô hỏi trẻ: +Cô và các con vừa đọc bài thơ gì? +Bài thơ nói gì? +Tay dùng để làm gì? -GD trẻ giữ gìn đôi tay sạch sẽ. 2.Hoạt động 2: Nhận biết tay phải, tay trái. -Chơi''Trời tối trời sáng''. -Cô xuất hiện cây bút trên tay phải. -Cô hỏi trẻ: Cô cầm gì? Đây là tay gì? Dùng làm gì? -Cô dạy trẻ tay cầm bút là tay phải, dùng để viết, tô màu. -Cô đưa tay còn lại và hỏi trẻ là tay gì? -Cô cho trẻ giơ tay theo yêu cầu của cô. -Cô xuất hiện tranh tay phải và tay trái cho trẻ xem và hỏi: Tranh vẽ gì? Đây là tay gì? Dùng để làm gì? -Cô cùng trẻ hát''Xòe bàn tay, nắm ngón tay''. 3.Hoạt động 3: Trò chơi: Ai nhanh hơn. -Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi : Cô cho cả lớp thi đua, đưa tay phải tay trái lên bạn nào đưa nhanh và đúng là thắng. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN: CHỦ ĐỀ:BẢN THÂN NHÁNH 2:CƠ THỂ BÉ (Từ ngày 23/10 đến ngày 27/10/2017) Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 ĐÓN TRẺ- DS - Thể dục sang theo bài “tay thơm,tay ngoan” - Tiêu chuẩn bé ngoan. +Bé biết chào cô,chào bố mẹ khi vào lớp. +Đi học không khóc nhè. +Biết giữ gìn đồ dung học tập. HĐC PTVĐ: Bật liên tục về phía trước . TC:cáo và thỏ. KPKH: Nhận biết các bộ phận trên cơ thể và chức năng của nó. PTNN Truyện Gấu con bị đau răng . PTTM: -DH: chiếc khăn tay -NH: Ru em -TC: Tiếng hát ở đâu. PTNT: Tách gộp nhóm 4 đối tượng thành 2 đối tượng. HĐG - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t. - Gãc x©y dùng: X©y nhµ bÐ, x©y c«ng viªn. - Gãc nghÖ thuËt: xÐ ,d¸n, c¸c bé phËn cßn thiÕu trªn c¬ thÓ cña bÐ. - Gãc häc tËp: Xem tranh, kÓ chuyÖn theo tranh,vÒ c¸c bộ phËn trªn c¬ thÓ . - Gãc thiªn nhiªn. Ch¬i víi c¸t n­íc, t­íi n­íc cho c©y. HĐNT -Trò chơi kéo co,chim bay,gieo hạt -Quan sát cây cảnh hoa trong trường.. -Chơi tự do, chơi với đồ chơi trong sân HĐC -Ôn bài cũ.Làm quen 1 số bài thơ mới. HOẠT ĐỘNG GÓC *Néi dung: - Gãc ph©n vai: Cöa hµng b¸n c¸c lo¹i n­íc gi¶i kh¸t, B¸n trang phôc cña bÐ, nấu ăn - Gãc x©y dùng: X©y nhµ bÐ, x©y c«ng viªn. - Gãc nghÖ thuËt: T« mµu, vÎ tranh ,xÐ, nÆn, c¾t, d¸n, c¸c bé phËn cßn thiÕu trªn c¬ thÓ cña bÐ, ®å dïng cña bÐ. - Gãc häc tËp: Xem tranh, kÓ chuyÖn theo tranh, lµm tËp s¸ch vÒ c¸c bộ phËn trªn c¬ thÓ trÎ, sö dông vë to¸n. - Gãc thiªn nhiªn. Ch¬i víi c¸t n­íc, t­íi n­íc cho c©y. *Môc tiªu - TrÎ thÓ hiÖn ®­îc vai ch¬i: BiÕt ®ãng vai c« b¸n hµng vµ ng­êi mua hµng. BiÕt b¸n hµng vµ s¾p xÕp cöa hµng gän gµng, ®Ñp m¾t,biết chế biến các món ăn. - TrÎ biÕt s÷ dông c¸c nguyªn vËt liÖu ®Ó x©y dùng nªn ng«i nhµ cña bÐ vµ x©y dùng nªn c«ng viªn. - TrÎ biÕt s÷ dông mµu phï hîp ®Ó t« vÏ, nÆn. BiÕt thÓ hiÖn c¸c bµi th¬, bµi h¸t, theo giai ®iÖu, nhÞp ®iÖu. - TrÎ biÕt vÒ c¬ thÓ bÐ qua tranh ¶nh, s¸ch b¸o. - TrÎ biÕt ch¨m sãc c©y, in h×nh trªn c¸t. *ChuÈn bÞ: - Ch¬i b¸n hµng: §å ch¬i b¸n hµng, mét sè trang phôc cña bÐ . - Ch¬i x©y dùng: C¸c khèi gç, hµng rµo, mét sè lo¹i c©y, hoa. - Ch¬i gãc nghÖ thuËt: GiÊy A4, bót s¸p, ®Êt nÆn, bét mµu. - Ch¬i gãc häc tËp: Tranh ¶nh, tranh l« t«. - Ch¬i gãc thiªn nhiªn: Mét sè lo¹i c©y, n­íc ca cèc , kh¨n. * TiÕn hµnh: 1. Thâa thuËn tr­íc khi ch¬i. - C« giíi thiÖu c¸c gãc ch¬i : + Ch¬i ®ãng vai: BÐ ®ãng vai c« b¸n hµng, ng­êi mua hµng, kh¸ch hµng . + Ch¬i x©y dùng: L¾p ghÐp hµng rµo, trång c¸c lo¹i c©y, x©y dùng c«ng viªn, x©y dùng nªn ng«i nhµ cña bÐ. + Ch¬i gãc nghÖ thuËt: TrÎ t«, vÏ, xÐ d¸n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ h¸t móa c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò b¶n th©n. + Ch¬i gãc häc tËp: TrÎ xem tranh ¶nh vÒ chñ ®Ò b¶n th©n. + Ch¬i gãc thiªn nhiªn: TrÎ ch¨m sãc c©y, ®ong n­íc . 2. Qu¸ tr×nh ch¬i: - Sau khi tháa thuËn xong c« cho trÎ vÒ gãc ch¬i vµ tiÕn hµnh ch¬i. - C« bao qu¸t trÎ vµ gîi ý, gióp ®ë trÎ ®Ó trÎ thùc hiÖn tèt vai ch¬i cña m×nh. 3. NhËn xÐt sau khi ch¬i: - GÇn cuèi giê ch¬i c« th¨m c¸c gãc ch¬i vµ c« nhËn xÐt tõng gãc ch¬i. - Cho trÎ tham quan gãc ch¬i cã ®iÓm næi bËt. - NhËn xÐt giê ch¬i, tuyªn d­¬ng, thu dän ®å ch¬i, c¾m hoa bÐ ngoan. Thứ 2 ngày 23 tháng 10 năm 2017 PTVĐ: Bật liên tục về phía trước . TC:Chuyền bóng I:Mục đích- yêu cầu: - Trẻ biết bật liên tục về phía trước. - Trẻ biết giữ thăng bằng khi bật. -TrÎ høng thó tham gia vµo ho¹t ®éng, cã tin thÇn tËp thÓ II. ChuÈn bÞ: - S©n b·i s¹ch sÏ. - Bãng 3 - 4 qu¶ III. TiÕn hµnh: 1. æn ®Þnh, g©y høng thó. 2. Néi dung * Ho¹t ®éng 1: Khëi ®éng - TrÎ ®i thµnh vßng trßn theo bài hát ‘ Đoàn tàu nhỏ xíu” kÕt hîp c¸c kiÓu ch©n sau ®ã dµn 3 hµng ngang vµ tËp bµi tËp ph¸t triÓn chung. * Ho¹t ®éng 2 : Träng ®éng * BTPTC: + Tay 3: §­a tay lên cao,vỗ hai tay vào, gËp khuûu tay (2lÇn x 4 nhÞp) + Bông 1: Đứng cúi ng­êi sang về phía trước (2lÇn x 4 nhÞp) + Ch©n 1: Đứng 1ch©n lªn tr­íc, khuþu gèi (4lÇn x 4 nhÞp) * V§CB: Bật liên tục về phía trước - Cho trÎ ®øng 2 hµng ngang ®èi diÖn - VËy lµ c« ch¸u m×nh ®· cã søc kháe ®Ó bật liên tục về phía trước rồi. - §Ó thùc hiÖn ®­îc th× c¸c con nh×n c« lµm mÉu nhÐ. - C« lµm mÉu cho trÎ xem 3 lÇn. + LÇn 1: Kh«ng gi¶i thÝch + LÇn 2: Lµm mÉu - gi¶i thÝch - T­ thÕ chuÈn bÞ c« ®øng ch©n sát vào vật chuẩn, hai tay chống hông . Khi cã hiÖu lÖnh “ b¾t ®Çu” c« bật liên tục về phía trước. - C« bật 2-3 lÇn bật xong cô vÒ ®øng ë cuèi hµng. + LÇn 3: Mêi 2 trÎ lªn làm cho các bạn xem. - TrÎ thùc hiÖn : + LÇn1 : Lần l­ît mêi 2 trÎ ®Çu hµng lªn thùc hiÖn (c« söa sai) + Lần 2 : Cô cho trẻ thi đua nhau xem ai bật nhanh và lấy được nhiều đồ chơi về cho đội mình. + Hái ®Ó trÎ nh¾c l¹i tªn V§CB * Trß ch¬i vËn ®éng: Chuyền bóng. - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i - Nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn - C« bao qu¸t trÎ khi ch¬i, ®éng viªn trÎ ch¬i tèt * Ho¹t ®éng 3 : Håi tÜnh - TrÎ ®i nhÑ nhµng 1-2 vßng hÝt thë ®Òu 3. KÕt thóc: - Còng cè: C¸c con võa häc vËn ®éng g×? ( Bật liên tục về phía trước). - NhËn xÐt, tuyªn d­êng cho trÎ c¾m hoa bÐ ngoan * HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI QS:Cây cảnh hoa trong sân trường. TCVĐ:Mèo và chim sẽ. I: Mục đích - TrÎ biÕt quan s¸t c¸c c¶nh vËt trong thiªn nhiªn vµ gäi ®îc tªn c¸c lo¹i trong vên trêng. - TrÎ biÕt ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c¸c lo¹i c©y. - TrÎ ch¬i trß ch¬i høng thó, ®óng luËt, ®oµn kÕt. II ChuÈn bÞ: -Chän bån hoa tríc líp. III. TiÕn hµnh: H§CC§: TrÎ quan t©m chó ý ®Õn vÏ ®Ñp vÒ thiªn nhiªn C« tËp trung trÎ l¹i, c« nãi víi trÎ “H«m nay c« vµ c¸c con sÏ ra s©n quan s¸t chó ý ®Õn vÏ ®Ñp vÒ thiªn nhiªn C¸c con thÊy vÏ ®Ñp thiªn nhiªn xung quanh chóng ta cã ®Ñp kh«ng... - Cã c©y, hoa mäi thø rÊt phong phó vµ ®a d¹ng... - C« hái trÎ xem trÎ nh×n thÊy ®îc nh÷ng g×? C« nãi cho trÎ biÕt vÒ vai trß cña c¸c c¶nh vËt trong thiªn nhiªn trong ®êi sèng cña mçi con ngêi vµ h·y biÕt ch¨m sãc, b¶o vÖ chóng. * C« nhËn xÐt, tuyªn d¬ng nh÷ng trÎ tr¶ lêi nhanh vµ ®éng viªn nh÷ng trÎ cßn chËm, lÇn sau cè g¾ng h¬n n÷a, nh¾c nhë trÎ cßn lén xén trong lóc tham quan. TCVĐ: Mèo và chim sẽ. - C« giíi thiÖu tªn trß ch¬i. - Nªu c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - C« tæ chøc cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn. - C« chó ý bao qu¸t trÎ ch¬i vµ söa sai cho trÎ. *CTD :Ch¬i víi bãng, giÊy, l¸ c©y. CTD: - Cho trÎ ch¬i theo ý thÝch,c« bao qu¸t trÎ ch¬i. * NhËn xÐt ,tuyªn d­¬ng, c¾m hoa bÐ ngoan. VỆ SINH ĂN TRƯA –NGỦ TRƯA –ĂN XẾ -Cô vệ sinh sạch sẽ cho trẻ -Dặn trẻ ăn hết suất ăn của mình -Khi nằm ngủ không được nằm sấp HOẠT ĐỘNG CHIỀU -Ôn luyện lại bài học buổi sáng -Làm quen với bài mới -Vệ sinh, nêu gương trả trẻ . +Cô cho trẻ nhắc lại TCBN trong tuần +Dặn dò trẻ đi học đều để đạt TCBN Thứ 3 ngày 24 tháng 10 năm 2017 KPKH Làm quen với các bộ phận trên cơ thể và chức năng của nó. I.Mục đích-Yêu cầu: - TrÎ biÕt ®­îc t¸c dông cña c¸c bé phËn vµ c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ. - Ph¸t triÓn kü n¨ng quan s¸t, so s¸nh, nhËn xÐt cho trÎ. - Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n vÖ sinh c¸ nh©n s¹ch sÏ. - 92 - 95 trÎ ®¹t II. ChuÈn bÞ: - Tranh cßn thiÕu vÒ c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ bÐ, c¸c bé phËn rêi, keo d¸n. - Mét sè tranh vÏ vÒ mét sè ho¹t ®éng cña bÐ III. TiÕn hµnh: 1. æn ®Þnh tæ chøc g©y høng thó - TrÎ ngåi qu©y quÇn bªn c«. - C« nãi chóng m×nh ®ang häc vÒ chñ ®Ò "C¬ thÓ t«i", ai biÕt g× vÒ c¬ thÓ m×nh h·y kÓ cho c« vµ c¸c b¹n biÕt nµo? ( Mêi vµi trÎ kÓ ) - C« kh¸i qu¸t l¹i vµ giíi thiÖu: Trªn c¬ thÓ con ng­êi cã rÊt nhiÒu bé phËn kh¸c nhau giê c« cïng c¸c con kh¸m ph¸ t×m hiÓu vÒ c¸c t¸c dông cña tõng bé phËn vµ c¸c gi¸c quan trªn c¬ thÓ chóng ta nhÐ. 2. Néi dung * Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t vÒ mét sè ho¹t ®éng hµng ngµy cña bÐ. - C« ®­a tranh vÏ c¸c c«ng viÖc h»ng ngµy cña bÐ. - Cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ: B¹n nhá trong bøc tranh ®ang lµm g× ? - Khi ngñ dËy b¹n lµm g× ? (®¸nh r¨ng, röa mÆt ) - §Õn líp c¸c b¹n Êy lµm g× n÷a? (Ch¬i, häc bµi, gióp c« thu dän ®å ch¬i ) - §Ó quÐt nhµ, cÇm th×a xóc c¬m, cÇm bót c¸c con dïng bé phËn nµo ?( tay) * Ho¹t ®éng 2: Lµm quen c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ vµ chøc n¨ng cña nã - Mçi ng­êi cã mÊy bµn tay? Mçi bµn tay cã bao nhiªu ngãn? Cho trÎ gäi tªn c¸c ngãn tay cña bµn tay. + §«i bµn tay cña c¸c con cßn biÕt móa thËt dÎo vµ ®Ñp n÷a. Cho c¶ líp h¸t móa: “ Móa cho mÑ xem’. - Giê c« ®è c¸c con: “ Cïng ngñ cïng thøc Hai b¹n xinh xinh Nh×n râ mäi vËt Nh­ng kh«ng thÊy m×nh’’ - C©u ®è nãi vÒ bé phËn nµo? ( §«i m¾t) - C¸c con nh¾m m¾t l¹i? C¸c con h·y nãi xem cã nh×n c« ®ang cÇm c¸i g× ë tay kh«ng? ( Kh«ng) - VËy m¾t gióp chóng ta lµm g×?( Nh×n thÊy) - Mçi ng­êi cã mÊy m¾t? ( Hai con m¾t) - Muèn cho m¾t s¸ng, nh×n râ mäi vËt c¸c con ph¶i lµm g×? ( Gi÷ g×n ®«i m¾t s¹ch sÏ) - Nhê bé phËn nµo mµ c¸c con nghe ®­îc tiÕng chim hãt, tiÕng h¸t, tiÕng nãi cña c« gi¸o? (tai ). VËy tai ®Ó lµm g×? ( nghe ) - Mçi ng­êi cã mÊy c¸i tai? Lµm g× ®Ó tai ®­îc s¹ch sÏ ®Ó nghe râ mäi tiÕng ®éng? ( Lu«n vÖ sinh vµ gi÷ cho tai lu«n s¹ch sÏ). - T­¬ng tù nh­ vËy c« hái t¸c dông cña c¸c bé phËn, gi¸c quan cßn l¹i. - Nh­ vËy c¸c con ®· biÕt c¬ thÓ con ng­êi gåm c¸c bé phËn tay, ch©n, m¾t...t¹o thµnh, mçi mét bé phËn Êy cã t¸c dông kh¸c nhau. NÕu thiÕu mét trong nh÷ng bé phËn Êy cã t¸c dông kh¸c nhau. NÕu thiÕu mét trong nh÷ng c¸c bé phËn ®ã th× c¬ thÓ chóng ta kh«ng hoµn chØnh ph¶i kh«ng nµo? VÝ dô nh­ thiÕu m¾t th× kh«ng nh×n thÊy, thiÕu mòi kh«ng thë ®­îc...V× vËy c¸c con ph¶i biÕt n©ng niu vµ gi÷ g×n c¬ thÓ cña m×nh lu«n lu«n s¹ch sÏ, ph¶i ¨n uèng ®Çy ®ñ c¸c chÊt dinh d­ìng vµ ph¶i th­êng xuyªn tËp thÓ dôc. * Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i luyÖn tËp - Ch¬i trß ch¬i “D¸n c¸c bé phËn cßn thiÕu trªn c¬ thÓ " - C« chia trÎ thµnh 3 ®éi, ph¸t cho mçi ®éi 1 bøc tranh vÏ c¬ thÓ cña bÐ nh­ng cßn thiÕu mét sè bé phËn cho trÎ chän c¸c bé phËn cßn thiÕu d¸n vµo bøc tranh. - Khi trÎ d¸n xong c« cïng trÎ nhËn xÐt kÕt qu¶ cña tõng ®éi. - C« h­íng dÉn vµ cho trÎ ch¬i 2 lÇn. 3. KÕt thóc - Còng cè: Hái trÎ bµi häc. Gi¸o dôc trÎ gi÷ g×n c¸c bé phËn trªn c¬ thÓ mçi ngµy. - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, c¾m hoa bÐ ngoan. Thứ 4 ngày 25 tháng 10 năm 2017 Truyện : Gấu con bị đau răng I .Mục đích yêu cầu : - Trẻ hiểu nội dung truyện và nhớ các nhân vật trong truyện. - Cung cấp và phát triển thêm vốn từ cho trẻ: Sinh nhật, tặng bánh kem, kẹo socola, linh đình, tấn công. - Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh răng miệng để cơ thể khỏe mạnh, răng miệng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đến nét đẹp của gương mặt, biết đánh răng trước và sau khi ăn hay ngủ. Hạn chế ăn bánh, kẹo ngọt. II. Chuẩn bị : Tranh minh họa truyện. IIi. Cách tiến hành : * Hoạt động 1: Gây hứng thú : Hát “ Vui đến trường” - Sáng thức dậy các bạn làm gì? - Ai đưa các bạn đi học? Con ăn sáng bằng những món ăn nào? - Ăn xong con làm gì? - Có một chú Gấu rất khỏe mạnh nhưng lại bị đau răng, để biết vì sao Gấu bị đau răng, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “ Gấu con bị đau răng”. * Hoạt động 2: Kể chuyện trẻ nghe. - Cô kể diễn cảm lần 1 và giải thích nội dung. - Cô tóm nội dung câu chuyện: Gấu con rất thích ăn bánh kẹo nhưng lười đánh răng, nên Gấu bị sâu ăn răng, phải đến Bác sĩ khám, dược sự chỉ dẫn của bác sĩ, Gấu con đã biết vâng lời và đánh răng trước khi đi ngủ. - Cô kể chuyện lần 2 + Xem tranh. - Lần 3 xem tranh và giải thích từ khó. + Đoạn 1: Nói về ngày sinh nhật của Gấu con, Gấu con đã ăn nhiều bánh kẹo ngọt. + Đoạn 2: Do ăn nhiều bánh kẹo, Gấu con không đánh răng trước khi ngủ nên bị đau răng. + Đoạn 3: Gấu con nghe lời Bác sĩ đánh răng trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy, hạn chế ăn bánh kẹo ngọt nên không còn bị đau răng * Hoạt động 3: Đàm thoại. - Gấu con

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxchu de ban than_12405895.docx