Giáo án mầm non lớp lá - Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn

I. Kết quả mong đợi:

1. Kiến thức:

- Trẻ hứng thú hát vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài hát “ S¾p ®Õn tÕt råi’’ của nhạc sỹ Hoàng Vân, thích nghe cô hát bài “Ngày tết quê em”, hứng thú tham gia vào trò chơi bao nhiêu bạn hát

2. Kĩ năng:

- LuyÖn kü n¨ng h¸t râ lêi, vỗ đúng nhịp

- BiÕt phèi hîp bµi h¸t víi vËn ®éng nhÞp nhµng theo lêi ca

3.Thái độ:

- BiÕt ®­îc ý nghÜa cña ngµy tÕt cæ truyÒn, biÕt dµnh nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp cho mäi ng­êi

II.ChuÈn bÞ :

- Tranh mét sè loµi hoa cã mµu s¾c kh¸c nhau

- Mũ chóp, xắc xô

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 20/11/2018 | Lượt xem: 3312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp lá - Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3 ngày 13 tháng 3 năm 2018 HOẠT ĐỘNG HỌC TD: BTTH: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, ném trúng đích bằng1 tay, chạy chậm 60- 80m I/ Kết quả mong đợi: 1/ Kiến thức: - Trẻ nhớ được các kỹ thuật đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, ném trúng đích bằng 1 tay, chạy chậm 60- 80m, biết thực hiện liên tục các vận động: Đi- ném- chạy 2/ Kỹ năng: - Ôn luyện các kỹ năng đi - ném- chạy - Phát triển cơ tay, chân, toàn thân cho trẻ 3/ Thái độ: - Có ý thức luyện tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh II/ Chuẩn bị: - Sân sạch sẽ, vẽ sơ đồ tập, đích ngang, 20 túi cát, 42 chiếc gậy thể dục III/ Cách tiến hành: Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Khởi động: Cho trẻ đi, chạy, nhảy theo đội hình vòng tròn trong sân. Sau di chuyển về 3 hàng ngang dản đều * Trọng động: + BTPTC: - Cho trẻ tập các động tác: - Tay- vai: Hai tay dang ngang, giơ cao - Bụng- lườn: Hai tay giơ cao, cúi gập người - Chân: Hai tay chống hông, 1 chân đưa ra trước, khuỵu gối. Chụm chân bật tới, bật lui - Cho trẻ đọc bài thơ: “Ăn quả” + VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, ném trúng đích bằng 1 tay, chạy chậm 60- 80m - Cô mô tả động tác của từng bài tập vận động và hỏi trẻ: Đó là bài tập vân động gì? Cách thực hiện như thế nào? - Cô làm mẫu 1 lượt cho trẻ xem - Cho cả lớp cùng mô tả lại động tác của từng bài tập vận động - Mời 2 trẻ lên làm mẫu cho cả lớp xem - Lần lượt cho 2 trẻ đứng đầu hàng lên thực hiện đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, ném trúng đích bằng 1 tay, chạy chậm 60- 80m - Cô bao quát, sửa sai cho trẻ - Cho nhóm 4 trẻ thi đua thực hiện +Các con vừa thực hiện bài tập gì? +Tập thể dục để làm gì? +Ngoài việc tập TD ra, Muốn khỏe mạnh chóng lớn chúng ta phải làm gì? - Cô nhận xét tuyên dương trẻ * Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng trong sân - Trẻ đi, chạy, nhảy trong sân. Sau di chuyển về 3 hàng ngang dản đều - Trẻ thực hiện 4 lần x 4 nhịp -Trẻ thực hiện 3 lần x 4 nhịp -Trẻ thực hiện 4 lần x 4 nhịp - Trẻ đọc thơ và di chuyển đội hình thành 2 hàng ngang đối diện nhau cách nhau 3,5m - Trẻ chú ý và trả lời - Trẻ chú ý - Trẻ mô tả động tác của các bài tập vận động - 2 trẻ lên làm mẫu - 2 trẻ đầu hàng lên thực hiện xong đi về đứng cuối hàng - 4 trẻ thi đua - Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn, ném trúng đích bằng 1 tay, chạy chậm 60- 80m - Cho cơ thể khỏe mạnh - Ăn uống đủ chất dinh dưỡng và giữ vệ sinh cơ thể, vệ sinh môi trường sạch sẽ - Trẻ đi nhẹ nhàng trong sân ......................................................................................... Thứ 6 ngày 9 tháng 02 năm2018 HOẠT ĐỘNG HỌC GDÂN: NDC:Hát vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài hát “Sắp đến tết rồi” NDKH: NH: Ngày tết quê em TC: Bao nhiêu bạn hát I. Kết quả mong đợi: 1. Kiến thức: - Trẻ hứng thú hát vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài hát “ S¾p ®Õn tÕt råi’’ của nhạc sỹ Hoàng Vân, thích nghe cô hát bài “Ngày tết quê em”, hứng thú tham gia vào trò chơi bao nhiêu bạn hát 2. Kĩ năng: - LuyÖn kü n¨ng h¸t râ lêi, vỗ đúng nhịp - BiÕt phèi hîp bµi h¸t víi vËn ®éng nhÞp nhµng theo lêi ca 3.Thái độ: - BiÕt ®­îc ý nghÜa cña ngµy tÕt cæ truyÒn, biÕt dµnh nh÷ng lêi chóc tèt ®Ñp cho mäi ng­êi II.ChuÈn bÞ : - Tranh mét sè loµi hoa cã mµu s¾c kh¸c nhau - Mũ chóp, xắc xô III.TiÕn hµnh : Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng cña trÎ *Ổn định tổ chức- gây hứng thú: Cho trẻ đäc th¬ “TÕt ®ang vµo nhµ’’ - Trß chuyÖn vÒ néi dung bài thơ + Các con vừa đọc bài thơ có nội dung gì? + Tết đến có hoa gì nở ? + Sang năm mới c¸c con thªm mÊy tuæi? * C« giíi thiÖu tªn bµi h¸t: “S¾p ®Õn tÕt råi” của nhạc sỹ: Hoàng Vân - Cô bắt nhịp cho trẻ h¸t cùng cô một lần - C« h¸t lÇn 2, lần 3 kÕt hợp vỗ tay theo tiết tấu nhanh cho trẻ xem - Cô vừa hát vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài gì? - Do ai sáng tác? - Bµi h¸t nãi vÒ g× ? - Sắp đến tết các con đến tr­êng nh­ thÕ nµo? - MÑ ®ang lµm g×? - Mäi ng­êi nh­ thÕ nµo? - Cô hướng dẫn trẻ cách vỗ theo tiết tấu nhanh cho trẻ xem - C« b¾t nhÞp cho trÎ h¸t, vỗ tay theo tiết tấu cùng cô 3- 4 lần - Cho tæ, nhãm, c¸ nh©n trẻ hát vận động vỗ tay theo tiết tấu nhanh ( cô chú ý sửa sai cho trẻ) - Chúng ta vừa hát vận động vỗ tay theo tiết tấu nhanh bài gì ? - Nh¹c vµ lêi cña ai ? - Giáo dục trẻ biết ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc * Nghe h¸t: - C« giíi thiÖu bµi h¸t: “Ngày tết quê em” của nhạc sỹ : - C« h¸t diễn cảm bài hát cho trÎ nghe lÇn 1 - Cô hát lần 2 làm điệu bộ minh họa theo lời bài hát - Cô hát lÇn 3 cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô * TC: Bao nhiêu bạn hát - Cô hướng dẫn cách chơi và cho trẻ chơi - Cô nhận xét chung * KÕt thóc: Cho trẻ và vận bài “Sắp đến tết rồi’’ một lần nữa - Cả lớp đọc th¬ cùng cô - Nói về ngày tết - Hoa ®µo, hoa mai, hoa cúc..... - Mét tuæi - Cả lớp hát cùng cô - Trẻ lắng nghe và quan sát - Sắp đến tết rồi - Nhạc sỹ Hoàng Vân - Ngµy tÕt - RÊt vui - §ang may ¸o míi - Ai còng vui mõng - Trẻ quan sát và vỗ tay theo cô - Trẻ hát vỗ tay cïng c« 3- 4 lần - Tæ, nhãm, c¸ nh©n h¸t vỗ tay theo tiết tấu - Sắp đến tết rồi - Nhạc sỹ Hoàng Vân - Trẻ lằng nghe - Trẻ lắng nghe cô hát - Trẻ đung đưa theo nhịp bài hát cùng cô - Trẻ ch¬i trß ch¬i theo hướng dẫn của cô - Trẻ hát và đi ra sân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLop 4 tuoi_12319228.doc