Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề: Quê hương, đất nước - Không khí ánh sáng

Làm quen với đọc- viết:

- làm quen với 1 số địa danh thông qua tranh ảnh, lô tô, băng hình.

- Xem và nghe đọc các câu chuyện, bài hát về danh lam thắng cảnh.

- Kỹ năng nghe :

+ Trẻ lắng nghe và hiểu các từ chỉ mùa và các hiện tượng thời tiết

+ Nghe và trao đổi được với người đối thoại

- Kỹ năng nói :

+ Kể được các được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian.

+ Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu rõ ràng, rễ hiểu.

+ Biết trả lời các câu hỏi

+ Biết sử dụng được các loại câu : câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định

 

docx10 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 425 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ đề: Quê hương, đất nước - Không khí ánh sáng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trÎ mét sè kü n¨ng tù phôc vô trong sinh ho¹t hµng ngµy, c¸ch ch¨m sãc vµ gi÷ g×n søc kháe còng nh­ ®¶m b¶o an toµn cho b¶n th©n. * Ph¸t triÓn vËn ®éng: - Cã ý thøc trong luyÖn tËp. RÌn cho trÎ thãi quen tËp thÓ dôc buæi s¸ng, bµi tËp ph¸t triÓn chung. TrÎ cã tinh thÇn hå hỏi, mong muèn ®­îc tham gia ho¹t ®éng cïng c¸c b¹n vµ c« gi¸o. - Cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c vËn ®éng cña c¬ thÓ : ®i, ch¹y, nh¶y, leo trÌo ... - RÌn luyÖn; ph¸t triÓn c¸c c¬ bµn tay, ngãn tay vµ mét sè vËn ®éng tinh.... Ph¸t triÓn c¸c c¬ lín ( tay, vai, l­ên... ) qua c¸c bµi tËp: ®i ch¹y, trÌo, trß ch¬i... Trẻ 4t : * Ph¸t triÓn vËn ®éng : - Ph¸t triÓn c¬ lín, c¬ nhá, h« hÊp + TrÎ thùc hiÖn ®îc c¸c ®éng t¸c h« hÊp, tay, ch©n, bông...nhÞp nhµng theo yªu cÇu cña c« + TrÎ biÕt phèi hîp c¸c vËn ®éng cña c¬ thÓ ®Ó ch¬i c¸c trß ch¬i vËn ®éng - Ph¸t triÓn vËn ®éng tinh : ( VËn ®éng bµn tay, ngãn tay ) + TrÎ sö dông ngãn tay linh ho¹t vÏ, t« mµu c¸c bøc tranh nãi vÒ hiÖn t­îng thiªn nhiªn - Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động khác nhau: tạo hình, âm nhạc(vẽ, xé, nặn, múa) *Gi¸o dôc dinh dưìng cho trÎ : - Giíi thiÖu cho trÎ c¸c mãn ¨n giµu chÊt dinh d­ìng - H×nh thµnh mét sè thãi quen tèt trong ¨n uèng sinh ho¹t hµng ngµy, cã hµnh vi vÖ sinh trong ¨n uèng -Có kĩ năng tự phục vụ: rửa tay, lau mặt, cất dép -Biết gọi tên một số món ăn ở trường và biết giá trị dinh dưỡng của món ăn với cơ thể. -Trẻ biết thức ăn cung cấp nhiều chất bổ, giúp cơ thể khỏe mạnh. -Trẻ cần ăn uống đầy đủ, hợp lý và sạch sẽ để cơ thể khỏe mạnh mau lớn. -Trẻ biết giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn trong ăn uống sạch. -Trẻ nhận biết và phòng tránh những nơi không an toàn và những vật dung nguy hiểm. - Biết sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết để bảo vệ sức khoẻ. - Nhận biết một số biểu hiện ốm khi thời tiết thay đổi và cách phòng tránh đơn giản * Dinh d­ìng søc khoÎ: -Trẻ 3-4t : Mét sè ®Þa danh, danh lam th¾ng c¶nh ... næi tiÕng cña Đồng Tháp. - HuyÖn Châu Thµnh vµ mét sè huyÖn trong tØnh. - NghÒ truyÒn thèng vµ ®Æc s¶n cña Đồng Tháp. - B¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¸c di tÝch lÞch sö quª bÐ. - Tªn ®Êt n­íc, b¶n ®å, cê Tæ Quèc. §Êt n­íc ViÖt Nam cã thñ ®« Hµ Néi, nhiÒu tØnh thµnh, víi c¸c di tÝch lÞch sö, danh lam th¾ng c¶nh; cã nhiÒu phong c¶nh ®Ñp. - Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam víi nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp. - Cã ý thøc BV m«i tr­êng. - Gióp trÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ B¸c Hå: c«ng viÖc, t×nh c¶m, sù hy sinh, t×nh c¶m víi ng­êi d©n VN vµ bÌ b¹n n¨m ch©u. - T×nh c¶m B¸c dµnh cho nh©n d©n vµ c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång. - TËp c¸c ®éng t¸c h« hÊp, ch©n, bông... - TËp c¸c kü n¨ng bß, tr­ên, trÌo, ch¹y, bËt, nÐm tróng ®Ých th¼ng... - TËp c¸c vËn ®éng bµn tay, uèn c¸c ngãn tay, xoay cæ tay... - NhËn biÕt c¸c nhãm thùc phÈm vµ mèi liªn qua tíi nhu cÇu, søc khoÎ cña con ngêi - Röa tay b»ng xµ phßng tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh -Giới thiệu một số loại thực phẩm mà trẻ hay ăn( thịt, cá, trứng, sữa, rau củ quả..) -Giáo dục trẻ ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau giúp cơ thể khỏe mạnh. *Phát triển vận động: -Trẻ thực hiện được các động tác thể dục theo yêu cầu của cô - Trẻ tiếp tục tập với đội hình tập thể dục. -Cô cho trẻ tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp theo băng nhạc ơ trường +Hô hấp:hít vào thở ra . +Tay: thay nhau lên cao và hạ xuống. + Bụng: nghiêng người sang 2 bên +Chân: cây cao cỏ thấp. +Bật: tại chỗ -Tập các kỹ năng VĐCB: -L¨n bãng dÝch d¾c qua 5-6 hép - Bật liên tục tại chỗ và tiến về phía trước -Chạy theo đường hẹp - Nhảy qua vật cản -Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng. - Vẽ, xé, nặn. - Trẻ 3-4t : -Trß ch¬i vËn ®éng : Nh¶y qua d©y, Trèn t×m, Ai nhanh nhÊt, Gióp c« t×m b¹n, ... - TCDG : Nu na nu nèng, Dung d¨ng dung dÎ, MÌo ®uæi chuét ... -Tập các bài tập vận động cơ bản : đi,chạy,nhảy ,bò,leo trèo,ném phù hợp với thời tiết mùa + Các trò chơi vận động như: đuổi bắt.. rồng rắn lên mâytrời nắng,trời mưa ..Thả diều,chong chóng +Tập các bài tập vận động cơ bản : đi,chạy,nhảy ,bò,leo trèo,ném phù hợp với thời tiết mùa + Các trò chơi vận động như: đuổi bắt.. rồng rắn lên mâytrời nắng,trời mưa ..Thả diều,chong chóng -Tập các kỹ năng VĐCB: -L¨n bãng dÝch d¾c qua 5-6 hép - Bật liên tục tại chỗ và tiến về phía trước -Chạy theo đường hẹp - Nhảy qua vật cản -Dung dăng dung dẻ, lộn cầu vồng. - Vẽ, xé, nặn. Phát triển nhận thức - Trẻ 3t : - TrÎ biÕt tªn lµng xãm, quª h­¬ng n¬i m×nh ®ang sèng. - Cã hiÓu biÕt ban ®Çu vÒ ®Êt n­íc: thñ ®« Hµ Néi, cã 3 miÒn ®Êt n­íc vµ mét sè di tÝch, th¾ng c¶nh cña ®Êt n­íc ViÖt Nam. - Gióp trÎ cã nh÷ng hiÓu biÕt vÒ B¸c Hå kÝnh yªu: c«ng viÖc, t×nh c¶m B¸c dµnh cho nh©n d©n vµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång; n¬i B¸c an nghØ ... - Quan s¸t sù n¶y mÇm cña c©y, biÕt lµm c¸c thÝ nghiÖm víi c¸t, n­íc ... - RÌn luyÖn kü n¨ng ®Õm cho trÎ. -Trẻ 4t: Lµm quen víi mét sè kh¸i niÖm s¬ ®¼ng vÒ To¸n : + Nhận biết phân biệt các hình phẳng + Xác định phía phải phía trái của đối tượng khác +“Tìm hiểu nước và các nguồn nước trong thiên nhiên” + Ôn số 3, nhận biết số 4 +TrÎ biÕt c¸c nguån n­íc trong m«i tr­êng, Ých lîi cña n­íc ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, con vËt vµ c©y. Mét sè ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt cña n­íc, c¸c chÊt hoµ tan trong n­íc + Mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt theo mïa vµ ¶nh h­ëng cña nã ®Õn sinh ho¹t cña con ng­êi -Trẻ có một số hiểu biết của mình về các danh lam thắng cảnh. -Phát triển khả năng quan sát, so sánh, phân loại, chú ý, ghi nhớ. +Trẻ biết về cờ Tổ quốc. +Trẻ biết được tên gọi của một số di tích lịch sử danh lam thắng cảnh + Tích cực tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. Biết tự đặt các câu hỏi: Tại sao? Như thế nào? Để làm gì?... + Biết được ích lợi của nước, sự cần thiết của ánh sáng, không khí với cuộc sống con người, cây cối và con vật. + Nhận biết được một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách gữi gìn, bảo vệ các nguồn nước sạch. + Trẻ biết một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt con người + biết sự khác nhau giữa ngày và đêm - TrÎ 3t: thùc hiÖn c¸c thao t¸c thµnh th¹o - TrÎ nhận biết phân biệt các hình phẳng + Xác định phía phải phía trái của đối tượng khác +“Tìm hiểu nước và các nguồn nước trong thiên nhiên” + Ôn số 3, nhận biết số 4 - BiÕt Ých lîi cña n­íc ®èi víi ®êi sèng con ng­êi, sù vËt vµ c©y xanh... - BiÕt mét sè hiÖn t­îng thiªn nhiªn nh­ b·o, gi¸o, m­a, ..... Khám phá khoa học: - Trò chuyện với trẻ về các danh lam thắng cảnh. - Trẻ 4t: + Nhận biết phân biệt các hình phẳng + Xác định phía phải phía trái của đối tượng khác +“Tìm hiểu nước và các nguồn nước trong thiên nhiên” + Ôn số 3, nhận biết số 4 -KPXH +Trò chuyện với trẻ về cờ Tổ quốc, về danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Trẻ 3-4t: - Kh¸m ph¸ khoa häc: - Quª h­¬ng Đồng Tháp cña bÐ. - Hµ Néi mÕn yªu ! - B¸c Hå víi c¸c ch¸u thiÕu niªn, nhi ®ång. - T×m hiÓu vÒ c¸c nguån n­íc trong m«i tr­êng. Ých lîi cña n­íc. -“ Mét sè hiÖn t­îng thêi tiÕt mïa hÌ.¶nh h­ëng cña nã ®Õn sinh ho¹t cña con ng­êi.” +Quan sát thảo luận vè các hiện tượng thời tiết nắng,mưa,nóng lạnh,bão + Quan sát nhận xét các hiện tượng đổi mùa, thứ tự mùa,.. + Quan sát thảo luận về thời tiết ảnh hưởng đến đời sống con người,con vật,cây cối + Dạo chơi tham quan cảnh vật thiên nhiên theo mùa + Giải câu đố về các mùa,thời tiết ,quê hương ,đất nước + Chơi với cát,đất,các trò chơi thử nghiệm về các hiẹn tượng thiên nhiên để khám phá ra đặc điểm của nước( hơi,rắn,lỏng) * + Nhận biết phân biệt các hình phẳng + Xác định phía phải phía trái của đối tượng khác +“Tìm hiểu nước và các nguồn nước trong thiên nhiên” + Ôn số 3, nhận biết số 4 + Nhận biếtsáng,trưa,chiều tối, hôm qua .hômnay,ngày mai Phát triển ngôn ngữ -Trẻ 3t: BiÕt sö dông c¸c tõ, c©u nãi ®¬n gi¶n ®Ó nãi ®­îc mét sè nÐt ®Æc tr­ng vÒ danh lam, th¾ng c¶nh cña quª h­¬ng, ®Êt n­íc, B¸c Hå kÝnh yªu. - TrÎ thÝch ®äc th¬ vµ kÓ chuyÖn vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, B¸c Hå kÝnh yªu. - Cã kü n¨ng tr¶ lêi mét sè c©u hái khã: V× sao? Lµm thÕ nµo ? - BiÕt l¾ng nghe vµ tr¶ lêi lÞch sù, lÔ phÐp víi mäi ng­êi. BiÕt nghe vµ lµm theo sù chØ dÉn cña c« gi¸o. - BiÕt bµy tá nhu cÇu, kinh nghiÖm cña b¶n th©n b»ng c¸c lo¹i c©u. - BiÕt béc lé nh÷ng suy nghÜ, c¶m nhËn cña m×nh víi mäi ng­êi qua cö chØ, lêi nãi ... - RÌn luyÖn cho trÎ ph¸t ®óng c¸c ©m tõ cña tiÕng ViÖt, h¹n chÕ nãi ngäng. - HiÓu néi dung, thuéc c¸c bµi h¸t chủ đề : Móa víi b¹n T©y Nguyªn, Yªu Hµ Néi, Nhí ¬n B¸c... + TrÎ l¾ng nghe, hiÓu vµ biÕt lµm theo 5 , 6 yªu cÇu cña c« +Më réng vèn tõ vÒ c¸c lo¹i tªn gäi, hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn +TrÎ l¾ng nghe hiÓu néi dung bµi th¬, c©u chuyÖn , ca dao, ®ång dao... + H­íng dÉn trÎ c¸ch dïng tõ, ®Æt c©u, kÓ chuyÖn, nªu c©u hái khi trß chuyÖn, khi diÔn ®¹t kinh nghiÖm cña b¶n th©n vÒ chñ ®Ò c¸c hiÖn t­îng thiªn nhiªn + BiÕt tr¶ lêi c¸c c©u hái t¹i sao, v× sao, ph©n biÖt ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau + BiÕt sö dông vèn tõ cña m×nh ®Ó nãi vÒ nh÷ng ®iÒu trÎ quan s¸t thÕ giíi xung quanh + TrÎ biÕt nãi l¹i lêi cña nh©n vËt trong truyÖn, ®äc thuéc th¬... - Lµm quen víi ®äc vµ viÕt : + §äc truyÖn qua c¸c tranh vÏ, gi÷ g×n s¸ch vë -Trẻ 4t: - Trẻ nghe và hiểu gọi tên được một số từ khái quát chỉ tên gọi một số địa danh lam thắng cảnh nổi tiếng của quê hương, thủ đô Hà Nội. - Trẻ biết sử dụng các từ ngữ để kể chuyện, đọc thơ -Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại 2. Nói: - Trẻ biết sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với cô giáo, các bạn và người lớn. - Trẻ biết bày tỏ nhu cầu mong muốn của mình bằng ngôn ngữ - Trẻ hiểu và làm theo yêu cầu đơn giản - Trẻ trả lời một số câu hỏi của cô. -Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở 3. Làm quen với đọc- viết: - làm quen với 1 số địa danh thông qua tranh ảnh, lô tô, băng hình. - Xem và nghe đọc các câu chuyện, bài hát về danh lam thắng cảnh. - Kỹ năng nghe : + Trẻ lắng nghe và hiểu các từ chỉ mùa và các hiện tượng thời tiết + Nghe và trao đổi được với người đối thoại - Kỹ năng nói : + Kể được các được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian. + Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu rõ ràng, rễ hiểu. + Biết trả lời các câu hỏi + Biết sử dụng được các loại câu : câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định - LQ với việc đọc viết : + Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh + Trẻ nhận biết hướng đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Trẻ 3 t: - Nghe vµ lµm theo yªu cÇu cña c« gi¸o - T×m hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm, lîi Ých cña n­íc ®èi víi ®êi sèng con ng­êi ... - L¾ng nghe vµ hiÓu néi dung bµi th¬, c©u chuyÖn, ca dao, ®ång dao... - BiÕt sö dông c©u tõ trong khi trß chuyÖn cïng c« gi¸o vµ c¸c b¹n - §äc thuéc th¬ vµ nãi ®îc lêi nh©n vËt trong truyÖn - Xem s¸ch tranh vµ biÕt gi÷ g×n s¸ch vë 1. Nghe - Trẻ thực hiện được những yêu cầu đơn giản của cô hoặc nghe và thực hiện được yêu cầu của các bài tập trong chủ điểm Quê hương- Đất nước-Bác Hồ - Trẻ nghe và hiểu được các bài thơ, câu chuyện phù hợp với trẻ: -Biết lắng nghe và trả lời câu hỏi của người đối thoại 2. Nói: - Trẻ thể hiện giao tiếp với mọi người xung quanh, gọi đúng tên các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. - Làm quen với việc xem tranh truyện: hướng dẫn trẻ xem tranh truyện và gợi ý cho trẻ nêu nhận xét của mình về nội dung truyện. -Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép khi được nhắc nhở +Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết các mùa trong năm + nghe và kể chuyện đọc thơ Đọc ca dao,tục ngữ các câu đố ca dao về các hiện tượng trong tự nhiên, + làm sách,tranh về các mùa ,vòng tuần hoàn của nước - Th¬: “ KÓ chuyÖn quª hư¬ng” Trẻ 4t: + Trẻ lắng nghe và hiểu các từ chỉ mùa và các hiện tượng thời tiết + Nghe và trao đổi được với người đối thoại + Kể được các được các sự kiện xảy ra theo trình tự thời gian. + Trẻ biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng câu rõ ràng, rễ hiểu. + Biết trả lời đúng các câu hỏi + Biết sử dụng được các loại câu : câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định + Biết mô tả hành động của các nhân vật trong tranh + Nhận biết phân biệt phát âm đúng các chữ cái G, Y. Biết tô, viết các chữ cái. + Trẻ nhận biết hướng đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. +Các nguồn nước trong môi trường sống,các nguồn nước sạch trong sinh hoạt + Các trạng thái của nước trong( lỏng,hơi,rắn)và một số đặc điểm tính chất của nước( Không mau,mùi,vị,hoà tan được một số chất) + Vòng tuần hoàn của nước + Lợi ích của nước với đời sống con người,con vật và cây cối + Một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước,cáh giữ gìn ,tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Phòng tránh các tai nạn về nước Trẻ 3t: - Trß chuyÖn vÒ quª h­¬ng Đồng Tháp , ®Êt n­íc ViÖt Nam , B¸c Hå cña em. - Th¬: H¹t g¹o lµng ta; ¶nh B¸c. - KÓ chuyÖn " Sù tÝch hå G­¬m ". - M« t¶, kÓ l¹i chuyÕn tham quan, sù viÖc quan s¸t, ®· nh×n thÊy... - Lµm truyÖn tranh vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, b¸c Hå. Th¬: “ KÓ chuyÖn quª hư¬ng” Kể chuyện : sự tích hồ gươm Chuyện “Cóc kiện trời” Chuyện :Ông Gióng Trẻ 4t: Th¬: “ KÓ chuyÖn quª hư¬ng” Kể chuyện : sự tích hồ gươm Chuyện “Cóc kiện trời” Chuyện :Ông Gióng +Trò chuyện về các hiện tượng thời tiết các mùa trong năm + nghe và kể chuyện giọt nước tí xíu,Sơn tinh,thuỷ tinh. đọc thơ trăng ơi từ đâu đến, ông mặt trời,Sắp mưa , Đọc ca dao,tục ngữ các câu đố va ca dao về các hiện tượng trong tự nhiên, + làm sách,tranh về các mùa ,vòng tuần hoàn của nước Trß chuyÖn vÒ quª h­¬ng Đồng Tháp , ®Êt n­íc ViÖt Nam , B¸c Hå cña em. - Th¬, KÓ chuyÖn , M« t¶, kÓ l¹i chuyÕn tham quan, sù viÖc quan s¸t, ®· nh×n thÊy... - Lµm truyÖn tranh vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc, b¸c Hå. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội -Trẻ 3t: -L¾ng nghe ý kiÕn cña ng­êi kh¸c - Cã thãi quen chµo hái, c¶m ¬n, xin lçi vµ x­ng h« lÔ phÐp víi ng­êi lín - Tù hµo vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc vµ lu«n yªu quÝ, tr©n träng, gi÷ g×n c¶nh ®Ñp. Lu«n thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå. BiÕt yªu quý thiªn nhiªn, m«i truêng sèng xung quanh trÎ. Yªu quý vµ thÝch ch¨m sãc c¸c lo¹i c©y xanh. - Cã ý thøc vÒ b¶n th©n: nh÷ng ®iÒu ®­îc vµ kh«ng ®­îc lµm vµ lu«n cã kü n¨ng sèng c¬ b¶n. ThÝch gióp ®ì nh÷ng ng­êi th©n gÇn gòi. BiÕt c¸ch øng xö víi b¹n bÌ vµ ng­êi lín mét c¸ch phï hîp. - BiÕt tiÕp nhËn , c¶m nhËn vµ ph©n biÖt t×nh c¶m, c¶m xóc kh¸c nhau cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c. BiÕt xin lçi khi cã lçi, c¶m ¬n khi nhËn quµ. - BiÕt lµm theo c¸c yªu cÇu ®¬n gi¶n cña ng­êi lín vµ quy ®Þnh chung cña tr­êng, líp, gia ®×nh. Vui vÎ, tù tin trong cuéc sèng. Kh«ng nãi bËy, nãi tôc. BiÕt x­ng h« ®óng mùc. - TÝch cùc, m¹nh d¹n khi tham gia c¸c ho¹t ®éng vµ trß ch¬i. + Gi¸o dôc trÎ biÕt b¶o vÖ nguån n­íc, gi÷ cho nguån n­íc lu«n s¹ch tr¸nh bÞ « nhiÔm + BiÕt cïng víi ng­êi th©n b¶o vÖ nguån n­íc + TrÎ biÕt röa tay tríc khi ¨n, vµ sau khi ®i vÖ sinh + Cã mét sè thãi quen, kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc - Trẻ biết tiếp nhận tình cảm, cảm xúc khác nhau ý thức của bản thân và người khác. - Trẻ sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với bạn - Biết nhận biết và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của danh alm thắng cảnh Hà Nội. -Thực hiện đúng nội quy trong công viên. -Biết tôn trọng và làm theo những quy định chung khi tham gia chơi. + Có ý thức tiết kiệm nước sạch, bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống. + Trẻ biết quan tâm tới bạn ốm, nhắc nhở bạn . + Biết biểu lộ một số cảm xúc : Vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên + Biết trao đổi thoả thuận với bạn khi thực hiện hoạt động chung + Không để tràn nước khi rửa tay + Có thói quen thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ Trẻ 4t : + Có ý thức tiết kiệm nước sạch, bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống. + Trẻ biết quan tâm tới bạn ốm, nhắc nhở bạn . + Biết biểu lộ một số cảm xúc : Vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên + Biết trao đổi thoả thuận với bạn khi thực hiện hoạt động chung + Không để tràn nước khi rửa tay + Có thói quen thực hiện được một số công việc tự phục vụ phù hợp với trẻ - BiÕt tiÕp nhËn , c¶m nhËn vµ ph©n biÖt t×nh c¶m, c¶m xóc kh¸c nhau cña b¶n th©n vµ cña ng­êi kh¸c. BiÕt xin lçi khi cã lçi, c¶m ¬n khi nhËn quµ. - BiÕt lµm theo c¸c yªu cÇu ®¬n gi¶n cña ng­êi lín vµ quy ®Þnh chung cña tr­êng, líp, gia ®×nh. Vui vÎ, tù tin trong cuéc sèng. Kh«ng nãi bËy, nãi tôc. BiÕt x­ng h« ®óng mùc. - TÝch cùc, m¹nh d¹n khi tham gia c¸c ho¹t ®éng vµ trß ch¬i. Trẻ 3t: - TrÎ biÕt b¶o vÖ nguån n­íc - BiÕt cïng bè mÑ anh chÞ trong gia ®×nh gi÷ cho nguån n­íc lu«n s¹ch sÏ, kh«ng bÞ c¹n kiÖt... - Röa tay b»ng xµ phßng, biÕt röa qu¶ tr­íc khi ¨n... -Dạy trẻ có ý thức ở nơi công viên vườn hoa, lịch sự nơi tham quan thắng cảnh. - Giáo dục trẻ biết kính yêu Bác Hồ. -Dạy trẻ nhận biết hành vi tốt- xấu, đúng- sai. -Có ý thức giữ gìn đồ dùng trong khi chơi. Các nguồn nước trong môi trường sống,các nguồn nước sạch trong sinh hoạt + Các trạng thái của nước trong( lỏng,hơi,rắn)và một số đặc điểm tính chất của nước( Không mau,mùi,vị,hoà tan được một số chất) - Tªn ®Êt n­íc, b¶n ®å, cê Tæ Quèc. §Êt n­íc ViÖt Nam cã thñ ®« Hµ Néi, nhiÒu tØnh thµnh, víi c¸c di tÝch lÞch sö, danh lam th¾ng c¶nh; cã nhiÒu phong c¶nh ®Ñp. - Hµ Néi lµ thñ ®« cña n­íc ViÖt Nam víi nhiÒu danh lam th¾ng c¶nh ®Ñp. - Cã ý thøc BV m«i tr­êng. -Trẻ 4t : + Vòng tuần hoàn của nước + Lợi ích của nước với đời sống con người,con vật và cây cối + Một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước,cáh giữ gìn ,tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước + Phòng tránh các tai nạn về nước -Một số hiện tượng thời tiết : Nắng,mưa,sấm,sét,bão... cầu vồng ,sương,sương mù + Một số hiện tượng thời tiết thay đổi theo các mùa + Thứ tự các mùa trong năm + Sự thay đổi của con người trong sinh hoạt theo thời tiết mùa( Quần áo,ăn uống,hoạt động) + Ảnh hưởng của thời tiết mùa đén sinh hoạt của con người ,con vật,cây cối) + Mặt trăng,mặt trời,sự thay đổi tuần hoàn của ngày,đêm + Một số bệnh theo mùa cần phòng tránh và cách phòng tránh. - Mét sè ®Þa danh, danh lam th¾ng c¶nh ... næi tiÕng Đồng Tháp - HuyÖn Châu Thành vµ mét sè huyÖn trong tØnh. - NghÒ truyÒn thèng vµ ®Æc s¶n cña Châu Thành . - B¶o vÖ vµ gi÷ g×n c¸c di tÝch lÞch sö quª bÐ. - Trẻ biết tiếp nhận tình cảm, cảm xúc khác nhau ý thức của bản thân và người khác. - Trẻ sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với bạn - Biết nhận biết và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh Hà Nội. -Thực hiện đúng nội quy trong công viên. -Biết tôn trọng và làm theo những quy định chung khi tham gia chơi. - Tù hµo vÒ quª h­¬ng, ®Êt n­íc vµ lu«n yªu quÝ, tr©n träng, gi÷ g×n c¶nh ®Ñp. Lu«n thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh yªu B¸c Hå. BiÕt yªu quý thiªn nhiªn, m«i truêng sèng xung quanh trÎ. Yªu quý vµ thÝch ch¨m sãc c¸c lo¹i c©y xanh. - Cã ý thøc vÒ b¶n th©n: nh÷ng ®iÒu ®­îc vµ kh«ng ®­îc lµm vµ lu«n cã kü n¨ng sèng c¬ b¶n. ThÝch gióp ®ì nh÷ng ng­êi th©n gÇn gòi. BiÕt c¸ch øng xö víi b¹n bÌ vµ ng­êi lín mét c¸ch phï hîp. Trẻ 3t: - Ch¬i trß ch¬i ®ãng vai: B¸n hµng, NÊu ¨n ... - Trang trÝ líp theo chñ ®Ò. - T×m hiÓu t×nh c¶m cña nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång dµnh cho B¸c Hå kÝnh yªu. - T×m hiÓu t×nh c¶m cña B¸c Hå dµnh cho mäi ng­êi. - BiÕt mÆc trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt mïa hÌ... - Cã ý thøc b¶o vÖ nguån n­íc s¹ch - Sö dông tiÕt kiÖm trong mäi sinh ho¹t - B¸n hµng, b¸n n­íc m¾m... - Ch¬i trß ch¬i vËt nµo næi, vËt nµo ch×m... - Ch¬i ®ong n­íc + Có ý thức tiết kiệm nước sạch, bảo vệ nguồn nước sạch và môi trường sống. + Trẻ biết quan tâm tới bạn ốm, nhắc nhở bạn . + Biết biểu lộ một số cảm xúc : Vui, buồn, sợ hãi, tức giận ngạc nhiên Thực hành chăm sóc cây,vật nuôi và sử dụng tiết kiệm nước . - Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh của đất nước - Quê hương Châu Thành của bé - Bé học tiết kiệm điện - Danh lam thắng cảnh quê hương em Trẻ 4t: - Trò chuyện về một số danh lam thắng cảnh của đất nước - Quê hương Châu Thành của bé - Bé học tiết kiệm điện - Danh lam thắng cảnh quê hương em -Quan sát, trò chuyện về một số hiện tượng tự nhiên.Biết làm gì để bảo vệ môi trường. - Ch¬i trß ch¬i ®ãng vai: B¸n hµng, NÊu ¨n ... - Trang trÝ líp theo chñ ®Ò. - T×m hiÓu t×nh c¶m cña nh©n d©n, ®Æc biÖt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång dµnh cho B¸c Hå kÝnh yªu. - T×m hiÓu t×nh c¶m cña B¸c Hå dµnh cho mäi ng­êi. - BiÕt mÆc trang phôc phï hîp víi thêi tiÕt mïa hÌ... -Dạy trẻ có ý thức ở nơi công viên vườn hoa, lịch sự nơi tham quan thắng cảnh. - Giáo dục trẻ biết kính yêu Bác Hồ. -Dạy trẻ nhận biết hành vi tốt- xấu, đúng- sai. -Có ý thức giữ gìn đồ dùng trong khi chơi. Phát triển thẩm mĩ Trẻ 3t: - TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc cña m×nh víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc, B¸c Hå th«ng qua ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ( h¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, t¹o h×nh ). BiÕt gi÷ g×n c¶nh quan; yªu quý vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr­êng xung quanh trÎ. - ThÓ hiÖn kü n¨ng phèi hîp tay- m¾t trong ho¹t ®éng nghÖ thuËt t¹o h×nh. - Yªu thÝch c¸i ®Ñp, cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp qua t¸c phÈm t¹o h×nh, th¬, truyÖn... - Biết sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra các sản phẩm tạo hình có bố cục cân đối, màu sắc hài hoà. -Thích và biết chơi một số trò chơi dân gian, nghe các bản nhạc , bài hát dân ca. - Hát đúng giai điệu, lời ca thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát -Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. -Sử dụng các dụng cụ gõ theo nhịp, phách tiết tấu của bài hát. -Phối hộp các nguyên liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. -Đặt tên cho sản phẩm -Trẻ 4t: - BiÕt tham gia vµ béc lé c¶m xóc qua c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh: vÏ, nÆn, c¾t, d¸n vÒ l¸ cê Tæ Quèc .... BiÕt yªu quý s¶n phÈm cña m×nh vµ b¹n. + C¶m nhËn vÎ ®Ñp cña c¸c hiÖn t­îng trong thiªn nhiªn + TrÎ c¶m nhËn vµ thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh trong chñ ®iÓm + BiÕt thÓ hiÖn qua c¸c lo¹i nghÖ thuËt : VÏ, d¸n, t« mµu, nÆn, gÊp... qua c¸c bµi h¸t, d©n ca, vËn ®éng theo ©m nh¹c, ®ãng kÞch, kÓ chuyÖn s¸ng t¹o + TrÎ biÕt cïng nhau h¸t, móa c¸c bµi vÒ chñ ®iÓm + TrÎ biÕt lùa chän ®Ó t¹o thµnh s¶n phÈm +TrÎ biÕt nhËn xÐt s¶n phÈm vµ ®Æt tªn cho s¶n phÈm -Biết bộc lộ cảm xúc khi ngắm nhìn thấy vẻ đẹp của Hà Nội: Tháp rùa, Hồ Gươm, Lăng Bác,... -Thể hiện cảm xúc khi nghe câu chuyện, bài hát về Hà Nội Và Bác Hồ. -Trẻ hát theo giai điệu lời ca của bài hát quen thuộc. -Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc -Giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng sáng tạo các hoạt động của chủ đề. + Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trong cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật + Biết phối hợp các kỹ năng để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng màu sắc khác nhau + Có kỹ năng ca hát tốt, hát đúng giai điệu của từng thể loại nhạc khác nhau + Thể hiện cảm xúc, sáng tạo trước cái đẹp của một số hiện tượng tự nhiên qua các sản phẩm vẽ , nặn, cắt dán, xếp hình theo ý thích của trẻ qua hoạt động âm nhạc. + Biết sáng tạo các hình thức vận động âm nhạc. + Biết lựa chọn tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc -Trẻ 3t: - Dạy trẻ sd được các nguyên vật liệu tạo hình để tao ra các sp theo gợi ý của cô.. - Trẻ thể hiện cảm xúc khi nghe các BH trong chủ điểm và hát tự nhiên theo giai điệu bài hát. -Hát đúng giai điệu lời ca bài hát, vận động nhịp nhàng bài hát. -Trẻ hát theo giai điệu lời ca của bài hát quen thuộc. -Trẻ vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc -Nghe và nhận ra bài hát, bản nhạc và hát tự nhiên theo giai điệu bài hát. - TrÎ thÓ hiÖn c¶m xóc cña m×nh víi quª h­¬ng, ®Êt n­íc, B¸c Hå th«ng qua ho¹t ®éng v¨n ho¸ nghÖ thuËt ( h¸t, móa, ®äc th¬, kÓ chuyÖn, t¹o h×nh ). BiÕt gi÷ g×n c¶nh quan; yªu quý vµ b¶o vÖ thiªn nhiªn, m«i tr­êng xung quanh trÎ. - ThÓ hiÖn kü n¨ng phèi hîp tay- m¾t trong ho¹t ®éng nghÖ thuËt t¹o h×nh. - Yªu thÝch c¸i ®Ñp, cã kh¶ n¨ng c¶m nhËn c¸i ®Ñp qua t¸c phÈm t¹o h×nh, th¬, truyÖn... - BiÕt tham gia vµ béc lé c¶m xóc qua c¸c ho¹t ®éng t¹o h×nh: vÏ, nÆn, c¾t, d¸n vÒ l¸ cê Tæ Quèc .... BiÕt yªu quý s¶n phÈm cña m×nh vµ b¹n. -Trẻ 4t : - Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản - Nghe các loại nhạc khác nhau. -Hát đúng giai điệu, lời ca thể hiện sắc thái tình cảm của bài hát -Vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. -Sử dụng các dụng cụ gõ theo nhịp, phách tiết tấu của bài hát. -Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các các hoạt động âm nhạc, tạo hình. -Phối hộp các nguyên liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm. -Sử sụng các kỹ năng vẽ, nặn, xé dán, xếp hình để tạo ra các sản phẩm có màu sắc kích thước đẹp.. Nói lên ý tưởng tạo hình của mình. -Đặt tên cho sản phẩm. Trẻ 3-4t : - Làm quen bài h¸t: Yªu Hµ Néi; Nhí ¬n B¸c ; Móa víi b¹n T©y Nguyªn. cho t«i ®i lµm m­a - VËn ®éng: Móa minh häa. - Nghe h¸t: ¸nh tr¨ng hßa b×nh; Ai yªu B¸c Hå ChÝ Minh h¬n thiÕu niªn nhi ®ång. M­a r¬i - Trß ch¬i ©m nh¹c: Nh×n h×nh ®o¸n tªn bµi h¸t; Nghe thÊu h¸t tµi nguån n­íc vµ c¸c con vËt, c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng d­íi n­íc - VÏ ao hå, xÐ d¸n ®µn c¸ b¬i H¸t : N¾ng sím, m©y vµ giã, ®Õm sao Nghe h¸t : Lý chiÒu chiÒu + VÏ tia n¾ng mÆt trêi, m©y, m­a, c¸c v× sao... - PT cảm nhận, cảm xúc thẩm mĩ + Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, trong cuộc sống và trong tác phẩm nghệ thuật + Biế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxthien nhien thang 4_12324811.docx
Tài liệu liên quan