Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ điểm: Bản thân - Tìm hiểu, nhận biết về 4 nhóm thực phẩm

Chủ điểm : Bản thân

Tìm hiểu, nhận biết về 4 nhóm thực phẩm

Chất bột

chất béo

chất vitamin

ppt21 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 22/11/2018 | Lượt xem: 98 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án mầm non lớp mầm - Chủ điểm: Bản thân - Tìm hiểu, nhận biết về 4 nhóm thực phẩm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CÔ ĐẾN THĂM LỚP 5- 6 TUỔI C Tr­êng mÇm non CÈm L¹cChủ điểm : Bản thânTìm hiểu, nhận biết về 4 nhóm thực phẩmGiáo viên : Lê Thị LanChÊt ®¹mChÊt bétChÊt bÐo Chất vitaminChÊt ®¹m Chất vitamin ChÊt bétChÊt bÐo Trß ch¬i: BÐ ®i siªu thÞ®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo Vitamin, muèi kho¸ngBét®­êng®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo Vitamin, muèi kho¸ngBét®­êng®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo Vitamin, muèi kho¸ngBét®­êng®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo Vitamin, muèi kho¸ngBét®­êng®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo VitaminA, muèi kho¸ngBét®­êng®è bÐ biÕt nh­ng thùc phÈm nµy giµu chÊt gi?ChÊt ®¹mChÊt bÐo Vitamin, muèi kho¸ngBét®­êngGiê häc ®Õn ®©y lµ kÕt thóc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlan2.ppt