Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 18: Vật liệu cơ khí

Gv:Haõy cho bieát caùc vaät lieäu taïo neân caùc saûn phaåm keå treân?

HS:- Gang, theùp, ñoàng, nhöïa,.

_Gv:Caùc vaät lieäu treân ñöôïc phaân thaønh 2 nhoùm laø kim loaïi vaø phi kim. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại.

Trong vật liệu kim loại, người ta chia ra làm những loại nào?

Hs: kim loại đen và kim loại màu.

_GV:Haõy keå teân caùc vaät lieäu kim loaïi maø em bieát?Gang vaø theùp khaùc nhau nhö theá naøo ?Haõy keå teân caùc vaät duïng baèng gang vaø theùp trong gia ñình

 

 

docx3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ lớp 8 - Tiết 18: Vật liệu cơ khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 18/10/2017 Lớp: 8A, 8C CHƯƠNG III : GIA CÔNG CƠ KHÍ Tiết 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ I.MỤC TIÊU : 1)Kiến thức -Hiểu được định nghĩa, tính chất, công dụng và lấy ví dụ được vật liệu kim loại và phi kim loại - Kể tên được các vật liệu cơ khí phổ biến 2)Kỹ năng -Phân biệt được sự khác nhau cơ bản giữa kim loại và phi kim loại, kim loại đen và kim loại màu 3)Thái độ -Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài -Thấy được tầm quan trọng của vật liệu cơ khí trong việc tạo ra sản phẩm. II.CHUẨN BỊ : - Tranh : Sơ đồ H18.1. - Các mẫu vật liệu cơ khí. III.HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: 1.Ổn định tổ chức lớp. 2.Kiểm tra bài cũ. Em hãy nêu vai trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống? Lấy ví dụ một số sản phẩm cơ khí? =>Gv nhận xét, cho điểm 3)Đặt vấn đề Gv: Sản phẩm cơ khí được hình thành ntn? HSTL: vật liệu cơ khí -> Gia công -> Chi tiết -> Lắp ráp -> Sản phẩm cơ khí. Vậy, vật liệu cơ khí chia ra làm mấy loại, nó có tính chất gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài hôm này: BÀI 18: “VẬT LIỆU CƠ KHÍ” 4.Bài mới. Hoạt động của GV- HS Nội dung _Gv:-Haõy keå teân caùc saûn phaåm cô khí ôû quanh ta ? HS:- Baøn laø, beáp ñieän, thau chaäu, khung xe... _ Gv:Haõy cho bieát caùc vaät lieäu taïo neân caùc saûn phaåm keå treân? HS:- Gang, theùp, ñoàng, nhöïa,... _Gv:Caùc vaät lieäu treân ñöôïc phaân thaønh 2 nhoùm laø kim loaïi vaø phi kim. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại. Trong vật liệu kim loại, người ta chia ra làm những loại nào? Hs: kim loại đen và kim loại màu. _GV:Haõy keå teân caùc vaät lieäu kim loaïi maø em bieát?Gang vaø theùp khaùc nhau nhö theá naøo ?Haõy keå teân caùc vaät duïng baèng gang vaø theùp trong gia ñình HS:- Saét, theùp, gang, ñoàng, nhoâm.- Khaùc nhau ôû tæ leä cacbon trong vaät lieäu. Vật dụng bằng gang, thép là: nồi gang,... -Gv: Kim loại màu là gì?Nó có tính chất nào?- Haõy keå teân caùc vaät lieäu phi kim loaïi? HSTL:- Nhöïa, cao su, chaát deûo...Ví dụ: OÁng nöôùc nhöïa PVC, ly cheùn nhöïa,chaäu nhöïa.... _Gv và Hs hoàn thành bài tập sau: Sản phẩm Lưỡi kéo cắt giấy Lưỡi cuốc Móc khóa cửa Chảo rán Lõi dây dẫn điện Khung xe đạp Loại vật liệu KL đen KL đen Kl màu KL màu Kl màu Kl đen Gv: Kể tên các vật liệu phi kim loại phổ biến? Tính chất chung là gì? HSTl _Gv: Chaát deûo goàm coù nhöõng loaïi naøo ? Haõy keå teân moät soá vaät duïng baèng chaát deûo quanh ta ? HSTL: Chất dẻo nhiệt và dẻo nhiệt rắn HS tự lấy ví dụ _GV và HS hoàn thành bài tập Vật dụng Áo mưa Can nhựa Vỏ ổ cắm điện Vỏ quạt điện Vỏ bút bi Thước nhựa Loại chất dẻo Nhiệt Nhiệt Nhiệt rắn Nhiệt rắn Nhiệt rắn Nhiệt _Gv: Hãy kể tên các sản phẩm cách điện từ cao su? _HS lấy ví dụ I.Caùc vaät lieäu cô khí phoå bieán. Vaät lieäu cô khí ñöôïc chia laøm 2 nhoùm : vaät lieäu kim loaïi vaø vaät lieäu phi kim loaïi. 1.Vaät lieäu kim loaïi : a. Kim loaïi ñen : Thaønh phaàn chuû yeáu laø saét (Fe) vaø cacbon (C) _Có 2 loại: + C < 2,14% : Thép + C >2,14 %:ø gang. Tæ leä cacbon caøng cao thì vaät lieäu caøng cöùng vaø gioøn. b. Kim loaïi maøu : _Các kim loại còn lại đgl kim loại màu (thường sử dụng dưới dạng hợp kim) _T/c: deã keùo daøi, daùt moûng, coù tính choáng maøi moøn, choáng aên moøn cao, ña soá daãn ñieän vaø daãn nhieät toát. 2. Vaät lieäu phi kim loaïi : Caùc vaät lieäu phi kim loaïi phoå bieán laø chaát deûo, cao su... _T/c: dễ gia công, không bị oxi hóa, ít mài mòn a. Chaát deûo : _Có 2 loại: + Chaát deûo nhieät : +Chaát deûo nhieät raén : b. Cao su : _Gồm 2 loại: +Cao su tự nhiên +Cao su nhân tạo 4.Củng cố _ Ôn tập lại kiến thức trọng tâm của bài _Trả lời câu hỏi 2,3 sgk tr 63 5. Dặn dò _ Học bài cũ và về nhà đọc trước nội dung còn lại.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtiet 18.docx
Tài liệu liên quan