Giáo án môn Khoa học lớp 4 - Bài: Cao su – Chất dẻo

1. Ổn định tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

3. Bài mới:

 a. Giới thiệu:

 b. Bài giảng:

 Hoạt động 1. Tính chất của cao su.

 Bước 1: Tình huống xuất phát.

 - Kể tên các vật dụng được làm bằng

 cao su ?

 - Tổ chức trò chơi “ Truyền điện”

- Kết luận trò chơi

 Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu.

 Dự đoán kết quả

 - Theo em cao su có tính chất gì?

 Bước 3: Nêu ý kiến thắc mắc, và đề

 xuất phương án thực nghiệm.

 Đề xuất câu hỏi

 

doc2 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Khoa học lớp 4 - Bài: Cao su – Chất dẻo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khoa hoïc Cao su – Chất dẻo I.- Muïc tieâu: * Sau baøi hoïc, hoïc sinh bieát: - Laøm thöïc haønh ñeå tìm ra tính chaát ñaëc tröng cuûa cao su. - Keå teân caùc vaät lieäu duøng ñeå cheá taïo ra cao su. - Neâu tính chaát, coâng duïng vaø caùch baûo quaûn ñoà duøng baèng cao su. II- Ñoà duøng daïy hoïc: - Nước nóng, nước lanh, xăng. - Ly thuỷ tinh, bật lửa, nến - Söu taàm moät soá ñoà duøng baèng cao su nhö quaû boùng, daây chun, tẩy III - Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1’ 4’ 1’ 25’ 4’ 1. Ổn định tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: a. Giới thiệu: b. Bài giảng: Hoạt động 1. Tính chất của cao su. Bước 1: Tình huống xuất phát. - Kể tên các vật dụng được làm bằng cao su ? - Tổ chức trò chơi “ Truyền điện” - Kết luận trò chơi Bước 2: Bộc lộ quan niệm ban đầu. Dự đoán kết quả - Theo em cao su có tính chất gì? Bước 3: Nêu ý kiến thắc mắc, và đề xuất phương án thực nghiệm. Đề xuất câu hỏi - Tổng hợp các câu hỏi để tìm hiểu nội dung về tính chất của cao su: . Tính đàn hồi của cao su như thế nào? . Cao su tan và không tan được trong những chất nào? . Khi gặp nóng, lạnh cao su thay đổi thế nào? . Tính cách nhiệt và cách điện của cao su? Bước 4: Tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả.  Bước 5: Hợp lí hóa kiến thức. Keát luaän: Cao su coù tính ñaøn hoài tốt. Ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh. Cách nhiệt, cách điện tốt. Cháy khi gặp lửa. Không tan trong nước. Tan trong một số chất lỏng khác. 4. Cuûng coá, daën doø: - Nêu tính chất của cao su. - Cách bảo quản đồ vật bằng cao su? - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Chuẩn bị baøi sau: - HS tham gia thi kể tên các vật dụng. - Caùc nhoùm laøm thöïc haønh theo chæ daãn Tr 63 SGK. - HS phán đoán ghi ý kiến của mình. - Trình bày kết quả. - Trao đổi nhóm 4 thống nhất kết quả chung. - Ñaïi dieän moät soá nhoùm baùo caùo keát quaû laøm thảo luận cuûa nhoùm mình: - Dự kiến câu hỏi: . Cao su có tan trong nước không? . Cao su có cách nhiệt được không? . Khi gặp lửa cao su có cháy không? - HS thực hành thí nghiệm . Neùm quaû boùng cao su xuoáng saøn nhaø, ta thaáy quaû boùng naûy leân. . Keùo caêng sôïi daây cao su, hoûi sôïi daây giang ra. Khi buoâng tay, sôïi daây cao su laïi trôû veà vò trí cuõ. - Ngâm cao su trong nước lạnh, nước nóng, xăng. - Đốt cao su,.. - Ñaïi dieän moät soá nhoùm baùo caùo keát quaû laøm thöïc haønh cuûa nhoùm mình: - Cao su coù tính ñaøn hoài tốt. Ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh. Cách nhiệt, cách điện tốt. Cháy khi gặp lửa. Không tan trong nước. Tan trong một số chất lỏng khác. - Khoâng neân ñeå caùc ñoà duøng baèng cao su ôû nôi coù nhieät ñoä quaù cao hoặc quaù thaáp. Khoâng ñeå caùc hoaù chaát dính vaøo cao su. * Ruùt kinh nghieäm: ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doccao su chat deo_12482596.doc
Tài liệu liên quan