Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Màu sắc em yêu

- GV tổ chức H/Shoạt động theo nhóm

- GV cho H/S quan sát màu sắc ở hình ,2,1,2 sách học mĩ thuật lớp 1 và màu sắc trong hộp màu của H/S

- Kể tên các sự vật và đồ vật và màu sắc

- Kể các hình ảnh trong tự nhiên và các đồ vật quen thuộc,có màu giống với màu quan sát

- GV đặt các câu hỏi gợi mở cho H/S thảo luận nhóm để tìm hiểu nội dung chủ đề

* Câu hỏi gợi mở

- Kể tên các màu em biết

- Những hình ảnh nào trong tự nhiên và những đồ vật nào em biết có màu giống với màu em vừa quan sát

- Em thấy màu sắc đem lại điều gì cho cuộc sống quanh em

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 597 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Màu sắc em yêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3,4 Lớp: 1 CHỦ ĐỀ : MÀU SẮC EM YÊU (2) (Thời lượng: 2 tiết) I. MỤC TIÊU * Học sinh cần đạt được - Nhận ra và nêu được màu sắc của các sự vật trong tự nhiên và các đồ vật xung quanh. - Nhận biết được ba màu chính: Đỏ,lam, vàng - Biết sử dụng màu sắc để vẽ theo ý thích. - GIới thiệu ,nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình và của bạn. *Vận dụng quy trình mỹ thuật: (chủ động trong vận động quy trình mỹ thuật): Vật tìm được3D hoặc 2 D. *Gợi ý: - H/S có thể vẽ ,nặn ,tạo hình cá nhân từ các vật tìm được đơn giản. - H/S hoạt động nhóm để tạo nên không gian vể ngôi nhà và khung cảnh xung quanh. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC * Phương pháp. - Gợi mở - Trực quan - Luyện tập ,thực hành * Hình thức tổ chức - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN * GV Chuẩn bị - Sách học mĩ thuật lớp 1 - Hình ảnh minh họa phù hợp với chủ đề - Moät soá aûnh hoaëc tranh coù maøu ñoû, vaøng, lam. - Moät soá ñoà vaät coù maøu ñoû, vaøng, lam nhö hoäp saùp maøu, quaàn aùo, hoa quaû v.v - Baøi veõ cuûa HS caùc naêm tröôùc - Các hình ảnh thiên nhiên có màu sắc đẹp - Các bài vẽ màu của thiếu nhi - Hình hưỡng dẫn cách vẽ * H/S CHUẨN BỊ - Sách mĩ thuật lớp 1 - Màu vẽ, giấy vẽ V.V IV.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU * Khởi động - VD: Tổ chức trò chơi đoán màu từ chữ cái đầu - GV nói chữ “Đ” đáp án là “ màu đỏ” - GV nói chữ “V” đáp án là “màu vàng” - GV nói chữ “ X” đáp án là “màu xanh” - GV khen ngợi những học sinh trả lời đúng, sau đó giới thiệu chủ đề Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu Hoạt động của GV Hoạt động của H/S GV tổ chức H/Shoạt động theo nhóm GV cho H/S quan sát màu sắc ở hình ,2,1,2 sách học mĩ thuật lớp 1 và màu sắc trong hộp màu của H/S Kể tên các sự vật và đồ vật và màu sắc Kể các hình ảnh trong tự nhiên và các đồ vật quen thuộc,có màu giống với màu quan sát GV đặt các câu hỏi gợi mở cho H/S thảo luận nhóm để tìm hiểu nội dung chủ đề * Câu hỏi gợi mở - Kể tên các màu em biết - Những hình ảnh nào trong tự nhiên và những đồ vật nào em biết có màu giống với màu em vừa quan sát - Em thấy màu sắc đem lại điều gì cho cuộc sống quanh em * GV Tóm Tắt - Mọi vật xung quanh chúng ta đều có màu sắc .màu sắc làm cho cảnh vật đẹp hơn * GV yêu cầu H/S quan sát 2.3sachs mĩ thuật lớp 1,nhận biết ba màu chính * Câu hỏi gợi mở - Trong các bài vẽ có những hình ảnh gì ?. - Màu sắc của các hình ảnh trong bức tranh là gì - Những màu nào là màu chính. * GV Tóm Tắt - Có thể vẽ các hình ảnh trong tự nhiên hoặc các đồ vật quen thuộc quanh em. - Phối hợp 3 màu,đỏ, lam ,vàng,với màu khác để bức tranh sinh động. H/S chú ý 2 ,3 em kể tên đồ vật ,màu sắc - HS quan saùt hình 1 vaø traû lôøi caâu hoûi + Muõ maøu ñoû, vaøng, lam + Quaû boùng maøu ñoû, vaøng, lam + Maøu ñoû ôû hoäp saùp, hoäp chì + Maøu xanh ôû coû caây, hoa traùi + Maøu vaøng ôû giaáy thuû coâng - H/S quan sát câu hỏi để trả lời - H/S quan saùt vaø suy nghó theo caâu hoûi: - H/S chú ý nghe - Cả lớp trả lời ba màu chính, Đỏ ,Vàng, Lam - H/S trả lời . Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của GV Hoạt động của H/S * GV gợi ý cho H/S quan sát hoặc nhớ laị và các sự vật trong tự nhiên và các sự vật quen thuộc trong cuộc sống, để tìm đối tượng vẽ theo ý thích - GV cho H/S quan sát hình 2.5 sách mĩ thuật lớp 1 * GV Tóm Tắt + Cách 1 - Vẽ các nét tạo các hình ảnh - Vẽ kín màu vào các hình ảnh đã vẽ nét và nền để hoàn thiện bài vẽ + Cách 2 - Vẽ kín màu để tạo ra hình ảnh và vẽ nền để hoàn thiện bài vẽ - H/S đọc tên các nét cơ bản - Xem vaø goïi teân hình - HS quan saùt caùch veõ - HS thực hiện trên giấy A4 - Cho HS nêu lại cách vẽ Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Thöïc haønh: - GV neâu yeâu caàu H/S vẽ màu,đỏ,vàng ,lam.vào bài vẽ của mình - GV chú ý nhắc nhở H/S vẽ hình cân đối,phối hợp màu chính với các màu sắc khác,vẽ màu kín hình và vẽ màu có đậm có nhạt - H/S thực hiện - H/S thöïc hieän: + Caàm buùt thoaûi maùi ñeå veõ maøu deã daøng. + Neân veõ maøu xung quanh tröôùc, ôû giöõa sau. -H/S veõ maøu theo yù thích: - Quaû xanh hoaëc quaû chín. - Daõy nuùi coù theå laø maøu tím, maøu xanh laù caây, maøu lam Hoạt động 4: Tổ chức trưng bày,giới thiệu và đánh giá sản phẩm Hoạt động của GV Hoạt động của H/S * GV hướng dấn H/S trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn H/S thuyết trình về sản phẩm của mình .gợi ý H/S khác tham gia đặt câu hỏi để cùng chia sẻ,trình bày cảm xúc, học tập lẫn nhau.Đặt câu hỏi gợi mở để H/S khác sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình ,tự đánh giá * Câu Hỏi Gợi Mở - Em có cảm thấy thích thú trong khi thực hiện vẽ màu không?.. - Em đã vẽ những gì trong bài vẽ của mình? - Em đã vẽ những màu sắc gì trong bài vẽ của mình,trong những màu đó màu nào là màu chính? - Em thích bài vẽ nào của các bạn trong nhóm - Các nhóm thực hiện - H/S chú ý câu hỏi trả lời Tổng Kết Chủ Đề GV đánh giá giờ học tuyên dương H/S tích cực và động viên, khuyên khích các H/S còn lại chưa hoàn thành bài *Củng cố-dặn dò: Chuẩn bị chủ đề tiếp theo. . .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc2,SẮC MÀU EM YÊU.doc
Tài liệu liên quan