Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Thiên nhiên tươi đẹp - Trường tiểu học Việt Thắng 2

Câu hỏi gợi mở

- Em thấy có những hình ảnh gì trong bức tranh phong cảnh ?

- Em thấy những đường nét, màu sắc trong những hình ảnh,về phong cảnh thiên nhiên như thế nào ?

- Em có biết những phong cảnh nào khác?

- Yêu cầu H/S quan sát hình 9.2 sách mĩ thuật lớp 1. một số bức tranh phong cảnh,

* Câu hỏi gợi mở

- Em thấy bức tranh phong cảnh có những hình ảnh gì ? hình ảnh nào là chính hình ảnh nào là phụ ?

 

doc5 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 24/11/2018 | Lượt xem: 298 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Mĩ thuật lớp 1 - Chủ đề: Thiên nhiên tươi đẹp - Trường tiểu học Việt Thắng 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 22 Lớp: 1 CHỦ ĐỀ : THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP (9) (Thời lượng: 2 tiết) . I. Mục tiêu: * Học sinh cần đạt được - Nhận ra được những hình ảnh cùng với các đường nét và màu sắc đặc trưng của cảnh thiên nhiên. - Vẽ được tranh phong cảnh đơn giản , biết kết hợp các loại nét và màu sắc tạo nên vẻ sinh động của bức tranh. - Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn. *Vận dụng quy trình mỹ thuật: (chủ động trong vận động quy trình mỹ thuật): Vật tìm được3D hoặc 2 D. *Gợi ý: -HS có thể vẽ ,nặn ,tạo hình cá nhân từ các vật tìm được đơn giản. -HS hoạt động nhóm để tạo nên không gian vể ngôi nhà và khung cảnh xung quanh. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC * Phương pháp - Trực quan - Gợi mở - Luyện tập ,thực hành * Hình thức tổ chức - Hoạt động cá nhân - Hoạt động nhóm III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN * GV chuẩn bị - Sách học mĩ thuật lớp 1 - Hình ảnh minh họa phù hợp với chủ đề - Tranh phong cảnh đơn giản - Hình hướng dẫn vẽ và thể hiện các loại nét trong tranh phong cảnh - Hình minh họa và bài vẽ H/S . *H/S chuẩn bị - Sách mĩ thuật lớp 1 - Giấy vẽ ,màu vẽ, hồ dán, băng keov..v IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU * Khởi động VD chia H/S thành 2 đội , sau đó vẽ lên bảng một phần của hình ảnh nào đó để H/S hai đội đoán ,đội nào đoán được nhanh thì đội đó ghi điểm, - GV vẽ hoàn chỉnh hình cho H/S đoán được . GV mở bài các hình vẽ được tạo nên bằng nét( nét thẳng , nét cong ,nét gấp khúc,..) hôm nay chúng ta sẽ sử dụng các nét đã học để vẽ một bức tranh phong cảnh. Hoạt động 1: Hướng dẫn tìm hiểu Hoạt động của GV Hoạt động của H/S GV tổ chức H/S hoạt động nhóm Yêu cầu H/S quan sát hình 9.1 sách mĩ thuật lớp 1, và tranh phong cảnh quen thuộc *Câu hỏi gợi mở - Em thấy có những hình ảnh gì trong bức tranh phong cảnh ? - Em thấy những đường nét, màu sắc trong những hình ảnh,về phong cảnh thiên nhiên như thế nào ? - Em có biết những phong cảnh nào khác? - Yêu cầu H/S quan sát hình 9.2 sách mĩ thuật lớp 1. một số bức tranh phong cảnh, * Câu hỏi gợi mở - Em thấy bức tranh phong cảnh có những hình ảnh gì ? hình ảnh nào là chính hình ảnh nào là phụ ? * GV Tóm Tắt - Có rất nhiều cảnh đẹp trong thiên nhiên , hoặc do con người tạo ra,núi ,sông, đồi ,biển,cầu vườn hoa,cây, nhàvvv - Có thể vẽ bức tranh phong cảnh đẹp bằng trí nhớ ,trí tưởng tượng hoặc quan sát. - Vẽ tranh phong cảnh bằng cách kết hợp các đường nét và màu sắc ,sẽ làm cho bức tranh sinh động hơn,đường nét và màu sắc biểu đạt được nắng mưa,sáng tối, và nhịp điệu của bức tranh,( nét thẳng và nét gấp khúc tạo sự mạnh mẽ cứng cáp,nét cong và nét chấm tạo nên sự nhẹ nhàng ,uyển chuyển,) - HS quan saùt: - HS xem caùc tranh: Hs quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi HS traû lôøi theo gôïi yù +Veõ caûnh noâng thoân: coù nhaø ngoùi, coù caây döøa, coù ñaøn traâu +Vì baàu trôøi veà chieàu ñöôïc veõ baèng maøu da cam; ñaøn traâu ñang veà chuoàng. +Maøu saéc töôi vui: maøu ñoû cuûa maùi ngoùi, maøu vaøng cuûa töôøng, maøu xanh cuûa laù caây Hs nghe +Ñöôøng laøng, caùnh ñoàng, ao hoà, +Nhaø, xe coä, +Soâng, taøu thuyeàn, +Nuùi, ñoài, suoái, + Buoåi saùng, tröa, chieàu, toái - Hs chuù yù nghe - Moãi nhoùm thaûo luaän 1 tranh khaùc nhau. - Ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy. - Hs xem tranh vaø traû lôøi caâu hoûi +Tranh veõ nhöõng ngoâi nhaø cao, thaáp vôùi maùi ngoùi maøu ño.û + Phía tröôùc laø caây + Caùc chuøm phaùo hoa nhieàu maøu saéc treân baàu trôøi + Tranh coù nhieàu maøu töôi saùng vaø ñeïp: maøu vaøng, maøu tím, maøu xanh cuûa phaùo hoa, maøu ñoû cuûa maùi ngoùi, maøu xanh cuûalaù caây. + Baàu trôøi maøu thaãm laøm noåi baät maøu cuûa phaùo hoa vaø caùc maùi nhaø. + Hs neâu caûm nhaän rieâng. - Hs nghe Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hiện Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV nêu câu hỏi gợi mở cho H/S thảo luận Nhóm *Câu hỏi gợi mở - Em sẽ vẽ phong cảnh gì ? - Hình ảnh nào là hình ảnh chính, ? hình ảnh nào là hình ảnh phụ ? - Em sẽ vẽ những nét gì ? màu sắc như thế nào? Các hình ảnh nào để bức tranh phong cảnh sinh đẹp và sinh động hơn. - GV yêu cầu H/S quan sát hình 9.3. sách mĩ thuật lớp 1. tranh ảnh cho H/S quan sát * GV Tóm Tắt * Cách vẽ tranh phong cảnh - Vẽ các hình ảnh chính , các hình ảnh phụ - Có thể vẽ thêm các nét vào hình ảnh chính ,phụ theo ý thích - Vẽ màu theo ý thích. - GV yêu cầu H/S quan sát hình 9.4 sách mĩ thuật lowps1 để có ý tưởng sáng tạo bức tranh của mình. - hs nói lên cảm nhận về các bức tranh Hoạt động 3: Hướng dẫn thực hành Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV hướng dẫn H/S vẽ bức tranh phong cảnh đơn giản theo ý thích ,vào giấy A4 - H/S thực hiện Hoạt đông 4; Tổ chức trưng bày ,giới thiệu ,đánh giá sản phẩm Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Hướng dẫn H/S trưng bày sản phẩm - Hướng dẫn H/S thuyết trình về sản phẩm của mình - Gợi ý H/S tham gia đặt câu hỏi? Để cùng chia sẻ ,trình bày cảm súc,học tập lẫn nhau, - Đặt câu hỏi gợi mở để H/S khắc sâu kiến thức và phát triển kĩ năng thuyết trình, tự đánh giá. * Câu hỏi gợi mở - Em đã vẽ phong cảnh gì ? trong bức tranh có những hình ảnh gì ? hình ảnh nào là chính ? hình ảnh nào là phụ ? - Em vẽ bức tranh phong cảnh đó như thế nào – Em đã vẽ những nét gì ? màu sắc như thế nào trong bài vẽ của em , các màu sắc và đường nét diễn tả điều gì ? ( tả cảnh trời sáng,tả cảnh trời sáng, nắng mưa, núi hùng vĩ, sóng mềm mại, mái nhà nhấp nhô. - Em thích bức tranh nào trong nhóm em ? em học hỏi gì ở bạn ? HS nhận xét Bố cục Hình ảnh Sự sáng tạo Màu sắc V. TỔNG KẾT CHỦ ĐỀ - Đánh giá nhận xét giờ học ,tuyên dương học sinh tích cực ,động viên khuyến khích học sinh chưa hoàn thành bài * Rút kinh nghiệm ..

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc9 THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP.doc
Tài liệu liên quan