Giáo án môn Toán 10 - Giá trị lượng giác của một góc

 Đặt vấn đề:Ở lớp 9 ta đã biết tỉ số lượng giác của các góc từ 0o đến 90o,nếu các góc đó từ 0o đến 180o thì tỉ số lượng giác của các góc đó được xác định như rhế nào.Góc giữa hai vectơ được xác định như thế nào ,ta đi vào bài mới để tìm hiểu vấn đề này

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 45 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Giá trị lượng giác của một góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 14 Ngaìy soản: Ngày dạy : GIẠ TRË LỈÅÜNG GIẠC CUÍA MỘT GỌC I-Mủc tiãu: 1.Kiãún thỉïc: -Hoüc sinh hiãøu âỉåüc giạ trë lỉåüng giạc cuía mäüt gọc báút kç tỉì 0o âãún 180o,âàûc biãût quan hãû giỉỵa cạc gêa trë lỉåüng giạc cuía cạc gọc buì nhau -Nàõm âỉåüc âënh nghéa cuía gọc giỉỵa hai vectå 2.Kyí nàng: -Tênh âỉåüc giạ trë lỉåüng giạc cuía mäüt gọc báút kç tỉì 0o âãún 180o -Xạc âënh vaì tênh âỉåüc gọc giỉỵa hai vectå 3.Thại âäü: -Giạo dủc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xạc,chàm chè trong hoüc táûp II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thơng qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhĩm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ơn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Âàût váún âãư:ÅÍ låïp 9 ta âaỵ biãút tè säú lỉåüng giạc cuía cạc gọc tỉì 0o âãún 90o,nãúu cạc gọc âọ tỉì 0o âãún 180o thç tè säú lỉåüng giạc cuía cạc gọc âọ âỉåüc xạc âënh nhỉ rhãú naìo.Gọc giỉỵa hai vectå âỉåüc xạc âënh nhỉ thãú naìo ,ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu váún âãư naìy HOẢT ÂÄÜNG THÁƯY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoảt âäüng GV:Tỉì pháưn kiãøm tra baìi cuỵ,giạo viãn hỉåïng dáùn hoüc laìm nhanh hoảt âäüng2 HS:Ạp dủng kiãún thỉïc âaỵ hoüc vaì rụt ra kãút quaí GV:Giåïi thiãûu tè säú lỉåüng giạc cuía mäüt gọc GV:Nháûn xẹt vãư giạ trë cuía khi nhoün vaì tuì HS:Rụt ra kãút quaí GV:nháûn giạ trë trong khoaíng naìo ? HS: GV:Tỉì pháưn kiãøm tra baìi cuỵ yãu cáưu hoüc sinh xạc âënh giạ trë lỉåüng giạc cuía cạc gọc 0o,90o,180ovaì rụt ra chụ yï thỉï 3 GV:Láúy âiãøm M vaì M' âäúi xỉïng nhau qua Oy,xOM = ,haỵy xạc âënh säú âo cuía xOM' HS:xOM' = GV:Haỵy tçm mäúi liãn hãû vãư tè säú lỉåüng giạc cuía hai gọc naìy? HS:Dỉûa vaìo hçnh veỵ âãø rụt ra âỉåüc mäúi liãn hãû HS:Nãu cạch xạc âënh âiãøm M GV:Hỉåïng dáùn hoüc sinh thỉûc hiãn vê dủ,vaì tỉì âọ giåïi thiãûu baíng giạ trë lỉåüng giạc cuía cạc gọc âàûc biãût HS:Xem pháưn baíng giạ trë cuía cạc gọc âàûc biãût åí SGK Hoảt âäüng GV:Láúy âiãøm O vaì yãu cáưu hoüc sinh dỉûng cạc vectå baìng vectå HS:Dỉûng vaì nháûn xẹt xem säú âo gọc AOB cọ phủ thuäüc vaìo âiãøm O khäng GV:Giåïi thiãûu goüc giỉỵa hai vectå GV:Khi naìo thç gọc giỉa hai vectå bàịng 0o vaì bàịng 180o HS:Khi hai vectå cuìng hỉåïng ,ngỉåüc hỉåïng GV:Veỵ hçnh minh hoả baìi toạn HS:Dỉûa vaìo hçnh veỵ âãø tênh âỉåüc säú âo gọc giỉỵa hai vectå Hoảt âäüng3 GV:Hỉåïng dáùn nhanh hoüc sinh sỉí dủng MTBT âãø tênh giạ trë lỉåüng giạc caíu mäüt gọc vaì ngỉåüc lải HS:Thỉûc haình báúm mạy theo hỉåïng dáùn cuía giạo viãn Âënh nghiaỵ gia trë lỉåüng giạc cuía gọc 1.Âënh nghéa : *)Chụ yï : i,Nãúu laì gọc nhoün thç cos> 0,coìn laì gọc tuì thç cos< 0 ii, iii, chè xạc âënh khi ; cot chè xạc âënh khi 2.Tênh cháút: *)Vê dủ:Cho nỉỵa âỉåìng troìn âån vë a)Xạc âënh âiãøm M trãn nỉỵa âỉåìng troìn biãút xOM= 450 b)Tênh cạc giạ trë lỉåüng giạc cuía gọc 45o,tỉì âọ tênh cạc giạ trë lỉåüng giạc cuía gọc 135o Giaíi a)HS lãn baíng xạc âënh b) 3.Giạ trë lỉåüng giạc cuía cạc cung âàûc biãût: Gọc giỉỵa hai vectå 4.Gọc giỉỵa hai vectå: *)Âënh nghéa: - Gọc giỉỵa hai vectå laì : -Nãúu *)Chụ yï:i, ii, *)Vê dủ :Cho tam giạc ABC vuäng tải A vaì cọ . Tênh giạ trë lỉåüng giạc bàịng MTBT 5.Sỉí dủng MTBT âãø tênh giạ trë lỉåüng giạc cuía mäüt gọc: a.Tinh giạ trë lỉåüng giạc cuía mäüt gọc: *)Vê dủ :Tênh sin63o52'41'' KQ: 0,897859021 b.Xạc âënh âäü låïn cuía mäüt gọc khi biãút giạ trë lỉåüng giạc cuía gọc âọ: *)Vê dủ:Tçm x biãút sinx = 0,3502 KQ: 4.Cuíng cäú: -Nhàõc lải âënh nghéa tè säú lỉåüng giạc cuía mäüt gọc báút kç vaì tênh cháút cuía nọ -Hoüc sinh laìm baìi táûp tràõc nghiãûm 1.Cho laì hai gọc khạc nhau vaì buì nhau.Trong cạc âàĩng thục sau âáy,âàĩng thỉïc naìo sai ? A. B. C. D. 2.Cho laì gọc tuì ,âàĩng thỉïc naìo sau âáy âụng ? A. B. C. D. 5.Dàûn doì: -Nàõm vỉỵng cạc kiãún thỉïc âaỵ hoüc -Hoüc thuäüc baíng giạ trë lỉåüng giạc cuía cạc gọc âàûc biãût -Laìm cạc baìi táûp 1.3.4.5.6/SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II 1 Gia tri luong giac cua mot goc bat ki tu 0 den 180_12407352.doc