Giáo án môn Toán 10 - Tiết 2: Các định nghĩa

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Tiết 2: Các định nghĩa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 2 Ngaìy soaûn: Ngày dạy : CAÏC ÂËNH NGHÉA I.MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hiãøu âæåc hai vectå nhæ thãú naìo thç bàòng nhau vaì láúy âæåüc vê duû vãö vectå bàng nhau -Nàõm âæåüc âënh nghéa vectå khäng vaì caïc tênh cháút cuía vectå khäng 2.Kỹ nàng: -Reìn luyãûn kyî nàng chæïng minh hai vectå bàòng nhau 3.Thaïi âäü: -Giaïo duc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn ,chênh xaïc,yãu thêch män hoüc BII. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ -Âënh nghéa vectå,hai vectå cuìng phæång -Cho hçnh thang cán ABCD,haîy tçm caïc vectå cuìng phæång,vectå cuìng hæåïng,ngæåüc hæåïng 3.Baìi måïi: Âàût váún âãö:Hai vectå nhæ thãú naìo goüi laì hai vectå bàòng nhau,vectå khäng laì vectå nhæ thãú naìo.Ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu âiãöu naìy HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Giaïo viãn giåïi thiãûu khaïi niãûm âäü daìi vectå GV:Nháûn xeït gç vã hæåïng,âäü daìi cuía hai vectå vaì HS:Hai vectå naìy cuìng hæåïng vaì cuìng âäü daìi GV:Giåïi thiãûu hai vectå naìy laì hai vectå bàòng nhau.Täøng quaït lãn,hai vectå bàòng nhau khi naìo ? HS:Hai vectå bàòng nhau khi chuïng co cuìng hæåïng vaì cuìng âäü daìi HS:Tçm trãn hçnh caïc vectå bàòng Hoaût âäüng GV:Giåïi thiãûu vectå -khäng HS:Láúy vê duû vãö vectå -khäng GV:Nãu mäüt säú tênh cháút cuía vectå -khäng Hoaût âäüng GV:Hæåïng dáùn hoc sinh tråí lai våïi baìi táûp häm træåïc (t1) a.Vectå âuïng hay sai ? HS:Kãút quaí naìy laì sai vç hai vectå nayì khäng cuìng phæång b.Tçm caïc vectå bàòng nhau HS:Lãn baíng thæûc haình tçm caïc vectå bàòng nhau Hai vectå bàòng nhau 3.Hai vectå bàòng nhau: *)Âäü daìi cuía vetå laì khoaíng caïch giæîa âiãøm âáöu vaì âiãøm cuäúi cuía vectå âoï -Âäü daìi vectå kê hiãûu laì ,nhæ váûy = AB Vectå coï âäü daìi bàng1 goüi laì vectå âån vë *)Cho hai vectå vaì : = *)Vê duû:Cho hçnh luûc giaïc âãöu ABCDEF Ta coï caïc vectå bàòng vectå laì: vaì Vectå - khäng 4.Vectå - khäng: *)Vectå coï âiãøm âáöu truìng våïi âiãøm cuäúi goüi laì vectå - khäng,kê hiãûu laì - Vectå laì vectå - khäng *)Tênh cháút: -Vectå cuìng phæång ,cuìng hæåïng våïi moüi vectå -Moüi vectå khäng âãöu bàòng nhau Luyãûn táûp a.Hai vectå khäng bàòng nhau vç chuïng khäng cuìng phæång b.Caïc vectå bàòng nhau ì: 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi âiãöu kiãûn âãø hai vectå bàòng nhau -Nhàõc laûi mäüt säú tênh cháút cuía vectå khäng 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc:vectå cuìng phæång,vectå bàòng nhau -Laìm baìi táûp 1,2,3,4/SGK -Tiãút sau chæía baìi táûp

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an hoc ki 1_12405771.doc
Tài liệu liên quan