Giáo án môn Toán 10 - Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

III. TỔ CHỨC DẠY HỌC

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán 10 - Trục tọa độ và hệ trục tọa độ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 10 Ngaìy soaûn: Ngaìy daûy: TRỤC TỌA ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ I.MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hiãøu âæåüc khaïi niãûm truûc toaû âäü ,toaû âäü cuía mäüt vectå,cuía âiãøm trãn truûc -Biãút khaïi niãûm âäü daìi âaûi säú cuía mäüt vectå trãn truûc -Hiãøu âæåüc toaû âäü cuía vectå,cuía âiãøm âäúi våïi mäüt hãû truûc 2.Kyí nàng: -Xaïc âënh âæåüc toaû âäü cuía âiãøm ,cuía vectå trãn truûc,trãn hãû truûc toaû âäü -Tênh âæåüc âäü daìi âaûi säú cuía mäüt vectå khi biãút toaû âäü hai âáöu muït cuía noï 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáön cuì,chàm chè trong hoüc táûp II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ HS1:Nãu âiãöu kiãûn âãø hai vectå cuìng phæång ? Haîy biãøu diãùn vectå theo vectå HS2:Haîy biãøu diãøn vectå theo caïc vectå 3.Baìi måïi: Âàût váún âãö:Âãø xaïc âënh âæåüc vë trê cuía mäüt âiãøm trãn âæång thàóng,hay trãn màût phàóng ta phaíi laìm thãú naìo,ta phaíi biãút toaû âäü cuía noï.Toaû âäü âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo,ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu váún âãö naìy Triãøn khai baìi daûy: HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Giåïi thiãûu truûc toaû âäü vaì veî hçnh minh hoaû truûc toaû âäü HS:Veî truûc toaû âäü vaìo våí GV:Vectå cuìng phæång ta coï âiãöu gç? HS: GV:Giåïi thiãûu toaû âäü cuía mäüt âiãøm trãn truûc toaû âäü GV:Yãu cáöu hoüc sinh tçm toaû âäü âiãøm A , B vaì âäü daìi âaûi säú vectå HS:Dæûa vaìo kiãún thæïc âaî hoüc âãø tçm GV:Tæì vê duû yãu cáöu hoüc sinh ruït ra nháûn xeït vãö âäü daìi âaûi säú cuía vectå våïi hæåïng cuía noï,våïi âäü daìi AB,vaì toaû âäü caïc âiãøm A , B HS:Ruït ra nháûn xeït Hoaût âäüng ú GV:Giåïi thiãûu hãû truûc (O; ) vaì veî hçnh minh hoaû HS:Xem pháön näüi dung åí SGK HS:Thæûc hiãûn hoaût âäüng 2 GV:Täøng quaït lãn toaû âäü cuía vectå GV:Hai vectå bàòng nhau khi naìo ? HS: Truûc vaì âäü daìi âaûi säú trãn truûc 1.Truûc vaì âäü daìi âaûi säú trãn truûc: a.Truûc toaû âäü (truûc):Laì mäüt âæåìng thàóng trãn âoï coï mäüt âiãøm O goüi laì gäúc vaì mäüt vectå âån vë -Kê hiãûu: (O; ) b.Cho âiãøm M trãn truûc (O; ) M coï toaû âäü laì k c.Cho hai âiãøm A , B trãn truûc (O; ): *)a goüi laì âäü daìi âaûi säú cuía vectå -Kê hiãûu *)Vê duû:Cho truûc (O; ) vaì hai âiãøm A ,B trãn truûc nãn A coï toaû âäü laì -2 nãn B coï toaû âäü laì 3 nãn *)Nháûn xeït:SGK Hãû truûc toaû âäü 2.Hãû truûc toaû âäü: a.Âënh nghéa:SGK Hãû truûc (O; ) hay hãû truûc Oxy b.Toaû âäü cuía vectå:Trong màût phàóng Oxy cho vectå x vaì y goüi laì hoaình âäü vaì tung âäü cuía vectå *)Nháûn xeït:Cho hai vectå 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi toaû âäü trãn truûc,âäü daìi âaûi säú cuía vectå -Toaû âäü cuía vectå trong hãû truûc toaû âäü 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc -Laìm baìi táûp 1/SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong I 4 He truc toa do_12405817.doc