Giáo án môn Toán khối 10 - Tích vô hướng của hai vectơ

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán khối 10 - Tích vô hướng của hai vectơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 16 Ngaìy soaûn: Ngaìy daûy: TÊCH VÄ HÆÅÏNG CUÍA HAI VECTÅ I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh xáy dæûng âæåüc biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng -Ván duûng âæåüc biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng âãø laìm baìi táûp 2.Kyí nàng: -Tênh têch vä hæåïng cuía hai vectå -Chæïng minh hai vectå vuäng goïc våïi nhau 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Âàût váún âãö: Tæì pháön kiãøm tra baìi cuî,giaïo viãn yãu cáöu hoüc sinh täøng quaït lãn mäüt caïch tênh têch vä hæåïng cuía hai vectå khi biãút toaû âäü cuía hai vectå âoï Triãøn khai baìi daûy: HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Tæì quaï trçnh täøng quaït cuía hoüc sinh ,viãút biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng lãn baíng GV:Hai vectå khi nao ? HS : úGV: khi naìo HS: GV:Yãu cáöu hoüc sinh tênh toaû âäü HS:Tênh toaû âäü vaì tênh âæåüc Hoaût âäüng GV:Yãu cáöu hoüc sinh tênh vaì ruït ra CT tênh âäü daìi HS:Tênh toaïn vaì ruït ra âæåüc cäng thæïc tênh âäü daìi vectå GV:Tæång tæû hæåïng dáùn hoüc sinh xáy dæûng cäng thæïc tênh goïc giæîa hai vectå HS:Tênh âäü daìi vectå GV: thç goïc giæa hai vectå bàòng bao nhiãu âäü HS:135o Biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng 3.Biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng: *)Trong hãû truûc toaû âäü (O ; ),cho hai vectå *)Nháûn xeït : *)Vê duû :Trãn màût phàóng toaû âäü Oxy, cho ba âiãøm A (2 ; 4 ) , B ( 1 ; 2 ) , C (6 ; 2 ). Chæïng minh ràòng Giaíi Ta coï Khi âoï : Váûy ÆÏng duûng cuía têch vä hæåïng 4.ÆÏng duûng: a.Âäü daìi cuía vectå:Cho | b.Goïc giæîa hai vectå:cho hai vectå *)Vê duû :Cho hai vectå Ta coï : 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi biãøu thæïc toaû âäü cuía têch vä hæåïng -Nhàõc laûi cäng thæïc tênh âäü daìi vectå vaì cäng thæïc tênh goïc giæîa hai vectå 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc -Chuáøn bë baìi måïi: + Khoaíng caïch hai âiãøm âæåüc xaïc âënh nhæ thãú naìo? +Tçm hiãøu caïch tênh toaû âäü tám âæåìng troìn ngoaûi tiãúp tam giaïc -Laìm baìi táûp 5 , 7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II 2 Tich vo huong cua hai vecto_12409498.doc
Tài liệu liên quan