Giáo án môn Toán lớp 10 - Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

1. Chuẩn bị của giáo viên

 *Phương pháp :

- Nêu vấn đề diễn giải trực quan

- Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy

- Hoạt động theo nhóm

 *Phương tiện :

- Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh

- Ôn tập kiến thức bài trước.

- Làm bài tập về nhà.

- Sách giáo khoa , đồ dùng học tập

 

doc3 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 18/03/2019 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Toán lớp 10 - Hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiãút 20 Ngaìy soaûn: Ngaìy daûy: HÃÛ THÆÏC LÆÅÜNG TRONG TAM GIAÏC VAÌ GIAÍI TAM GIAÏC I. MỤC TIÊU: 1.Kiãún thæïc: -Hoüc sinh hiãøu vaì chæïng minh âæåüc âënh lyï sin -Nàõm vaì váûn duûng âæåüc cäng thæïc tênh diãûn têch tam giaïc 2.Kỹí nàng: -Váûn duûng âënh lyï sin âãø tênh caïc caûnh,caïc goïc ,baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp tam giaïc -Tênh diãn têch tam giaïc ,baín kênh âæåìng troìn näüi tiãúp tam giaïc 3.Thaïi âäü: -Giaïo duûc cho hoüc sinh tênh cáøn tháûn,chênh xaïc,chàm chè trong hoüc táûp II. CHUẨN BỊ BÀI GIẢNG 1. Chuẩn bị của giáo viên *Phương pháp : Nêu vấn đề diễn giải trực quan Diễn giải vấn đề thông qua các hoạt động điều khiển tư duy Hoạt động theo nhóm *Phương tiện : Giáo viên chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa , giáo án , đồ dùng dạy học 2. Chuẩn bị của học sinh Ôn tập kiến thức bài trước. Làm bài tập về nhà. Sách giáo khoa , đồ dùng học tập III. TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định : Lớp Ngày dạy Sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ HS1:-Viãút cäng thæïc cuía âënh lyï cäsin,vaì hãû quaí cuía noï -Viãút cäng thæïc tênh âäü daìi âæåìng trung tuyãún cuía tam giaïc HS2:-Thæûc haình laìm baìi táûp 3 / SGK 3-Baìi måïi: Âàût váún âãö:Caïc caûnh ,caïc goïc cuía tam giaïc coï liãn hãû nhæ thãú naìo våïi baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp tam giaïc.Coï nhæîng cäng thæïc naìo âãø tênh diãûn têch tam giaïc næîa khäng.Ta âi vaìo baìi måïi âãø tçm hiãøu váún âãö naìy HOAÛT ÂÄÜNG THÁÖY VAÌ TROÌ NÄÜI DUNG CẦN ĐẠT Hoaût âäüng GV:Tæì tam giaïc ABC vuäng ,ta coï: Âäúi våïi tam giaïc bçnh thæåìng ta coï âiãöu âoï khäng ? GV:Veî hçnh minh hoaû HS:Suy nghé vaì chæïng minh âiãöu tæång tæû âäúi våïi tam giaïc thæåìng HS:Tênh nhanh baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp cuía tam giaïc âãöu caûnh bàòng a GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh thæûc hiãûn vê duû HS:Tênh goïc A GV:Ta tênh caûnh b nhæ thãú naìo ? HS:AÏp duûng âënh lyï Sin vaì tênh âæåüc caûnh b -Goüi Hs tæång tæû tênh caûnh c Hoaût âäüng2(20') ú GV:ÅÍ låïp dæåïi ta tênh diãûn têch theo cäng thæïc naìo ? HS: S = GV:Coï thãø biãøu diãùn h theo b vaì goïc C HS:h = b.sinC,tæì âoï ruït ra cäng thæïc tênh diãûn têch måïi GV:Hæåïng dáùn hoüc sinh sæí duûng âënh lyï sin âãø ruït ra cäng thuïc (2) HS:Tham khaío caïch xáy dæûng cäng thæïc (3) (4) åí SGK GV:Ta sæí duûng cäng thæïc naìo âãø tênh diãûn têch tam giaïc ABC HS:Sæí duûng cäng thæïc Hã -räng GV:Ta sæí duûng cäng thæïc naìo âãø tênh âæåüc r HS: S = p.r Âënh lyï sin 2.Âënh lyï Sin : a.Âënh lyï Sin:Trong tam giaïc ABC báút kyì våïi BC = a , CA = b , AB = c vaì R laì baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp ,ta coï *)CM:SGK *)Vê duû:Cho tam giaïc ABC biãút a = 17cm B = 44o , C = 64o .Tênh goïc A , b , c vaì baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp R cuía tam giaïc Giaíi Ta coï A = 180o - ( B + C ) = 72o AÏp duûng âënh lyï Sin ta coï: Cäng thæïc tênh diãûn têch tam giaïc 3.Cäng thæïc tênh diãûn têch tam giaïc: a.Caïc cäng thæïc tênh: Våïi ,r laì baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp tam giaïc ABC b.Vê duû:Cho tam giaïc ABC våïi a = 13cm, b = 14cm, c = 15cm a)Tênh diãûn têch tam giaïc ABC b)Tênh baïn kênh âæåìng troìn ngoaûi tiãúp R , baïn kênh âæåìng troìn näüi tiãúp r cuía tam giaïc Giaíi a)Ta coï p = 21cm AÏp duûng cäng thæïc Hã-räng ta coï : b)AÏp duûng caïc cäng thæïc tênh diãûn têch ta coï: 4.Cuíng cäú: -Nhàõc laûi näüi dung âënh lyï Sin -Nhàõc laûi caïc cäng thæïc tênh diãûn têch tam giaïc 5.Dàûn doì: -Nàõm væîng caïc kiãún thæïc âaî hoüc -Laìm baìi táûp 1,4,5/SGK

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong II 3 Cac he thuc luong trong tam giac va giai tam giac_12409504.doc
Tài liệu liên quan