Giáo án Ngoài giờ lên lớp 4 tiết 1: Ôn điều Bác Hồ dạy

NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

TIẾT 1 : ÔN ĐIỀU BÁC HỒ DẠY

I.MỤC TIÊU :

- Hướng dẫn HS củng cố về 5 điều Bác Hồ dạy .

- Rèn HS thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy bằng những việc làm cụ thể.

- Giáo dục HS tự hào về truyền thống tốt đẹp của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

II.CHUẨN BỊ :

+ GV : Tư liệu , các phiếu rời ghi câu hỏi , câu đố , phần thưởng

+ HS : Sưu tầm tư liệu về Bác Hồ, Đội TNTP Hồ Chí Minh .

III.ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

· Tổ chức tại lớp học .

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 04/12/2018 | Lượt xem: 181 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngoài giờ lên lớp 4 tiết 1: Ôn điều Bác Hồ dạy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 5 : TÌM HIEÅU TIEÅU SÖÛ LIEÄT SÓ HOÀ VAÊN HUEÂ I . MUÏC TIEÂU : 1 . Kieán thöùc : - Hoïc sinh bieát ñöôïc teân tröôøng Hoà Vaên Hueâ ñöôïc laáy töø teân lieät só Hoà Vaên Hueâ – moät baùc só quaân y coù nhieàu ñoùng goùp cho caùch maïng . 2 . Kyõ naêng : - Böôùc ñaàu naém ñöôïc tieåu söû cuûa oâng Hoà Vaên Hueâ . 3 . Thaùi ñoä : - Giaùo duïc tính truyeàn thoáng, loøng töï haøo veà ngoâi tröôøng cuûa caùc em. II . CHUAÅN BÒ : GV : Tö lieäu, hình lieät só Hoà Vaên Hueâ. HS : Tö lieäu ñöôïc phaùt. III . NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC TOÅ CHÖÙC: - Thi ñua hoïc taäp giöõa caùc hoïc sinh, caùc toå. - Hoïc sinh tham gia tích cöïc trong phong traøo tìm hieåu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng. IV. ÑÒA ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC: - Toå chöùc taïi lôùp vaø saân tröôøng. HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH P. PHAÙP Khôûi ñoäng: Caùc hoaït ñoäng chuû yeáu Hoaït ñoäng 1 : Giôùi thieäu veà lieät só Hoà Vaên Hueâ - GV neâu ñoâi neùt sô löôïc veà teân tröôøng, giôùi thieäu noäi dung seõ hoïc hoâm nay. Hoaït ñoäng 2: Hoïc tieåu söû - GV chia lôùp thaønh 6 nhoùm vaø giao vieäc, thôøi gian thaûo luaän: Tìm hieåu veà tieåu söû (teân goïi, xuaát thaân, ngheà nghieäp...cuûa oâng Hoà Vaên Hueâ) OÂng ñaõ coâng taùc trong quaân ñoäi nhö theá naøo? Caùc thaønh tích cuûa oâng ñaït ñöôïc laø gì? Nhaø nöôùc vaø nhaân daân ta ñaõ töôûng nhôù ñeán coâng ôn oâng ra sao? Hoaït ñoäng 3 : Toång keát – Daën doø : - GV nhaän xeùt, choát laïi nhöõng ñieåm chính caàn naém, giaùo duïc tö töôûng. - Chuaån bò : Taäp caùc baøi haùt quy ñònh. - HS tham gia moät troø chôi taäp theå Hoaït ñoäng lôùp - HS theo doõi Hoaït ñoäng nhoùm. - HS trao ñoåi, thaûo luaän, tìm hieåu noäi dung taøi lieäu döïa theo 3 caâu hoûi giaùo vieân neâu. - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. - Lôùp nhaän xeùt, boå sung . - HS ghi soå tay. Troø chôi Tröïc quan Thaûo luaän Trình baøy SINH HOAÏT TAÄP THEÅ TIEÁT 1 : OÅN ÑÒNH NEÀ NEÁP LÔÙP ( Töø 17 / 8 / 2016 à 26 / 8 / 2015 ) HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH OÅn ñònh : Giôùi thieäu noäi dung sinh hoaït : - GV giôùi thieäu veà noäi dung sinh hoaït taäp theå caùc tuaàn trong thaùng vaø caùc böôùc tieán haønh moät buoåi sinh hoaït taäp theå . - GV höôùng daãn caùch thöùc tieán haønh buoåi SHTT . Nhaän xeùt tình hình lôùp : - GV yeâu caàu caùc toå tröôûng baùo caùo . - GV nhaän xeùt tình hình chung : Öu : + HS ñang töøng böôùc coá gaéng oån ñònh caùc neà neáp veà hoïc taäp vaø traät töï . + Ñi hoïc chuyeân caàn . + Giöõ gìn veä sinh toát . Khuyeát : + Neáp so haøng coøn chaäm . + Giôø hoïc coøn trao ñoåi chuyeän rieâng nhieàu : +Ñi hoïc treã : Linh, Oanh + Ít phaùt bieåu xaây döïng baøi , phaùt bieåu coøn nhoû + Moät soá em chöa chuaån bò ÑDHT toát. Sinh hoaït Vaên ngheä - Hoïc haùt : Vaàng traêng coå tích . - GV höôùng daãn HS taäp haùt . Phöông höôùng coâng taùc tuaàn tôùi - Tieáp tuïc oån ñònh neà neáp lôùp . - Phaân coâng ñoâi baïn hoïc taäp . - HS tham gia 1 troø chôi khôûi ñoäng . - HS laéng nghe vaø ghi cheùp . - Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình caùc maët cuûa toå : Hoïc taäp , veä sinh , kæ luaät , phong traøo , neà neáp baùn truù trong tuaàn . - Caùc toå nhaän xeùt – Boå sung . - Lôùp tröôûng baùo caùo tình hình chung . - Bình choïn : + Toå xuaát saéc : Toå 3. + Caù nhaân xuaát saéc : Phong, Nguyeân - HS taäp haùt theo höôùng daãn . - Caùc toå haùt thi ñua . - HS ghi soå tay ñeå thöïc hieän . NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 1 : OÂN ÑIEÀU BAÙC HOÀ DAÏY I.MUÏC TIEÂU : Höôùng daãn HS cuûng coá veà 5 ñieàu Baùc Hoà daïy . Reøn HS thöïc hieän ñuùng 5 ñieàu Baùc Hoà daïy baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå. Giaùo duïc HS töï haøo veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh. II.CHUAÅN BÒ : + GV : Tö lieäu , caùc phieáu rôøi ghi caâu hoûi , caâu ñoá , phaàn thöôûng + HS : Söu taàm tö lieäu veà Baùc Hoà, Ñoäi TNTP Hoà Chí Minh . III.ÑÒA ÑIEÅM TOÅ CHÖÙC : Toå chöùc taïi lôùp hoïc . IV.CAÙC BÖÔÙC TIEÁN HAØNH : HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Hoaït ñoäng 1 : Môû ñaàu - Yeâu caàu haùt taäp theå . - GV neâu noäi dung vaø muïc tieâu buoåi hoaït ñoäng ngoaøi giôø leân lôùp . Hoaït ñoäng 2 : Thi traû lôøi caâu hoûi , caâu ñoá - Ñaïi dieän ban giaùm khaûo neâu noäi dung , theå leä , tieâu chuaån ñaùnh giaù , cho ñieåm töøng caâu traû lôøi . - Ban giaùm khaûo nhaän xeùt , ñaùnh giaù vaø cho ñieåm . - Töông töï vôùi moät soá em khaùc . - Giöõa cuoäc thi cho vaøi tieát muïc xen keõ . - GV nhaän xeùt, tuyeân döông , - Giaùo duïc tö töôûng Hoaït ñoäng 3 : Toång keát tieát hoïc - GV nhaän xeùt , coâng boá keát quaû vaø trao phaàn thöôûng . - Daën doø: Tìm hieåu 5 nhieäm vuï cuûa HS. - Lôùp haùt baøi “ Em yeâu hoøa bình” Hoaït ñoäng lôùp – nhoùm - HS laéng nghe . - HS thöù I ( theo soá thöù töï ôû lôùp ) leân boác thaêm caâu hoûi roài ñoïc to cho caû lôùp cuøng nghe ; suy nghó trong thôøi gian quy ñònh roài traû lôøi . Neáu khoâng traû lôøi ñöôïc seõ choïn em naøo xung phong . - HS caùc toå xung phong bieåu dieãn vaên ngheä . - HS laéng nghe . NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP TIEÁT 1 : OÂN 5 ÑIEÀU BAÙC HOÀ DAÏY GV boä moân ANH VAÊN ( 2 tieát ) GV boä moân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docSHTT.doc
Tài liệu liên quan