Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 19 - Trường THCS Thạnh Đông

TRẢ BÀI KIỂM TRA HK I.

1. MỤC TIÊU:

 1.1 Kiến thức :

Giúp HS:

- Học sinh biết: những ưu khuyết điểm trong bài làm của bản thân và của bạn bè.

- Học sinh hiểu: sửa chữa các lỗi dùng sai.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được:Rèn kĩ năng phát hiện, sửa lỗi sai.

- Học sinh thực hiện thành thạo: dùng từ đúng.

1.3 Thái độ:

-Thói quen: Giáo dục HS ý thức tự giác, cẩn thận trong học tập.

- Tính cách: nghiêm túc khi làm bài.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

- Sửa chữa các khuyết điểm mắc phải. Phát huy các ưu điểm.

 

doc13 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 07/03/2019 | Lượt xem: 50 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ văn 6 - Tuần 19 - Trường THCS Thạnh Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19 Tiết:71 ND: 24. 12. 2018 HOẠT ÑOÄNG NGÖÕ VAÊN THI KEÅ CHUYEÄN 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kieán thöùc : - Hoaït ñoäng 2: Học sinh biết: Yeâu thích caùc hoaït ñoäng ngöõ vaên qua vieäc oân laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc. - Hoaït ñoäng 2: Học sinh hiểu: tác dụng của các hoạt động ngữ văn, giúp các em tự tin dạn dĩ trước tập thể. 1.2 Kó naêng: - Học sinh thực hiện được: kể được câu chuyện. - Học sinh thực hiện thành thạo: yeâu Tieáng Vieät, thích laøm vaên keå chuyeän. 1.3 Thaùi ñoä: -Thói quen: Giaùo duïc HS yeâu thích caùc theå loaïi daân gian. - Tính cách: yeâu thô vaên. 2. NỘI DUNG HỌC TẬP: Kể được câu chuyện. 3. CHUẨN BỊ: 3.1 Giaùo vieân: Caùc caâu chuyeän giaøu yù nghóa, phaàn thöôûng. 3.2 Hoïc sinh: Caùc caâu chuyeän seõ keå. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1.OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện:1 phuùt 6A1: 6A2: 6A3: 4.2.Kieåm tra miệng: Không kiểm. 4.3. Tiến trình bài hoïc: . Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung baøi hoïc. à Hoạt động 1: Vaøo baøi: Ñeå giuùp caùc em oân laïi caùc kieán thöùc veà vaên hoïc vaø coù kó naêng keå chuyeän, tieát naøy coâ seõ höôùng daãn caùc em toå chöùc Hoaït ñoäng ngöõ vaên : Thi keå chuyeän. 1 phuùt. à Hoạt động 2: Höôùng daãn HS Thi keå chuyeän. 33 phuùt à GV neâu yeâu caàu cuûa tieát hoïc: ˜Taát caû HS trong lôùp ñeàu tham gia. ˜ Moãi HS keå moät chuyeän maø mình taâm ñaéc nhaát. ˜ Keå roõ raøng, ñuû cho caû lôùp nghe. ˜ Ban Giaùm Khaûo: GV – HS. ˜ GV ñöa ra thang ñieåm: à Keå ñuùng thôøi gian, coù môû ñaàu, keát thuùc. (4ñ) à Keå roõ raøng maïch laïc, dieãn caûm. (2ñ) à Phaùt aâm ñuùng coù ngöõ ñieäu (2ñ) à Töï tin tieát muïc. (2ñ) ˜ Ñaàu tieân HS thi keå trong nhoùm töø 10 ñeán 15 phuùt. ˜ Cho nhoùm choïn baïn keå hay nhaát ñaïi dieän thi giöõa caùc nhoùm. ˜ GV vaø caùc HS khaùc theo gioûi, nhaän xeùt, goùp yù. ˜ GV toång keát, tuyeân döông caù nhaân vaø nhoùm xuaát saéc. ˜ Phaùt thöôûng. ˜ GD HS loøng yeâu thích theå loaïi vaên hoïc daân gian. I.Hoaït ñoäng Ngöõ vaên : - Thi keå chuyeän. 4.4.Tổng kết: 5 phuùt ˜ GV nhaän xeùt tieát hoïc, nhaän xeùt caùch keå, noäi dung keå cuûa caùc nhoùm. ˜ Nhaéc laïi noäi dung chính caùc truyeän maø HS vöøa keå. 4.5Höôùng daãn học tập:5 phuùt à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Söu taàm vaø keå theâm moät soá truyeän khaùc. à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau - Chuaån bò baøi tieát sau: Trả bài kiểm tra HKI. 5. PHỤ LỤC: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần : 19 Tiết : 72 Ngaøy 24. 12. 2018 TRAÛ BAØI KIEÅM TRA HK I. 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kieán thöùc : Giuùp HS: - Học sinh biết: nhöõng öu khuyeát ñieåm trong baøi laøm cuûa baûn thaân vaø cuûa baïn beø. - Học sinh hiểu: sửa chữa các lỗi dùng sai. 1.2 Kó naêng: - Học sinh thực hiện được:Reøn kó naêng phaùt hieän, söûa loãi sai. - Học sinh thực hiện thành thạo: dùng từ đúng. 1.3 Thaùi ñoä: -Thói quen: Giaùo duïc HS yù thöùc töï giaùc, caån thaän trong hoïc taäp. - Tính cách: nghiêm túc khi làm bài. 2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Sửa chữa các khuyết điểm mắc phải. Phát huy các ưu điểm. 3. CHUẨN BỊ: 3.1 Giaùo vieân: Baøi kieåm tra , baøi caàn nhaän xeùt. 3.2 Hoïc sinh: Xem laïi baøi vaø laäp daøn yù cho baøi taäp laøm vaên. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện: 1 phút 6A1: 6A2: 6A3: 4.2. Kieåm tra miệng: 4.3 Tiến trình bài hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung baøi hoïc. àHoaït ñoäng1 : Vaøo baøi: Ñeå giuùp caùc em thaáy ñöôïc öu- khuyeát ñieåm trong baøi kieåm tra Hoïc kì, tieát naøy, coâ seõ traû baøi kieåm tra HK I cho caùc em. àHoaït ñoäng 2 : Gv cho HS nhaéc laïi ñeà baøi (5’) GV treo baûng phuï, ghi ñeà baøi. àHoaït ñoäng 3: Phaân tích ñeà: (5’) GV höôùng daãn HS phaân tích ñeà. Laø caùc caâu hoûi vaø moät baøi Taäp laøm vaên. àHoaït ñoäng4. Nhaän xeùt baøi: (5’) GV nhaän xeùt öu ñieåm vaø toàn taïi qua baøi laøm cuûa HS. Öu ñieåm: Ña soá caùc em xaùc ñònh được tên văn bản, xác địn được số từ. Ña soá caùc em naém ñöôïc ñeà baøi. Moät soá baøi laøm saïch ñeïp. Moät soá HS laøm toát baøi taäp laøm vaên: keå veà moät kỉ niệm đáng nhớ. Toàn taïi: Nhieàu hoïc sinh chöa naém vöõng lượng từ. Ña soá chöa xaùc ñònh chính xác cụm danh từ. Moät soá hoïc sinh keå về việc làm sô saøi. Moät soá HS chöa hieåu roõ phaàn töï luaän, laøm coøn sai, sai nhieàu loãi chính taû. àHoaït ñoäng 5. Coâng boá ñieåm: (2’) - Treân tb: 99 baøi chieám 77,3 % - Döôùi tb: 29 baøi chieám 22,7 % àHoaït ñoäng 6. Traû baøi: (5’) GV cho lôùp tröôûng phaùt baøi cho HS. àHoaït ñoäng 7. Höôùng daãn HS xaây döïng daøn baøi vaø ñaùp aùn ñuùng: (5’) GV yeâu caàu HS laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt, söûa sai. Em hãy đọc kỹ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: “ Nhà vua lấy làm lạ, cho đưa Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi chuyện của mình,........, rồi bị hóa kiếp thành bọ hung.” Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ? Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì ?(0,5đ) Xác định số từ và lượng từ trong đoạn văn trên? 1đ) Chỉ ra cụm danh từ trong câu: “ Vua bắt giam hai mẹ con Lí Thông, lại giao cho Thạch Sanh xét xử”. 0,5đ) Đoạn văn trên thể hiện phẩm chất nào ở nhân vật Thạch Sanh, đồng thời gởi gắm ước mơ gì của nhân dân ta? (2đ)  Keå veà moät kỉ niệm đáng nhớ.  Phaàn Môû baøi, em laøm nhö theá naøo?  Phaàn Thaân baøi, em neâu nhöõng yù gì?  Phaàn Keát baøi, em laøm nhö theá naøo? Hoaït ñoäng7. Söûa loãi sai: * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc vieát ñuùng chính taû. * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai veà dieãn ñaït cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc dieãn ñaït maïch laïc. Đề bài: Phân tích đề: 3. Nhaän xeùt: - Öu ñieåm: - Toàn taïi: 4.Coâng boá ñieåm: 5. Traû baøi: 6. Daøn baøi vaø ñaùp aùn. I. Vaên – Tieáng vieät: Caâu 1: - Đoạn văn trên được trích từ văn bản Thạch Sanh (0,25đ) - Phương thức biểu đạt chính là tự sự (0,25đ) - Số từ : hai ( mẹ con ) (0,5đ) - Lượng từ : mọi ( người ) mọi ( sự ) (0,5đ) 3. Học sinh chỉ ra cụm danh từ: hai mẹ con Lí Thông. 4. - Việc Thạch Sanh tha tội chết cho Lí Thông thể hiện Thạch Sanh là người nhân nghĩa, phúc hậu, khoan dung, độ lượng và giàu lòng vị tha. - Qua đó gởi gắm ước mơ, niềm tin về đạo đức, công lí xã hội và lí tưởng nhân đạo. Ước mơ về một xã hội công bằng “ Ở hiền gặp lành ” II. Taäp laøm vaên: Môû baøi: (1đ) - Giới thiệu khái quát về kỉ niệm sâu sắc của em về một người nào đó: ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,... ( sự việc, nhân vật, tình huống xảy ra câu chuyện ). Thaân baøi: (4đ) - Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện: + Thời gian, không gian. + Giới thiệu đôi nét về nhân vật trong câu chuyện ( hình dáng, tính cách,..... ) - Kể diễn biến câu chuyện theo một trình tự nhất định: + Mở đầu câu chuyện. + Diễn biến câu chuyện. + Kết thúc câu chuyện. Keát baøi: (1đ) - Bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của em về kỷ niệm đáng nhớ đó. 7. Söûa loãi: a) Loãi chính taû. - Kĩ niệm: kỉ niệm - Đán nhớ: đáng nhớ - Troân em: troâng em - Laëc rau: laët rau - Ñau nhöùt: ñau nhöùc b) Loãi dieãn ñaït: - Em ñi hoïc veà, tröa naéng raát meät, troâng thaáy meï ñang beänh maø phaûi xuoáng giöôøng ñi naáu côm, thöông meï quaù, nöôùc maét em tuoân nhö suoái chaûy à Em ñi hoïc veà, tröa naéng raát meät, troâng thaáy meï ñang beänh maø phaûi xuoáng giöôøng ñi naáu côm, thöông meï quaù, khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét 4. 4. Tổng kết: 5 phuùt - Xem laïi caùc loãi sai cuûa mình vaø cuûa baïn ñaõ söûa. - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên töï söï. 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh hoïc tập: 5 phuùt à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà Vaên, Taäp laøm vaên, Tieáng Vieät. à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau - Chuaån bò baøi “Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaøu tieân”: Ñoïc vaên baûn, xem vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. Tìm hieåu neùt chính veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa vaên baûn. 5. PHỤ LỤC: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần : 19 Tiết : 72 Ngaøy 30. 12. 2018 TRAÛ BAØI KIEÅM TRA HK I. 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kieán thöùc : Giuùp HS: - Học sinh biết: nhöõng öu khuyeát ñieåm trong baøi laøm cuûa baûn thaân vaø cuûa baïn beø. - Học sinh hiểu: sửa chữa các lỗi dùng sai. 1.2 Kó naêng: - Học sinh thực hiện được:Reøn kó naêng phaùt hieän, söûa loãi sai. - Học sinh thực hiện thành thạo: dùng từ đúng. 1.3 Thaùi ñoä: -Thói quen: Giaùo duïc HS yù thöùc töï giaùc, caån thaän trong hoïc taäp. - Tính cách: nghiêm túc khi làm bài. 2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Sửa chữa các khuyết điểm mắc phải. Phát huy các ưu điểm. 3. CHUẨN BỊ: 3.1 Giaùo vieân: Baøi kieåm tra , baøi caàn nhaän xeùt. 3.2 Hoïc sinh: Xem laïi baøi vaø laäp daøn yù cho baøi taäp laøm vaên. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện: 6A1: 6A2: 6A3: 4.2. Kieåm tra miệng: 4.3 Tiến trình bài hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Nội dung bài học àHoaït ñoäng1 : Vaøo baøi: Ñeå giuùp caùc em thaáy ñöôïc öu- khuyeát ñieåm trong baøi kieåm tra Hoïc kì, tieát naøy, coâ seõ traû baøi kieåm tra HK I cho caùc em. àHoaït ñoäng 2 : Gv cho HS nhaéc laïi ñeà baøi (5’) GV treo baûng phuï, ghi ñeà baøi. àHoaït ñoäng 3: Phaân tích ñeà: (5’) GV höôùng daãn HS phaân tích ñeà. Laø caùc caâu hoûi vaø moät baøi Taäp laøm vaên. àHoaït ñoäng4. Nhaän xeùt baøi: (5’) GV nhaän xeùt öu ñieåm vaø toàn taïi qua baøi laøm cuûa HS. Öu ñieåm: Ña soá caùc em xaùc ñònh được truyện Thach Sanh kể được chiến công thứ nhất, chuyển đổi được ngôi kể. Xác định được cụm danh từ. Nêu được điều phê phán và bài học rút ra từ truyện “Ếch ngồi đáy giếng” Toàn taïi: Một soá chöa xaùc ñònh ñöôïc cụm danh từ Moät soá hoïc sinh keå về việc làm sô saøi, chưa biết chuyển đổi ngôi kể. Moät soá HS chöa hieåu roõ phaàn töï luaän, laøm coøn sai, sai nhieàu loãi chính taû. àHoaït ñoäng 5. Coâng boá ñieåm: (2’) - Treân tb: 77 baøi chieám 61 % - Döôùi tb: 40 baøi chieám 39 % àHoaït ñoäng 6. Traû baøi: (5’) GV cho lôùp tröôûng phaùt baøi cho HS. àHoaït ñoäng 7. Höôùng daãn HS xaây döïng daøn baøi vaø ñaùp aùn ñuùng: (5’) GV yeâu caàu HS laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt, söûa sai. Hãy xác định cụm danh từ trong câu văn sau: “Cậu sống trong túp lều cũ dưới gốc đa. Cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại” ? Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” phê phán điều gì? Em rút ra bài học gì từ truyện?  Keå lại chiến công thứ nhất của Thạch Sanh bằng ngôi thứ nhất?.  Phaàn Môû baøi, em laøm nhö theá naøo?  Phaàn Thaân baøi, em neâu nhöõng yù gì?  Phaàn Keát baøi, em laøm nhö theá naøo? Hoaït ñoäng7. Söûa loãi sai: * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc vieát ñuùng chính taû. * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai veà dieãn ñaït cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc dieãn ñaït maïch laïc. Đề bài: Phân tích đề: Nhận xét: - Ưu điểm: - Tồn tại: 4.Coâng boá ñieåm: 5. Traû baøi: 6. Daøn baøi vaø ñaùp aùn. I. Vaên – Tieáng vieät: Caâu 1: Cụm danh từ: túp lều cũ, cả gia tài, một lưỡi búa của cha để lại Caâu 2: a) Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” phê phán những kẻ hiểu biết hạn hẹp mà lại huên hoang. b) Em rút ra bài học không được huênh hoang, phải biế mở mang kiến thức. II. Taäp laøm vaên: Môû baøi: Người kể xưng tôi: giôùi thieäu veà xuất thân, hoàn cảnh sống và việc kết nghĩa với Lí Thông Thaân baøi: Kể việc Lí Thông nhờ Thạch sanh đi canh miếu thờ. Kể việc Thạch Sanh chiến đấu giết Chằn Tinh, lấy được bộ cung tên vàng và mang đầu chằn tinh về. Kể việc Lí Thông bảo đây là vật báu vua nuôi, yêu cần Thạch Sanh đi trốn. Thạch Sanh từ biệt mẹ con Lí Thông về bên gốc đa với tâm trạng buồn, day dứt. Keát baøi: Neâu suy nghó vaø caûm xuùc cuûa Thạch Sanh. Yeâu caàu: - Hình thöùc: coù boá cuïc ba phaàn, keå maïch laïc, troâi chaûy, khoâng vi phaïm loãi dieãn ñaït, chính taû, trình baøy saïch ñeïp. - Noäi dung: keå chuyeän coù môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc; coù nhaân vaät, coù söï vieäc. 7. Söûa loãi: a) Loãi chính taû. b) Loãi dieãn ñaït: 4. 4. Tổng kết: 5 phuùt - Xem laïi caùc loãi sai cuûa mình vaø cuûa baïn ñaõ söûa. - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên töï söï. 4.5 Höôùng daãn hoïc sinh hoïc tập: 5 phuùt à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà Vaên, Taäp laøm vaên, Tieáng Vieät. à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau - Chuaån bò baøi “Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaøu tieân”: Ñoïc vaên baûn, xem vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. Tìm hieåu neùt chính veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa vaên baûn. 5. PHỤ LỤC: Tuần : 19 Tiết : 72 Ngaøy 29. 12. 2018 TRAÛ BAØI KIEÅM TRA HK I. 1. MỤC TIÊU: 1.1 Kieán thöùc : Giuùp HS: - Học sinh biết: nhöõng öu khuyeát ñieåm trong baøi laøm cuûa baûn thaân vaø cuûa baïn beø. - Học sinh hiểu: sửa chữa các lỗi dùng sai. 1.2 Kó naêng: - Học sinh thực hiện được:Reøn kó naêng phaùt hieän, söûa loãi sai. - Học sinh thực hiện thành thạo: dùng từ đúng. 1.3 Thaùi ñoä: -Thói quen: Giaùo duïc HS yù thöùc töï giaùc, caån thaän trong hoïc taäp. - Tính cách: nghiêm túc khi làm bài. 2. NỘI DUNG HỌC TẬP: - Sửa chữa các khuyết điểm mắc phải. Phát huy các ưu điểm. 3. CHUẨN BỊ: 3.1 Giaùo vieân: Baøi kieåm tra , baøi caàn nhaän xeùt. 3.2 Hoïc sinh: Xem laïi baøi vaø laäp daøn yù cho baøi taäp laøm vaên. 4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 4.1. OÅn ñònh toå chöùc và kiểm diện: 6A1: 6A2: 6A3: 4.2. Kieåm tra miệng: 4.3 Tiến trình bài hoïc: Hoaït ñoäng cuûa GV vaø HS Noäi dung baøi hoïc. àHoaït ñoäng1 : Vaøo baøi: Ñeå giuùp caùc em thaáy ñöôïc öu- khuyeát ñieåm trong baøi kieåm tra Hoïc kì, tieát naøy, coâ seõ traû baøi kieåm tra HK I cho caùc em. àHoaït ñoäng 2 : Gv cho HS nhaéc laïi ñeà baøi (5’) GV treo baûng phuï, ghi ñeà baøi. àHoaït ñoäng 3: Phaân tích ñeà: (5’) GV höôùng daãn HS phaân tích ñeà. Laø caùc caâu hoûi vaø moät baøi Taäp laøm vaên. àHoaït ñoäng4. Nhaän xeùt baøi: (5’) GV nhaän xeùt öu ñieåm vaø toàn taïi qua baøi laøm cuûa HS. Öu ñieåm: Ña soá caùc em naém ñöôïc khaùi nieäm truyeän nguï ngoân. Ruùt ra ñöôïc moät trong hai baøi hoïc töø truyeän “ Eách ngoài ñaùy gieáng” Ña soá caùc em naém ñöôïc ñeà baøi. Moät soá baøi laøm saïch ñeïp Moät soá HS laøm toát baøi taäp laøm vaên: keå ñöôïc kæ nieäm. Toàn taïi: Nhieàu hoïc sinh chöa naém vöõng khaùi nieäm cuïm danh töø. Ña soá chöa xaùc ñònh ñöôïc cuïm danh töø “Ngaøy xöa” Nhieàu hoïc sinh chöa ñoïc kó ñeà: hieåu nhaàn xaùc ñònh cuïm danh töø thaønh ñaët cuïm danh töø môùi. Moät soá hoïc sinh keå kæ nieäm moät caùcg sô saøi. Moät soá HS chöa hieåu roõ phaàn töï luaän, laøm coøn sai, sai nhieàu loãi chính taû. àHoaït ñoäng 5. Coâng boá ñieåm: (2’) - Treân tb: 70 baøi chieám 50 % - Döôùi tb: 70 baøi chieám 50 % àHoaït ñoäng 6. Traû baøi: (5’) GV cho lôùp tröôûng phaùt baøi cho HS. àHoaït ñoäng 7. Höôùng daãn HS xaây döïng daøn baøi vaø ñaùp aùn ñuùng: (5’) GV yeâu caàu HS laàn löôït ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi. GV nhaän xeùt, söûa sai. Theá naøo laø truyeän nguï ngoân?  Qua truyeän “Eách ngoài ñaùy gieáng”, em ruùt ra baøi hoïc gì cho baûn thaân?  Theá naøo laø cuïm danh töø? Xaùc ñònh cuïm danh töø trong caâu sau: Ngaøy xöa, coù hai vôï choàng oâng laõo ñaùnh caù ôû vôùi nhau trong moät tuùp leàu naùt treân bôø bieån. ( Oâng laõo ñaùnh caù vaø con caù vaøng )  Keå veà moät kæ nieäm ñaùng nhôù.  Phaàn Môû baøi, em laøm nhö theá naøo?  Phaàn Thaân baøi, em neâu nhöõng yù gì?  Phaàn Keát baøi, em laøm nhö theá naøo? Hoaït ñoäng7. Söûa loãi sai: * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc vieát ñuùng chính taû. * GV treo baûng phuï, ghi caùc loãi sai veà dieãn ñaït cuûa HS. * Goïi HS leân baûng söûa Goïi HS leân baûng söûa. * HS nhaän xeùt. * GV nhaän xeùt, söûa sai. * GD HS yù thöùc dieãn ñaït maïch laïc. 1. Ñeà baøi: 2. Phaân tích ñeà: 3. Nhaän xeùt: - Öu ñieåm: - Toàn taïi: 4.Coâng boá ñieåm: 5. Traû baøi: 6. Daøn baøi vaø ñaùp aùn. I. Vaên – Tieáng vieät: Caâu 1: a) Truyeän nguï ngoân laø loaïi truyeän keå baèng vaên vaàn hoaëcø vaên xuoâi, möôïn chuyeän loaøi vaät , ñoà vaät hoaëc chính con ngöôøi ñeå noùi boùng gioù, kín ñaùo chuyeän con ngöôøi nhaèm khuyeân nhuû, raên daïy ngöôøi ta baøi hoïc naøo ñoù trong cuoäc soáng. b) Qua truyeän “Eách ngoài ñaùy gieáng”, em ruùt ra ñöôïc baøi hoïc: - Phaûi coá gaéng hoïc taäp ñeå môû roäng taàm hieåu bieát cuûa mình, khoâng ñöôïc chuû quan. - Phaûi soáng khieâm toán, khoâng neân hueânh hoang, töï cao, töï ñaïi. Caâu 2: a) Cuïm danh töø laø loaïi toå hôïp töû do danh töø vôùi moät soá töø ngöõ phuï thuoäc noù taïo thaønh. b) Caùc cuïm danh töø: - Ngaøy xöa. - Hai vôï choàng oâng laõo ñaùnh caù. - Moät tuùp leàu naùt treân bôø bieån. II. Taäp laøm vaên: Môû baøi: Giôùi thieäu veà kæ nieäm ñaùng nhôù. Thaân baøi: Keå theo trình töï khoâng gian hay thôøi gian: - Môû ñaàu: Dieãn ra khi naøo? ÔÛ ñaâu?... - Dieãn bieán: söï vieäc xaûy ra nhö theá naøo? Goàm nhöõng ai? Em ñaõ laøm gì? Taâm traïng, caûm xuùc cuûa em? - Keát thuùc: Söï vieäc keát thuùc nhö theá naøo? Keát baøi: Neâu suy nghó vaø caûm xuùc cuûa em veà kæ nieäm naøy. Yeâu caàu: - Hình thöùc: coù boá cuïc ba phaàn, keå maïch laïc, troâi chaûy, khoâng vi phaïm loãi dieãn ñaït, chính taû, trình baøy saïch ñeïp. - Noäi dung: keå chuyeän coù môû ñaàu, dieãn bieán, keát thuùc; coù nhaân vaät, coù söï vieäc. 7. Söûa loãi: a) Loãi chính taû. - Yeâu chuoän: yeâu chuoäng - Duûng caûm: duõng caûm - Nhaëc ñöôïc: nhaët ñöôïc - Hoïc xinh: hoïc sinh b) Loãi dieãn ñaït: - Em nhôù lôøi coâ giaùo baûo: à ..lôøi coâ giaùo daïy. - Em kæ nieäm vôùi maùi tröôøng: Em coù bieát bao nhieâu kæ nieäm vôùi maùi tröôøng. - Baïn lieàn ñöa cho thaày Toång phuï traùch: à Baïn noäp laïi cho thaày (giao laïi) ñeå traû laïi ngöôøi ñaùnh maát. 4. 4. Tổng kết: 5 phuùt - Xem laïi caùc loãi sai cuûa mình vaø cuûa baïn ñaõ söûa. - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà vaên töï söï. 4.5Höôùng daãn hoïc tập: 5 phuùt à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát naøy: - Xem laïi caùc kieán thöùc ñaõ hoïc veà Vaên, Taäp laøm vaên, Tieáng Vieät. à Ñoái vôùi baøi hoïc tieát sau - Chuaån bò baøi “Baøi hoïc ñöôøng ñôøi ñaøu tieân”: Ñoïc vaên baûn, xem vaø traû lôøi caâu hoûi SGK. Tìm hieåu neùt chính veà noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa vaên baûn. 5. PHỤ LỤC:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN NGU VAN 6TUAN 19_12510755.doc