Giáo án Thể dục 10 cả năm

Cầu lông – Nhảy cao – Chạy bền

I. Mục tiêu:

1. Kiến tức, kỹ năng, thái độ.

*Kiến thức

 -Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy cao “ nằm nghiêng”.

 -Biết cách thực hiện mô phỏng động tác qua xà

- Biết cách thực hiện di chuyển chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu .

-Hiểu được một số điều luật điền kinh ( phần nhảy cao)

*Kỹ năng

- Thực hiện được mô phỏng động tác qua xà

-Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu.

 *Thái độ

 -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn

 -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày

2. Năng lực có thể hình thành và phát triển

-Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày

-Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT.

Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân.

 

doc133 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 10 cả năm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aø taäp luyeän: naèm saép choáng ñaåy. Kyù duyeät, tuaàn 12 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuaàn 13 Tieát 25, 26 Ngày soạn 24/11/2017 Caàu loâng – Boùng chuyeàn I- Mục tiêu bài học: * Kiến thức -Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trước mặt )-Đệm bóng - Biết cách thöïc hieän kyõ thuât phát cầu cao-sâu, thấp-gần -Biết một số điểm trong luật bóng chuyền - Biết một số điểm trong luật cầu lông * Kỹ năng -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt -Thực hiện được đệm bóng -Thực hiện được phát cầu cao-sâu, thấp-gần -Biết một số điểm trong luật cầu lông –luật bóng chuyền -Vận dụng vào đấu tập *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật về bóng chuyền và kỹ thuật đáng cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu - còi, bóng chuyền 10 quả Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc 1/. Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. - Kieåm tra baøi cuõ: + Thöïc hieän kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay tröôùc maët. 2/. Phaàn cô baûn: Cầu lông Bài tập bổ trợ -Tập mô phỏng kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay Ôn tập: kỹ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới - Học mới : Kỹ thuật phát cầu cao-sâu, thấp-gần -giới thiệu một số điểm trong luật cầu lông * Bóng chuyền Bài tập bổ trợ -Tập mô phỏng kỹ thuật chuyền bóng cao tay và thấp tay Ôn tập - Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay tröôùc maët. - Chuyeàn boùng thaáp tay (Ñeäm boùng). - Kyõ thuaät chuyeàn boùng thaáp tay vaø cao tay treân löôùi. 3/. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 6P 76P 8P - Ñoäi hình nhaän lôùp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 - 5m GV x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. - Tập đồng loạt cả lớp - Töøng caëp ñoái dieän vôùi nhau taäp luyeän. - Ñoäi hình taäp luyeän. x x x x x x x x x x x x x x -GV giới thiệu phân tích kỹ thuật động tác, làm mẫu, hướng dẫn học sinh tập luyện Hs theo dõi tập luyện dưới sự hướng dẫn của giáo viên -Hs tập đồng loạt - 2-4 em moät quaû boùng ñöùng khoaûng caùch vöøa phaûi ñeå chuyeàn boùng. - GV theo doõi söõa sai. Hs tập chuyền bóng trên lưới x x x x x GV x x x X X X X X X X X X X Ñoäi hình xuoáng lôùp. x x x x x x x x x x x x - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - Taäp kyõ thuaät phaùt boùng cao tay vaø thaáp tay. Kyù duyeät, tuaàn 13 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuần 14 Tiết 27-28 Ngày soạn 2/12/2017 Tiết 27,28: Cầu lông –TTTC I- Mục tiêu bài học: * Kiến thức -Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay -Đệm bóng, phát bóng thấp tay và cao tay chính diện - Biết cách thöïc hieän kyõ thuât phát cầu cao sâu và phát cầu thấp gần * Kỹ năng -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay , đệm bóng ,phát bóng -Thực hiện được phát cầu cao sâu và thấp gần -Biết một số điểm trong luật cầu lông –luật bóng chuyền -Vận dụng vào đấu tập *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật về bóng chuyền và kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu - còi, bóng chuyền 10 quả Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. - Kieåm tra baøi cuõ: + Thöïc hieän kyõ thuaät chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay tröôùc maët. B. Phaàn cô baûn: 1.Caàu loâng: * Bài tập bổ trợ: Kyõ thuaät di chuyeån ñôn böôùc. *Ôn tập. -Kỹ thuật ñaùnh caàu thaáp thuaän tay, traùi tay. -Kỹ thuật phát cầu cao sâu và thấp gần 2. Boùng chuyeàn: - Chuyeàn boùng cao tay baèng hai tay tröôùc maët. - Ñeäm boùng. 2.3. Hoaøn thieän kyõ thuaät chuyeàn boùng thaáp tay vaø cao tay treân löôùi. - OÂn taäp kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay vaø cao tay treân löôùi. 2.4. Troø chôi: Lò cò tiếp sức 2.5. Cuûng coá: - Thöïc hieän kyõ thuaät di chuyeån ngang böôùc ñeäm, böôùc cheùo. 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 6P 76P 8P - Ñoäi hình nhaän lôùp: x x x x x x 3 - 5m GV x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hs khởi động kỹ - GV nhaän xeùt, cho ñieåm. - GV neâu yeâu caàu höôùng daãn hoïc sinh taäp luyeän. -Đồng loạt cả lớp - GV laøm maãu, phaân tích sau ñoù höôùng daãn hoïc sinh taäp luyeän. -Hs tập luyện - Töøng caëp ñoái dieän vôùi nhau taäp luyeän. - GV quan saùt söûa sai -Gv giới thiệu bài tập, hướng dẫn hs tập luyện - Ñoäi hình taäp luyeän. x x x x x x x x x x x x x x -Hs tập luyện trên lưới - Hai em moät quaû boùng ñöùng khoaûng caùch vöøa phaûi ñeå chuyeàn boùng. - GV theo doõi söõa sai. Hs tập luyện theo phương pháp xoay vòng - GV theo doõi söõa sai. x x x x GV x x x X X X X X X - GV phoå bieán luaät chôi, HS tham gia nhieät tình. - GV quan saùt nhaän xeùt GV xuống lớp - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - Taäp kyõ thuaät phaùt boùng cao tay vaø thaáp tay. Kyù duyeät, tuaàn 14 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuần 15 Tiết 29-30 Ngày soạn 8/12/2017 Tiết 29,30: Cầu lông –Bóng chuyền I- Mục tiêu bài học: * Kiến thức -Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trước mặt )-Đệm bóng, phát bóng thấp tay và cao tay chính diện - Biết cách thöïc hieän kyõ thuât phát cầu cao sâu và phát cầu thấp gần * Kỹ năng -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt -Thực hiện được đệm bóng ,phát bóng -Thực hiện được phát cầu cao sâu và thấp gần -Vận dụng vào đấu tập *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật về bóng chuyền và kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu - còi, bóng chuyền 10 quả Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. - Kieåm tra baøi cuõ: + Thöïc hieän kyõ thuaät chuyeàn boùng B. Phaàn cô baûn: 1. Caàu loâng: - OÂn kyõ thuaät di chuyeån ñôn böôùc, keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay, traùi tay. - Kyõ thuaät di chuyeån leân 2 goùc löôùi. -Kỹ thuật phát cầu cao sâu và thấp gần 2. Boùng chuyeàn *Ôn tập +Kỹ thuật chuyeàn boùng,đệm bóng + Hoaøn thieän kyõ thuaät chuyeàn boùng.đệm bóng + Kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay vaø cao tay chính diện * Cuûng coá: - Thöïc hieän kyõ thuaät phaùt boùng thaáp tay vaø cao tay. 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 6-8P 72P 6P - Ñoäi hình nhaän lôùp: 3 - 5m GV x x x x x x x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nhaän xeùt, đánh giá Chia nhóm tập luyện trên sân cầu lông Gv theo dõi sửa sai . 1m98 B A 13m40 6m10 A B Chia nhóm tập luyện x x x x x GV x x x x x x x x x x x x x x x x Hs tập luyện trên lưới Gv theo dõi chú ý sửa sai Đấu tập :chia đội đấu tập với nhau - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - OÂn kyõ thuaät chuyeàn boùng, tuaàn tôùi kieåm tra. Kyù duyeät, tuaàn 15 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuaàn 16 Tieát 31-32 Ngày soạn 14/12/2017 Tieát 31: Caàu loâng – Boùng chuyeàn I- Mục tiêu bài học: * Kiến thức -Biết cách thực hiện chuyền bóng cao tay bằng hai tay (trước mặt )-Đệm bóng, phát bóng thấp tay và cao tay chính diện - Biết cách thöïc hieän kyõ thuât đánh cầu thấp thuận tay và trái tay ,kỹ thuật phát cầu cao sâu và phát cầu thấp gần * Kỹ năng -Thực hiện cơ bản đúng chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt -Thực hiện được đệm bóng ,phát bóng -Thực hiện được kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay,kỹ thuật phát cầu cao sâu và thấpgần -Vận dụng vào đấu tập *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật về bóng chuyền và kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu - còi, bóng chuyền 10 quả Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã B. Phaàn cô baûn: 1. Caàu loâng: - OÂn kyõ thuaät di chuyeån ñôn böôùc tieán luøi. - OÂn kyõ thuaät di chuyeån luøi veà 2 goùc cuoái saân. - OÂn kyõ thuaät di chuyeån ngang keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän, traùi tay. - OÂn kyõ thuaät di chuyeån leân 2 goùc keát hôïp ñaùnh caàu. -Ôn kyõ thuaät phaùt caàu cao, saâuvà thấp gần +Đấu tập 2.2. Boùng chuyeàn: + OÂn caùc kyõ thuaät. + Đấu tập 2.3. Cuûng coá: - Thöïc hieän caùc kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu. 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Ñaùnh giaù. 6P 34P 5 – 10L 5P - Ñoäi hình nhaän lôùp. x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - HS khôûi ñoäng kyõ döôùi söï ñieàu khieån cuûa lôùp tröôûng. - Thöïc hieän ñoàng loaït. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV chia nhóm tập luyện và đấu tập trên sân 1m98 B A 13m40 6m10 A B A B - Caùc em töï oân caùc noäi dung ñaõ hoïc. - Nam rieâng, nöõ rieâng - GV nhaän xeùt. - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - Veà nhaø taäp boå trôï phaùt trieån söùc maïnh tay. Tiết 32: Kieåm tra Caàu loâng I. Muïc tieâu: +Kiến thức - Naém ñöôïc kyõ thuaät phaùt caàu traùi tay -Nắm được kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. +Kỹ năng - Thöïc hieän cơ bản đúng kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. - Thực hiện được kyõ thuaät phaùt caàu traùi tay. - Naâng cao thaønh tích *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu - còi, sổ điểm Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc 1. Phaàn môû ñaàu - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung kiểm tra. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. 2. Phaàn cô baûn: 2.1. Noäi dung kieåm tra: - Kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. - Kyõ thuaät phaùt caàu traùi tay. 2.2. Hình thöùc kieåm tra: - Goïi 2 em vaøo saân moãi em moät beân tieán haønh kieåm tra. + Moãi em thöïc hieän ñôõ caàu 10 laàn. + Moãi em ñaùnh caàu toát ñöôïc moät ñieåm. - Ñaùnh giaù chaát löôïng theo möùc:Đạt, Chưa đat 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 5P 34P 5P - Ñoäi hình nhaän lôùp thaønh 4 haøng ngang. x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV giôùi thieäu noäi dung, hình thöùc vaø phöông phaùp kieåm tra. A B A B + A – HS thöïc hieän kyõ thuaät di chuyeån vaø ñaùnh caàu cơ bản tốt. +Chư đạt Sai soùt nhieàu trong caùc böôùc di chuyeån , đánh cầu chưa tốt. - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm giôø kieåm tra. - Veà oân taäp boå trôï nhaûy cao. Kyù duyeät, tuaàn 16 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuaàn 17 Tieát 33, 34 Ngày soạn2017 Tieát 33 + 34: OÂn taäp hoïc kyø I Caàu loâng I. Muïc tieâu bài học * Kiến thức : - Naém ñöôïc kyõ thuaät phaùt caàu cao saâu, thaáp gaàn. -Nắm được kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay và trái tay * Kỹ năng -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật phát cầu cao sâu ,thấp gần -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay,trái tay *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, giaùo vieân phoå bieán noäi dung, yeâu caàu baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chaïy nheï nhaøng. + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. - Kieåm tra baøi cuõ: + Thöïc hieän kyõ thuaät phaùt caàu cao, saâu. B. Phaàn cô baûn: 1. OÂn taäp Caàu loâng: - Kyõ thuaät ñaùnh caàu thaáp keát hôïp vôùi caùc bước di chuyeån. -Kỹ thuật di chuyển lên 2 góc gần lưới - Kỹ thuật phát cầu trái tay thấp gần 2. đấu tập 3. Cuûng coá: Thöïc hieän kyõ thuaät phaùt caàu. 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 6-8P 70-72P 5P - Ñoäi hình nhaän lôùp thaønh 4 haøng ngang. GV x x x x x x x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV x x x x x x Gọi 2 em hs lên kiểm tra - GV nhaän xeùt – cho ñieåm. GV giới thiệu bài tập, hướng dẫn học sinh tập luyện Chia nhóm tập luyện - Ñoäi hình taäp luyeän x x x x x x x x x x GV theo dõi chú ý sửa sai -Chia đội hình đấu tập. 2 em moät đội, aùp duïng luaät vaø kyõ thuaät ñaõ hoïc vaøo thi ñaáu 1m98 B A 13m40 6m10 A B - GV nhaän xeùt. - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - Veà nhaø taäp phaùt caàu giôø sau kieåm tra hoïc kyø I. Kyù duyeät, tuaàn 17 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuaàn 18 Tieát 35, 36 Ngày soạn 29/12/2017 Kieåm tra hoïc kyø I Caàu loâng I. Muïc tieâu: +Kiến thức - Naém ñöôïc kyõ thuaät phaùt caàu traùi tay -Nắm được kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. +Kỹ năng - Thöïc hieän cơ bản đúng kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp vôùi ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. - Thực hiện được kyõ thuaät phaùt caàu traùi tay. - Naâng cao thaønh tích *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày -Năng lực sử dụng kiến thức về TDTT -Năng lực giải quyết vấn đề về các kỹ thuật đánh cầu . -Năng lực hình thành thói quen tập luyện thường xuyên để phát triển nhân cách đức trí, thể mỹ.. 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, vợt ,cầu, sổ theo dõi Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc 1. Phaàn môû ñaàu - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã. 2. Phaàn cô baûn: 2.1. Noäi dung kieåm tra: - Kyõ thuaät di chuyeån keát hôïp ñaùnh caàu thaáp thuaän tay vaø traùi tay. 2.2. Hình thöùc kieåm tra: - Goïi 2 em vaøo saân moãi em moät beân tieán haønh kieåm tra. + Moãi em thöïc hieän ñôõ caàu 10 laàn. + Moãi em ñaùnh caàu toát ñöôïc moät ñieåm. - Ñaùnh giaù chaát löôïng theo möùc : Đạt; Chưa đạt. 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 10P 70P 10P - Ñoäi hình nhaän lôùp x x x x x x GV x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV - GV giôùi thieäu noäi dung, hình thöùc vaø phöông phaùp kieåm tra. A B A B + Đạt: HS thöïc hieän kyõ thuaät di chuyeån vaø ñaùnh caàu cơ bản toát Chưa đạt: Sai soùt nhieàu trong caùc böôùc di chuyeån, đánh cầu chưa tốt. - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm giôø kieåm tra. - Veà oân taäp boå trôï nhaûy cao. Kyù duyeät, tuaàn 18 Ngày.... tháng....năm 2017 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuần 20 Tiết 37,38 Ngày soạn 2017 NHẢY CAO - ĐÁ CẦU I. Muïc tieâu: *Kiến thức -Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy cao “ nằm nghiêng”. -Biết cách thực hiện đứng tại chỗ đá lăng –xoay mũi bàn chân ,đi một bước đá lăng xoay mũi bàn chân . - Biết cách thực hiện di chuyển chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu . *Kỹ năng - Thöïc hieän được đứng tại chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân,đi một bước đá lăng-xoay mũi (gót) bàn chân. -Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu. *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, nệm, cột, xà ,cầu đá, đồng phục học sinh III. Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chaïy nheï nhaøng + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã: böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. B. Phaàn cô baûn: 1.Nhảy cao *Baøi taäp boå trôï: Baøi taäp 1: - Ñöùng taïi choã ñaù chaân laêng. - Di chuyeån ñaù chaân laêng. * Baøi taäp 2: -Ñöùng taïi choã ñaù laêng xoay muõi baøn chaân. * Học mới Giôùi thieäu kyõ thuaät nhaûy cao naèm nghieâng: - Kyõ thuaät nhaûy cao naèm nghieâng goàm 4 giai ñoaïn: + Chaïy ñaø. + Giaäm nhaûy. + Treân khoâng. + Tieáp ñaát. - Trong ñoù giai ñoaïn giaäm nhaûy laø giai ñoaïn quan troïng nhaát. * Cuûng coá: - Hai em ñöùng taïi choã ñaù laêng xoay muõi baøn chaân. 2.Ñaù caàu: *Hoïc mới: +Kyõ thuaät di chuyeån, taâng, “buùng” caàu. -Tập bổ trợ không cầu -Tập tiếp xúc với cầu 3. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 6P 70-72P 5-7P - Ñoäi hình nhaän lôùp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV giới thiệu bài tập, làm mẫu, hướng dẫn hs tập luyện + Tập đồng loạt cả lớp - Chia tổ tập luyện + Taäp luyeän theo tổ. x x x x x x x x x x x x - GV theo doõi söõa sai. - GV laøm maãu, phaân tích ñoäng taùc. - HS theo doõi - HS naém caùc giai ñoaïn kyõ thuaät nhaûy cao naèm nghieâng. - AÙp duïng caùc giai ñoaïn naøy vaøo luyeän taäp. - GV nhaän xeùt. - GV laøm maãu phaân tích, sau ñoù höôõng daãn hoïc sinh taäp luyeän. -Tập bổ trợ không cầu đồng loạt -Mỗi em một quả cầu thực hiện động tác tâng “búng” cầu - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - OÂn baøi taäp boå trôï. Kyù duyeät, tuaàn 20 Ngày.... tháng....năm 2018 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuần 21 Tiết 39-40 Ngày soan .2018 Đá cầu – Nhaûy cao – Chaïy beàn I. Muïc tieâu: 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ. *Kiến thức: - Biết cách thực hiện di chuyển chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu -Biết cách thực hiện bài tập bổ trợ nhảy cao -Biết được kích thước sân và lưới đá cầu *Kỹ năng -Thực hiện được kỹ thuật di chuyển, chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu. -Nắm được kích thước sân và lưới đá cầu -Thực hiện được bài tập bổ trợ *Thái độ -Tập luyện nghiêm túc đúng động tác ,đảm bảo an toàn -Vận dụng luật vào tập luyện hàng ngày 2. Năng lực có thể hình thành và phát triển -Năng lực vận dụng để tập luyện thường xuyên, hàng ngày -Năng lực hợp tác là biết phối hợp với đồng đội trong quá trình tập luyện và thi đấu TDTT. Năng lực tính toán biết xác định được LVĐ phù hợp với sức khỏe của cá nhân. II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện - Sân tập, nệm, cột, xà ,cầu đá, đồng phục học sinh III. Tổ chức hoạt động Noäi dung ÑLVÑ Phöông phaùp toå chöùc A. Phaàn môû ñaàu: - Nhaän lôùp: Kieåm tra só soá, phoå bieán noäi dung baøi hoïc. - Khôûi ñoäng: + Chaïy nheï nhaøng + Xoay caùc khôùp. + EÙp daây chaèng. + Caêng caùc cô. + Chaïy taïi choã: böôùc nhoû, naâng cao ñuøi, ñaïp sau. - Kieåm tra baøi cuõ: Thöïc hieän kyõ thuaät chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. B. Phaàn cô baûn: 1. Ñaù caàu: - OÂn taäp: + Kyõ thuaät di chuyeån, taâng “buùng” caàu. + Chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. - Hoïc môùi kích thöôùc saân vaø löôùi. 2. Nhảy cao +Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đạp sau di chuyển 15m -Nhảy lò cò - Di chuyển giậm nhảy đá chân lăng chính diện 3. Chaïy beàn: Chạy trên địa hình tự nhiên 2.3. Cuûng coá: Thöïc hieän kyõ thuaät chuyeàn caàu baèng mu baøn chaân. C. Phaàn keát thuùc: - Thaû loûng. - Nhaän xeùt. - Daën doø. 10P 70-72P 5P - Ñoäi hình nhaän lôùp: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Ñoäi hình khôûi ñoäng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV nhaän xeùt cho ñieåm. -Đồng loạt cả lớp tập bổ trợ không cầu Chia tổ, nhóm tập luyện tâng búng cầu, chuyền cầu Gv theo dõi sửa sai A B A B - GV theo doõi söõa sai. 11m88 -Tập đồng loạt bổ trợ nhảy cao - GV laøm maãu, phaân tích ñoäng taùc. - HS theo doõi thöïc hieän nhieàu laàn. - Hs chạy hết cự ly - GV nhaän xeùt. - GV xuoáng lôùp. - Tích cöïc töï giaùc. - Öu khuyeát ñieåm trong taäp luyeän. - OÂn baøi taäp boå trôï. Kyù duyeät, tuaàn 21 Ngày.... tháng....năm 2018 TOÅ TRÖÔÛNG LAÕNH ÑAÏO Lê Tấn Ỏn Lý Kim Khánh Tuần 22 Tiết 41-42 Khối 10 Ngày soạn 30/01/2018 Nhảy cao – Đá cầu I. Muïc tieâu: *Kiến thức -Biết cách thực hiện kỹ thuật nhảy cao “ nằm nghiêng”. -Biết cách thực hiện đứng tại chỗ đá lăng –xoay mũi bàn chân ,đi một bước đá lăng xoay mũi bàn chân . - Biết cách thực hiện di chuyển chuyền cầu bằng mu bàn chân, tâng “búng” cầu . *Kỹ năng -

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12410616.doc
Tài liệu liên quan