Giáo án Thể dục 8 học kỳ II

Tuần 30

Tiết 57

Nhảy cao – tttc

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết cách thực hiện các động tác - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy cao đ• học. Học kĩ thuật giậm nhảy đá lăng . Đà 1- 3 bước giậm nhảy đá lăng.

- TTTC: “Ném bóng” Hoàn thiện kĩ thuật chạy đà ném bóng đi xa.

-Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện

2. Kỹ năng:

-Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới

-Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập

- Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học

3. Thái độ.

 

doc68 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 học kỳ II, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
V - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn lại KT ra sức cuối cùng ném bóng -GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 10-02- Tuần 26 Ngµy d¹y : Tiết 49 Nh¶y xa – tttc I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y xa: ¤n trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n. LuyÖn tËp vµ hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. - TTTC: “NÐm bãng” ¤n kÜ thuËt 4 b­íc ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng®i xa. Häc kÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc. - Ch¹y bÒn: ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, Tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc xới cát... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy xa: - ¤n kÜ thuËt ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt néi dung xem tiÕt 37-40. Hoạt động 2:Ném bóng.KÜ thuËt bèn b­íc ®µ chÐo -B­íc 1: b­íc ch©n bªn tay cÇm bãng vÒ tr­íc tay cÇm bãng ®­a ra tr­íc - B­íc 2: b­íc ch©n kia lªn tay cÇm bãng ®­a ra tr­íc xuèng d­íi ra sau. - B­íc thø ba: B­íc ch©n cïng bªn tay cÇm bãng ra tr­íc khi ch©n ch¹m ®Êt mòi ch©n chÕch ra ngoµi thùc hiÖn nhanh ng¶ th©n ng­êi ra sau träng t©m c¬ thÓ kh«ng v­ît qu¸ bµn ch©n ch¹m ®Êt tay cÇm bãng ®­a ra sau lªn cao. - B­íc thø t­: Bước ch©n kh¸c víi tay cÇm bãng ra tr­íc bµn ch©n khi ch¹m ®Êt mòi ch©n chÕch vµo trong vai vµ h­íng theo h­íng nÐm b­íc nµy cÇn thùc hiÖn nhanh vµ dµi tay cÇm bãng ë phÝa sau thµnh t­ thÕ ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®i xa. KÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc - C¸c b­íc ch¹y ®µ cÇn b­íc dµi ra vµ t¨ng dÇn tèc ®é ®¹p sau tÝch cùc chñ ®éng v­¬n c¼ng ch©n vÒ phÝa tr­íc. Ch©n ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n tay cÇm bãng gi÷ ë trªn cao nh­ khi chuÈn bÞ. Khi thÊy tèc ®é hîp lÝ th× gi÷ nguyªn tèc ®é ®ã. *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Phối hợp và sử lý tốt các động tác - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn lại KT ra sức cuối cùng ném bóng, hoàn thiện KT -GV yêu cầu HS thự hiện hoàn thiện KT nhảy xa. 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 10-02- Tuần 26 Ngµy d¹y : Tiết 50 Nh¶y xa – tttc – ch¹y bÒn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y xa: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n. LuyÖn tËp vµ hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi. - TTTC: “NÐm bãng” ¤n kÜ thuËt 4 b­íc ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng®i xa. Häc kÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc. - Ch¹y bÒn: ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc xới cát... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy xa - ¤n kÜ thuËt ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt néi dung xem tiÕt 37- 40. Hoạt động 2: Ném bóng KÜ thuËt bèn b­íc ®µ chÐo -B­íc 1 ch©n bªn tay cÇm bãng, tay cÇm bãng ®­a ra tr­íc -B­íc 2 ch©n lªn tay cÇm bãng ®­a ra tr­íc - d­íi ra sau. -B­íc 3: B­íc ch©n cïng bªn tay cÇm bãng ra tr­íc khi ch©n ch¹m ®Êt mòi ch©n chÕch ra ngoµi thùc hiÖn nhanh ng¶ th©n ng­êi ra sau träng t©m c¬ thÓ kh«ng v­ît qu¸ bµn ch©n ch¹m ®Êt tay cÇm bãng ®­a ra sau lªn cao. - B­íc thø t­: Bước ch©n kh¸c víi tay cÇm bãng ra tr­íc bµn ch©n khi ch¹m ®Êt mòi ch©n chÕch vµo trong vai vµ h­íng theo h­íng nÐm b­íc nµy cÇn thùc hiÖn nhanh vµ dµi tay cÇm bãng ë phÝa sau thµnh t­ thÕ ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®i xa. KÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc - C¸c b­íc ch¹y ®µ cÇn b­íc dµi ra vµ t¨ng dÇn tèc ®é ®¹p sau tÝch cùc chñ ®éng v­¬n c¼ng ch©n vÒ phÝa tr­íc. Ch©n ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n tay cÇm bãng gi÷ ë trªn cao nh­ khi chuÈn bÞ. Khi thÊy tèc ®é hîp lÝ th× gi÷ nguyªn tèc ®é ®ã Hoạt động 3: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả - Rèn luyên sức khỏe 3. Hoạt động luyện tập -Ôn lại KT ra sức cuối cùng ném bóng -GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các c Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 17-02- Tuần 27 Ngµy d¹y : Tiết 51 Nh¶y xa – tttc I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y xa: Trß ch¬i ph¸t triÓn søc m¹nh cña ch©n. LuyÖn tËp vµ hoµn thiÖn kÜ thuËt nh¶y xa kiÓu ngåi - TTTC: “NÐm bãng” ¤n kÜ thuËt 4 b­íc ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng®i xa. Häc kÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc. -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, Tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc xới cát... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy xa: 1.Nh¶y xa: - ¤n KT ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt néi dung xem tiÕt 37 -40. - Yªu cÇu ®o ®µ ch¹y ®µ ®óng kÜ thuËt biÕt c¸ch ®iÒu chØnh ®µ giËm nh¶y nghiªm tóc tù gi¸c Hoạt động 2:Ném bóng KÜ thuËt bèn b­íc ®µ chÐo ( Nội dung như tiết 49) KÜ thuËt ch¹y ®µ t¨ng tèc - C¸c b­íc ch¹y ®µ cÇn b­íc dµi ra vµ t¨ng dÇn tèc ®é ®¹p sau tÝch cùc chñ ®éng v­¬n c¼ng ch©n vÒ phÝa tr­íc. Ch©n ch¹m ®Êt b»ng nöa bµn ch©n tay cÇm bãng gi÷ ë trªn cao nh­ khi chuÈn bÞ. Khi thÊy tèc ®é hîp lÝ th× gi÷ nguyªn tèc ®é ®ã Trß ch¬i: Lß cß tiÕp søc: - ¤n kÜ thuËt ch¹y ®µ giËm nh¶y trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt néi dung xem tiÕt 37-40. *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Phối hợp và sử lý tốt các động tác - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn lại KT ra sức cuối cùng ném bóng, hoàn thiện KT -GV yêu cầu HS thự hiện hoàn thiện KT nhảy xa. 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các câu hỏi Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 17-02- Tuần 27 Ngµy d¹y : Tiết 52 KiÓm tra nh¶y xa I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thực hiện kiểm tra nội dung nhảy xa 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng khéo léo, chính xác. Đồng phát triển các tố chất nhanh mạnh phản xạ của cơ thể, nắm và thực hiện đúng luật, phát huy kỹ năng tự rèn luyện 3. Thái độ: Nghiêm túc trong giờ kiểm tra 4. Năng lực phẩm chất. - Năng lực tự quản lý, hợp tác, năng lực vận động, tự đánh giá trong học tập - Tự lập, tự tin, trung thực II: Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Đường chạy, đồng hồ bấm giây, dây đích 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập III: Các phương pháp và kỹ thuật dạy học: - Phương pháp kiểm tra đánh giá. IV: Tổ chức các hoạt động học tập: Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động chung bài thể dục tay không 5 động tác - Khởi động chuyên môn xoay kỹ khớp cổ chân cổ tay đầu gối, hông . 2. Hoạt động kiểm tra đánh giá - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy xa. - Mỗi HS chỉ tham gia kiểm tra 3 lần. - Gọi theo nhóm 5 HS kiểm tra nhảy một đợt. - 3 học sinh đo thành tích Cách xếp loại Kiểm tra kÜ thuËt vµ thµnh tÝch cña nh¶y xa kiÓu ngåi. C¸ch cho ®iÓm kiÓm tra theo møc ®é thùc hiÖn kÜ thuËt vµ thµnh tÝch ®¹t ®­îc. *Lo¹i ®¹t :Thùc hiÖn kü thuËt t­¬ng ®èi chuÈn x¸c ,phèi hîp tèt gi÷a ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y. Thµnh tÝch ®èi víi nam : 2m50 trở lên , ®èi víi n÷ : 2m10 trë lªn *Lo¹i ch­a ®¹t : Thùc hiÖn kü thuËt ch­a chuÈn x¸c ,nhÊt lµ giai ®o¹n ch¹y ®µ vµ giËm nh¶y .Thµnh tÝch ®èi víi nam : d­íi 2m50 ,®èi víi n÷ d­íi 2m10 Kiểm tra xong giáo viên cho lớp tập trung thả lỏng đọc thành tích và xêp loại cho học sinh nghe Tuyên dương những học sinh có thành tích cao, nhắc nhở những học sinh thành tích còn hạn chế Hướng dẫn học sinh về nhà tập thêm cuối kỳ I kiểm tra chạy ngắn lấy điểm học kỳ I Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 22-02- Tuần 28 Ngµy d¹y : Tiết 53 Nh¶y cao – tttc – ch¹y bÒn I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y cao: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y cao ®· häc. Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao” - TTTC: “NÐm bãng” Hoµn thiÖn kÜ thuËt ch¹y ®µ nÐm bãng ®i xa. - Ch¹y bÒn: LuyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc, cột, xà nhảy... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không 6 động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy cao - §¸ l¨ng tr­íc sau TTCB cho hai häc sinh ®øng quay mÆt vµo nhau hai tay chèng vµo vai b¹n §éng t¸c tõ tõ co ch©n ®¸ l¨ng lªn cao vÒ tr­íc sau ®ã h¹ dÇn xuèng gÇn ch¹m ®Êt th× tiÕp tôc ®¸ lªn cao khi ®¸ chó ý kiÔng gãt ch©n kia lªn - §¸ l¨ng tr­íc sau thùc hiÖn nh­ ®¸ l¨ng tr­íc nh­ng kh«ng dõng l¹i ë vÞ trÝ ban ®Çu mµ ®¸ ch©n vÒ phÝa sau lªn cao - §¸ l¨ng sang ngang TTCB nh­ ®¸ l¨ng tr­íc sau nh­ng ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng sang ngang ®ång thêi kiÔng gãt ch©n trô Hoạt động 2: Ném bóng Hoµn thiÖn kÜ thuËt nÐm bãng - ¤n ch¹y ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®i xa vµ c¸ch gi÷ th¨ng b»ng néi dung xem tiÕt 37-42. * Yªu cÇu ch¹y ®µ ®óng kÜ thuËt thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt bèn b­íc ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®óng KT Hoạt động 3: LyÖn tËp ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh tù nhiªn: Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao”: *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn động tác bổ trợ ném bóng - KT đá lăng, GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm - GV nhấn mạnh yêu cầu cơ bản về kỹ chiến thuật trong chạy bền 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các câu hỏ Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 22-02- Tuần 28 Ngµy d¹y : Tiết 54 Nh¶y cao – tttc I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y cao: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y cao ®· häc. Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao” - TTTC: “NÐm bãng” Hoµn thiÖn kÜ thuËt ch¹y ®µ nÐm bãng ®i xa. -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc, cột, xà nhảy... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không 6 động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy cao - §¸ l¨ng tr­íc sau TTCB cho hai häc sinh ®øng quay mÆt vµo nhau hai tay chèng vµo vai b¹n §éng t¸c tõ tõ co ch©n ®¸ l¨ng lªn cao vÒ tr­íc sau ®ã h¹ dÇn xuèng gÇn ch¹m ®Êt th× tiÕp tôc ®¸ lªn cao khi ®¸ chó ý kiÔng gãt ch©n kia lªn - §¸ l¨ng tr­íc sau thùc hiÖn nh­ ®¸ l¨ng tr­íc nh­ng kh«ng dõng l¹i ë vÞ trÝ ban ®Çu mµ ®¸ ch©n vÒ phÝa sau lªn cao - §¸ l¨ng sang ngang TTCB nh­ ®¸ l¨ng tr­íc sau nh­ng ®éng t¸c ®¸ ch©n l¨ng sang ngang ®ång thêi kiÔng ch©n trô §µ mét b­íc giËm nh¶y ®¸ ch©n l¨ng - TTCB ®øng ch©n giËm nh¶y phÝa sau ch©n l¨ng phÝa tr­íc c¸ch nhau mét b­íc hai tay bu«ng tù nhiªn. - §éng t¸c b­íc nhanh ch©n giËm nh¶y vÒ tr­íc ®¸ ch©n l¨ng lªn cao kÕt hîp ®¸nh tay ®Ó gi÷ th¨ng b»ng khi tiÕp ®Êt theo thø tù ch©n giËm nh¶y råi ®Õn ch©n ®¸ l¨ng chó ý khuþu gèi ®Ó gi¶m chÊn ®éng cã h¹i cho c¬ thÓ. Hoạt động 2: Ném bóng ¤n ch¹y ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®i xa vµ c¸ch gi÷ th¨ng b»ng néi dung xem tiÕt 37-42. Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao” Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao”: *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn động tác bổ trợ ném bóng - KT đá lăng, GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm - GV nhấn mạnh yêu cầu cơ bản về kỹ chiến thuật trong chạy bền 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs. ( Ghi lại những câu hay của hs để tích lũy) 5. Hoạt động tìm tòi mở rộng. Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm các nội dung liên quan đến bài học. HD học sinh tự học, tự tìm hiểu về bài cũ và bài mới đưa ra các câu hỏ Kiểm tra, ngày tháng năm Ngµy so¹n: 29-02- Tuần 29 Ngµy d¹y : Tiết 55 Nh¶y cao – tttc I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh biết cách thực hiện các động tác : - Nh¶y cao: ¤n mét sè ®éng t¸c bæ trî nh¶y cao ®· häc. Häc kÜ thuËt x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y h­íng ch¹y ®µ c¸ch ®o ®µ vµ ®iÒu chØnh ®µ. - TTTC: “NÐm bãng” Hoµn thiÖn kÜ thuËt ch¹y ®µ nÐm bãng ®i xa. -Học sinh hiểu được kỹ thuật cơ bản yêu cầu cần thực hiện 2. Kỹ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật các động tác mới -Thực hiện thành thạo các nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thông qua nội dung học 3. Thái độ. - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn và thái độ nghiêm túc trong giờ học. 4. Năng lực, phẩm chất. - Năng lực cần đạt: Năng lực vận động, năng lực thể lực, năng lực lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - PC cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng... II: CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ ném bóng, bóng ném 2. Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, hố nhảy, cuốc, cột, xà nhảy... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 1. Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai 2. Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng... IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 1. Hoạt động khởi động. - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung bài học - Cho lớp khởi động: bài thể dục tay không 6 động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra bài cũ: từ 1-2 học sinh 2. Hoạt động hình thành kiến thức mới. Hoạt động của GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Nhảy cao - ¤n ®¸ l¨ng tr­íc ®¸ l¨ng sau Néi dung xem tiÕt 53 YC ®¸ l¨ng ®óng KT th¶ láng h«ng d­ín ng­êi lªn khi ®¸. - C¸ch x¸c ®Þnh ®iÓm giËm nh¶y h­íng ch¹y ®µ, chØnh ®µ. §o ®µ ®øng ë 1/3 xµ ®Æt 1 c¸nh tay ch¹m xµ ®¸ ch©n l¨ng lªn nÕu ch¹m xµ lµ ch­a ®­îc nÕu c¸ch 10cm lµ ®­îc nÕu xa h¬n th× ®iÒu chØnh l¹i. Gãc ®é ch¹y ®µ lµ ®­êng th¼ng kÎ gi÷a hai ch©n víi xµ. Tõ ®iÓm ®ã quay ®»ng sau ®o ng­îc l¹i h­íng ®­êng ch¹y ®µ mçi b­íc ch¹y ®µ b»ng hai b­íc th­êng. - Khi ch¹y ®µ ®µ lÎ ch©n l¨ng ®Æt tr­íc TTCB gièng nh­ xuÊt ph¸t cao ®µ ch¹y tù nhiªn tho¶i m¸i khi ®· ®¹t ®­îc tèc ®é hîp lÝ th× gi÷ nguyªn tèc ®é ®ã - Khi giËm nh¶y nÕu ch­a ®óng vÞ trÝ th× ®iÒu chØnh l¹i cho hîp lÝ. Hoạt động 2: Ném bóng - ¤n ch¹y ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®i xa vµ c¸ch gi÷ th¨ng b»ng néi dung xem tiÕt 37-42. * Yªu cÇu ch¹y ®µ ®óng kÜ thuËt thùc hiÖn ®óng kÜ thuËt bèn b­íc ®µ chÐo ra søc cuèi cïng nÐm bãng ®óng kÜ thuËt. BiÕt c¸ch gi÷ th¨ng b»ng sau khi nÐm. Trß ch¬i “ Lªn bê xuèng ao” *Các biện pháp thực hiện 1. Thực hiện PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập. 2. Các hoạt động của GV - GV hướng dẫn một số động tác bổ trợ ném bóng: - GV hướng dẫn học sinh cách xác định chân giậm 3. Nếu HS không thực hiện được hoặc thực hiện sai thì GV cần quan sát, sửa sai và hướng dẫn lại 4. HS thực hiện luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm 1 thực hiện – nhóm 2 quan sát, nhận xét Kiến thức: -Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ ném bóng -Biết cách thực hiện các ĐT bổ trợ và kt cơ bản về bật nhảy Kĩ năng: -Thực hiện cơ bản đúng kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống các nội dung tập - Sử dụng sức mạnh tốc độ có hiệu quả 3. Hoạt động luyện tập -Ôn động tác bổ trợ ném bóng - KT đá lăng, GV yêu cầu HS biết cách xác định chân giậm - GV nhấn mạnh yêu cầu cơ bản về kỹ chiến thuật trong chạy bền 4. Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi các câu hỏi về nội dung bài học liên quan đến thực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN MOI CUC HAY_12503060.doc