Giáo án Thể dục 8, kì II - Tiết 37: Nhảy xa – thể thao tự chọn

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Nhận lớp:

 + Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số HS

 Kiểm tra sức khoẻ HS

 + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học.

2. Khởi động

 + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối .

+ Ép dọc, ép ngang.

 + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông

 

doc2 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8, kì II - Tiết 37: Nhảy xa – thể thao tự chọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 19 Ngày soạn: 25/12/2017 Tiết : 37 Ngày dạy: 26/12/2017 TÊN BÀI DẠY NHẢY XA – THỂ THAO TỰ CHỌN I. MỤC TIÊU: 1. NHẢY XA: Ôn một số động tác bổ trợ ( nhảy xa ) đã học ở lớp 6, 7 + Đà một bước giậm nhảy bằng 1 chân. + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà ( rơi vào hố cát) + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duổi thẳng qua xà ( rơi vào hố cát) * Kĩ năng : HS nắm và thực hiện tương đối kỹ thuật động tác. 2. THỂ THAO TỰ CHỌN ( Bóng Chuyền): Học một số kỹ năng về bóng chuyền * Kỹ năng: - HS nắm và thực hiện tương đối kỹ thuật động tác. - HS nghiêm túc, tự giác và tích cực. II. ĐỊA ĐIỂM- THIẾT BỊ DẠY HỌC: 1. Địa điểm: Sân vận động 2. Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, còi,quả cầu, lưới. 3. Chuần bị của học sinh: Trang phục, giày bata, quả cầu III. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: + Nhận lớp : Kiểm tra sĩ số HS Kiểm tra sức khoẻ HS + Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu tiết học. 2. Khởi động + Xoay các khớp : Cổ tay, cổ chân, vai, hông, đầu gối ... + Ép dọc, ép ngang. + Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông PHẦN CƠ BẢN: 1. Nhảy xa: * Ôn: một số động tác bổ trợ + Đà một bước giậm nhảy bằng 1 chân + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà ( rơi vào hố cát) + Chạy đà chính diện giậm nhảy chân lăng duổi thẳng qua xà ( rơi vào hố cát) 2. THỂ THAO TỰ CHỌN: (Boùng chuyeàn) * Caùch tung vaø baét boøng baèng hai tay: - Tư thế: Caàm boùng baèng hai tay treân ñaàu, loøng baøn tay höôùng leân cao, hôi cheách vaøo nhau oâm laáy boùng, maët ngöûa, thaân vaø chaân töï nhieân. - Động tác: Duøng söùc coå tay, caùc ngoùn vaø caúng tay tung boùng leân cao. Di chuyeån veà höùông boùng rôi, baét boùng baèng hai tay treân cao, sau ñoù tung boùng leân roài laïi ñoùn boùng vaø tieáp tuïc nhö vaäy trong nhieàu laàn. Neáu ñeå boùng rôi, nhanh choùng nhaët boùng leân, tieáp tuïc taäp. * Caùch tung vaø baét boùng hai ngöôøi: Ngöôøi caàm boùng tung boùng baèng hai tay cho ngöôøi ñoái dieän. Ngöôøi ñoái dieän duøng hai tay baét boùng ôû treân cao, sau ñoù ñaåy boùng baèng hai tay cho baïn, cöù tieáp tuïc nhö vaäy. * Lưu ý: - HS bắt bóng ở trên đầu - Bóng rơi thì nhặt vả thực hiện tiếp. - HS thực hiện xong thí quay về cuối hàng. PHẦN KẾT THÚC : * Thả lỏng, hồi tĩnh: chân, tay, toàn thân. * Nhận xét tiết học. * Dặn dò: Hướng dẫn và dặn bài tập về nhà * Xuống lớp 6-8’ 2 x 8 nhịp 2 lần 30-32’ 15-17’ 14-15’ 4- 5’ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - Cán sự tập hợp lớp, báo cáo sĩ số. - GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học. - HS khởi động, do cán sự điều khiển. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV phổ biến và cho HS thực hiện - Đội hình hàng ngang so le thực hiện ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚ € ‚ - GV thị phạm và cho HS thực hiện - GV quan sát và nhắc nhở HS * Tập trung lớp: - GV thực hiện cho HS quan sát. - GV phân tích và cho HS thực hiện theo. - GV cho HS thực hiện (không bóng) và quan sát, sữa sai cho HS. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV cho HS thực hiện từng hàng ( có bóng) và quan sát, nhắc nhở HS. ‚‚‚‚‚‚‚‚ € ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ - GV thực hiện cho HS quan sát. - GV phân tích và cho HS thực hiện theo. - GV chia nhóm và cho HS thực hiện - GV quan sát và nhắc nhở HS. - HS thực hiện thả lỏng, hồi tĩnh. - GV nhận xét tiết học và dặn dò HS . ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ ‚‚‚‚‚‚‚‚ €

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTIET 37.doc
Tài liệu liên quan