Giáo án: Thể dục 9 - Giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh - Trường THCS Phả Lễ

TIẾT 15: BÀI TD - CHẠY NGẮN

 1. Bài TD: Ôn từ nhịp 1- 40 (nam); từ nhịp 1- 40 (nữ).

 2. Chạy ngắn: Ôn một số bài tập phát triển sức nhanh, Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, Xuất phát thấp- chạy lao- chạy giữa quãng (50m)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

- Bài TD: Biết cách thực hiện các động tác từ nhịp 1 đến 40 (nam), từ nhịp 1- 40 (nữ)

- Chạy ngắn: Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m)

2. Kỹ năng

- Bài TD: Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ nhịp 1 đến 40 (nam), từ nhịp 1- 40 (nữ)

- Chạy ngắn: Thiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chaỵ nâng cao đùi, chạy đạp sau HS thực hiện được Xuất phát thấp- chạy lao và chạy giữa quãng (cự li 50m). Duy trì và nâng dần sức nhanh

 

doc216 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 13/03/2019 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án: Thể dục 9 - Giáo viên: Nguyễn Thị Hạnh - Trường THCS Phả Lễ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tác bổ trợ - Nhóm 2: Tập các động tác vào hố cát. - 2 – 3 HS lên thực hiện. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét chung. - GV quy ®Þnh cù li ch¹y cho HS ®ång thêi h­íng dÉn HS thùc hiÖn C. PHẦN KẾT THÚC. 1.Th¶ láng: + Cói ng­êi th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n 2. NhËn xÐt + ¦u ®iÓm + Nh­îc ®iÓm 3. BTVN - LuyÖn tËp ch¹y bÒn - C¸c ®éng t¸c bæ trî cho nh¶y xa 4. Xuèng líp 5 - 7’ 2X8n 2X8n 2X8n GV:NhËn xÐt giê häc h­íng dÉn tËp luyÖn ë nhµ - GV: “ Gi¶i t¸n” - HS : “KhoΔ ----------------------------------------------------- Ngày soạn: 01/12/2017 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 09/12/2017 09/12/2017 09/12/2017 Điều chỉnh: Tiết 32: NHẢY XA – CHẠY BỀN 1. Nhảy xa : Tiếp tục nâng cao kỹ thuật và thàn tích nhẩy xa kiểu ngồi 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Nhảy xa: + Biết cách thực hiện, nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng: - Nhảy xa: + HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phối hợp chạy đà - giậm nhảy-trên không – tiếp đất bằng hai chân. Bước đầu kết hợp với nâng cao thành tích. Thực hiện cơ bản đúng, một số động tác bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh của chân. - Chạy bền:+ Học sinh biết phân phối sức trong khi chạy. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Làm mẫu, giảng giải, trực quan, đồng loạt, dòng chảy, phân nhóm, quay vòng. - Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, dàm thoại. Hợp tác, thảo luận theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, ván giậm, tranh. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) 3. Bài cũ - Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động - HS thực hiện - HS khác nhận xét GV đánh giá chung B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy xa : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. + Phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy-bật cao + Đà 3 bước nhảy bước bộ trên không. + BËt xa t¹i chæ - Ch¹y ®µ - giËm nh¶y-trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n. * Cñng cè + KiÓm tra : - Ch¹y ®µ - giËm nh¶y-trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n. 2. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 800m N÷ 500m 28-30p 5x30m 5x30m 5x30m 3L 3L 3L 3L 5’ - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. Giáo viên thực hiện mẫu 1-2 lần cho HS quan sát LT lần lượt theo hướng dẫn của GV. - Chia lớp thành 2 nhóm thực hiện. - Nhóm 1: Tập các động tác bổ trợ - Nhóm 2: Tập các động tác vào hố cát. - 2 – 3 HS lên thực hiện. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét chung. - Cho HS chạy quanh sân TD Nam 7 vòng Nữ 5 vòng - GV quy ®Þnh cù li ch¹y cho HS ®ång thêi h­íng dÉn HS thùc hiÖn C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân( bật xa tại chỗ, nhảy dây cá nhân) - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, buổi tập, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” ---------------------------------------------------- Ngày soạn: 01/12/2017 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017 Điều chỉnh: Tiết 33: NHẢY XA – CHẠY BỀN 1. Nhảy xa : Tiếp tục nâng cao kỹ thuật và thàn tích nhẩy xa kiểu ngồi 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhảy xa: + Biết cách thực hiện, nâng cao kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”. - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng: - Nhảy xa: + HS thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật phối hợp chạy đà - giậm nhảy-trên không – tiếp đất bằng hai chân. Bước đầu kết hợp với nâng cao thành tích. Thực hiện cơ bản đúng, một số động tác bổ trợ nhằm phát triển sức mạnh của chân. - Chạy bền:+ Học sinh biết phân phối sức trong khi chạy. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Làm mẫu, giảng giải, trực quan, đồng loạt, dòng chảy, phân nhóm, quay vòng. - Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, dàm thoại. Hợp tác, thảo luận theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, ván giậm, tranh. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) 3. Bài cũ - Kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động - HS thực hiện - HS khác nhận xét GV đánh giá chung B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy xa : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. +Phối hợp chạy đà 3-5 bước giậm nhảy-bật cao + Đà 3 bước nhảy bước bộ trên không. + BËt xa t¹i chæ - Ch¹y ®µ - giËm nh¶y-trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n. * Cñng cè + KiÓm tra : - Ch¹y ®µ - giËm nh¶y-trªn kh«ng vµ tiÕp ®Êt b»ng hai ch©n. 2. Ch¹y bÒn LuyÖn tËp ch¹y bÒn: Nam 800m N÷ 500m 28-30p 5x30m 5x30m 5x30m 3L 3L 3L 3L 5’ - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. - GV quan sát sửa sai cho HS. Giáo viên thực hiện mẫu 1-2 lần cho HS quan sát LT lần lượt theo hướng dẫn của GV. - Chia lớp thành 2 nhóm thực hiện. - Nhóm 1: Tập các động tác bổ trợ - Nhóm 2: Tập các động tác vào hố cát. - 2 – 3 HS lên thực hiện. - HS khác nhận xét. - GV nhận xét chung. - Cho HS chạy quanh sân TD Nam 7 vòng Nữ 5 vòng - GV quy ®Þnh cù li ch¹y cho HS ®ång thêi h­íng dÉn HS thùc hiÖn C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, buổi tập, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” ------------------------------------------------------- Ngày soạn: 01/12/2017 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 16/12/2017 16/12/2017 16/12/2017 Điều chỉnh: TIẾT 34: KIỂM TRA HỌC KÌ I (NHẢY XA) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhảy xa + Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy xa kiểu “ngồi”. 2. Kỹ năng: + HS thực hiện tốt kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy-trên không – tiếp đất nhảy xa kiểu “ngồi”. Kết hợp với kiểm tra tiêu chuẩn RLTT 3. Thái độ - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Kiểm tra thực hành - Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp. Hợp tác, II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. - Thước đo 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, ván giậm. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động GV đánh giá chung B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy xa : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy đạp sau. - Gv nh¾c l¹i mét sè ®iÓm c¬ b¶n trong kÜ thuËt 4 giai ®o¹n. - Hs tù «n luyÖn (5 phót) KiÓm tra kü thuËt vµ thµnh tÝch nh¶y xa kiÓu “ngåi”. * C¸ch đánh giá: + Lo¹i §¹t : Thùc hiÖn ®óng kü thuËt thµnh tÝch ®¹t møc Nam, 2.90m trë lªn N÷.2.30m +Lo¹i C§: Thùc hiÖn kh«ng ®óng kü thuËt vµ thµnh tÝch kh«ng ®¹t ë møc ®¹t 30 5x30m 5x30m 5x30m - GV hướng dẫn rồi tổ chức cho HS tập luyện. Kiểm tra thành nhiều đợt, Nữ riêng, nam riêng. Mỗi đợt 3-5 học sinh Mỗi học sinh được nhảy thử 1 lầnvà chính thức 3 lần. - Giáo viên quan sát và đánh giá. C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, buổi tập, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” Ngày soạn: 09/12/2017 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 22/12/2017 22/12/2017 22/12/2017 Điều chỉnh: TIẾT 35: KIỂM TRA TCRLTT (Chạy tuỳ sức 5 phút) I. MỤC TIÊU 1.Kiến thức - Biết cách thực hiện chạy tuỳ sức 5 phút. 2. Kĩ năng - Thực hiện cơ bản đúng chạy tuỳ sức 5 phút. 3. Thái độ - Tự giác tích cực tập luyện với tinh thần cao nhất,đạt thành tích cao nhất. 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Kiểm tra thực hành - Kĩ thuật dạy học: Theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, đồng hồ bấm giây. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động B. PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra. -Nội dung: - Chạy tuỳ sức 5 phút. đo thành tích theo tiêu chuẩn RLTT 2. Cách xếp loại : -Thành tích đạt được của từng HS qua bảng tiêu chẩn rèn luyện thân thể. -Loại Đ: Thành tích đạt từ 1020m- ≥ 910m (nam), nữ từ 860m- ≥ 790m Thành tích đạt (nam (n÷) - Lo¹i ch­a ®¹t: Kh«ng ®¹t ®­îc thµnh tÝch trªn. 30-32’ - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5-7 hs theo nhãm nam n÷. - Mçi häc sinh ®­îc tham gia kiÓm tra 1 lÇn . - GV bÊm ®ång hå,®o cù ly cho hs. §H kiÓm tra: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx GV xxxxxxx xp C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của chân( bật xa tại chỗ, nhảy dây cá nhân) - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, kiểm tra, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” Ngày soạn: 09/12/2017 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 23/12/2017 23/12/2017 23/12/2017 Điều chỉnh: Tiết 36: KIỂM TRA TCRLTT (Tại chỗ bật xa) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện tại chỗ bật xa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng tại chỗ bật xa. 3. Thái độ: - Tự giác tích cực tập luyện với tinh thần cao nhất, đạt thành tích cao nhất 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Kiểm tra thực hành - Kĩ thuật dạy học: Theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, ván giậm, Thước đo, - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p- tæ chøc A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động - HS thực hiện B. PHẦN CƠ BẢN 1. Kiểm tra - Nội dung: - Tại chỗ bật xa: 2. Cách xếp loại : -Thành tích đạt được của từng HS qua bảng tiêu chẩn rèn luyện thân thể. - Loại Đạt: Thành tích đạt từ 210cm ≥ 191cm (nam), nữ từ 164cm ≥ 147cm. - Lo¹i ch­a ®¹t: Kh«ng ®¹t ®­îc thµnh tÝch trªn. 30-32’ 3lÇn - KiÓm tra lµm nhiÒu ®ît, mçi ®ît 1-2 hs theo nhãm nam n÷. - Mçi häc sinh ®­îc tham gia kiÓm tra 3 lÇn .LÊy thµnh tÝch cña lÇn nh¶y xa nhÊt. §H kiÓm tra: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x GH C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của tay - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, kiểm tra, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” Ngày soạn: 02/01/2018 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 11/01/2018 11/01/2018 11/01/2018 Điều chỉnh: TIẾT 37: NHẢY CAO – NÉM BÓNG (TTTC) 1. Nhảy cao: - Ôn động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy - đá lăng, Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 2. Ném bóng (TTTC): - Ôn một số động tác bổ trợ I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Trò chơi - Ném bóng: + Biết cách thực hiện đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa Đà 2 bước ném bóng xa 2. Kỹ năng - Nhảy cao: + Thực hiện được các động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Trò chơi - Ném bóng: + Thực hiện được đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa, Đà 2 bước ném bóng xa 3. Thái độ- hành vi - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. - Tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Làm mẫu, giảng giải, trực quan, đồng loạt, dòng chảy, phân nhóm, quay vòng. - Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, dàm thoại. Hợp tác, thảo luận theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, bóng ném, tranh. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) 3. Bài cũ (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động - HS thực hiện - GV nhận xét, đánh giá B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. - Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. 2. Ném bóng - Ôn một số động tác bổ trợ + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa + Đà một bước ném bóng xa(không bóng) + Đà 2 bước cuối ném bóng xa( không và có bóng) 3.Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” *. Củng cố + Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. + Đà một bước ném bóng xa 28-30p 3-4lÇn 3-4lÇn 3-4lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 2-3lÇn 2-3p 3p 1-2lần 2-4HS €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV h­íng dÉn HS «n tËp l¹i c¸c ®éng t¸c bæ trî cho nÐm bãng vµ nh¶y cao - Gäi mét sè HS lªn thùc hiÖn - HS kh¸c nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chung - Chia líp thµnh 2 nhãm: + Nhãm 1 tËp nh¶y cao. + Nhãm 2 tËp nÐm bãng - GV quan s¸t söa sai cho c¸c nhãm - GV chuyÓn néi dung cho c¸c nhãm Gọi một số HS có kĩ thuật đúng và chưa đúng lên thực hiện. - Học sinh nhận xét - GV nhận xét bổ sung - Cho HS tập, quan sát sửa sai GV tổ chức cho HS chơi - HS thực hiện - GV nhận xét bổ sung, chốt lại kiến thức của bài học. C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ chân tay, xoa bóp cơ bắp - Điều hoà thả lỏng 2. Nhận xét: - Ưu điểm - Nhược điểm 3. BTVN: - Luyện tập chạy bền - Một số động tác bổ trợ phát triển sức mạnh của tay - Tâng cầu cá nhân 4. Xuống lớp: 5' 4lx8n 3l/tuần 10l ĐH Thả lỏng: €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€ € ž r - GV nhận xét, buổi tập, hướng dẫn HS bài tập về nhà. - Tập tại nhà - Có ý thức tự giác tập luyện - GV hô “giải tán” - HS hô “khỏe” -------------------------------------------------------- Ngày soạn: 02/01/2018 Ngày dạy: Lớp 9A 9B 9C Ngày 13/01/2018 13/01/2018 13/01/2018 Điều chỉnh: TIẾT 38: NHẢY CAO - NÉM BÓNG - CHẠY BỀN 1. Nhảy cao: - Ôn động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng, Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà 2. Ném bóng (TTTC): - Ôn một số động tác bổ trợ 3. Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Đứng lên ngồi xuống. - Ném bóng: + Biết cách thực hiện đứng vai hướng ném- xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa, Đà 2 bước ném bóng xa - Chạy bền: + Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên 2. Kỹ năng - Nhảy cao: +Thực hiện được các động tác Đá lăng trước- sau, đá lăng sang ngang, đà một bước giậm nhảy- đá lăng. Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. Đứng lên ngồi xuống. - Ném bóng: +Thực hiện được đứng vai hướng ném- xoay người ném bóng xa, đà một bước ném bóng xa. Đà 2 bước ném bóng xa - Chạy bền: + Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên 3. Thái độ- hành vi - Nghiêm túc, tự giác, nhanh nhẹn. - Tinh thần tập thể và tư thế cơ bản đúng 4. Đinh hướng phát triển năng lực: a. Các năng lực chung - Tự học, tự quản lí, hợp tác, giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, giao tiếp. b. Các năng lực chuyên biệt - Năng lực(NL) NL vận động tích cực, NL tổ chức hoạt động vận động, hợp tác, NL thể lực, NL khéo léo, NL tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau trong hoạt động học tập. 5. Phương pháp kĩ thuật dạy học: - Phương pháp dạy học: Làm mẫu, giảng giải, trực quan, đồng loạt, dòng chảy, phân nhóm, quay vòng. - Kĩ thuật dạy học: Vấn đáp, dàm thoại. Hợp tác, thảo luận theo nhóm nhỏ. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 1. Địa điểm: - Sân tập trường THCS Phả lễ, rộng, bằng phẳng, hợp vệ sinh. 2. Phương tiện: - GV: Trang phục thể thao, còi, vật chuẩn, bóng ném, tranh. - HS: Giày bata, mũ, trang phục tập. III. NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC Nội dung Định lượng Phương pháp – Tổ chức A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, sức khỏe học sinh - Giới thiệu mục tiêu bài học. 2. Khởi động: a. Khởi động chung: - Xoay các khớp cổ, cổ tay, cổ, chân, vai cánh tay, hông, đầu gối. - Ép dây chằng ngang, dọc - Tập bài võ cổ truyền 36 động tác. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ (di chuyển) - Chạy nâng cao đùi (di chuyển) - Chạy gót chạm mông (di chuyển) 3. Bài cũ - Đà hai bước ném bóng xa - Đà một bước giậm nhảy đá lăng (6-8’) 4l x 8n 4l x 8n 1l 2L 2L 2L 2-3’ ĐH nhận lớp: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) ĐH khởi động: ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) GV: quan sát đôn đốc HS thực hiện khởi động - HS thực hiện - GV nhận xét, đánh giá B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Nhảy cao: Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng sang ngang. - Đà một bước giậm nhảy - đá lăng. - Đứng lên ngồi xuống. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 2. Ném bóng - Ôn một số động tác bổ trợ + Đứng vai hướng ném, xoay người ném bóng xa + Đà một bước ném bóng xa(không bóng) + Đà 2 bước cuối ném bóng xa( không và có bóng) * Củng cố + Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà + Đà hai bước ném bóng xa 3. Chạy bền: Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên - Nam : 800m - Nữ : 600m 28-30’ 3-4lần 3-4lần 3-4lần 10 lần 2-3lần 2-3lần 2-3lần 3p 1-2lần 2-4HS 2-3p €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ ž r - GV hướng dẫn HS ôn tập lại các động tác bổ trợ cho ném bóng và nhảy cao - Gọi một số HS lên thực hiện - HS khác nhận xét - GV nhận xét chung - Chia lớp thành 2 nhóm: + Nhóm 1 tập nhảy cao. + Nhóm 2 tập ném bóng - GV quan sát sửa sai cho các nhóm - GV chuyển nội dung cho các nhóm Gọi một số HS có kĩ thuật đúng và chưa đúng lên thực hiện. - Học sinh nhận xét - GV nhận xét bổ sung - Cho HS tập, quan sát sửa sai - HS thực hiện - GV nhận xét bổ sung - GV quy định cự li chạy cho học sinh yêu cầu HS thực hiện hết cự li quy định - GV quan sát đôn đốc, đông viên học sinh thực hiện C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng. - Tập trung lớp thả lỏng - Giũ ch

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao an ca nam_12415855.doc